Hotărârea nr. 130/2020

HCL modificare HCL nr. 30-2020organigrama SPEP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr. 30/28.01.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

are pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


-Referatul de aprob;

Pitești;

'20.03.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul Primarului Municipiului Pitești;

de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele


-Raportul nr.l4453/ aparatului de specialitate al

-Avizele comisiilor

nr.l5557/2020, nr. 15558/2Q20, nr. 15559/2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

03.2020 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 14452/20.03.2020;

art. 129 alin. (3) lit. ”c” din Codul administrativ, cu completările egii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru


-Adresa nr.4011/05

Văzând prevederile

ulterioare, precum și ale Li

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispoziț completările ulterioare,

ilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexele nr.l si și a statului de funcții ale Pitești, se modifică și se co (M) din cadrul Biroului Foijd Locativ și Spații cu Altă Destinație se transformă în muncitor calificat treapta I (M;G) și se mută la Atelierul întreținere Parcuri din cadrul Secției întreținere Patrimoniu.

Art.II. Serviciul Publ

îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de cătr


nr.2 la H.C.L. nr. 30/28.01.2020 privind aprobarea organigramei Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului mpletează în sensul că un post vacant de administrator, treapta I


ic de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la


e Secretarul General al Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Gheorghe-Ionuț Olariu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 130 din 26.03.2020