JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind acordarea, pentru anul 2020, a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Direcției Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare


Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;


Consiliul Local al N

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 973Q/24.02.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specii

-Avizele comisiilor nr. 15557/2020, nr. 15558/

-Adresa nr. 28536/24.02.2020 a Direcției Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 9723/24.02.2020;

-Buletinul de determinare prin expertizarea locurilor de muncă nr. 12/05.03.2019 emis de Direcția de Sănătate Publică Argeș - Compartimentul de Evaluare Factori de Risc din Mediu de Viață și Muncă, înregistrat la Direcția Pentru Evidența Persoanelor a

în temeiul prevederilor art. 18 - art. 21 ale Hotărârii Guvernului României nr.250/1992, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu 147 alin. (1) din Legea completările ulterioare;

lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea

H.G.R. nr. 1092/2006 ] expunerea la agenți biol minime de securitate si ecran de vizualizare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.

completările ulterioare,


alitate al Primarului Municipiului Pitești;

de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele '2020, nr. 15559/2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;


Municipiului Pitești sub nr. 28670/18.03.2019;


modificările și completările ulterioare, coroborate cu ale art. nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și ale H.G.R. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății


în muncă, cu modificările și completările ulterioare; ale privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de ogici în muncă și ale H.G.R. nr. 1028/2006 privind cerințele Sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu


a” din Codul administrativ, cuArt.L Personalul din cadrul Direcției Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești beneficiază, în anul 2020, de un concediu de odihnă suplimentar cu durata de 5 zile lucrătoare, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare.


Art.2. Concediul de odihnă suplimentar se acordă proporțional cu timpul în așoară activitatea în posturile în care există condiții


care personalul își des vătămătoare.

Art.3. Pentru diminuarea expunerii la factorii de risc profesional și pentru depistarea în fază incipientă a unor îmbolnăviri profesionale, directorul Direcției Pentru Evidența Persoane măsuri:


or a Municipiului Pitești are obligația de a lua următoarele


  • a) efectuarea examinării medicale periodice a salariaților conform H.G.R. nr.355/2007, privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

  • b) aplicarea <

muncă, cu

modificările și completările ulterioare și ale H.G.R. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă.

Art. 4. Directorul Direcției Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești aprobă lista personalului care beneficiază de concediu de odihnă suplimentar, stabilit în condițiile prevăzute la art. 1 și art. 2.

Art.5. Direcția Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


dispozițiilor Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț OlariuContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești

Nr. 127 din 26.03.2020