Hotărârea nr. 129/2020

HCL CO suplimentar Politia Locala

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind acordarea, pentru anul 2020, a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Poliției Locale a Municipiului Pitești, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 12549/10.03.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor nr.15557/2020, nr. 15558.

-Adresa nr. 1769/06


de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele /2020, nr. 15559/2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

.03.2020 a Poliției Locale a Municipiului Pitești înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 12225/06.03.2020;

-Buletinul de determinare prin expertizarea locurilor de muncă nr. Direcția de Sănătate Publică Argeș - Compartimentul de din Mediu de Viață și Muncă, înregistrat la Poliția Locală a /10.12.2018;


109/03.12.2018 emis de Evaluare Factori de Risc Municipiului sub nr.9517.

în temeiul prevederilor art. 18 - art. 21 ale Hotărârii Guvernului României nr.250/1992, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu 147 alin. (1) din Legea completările ulterioare;

lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G.R. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biol minime de securitate și ecran de vizualizare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.” a” din completările ulterioare,


modificările și completările ulterioare, coroborate cu ale art. ar. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și ale H.G.R. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății


agici în muncă și ale H.G.R. nr. 1028/2006 privind cerințele sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu


Codul administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:


//•X-.-7 /

\ \ \\

■ ] % //


din cadrul Poliției Locale a Municipiului Pitești beneficiază, în anul 2020, de un cohcediu de odihnă suplimentar cu durata de 5 zile lucrătoare, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare.

de odihnă suplimentar se acordă proporțional cu timpul în care personalul își desfășoară activitatea în posturile în care există condiții


Art.L Personalul


Art.2. Concediu


vătămătoare.


Art.3. Pentru diminuarea expunerii la factorii de risc profesional și pentru depistarea în fază incipientă a unor îmbolnăviri profesionale, directorul Poliției Locale a Municipiului Pitești are obligația de a lua următoarele măsuri:

  • a) efectuarea examinării medicale periodice a salariaților conform H.G.R. nr.3 5 5/2007, privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

  • b) aplicarea dispozițiilor Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G.R. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împo muncă.

Art.4. Directorul


riva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în


Poliției Locale a Municipiului Pitești aprobă lista


personalului care beneficiază de concediu de odihnă suplimentar, stabilit în condițiile prevăzute la art. 1 și art. 2.

Art.5. Politia Local


â a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specia General al Municipiului Pi


itate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul ești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Olariu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești

Nr. 129 din 26.03.2020