JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind acordarea, pentru anul 2020, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești, care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 9822/24.02.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr. 15558/2020, nr. 15559/2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

-Adresa nr. 1533/24.02.2020 a Administrației Domeniului Public Pitești înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 9803/24.02.2020;

-Buletinul de determinare prin expertizarea locurilor de muncă nr. 1/10.01.2019, eliberat de Direcția de Sănătate Publică Argeș - Compartimentul de Evaluare Factori de Risc din Mediu de Viață și Muncă;

în temeiul prevederilor art. 18 - art. 21 ale Hotărârii Guvernului României nr.250/1992, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu ale art. 147 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G.R. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G.R. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă și ale H.G.R. nr. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

IlOzț/       Z 11

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se acordă, pentru anul 2020, concediul de odihnă suplimentar, cu durata de 5 zile lucrătoare, personalului din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești, care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiții, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Concediul de odihnă suplimentar se acordă proporțional cu timpul în care personalul prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiții.

Art.3. Pentru diminuarea expunerii la factorii de risc profesional și pentru depistarea în fază incipientă a unor îmbolnăviri profesionale, directorul Administrației Domeniului Public are obligația de a lua următoarele măsuri:

  • a) efectuarea examinării medicale periodice a salariaților conform H.G.R.

355/2007, privind supravegherea sănătății


nr.


lucrătorilor, cu modificările și


completările ulterioare;

  • b) aplicarea dispozițiilor Legi

muncă, cu

modificările și completările ulterioare și ale H.G.R. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă.

Art.4. Directorul


i nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în


Administrației Domeniului Public Pitești aprobă lista personalului care beneficiază de concediu de odihnă suplimentar, stabilit în condițiile prevăzute la art. 1 și art. 2.

Art.5. Administrația Domeniului Public Pitești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comun cată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț OlariuContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești

Nr. 124 din 26.03.2020


ANEXĂ


la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 4?/      C>3.2020


Categoriile de personal din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiții, care au dreptul în anul 2020 la concediul de odihnă suplimentar de 5 zile lucrătoare:


  • a) Personalul muncitor care lucrează efectiv în procesul de producție, în condiții de muncă grele, periculoase sau vătămătoare, a cărui activitate este confirmată de către șeful punctului de lucru;

  • b) Șefii de formație care își

  • c)  Șefii secțiilor, atelierelor și laboratorului precum și personalul de specialitate care deservește secțiile, atelierele și laboratorul


desfășoară activitatea în aceleași condiții cu muncitorii din subordine;


fiind direct implicați în rezolvarea sarcinilor de producție, care își


desfășoară activitatea în condițiile de mai sus în proporție de minim 70% din timpul efectiv lucrat;

  • d) Șefii serviciilor, birourilor și compartimentelor precum și personalul de specialitate care deservește serviciile, birourile $i compartimentele, fiind direct implicați în rezolvarea sarcinilor de producție și își desfășoară activitatea în condițiile de mai sus într-un procent mai mic de 70% din


timpul efectiv lucrat.