Hotărârea nr. 13/2020

.HCL completare anexa 13 HCL 111-29.03.2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


ublice pentru activitatea de construire, mo izare, re și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor,


HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr.13 H.C.L. nr.l 11/29.03.2018 pr gestiunii serviciilor pi

întreținere, administra târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea Salpitflor Green S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul Direcțî

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3882/23.01.2020,   nr.3883/23.01.2020,

nr.3888/23.01.2020,

-Adresa Societății Salpitflor Green S.A. nr.18106/19.11.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.55002/20.11.2018;

Văzând prevederile art.129 alin.(6) lit. ”b”, art.354, art.362 alin.(l) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare precum și ale H.

publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.

completările ulterioare,


ei Servicii Publice si Achiziții nr.l002/09.01.2020;

9                         $                                                                  ’


nr.3886/23.01.2020,   nr.3887/23.01.2020,


,C.L. nr.l 11/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor


a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de


Societatea Salpitflor Green S.A.;

”a” din Codul Administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Lista bunurilor de retur - Inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești ce se concesionează serviciilor publice de amenajarea și întreținerea zonelor verzi și de igienizare și regularizare a cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan, prevăzută ca anexa nr.13 la H.C.L. nr.l 11/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare

a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către Societatea


Salpitflor Green S.A., se corkpletează cu bunurile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l). Bunurile


prevăzute la art. ldin prezenta hotărâre se introduc în domeniul privat al Municipiului Pitești și se pun la dispoziția operatorului Salpitflor Green S.A. ca bunuri de retur, spre exploatare, pe perioada delegării gestiunii serviciilor publice, conform H.C.L. nr. 111/29.03.2018.

(2). Modificările de decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Societății Salpitflor Green S.A.


(3). Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice nr.15559/30.03.2018, cu ulterioare, se completează în mod corespunzător cu influențele ^zentei hotărâri prin act adițional întocmit de către Direcția


modificările și completările ce decurg din aplicarea prto Servicii Publice și Achiziții

Art.3. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și Societatea aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi re Secretarul General al Municipiului Pitești.


Salpitflor Green S.A. vor comunicată acestora de căti


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, , Ion^latei


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătă|ffn Călugăru


Pitești,

Nr.13. din 28.01.2020


Anexa la H.C.L. nr./.Ș..^'.^.2020

Lista bunurile introduse în domeniul privat al Municipiului Pitești și puse la dispoziția operatorului Salpitflor Green S.A. ca bunuri de retur, spre exploatare, pe perioada delegării gestiunii serviciilor publice, conform H.C.L. nr.l 11/29.03..2018.

Nr. Crt.

Denumire mijloc 1

îx

Nr. inventar

Cod Clasificare

Durata normală de funcționare -luni -

Valoare inventar

1

Tractor 50 CP cu remorcă deszăpezire si raspanditor m antiderapant, serie sasiu KN CEFC 4J0105, serie Remorci X89AT206719141113, serie XX2365, serie Lama XX25

, lamă aterial

IC 5025

1

Sararita

30

80029887

2.1.21.2

120

339447,50

2

Tractor 50 CP cu remorcă deszăpezire si raspanditor m antiderapant, serie Sasiu CEFC 4J0107, serie Remorc X89AT206919141114, serie XX2366, serie Lama XX25

, lama aterial 4C 5 025 a Sararita

01

80029888

2.1.21.2

120

339447,50