JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind acordarea, pentru anul 2020, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;


Având în vedere:


-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 9780/24.02.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de speciali


:ate al Primarului Municipiului Pitești;


-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr. 15558/2020, nr. 15559/2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

-Adresa nr. 3309/24.02.2020 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 9759/24.02.2020;

-Buletinul de dete

nr. 18/14.06.2019 emis de Dlirecția de Sănătate Publică Argeș - Compartimentul de Evaluare Factori de Risc din Mediu de Viață și Muncă, înregistrat la Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești sub nr. 9580/20.05.2019;

în temeiul prevederilor art. 18 - art. 21 ale Hotărârii Guvernului României nr.250/1992, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu moc 147 alin. (1) din Legea nr. 5 completările ulterioare; ale lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr.319/2006 privind


rminare prin expertizarea locurilor de muncă


ificările și completările ulterioare, coroborate cu ale art. 3/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și H.G.R. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății


securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G.R. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă și ale H.G.R. nr. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu


ecran de vizualizare;

în temeiul dispozițiilor completările ulterioare,


art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:


Art.L Personalul din c


adrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului


Municipiului Pitești beneficiază, în anul 2020, de un concediu de odihnă suplimentar


cu durata de 5 zile lucrătoare, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare.

Art.2. Concediul de odihnă suplimentar se acordă proporțional cu timpul în


care personalul își desfășoară activitatea în posturile în care există condiții


vătămătoare.


Art.3. Pentru diminuarea expunerii la factorii de risc profesional și pentru depistarea în fază incipientă a unor îmbolnăviri profesionale, directorul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești are obligația de a lua următoarele măsuri:

  • a) efectuarea examinării medicale periodice a salariaților conform H.G.R. nr.355/2007, privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

  • b) aplicarea dispozițiilor Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G.R. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă;

Art.4. Directorul

Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului lista personalului care beneficiază de concediu de odihnă ițiile prevăzute la art. 1 și art. 2.


Municipiului Pitești aprobă

suplimentar, stabilit în cond

Art.5. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acestuia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe-Ionuț Olariu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 125 din 26.03.2020