JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind acordarea, pentru anul 2020, a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești desfășurarea activității în condiții vătămătoare

pentru


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare

pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;


-Raportul nr. 9623/21.62.2020 al Biroului Management Resurse Umane;

-Avizele comisiilor de

specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.15557/2020,


nr. 15558/2020, nr. 15559/2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

-Buletinul de determinare prin expertizarea locurilor de muncă nr. 16/03.06.2019 emis de Direcția de Sănătate Publică Argeș - Compartimentul de Evaluare Factori de Risc din Mediu de Viață și Muncă;

In temeiul prevederilor art. 18 - art. 21 ale Hotărârii Guvernului României nr.250/1992, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu ale art. 147 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G.R. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G.R. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă și ale H.G.R. nr. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești beneficiază, în anul 2020, de un concediu de odihnă suplimentar cu durata de 5 zile lucrătoare, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare.

Art.2. Concediul de odihnă suplimentar se acordă proporțional cu timpul în care personalul își desfășoară activitatea în posturile în care există condiții vătămătoare.

Art.3. Pentru diminuarea expunerii la factorii de risc profesional și pentru depistarea în fază incipientă a unor îmbolnăviri profesionale, Biroul Management Resurse va întreprinde măsurile necesare pentru efectuarea examinării medicale periodice a salariaților conform dispozițiilor H.G.R. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Biroul Management Resurse Umane va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acestuia de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legaliate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 128 din 26.03.2020