JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea, pentru anul 2020, a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare

Consiliul Local al Mui

Având în vedere:

-Referatul de aproban

Pitești;

-Raportul nr. 12658/1


icipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului .03.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr. 15558/2020, nr. 15559/2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

-Adresa nr. 4824/06.03.2020 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 12161/06.03.2020;

-Buletinul de determinare prin expertizarea locurilor de muncă nr. 8/24.02.2020 emis de Direcția de Sănătate Publică Argeș - Compartimentul de Evaluare Factori de Risc din Mediu de Viață și Muncă,I înregistrat la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești sub nr. 4511/03.03.2020;

în temeiul prevederilor art. 18 - art. 21 ale Hotărârii Guvernului României nr.250/1992, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu ale art. 147 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G.R. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr.319/200ț> privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; ale H G.R. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea a agenți biologici în muncă și ale H.G.R. nr. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizuj


lizare;

rt. 196 alin. (1) lit.


în temeiul dispozițiilor completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :


Art.l. Personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești beneficiază, în anul 2020, de un concediu de odihnă suplimentar cu durata de 5 zile lucrătoare, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare.

Art.2. Concediul de odihnă suplimentar se acordă proporțional cu timpul în care personalul își desfășoară activitatea în posturile în care există condiții vătămătoare.

Art.3. Pentru diminuarea expunerii la factorii de risc profesional și pentru depistarea în fază incipientă a unor îmbolnăviri profesionale, directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești are obligația de a lua următoarele măsuri:

  • a) efectuarea examinării medicale periodice a salariaților conform H.G.R. nr.355/2007, privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

  • b) aplicarea dispozițiilor Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G.R. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă;

Art. 4. Directorul Dii+ecției de Asistență Socială a Municipiului Pitești aprobă lista personalului care beneficiază de concediu de odihnă suplimentar, stabilit în condițiile prevăzute la art. 1 și art. 2.

Art.5. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Piteșjti.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Oiariu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin r'S’ugăru

Pitești

Nr. 126 din 26.03.2020