Hotărârea nr. 123/2020

HCL CO suplimentar FC Arges

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind acordarea, pentru ^nul 2020, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Fotbal Club Argeș, care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 11631/04.03.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr. 15558/2020, nr. 15559/2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

  • - Adresa nr. 462/04.03.2020 a Fotbal Club Argeș, înregistrată la Primăria 1622/04.03.2020;


  • - Adresa nr. 462/04.

Municipiului Pitești sub nr. 1

  • - Buletinul de determinare prin expertizarea locurilor de muncă nr. 22/29.07.2019 emis de Direcția de Sănătate Publică Argeș - Compartimentul de Evaluare Factori de Risc din Mediu de Viață și Munca înregistrat la Fotbal Club Argeș sub nr. 1537/29.08.2019.

în temeiul preveder lor art. 18-art. 21 ale Hotărârii Guvernului României iul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația


Publică Argeș - Compartimentul de Evaluare Factori de Risc


nr.250/1992, privind conced

publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu ale art. 147 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G.R. nr.3 5 5/2007 privind suprav

ulterioare; ale Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G.R. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă și ale H.G.R. nr. 1028/2006 privind cerințele minime echipamentelor cu ecran de

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.” a” din C completările ulterioare,


gherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările


de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea vizualizare;


administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:O -

O *

■Z. r

tn


Art.L Personalul din cadrul Fotbal Club Argeș beneficiază, 2020, de un concediu de odihnă suplimentar cu durata de 5 zile lucrătoare, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare.

Art.2. Concediul de odihnă suplimentar se acordă proporțional cu timpul în care personalul își desfășoară activitatea în posturile în care există condiții vătămătoare.


Art.3. Pentru diminuarea expunerii la factorii de risc profesional și pentru depistarea în fază incipientă a unor îmbolnăviri profesionale, directorul Fotbal Club Argeș are obligația de a lua următoarele măsuri:

  • a) efectuarea examinării medicale periodice a salariaților conform H.G.R. nr.355/2007, privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

  • b) aplicarea dispozițiilor


Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea înmuncă, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G.R. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă;

Art.4. Directorul Fotba Club Argeș aprobă lista personalului care beneficiază de concediu de odihnă suplimentar, stabilit în condițiile prevăzute la art. 1 și art. 2.

Art.5. Fotbal Club Argeș va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acestuia și Birou specialitate al Primarului Mun Pitești.

ui Management Resurse Umane din cadrul aparatului de icipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Olariu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 123 din 26.03.2020