JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 12792/10.03.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr. 15558/^020, nr. 15559/2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

-Adresa nr. 4823/06.03.2020 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, înregistrată la Primai

iria Municipiului Pitești sub nr. 12162/06.03.2020;

art. 129 alin. (3) lit. ”c” din Codul administrativ, cu


Văzând prevederile completările ulterioare;

or art. 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind


In temeiul dispoziții!

Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama Direcției de Asistență Socială a Municipiului


Pitești, potrivit anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, potrivit anexei nr. 2.

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești, începând cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr. 332/27.09.2019, cu modificările


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorgție-Ionuț Olariu

PiteștiContrasemnează pentru legaliate: SECRETAR GENERAL Andrei- Cătălin Călugăru

Nr. 122 din 26.03.2020

ORGANIGRAMA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI


Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local

nr...ZĂ<..../^C..CX...2O2O


CONSILIUL LOCAL


PRIMAR


SERVICIUL PERSONAL, JURIDIC, SECURITATEA MUNCII


DIRECTOR EXECUTIV

1

1

2 X 8


SERVICIUL BENEFICII SOCIALE ȘI POLITICI FAMILIALE


CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI

EDUCAȚIE

TIMPURIE CREȘE- PITEȘTI


SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE, ACHIZIȚII PUBLICE, INFORMATICĂ, ADMINISTRATIV


17 1 16


SERVICIUL PROTECȚIA

'9

:■ POPII ITI IT1 Kl A 1 1'17ip IT ATF

1

V”i ÎLLU1 Șl U 1 vJIv 11  1 IL

TUTELARĂ

8


COMPARTIMENTUL STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE


TOTAL FUNCȚII :376, din care FUNCȚII DE CONDUCERE :20 FUNCȚII DE EXECUȚIE : 356


TOTAL FUNCȚII PUBLICE :54 din care FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE :6 FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE :48


SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP ȘI A PERSOANELOR VÂRSTNICE

10

i

9

ASISTENȚI PERSONALI


Creșa nr. 5 Craiovei

25

1_____

-24-

Creșa nr.7-Tudor Vladimirescu

15

1

14

Creșa nr. 10 Găvana

14 1_____

13

Creșa nr. 14 Banat

14

__L___

13

16


SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ


ADĂPOSTUL DE NOAPTE NORD


20 1 19


Compartimentul Evaluare și Monitorizare Medicală și Socială


SERVICIUL DE ASISTENȚĂMEDICALĂ


104 T"

103COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘCOLARĂ

92

92

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

n

n189

12 177

Creșa nr. 6

.....22..........

1

—i nvaie-----

21

Creșa nr. 8 Războieni

.....14.........

1

13

Creșa nr. 11 Negru Vodă

14

1

13

Creșa nr. 18 Prundu

_J4

1 ™13.........


Creșa Smeurei

17 i

16

Creșa Popa Șapcă

_.19._________

1

18


STAT DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI

Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

0

1

2

3

4

5

6

7

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI

PITEȘTI

1

director

execut iv

n___

SERVICIUL BENEFICII

SOCIALE ȘI POLITICI

FAMILIALE

2

șef serviciu

n

3

inspector

I

principal

4

inspector

I

superior

5

inspector

I

asistent

6

inspector

I

superior

7

inspector

I

superior

8

inspector

I

superior

9

inspector

I

superior

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr..


JIZ.....


..........2020Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

10

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI AUTORITATE TUTELARĂ

11

JVI V IU IU

12

consilier

I

13

inspector

I

14

inspector

I

15

inspector

I

16

inspector

I

17

inspector

I

18

inspector

I

19

inspector

I

C5I1/IV V IVlUlj r I\IJ 1 IjV 1 I/A

PERSOANELOR CU

HANDICAP ȘI A uimo i x:i?i     Â nn x im-

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesiona-lă/grad

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

inspector de specialitate (expert romi)

II

S

TI

~S

principal

s

superior

s

asistent

s

principal

s

debutant

s

superior

s

asistent

s

[Oz’ /C-

A

superior

s

O'

Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

20

șef serviciu

21

inspector

22

inspector

23

inspector

24

referent

25

inspector

26

inspector

ZI

consilier

28

referent

29

inspector

SERVICIUL PERSONAL, JURIDIC, SECURITATEA MUNCII

30

șef serviciu

31

consilier juridic

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesiona-lă/grad

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

n

S

I

superior

S

I

superior

S

I

puneri or

s

III

superior

M

I

superior

S

I

principal

S

I

superior

s

III

superior

M

I

asistent

S

/o't

-y. / r ’

H I

> -

i

II

S

tw^'

I

superior

S

Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

32

inspector

I

33

consilier juridic

I

34

consilier juridic

I

35

consilier

I

36

inspector

I

37

referent

m

v iviuij ir ii’i aîil^i V/i/AiV" CONTABILITATE, ACHIZIȚII PUBLICE, INFORMATICA,

38

șef serviciu

39

consilier achiziții publice

i

40

consilier

i

41

referent

iii

42

consilier

i

43

inspector

i

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesiona-lă/grad

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

superior

S

superior

S

asistent

S

superior

S

asistent

S

asistent

M

II

S

superior

S

superior

s

? o 2-

* / u

Uu—-

superior

M

cl \ ’

■/X ):■

superior

S

principal

S


Paoo d nf 31


Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

44

inspector

I

45

inspector

I

46

consilier

I

47

consilier

I

48

consilier

I

49

consilier achiziții publice

I

50

consilier

I

51

consilier

I

52

consilier

I

53

54

COMPARTIMENTUL STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE

55

consilier

I

Funcția

contractuală

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Treapta profesiona-lă/grad

Nivelul studiilor

Observații

principal

S

debutant

S

asistent

S

superior

S

superior

S

superior

S

i

superior

S

(W

_

asistent

S

X-îw

superior

S

referent

IA

M

îngrijitor

G

superior

S

Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

56

consilier

I

57

consilier juridic

I

TI TA 17 A CIOT’T^XT'T A

nEKV1C1L L UE AMd 1 EIN 1A COMUNITARA

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesiona-lă/grad

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

superior

S

superior

S

șef serviciu

II

S

psiholog

specialist

S

medic

specialist

S

asistent social

practicant

S

kinetoterapeut

S

kinetoterapeut

S

// O l/^

asistent medical

PL

asistent medical

PL

asistent medical

1/2 norma

PLNr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

ADĂPOSTUL DE NOAPTE NORD


Dino 1


Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

78

79

80

81

82

83

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

84

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘCOLARĂ

85

86

87

Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

116

117

118

1 1Q

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesiona-lă/grad

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

asistent medical

principal

SSD

asistent medical

principal

SSD

asistent medical

principal

SSD

r»r-inr>irvol

PL

Lri tttVILFCti

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

/far b

asistent medical

principal

PL

li Vc';

asistent medical

principal

PLPaee 11 of 31


Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

Funcția contractuală

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Treapta profesiona-lă/grad

Nivelul studiilor

Observații

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

___DI____

asistent medical

principal

tL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

(

asistent medical

principal

PL

V s

asistent medical

principal

PL

Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

172

173

174

175

176

COMPARTIMENTUL

ASISTENȚĂ MEDICALĂ

COMUNITARĂ

177

178

179

180

181

182

183

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

184

185

186

187

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE CREȘE

- PITEȘTI

188

COMPARTIMENT

EVALUARE ȘI

MONITORIZARE MEDICALĂ

ȘI SOCIALĂ

189

190

191

192

CREȘA NR.5 CRAIOVEI

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesiona-lă/grad

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

asistent medical comunitar

PL

asistent medical comunitar

PL

asistent medical comunitar

PL

__

mediator sanitar

M

șef serviciu

II

s

medic

specialist

s

medic

specialist

s

medic

primar

s

asistent social

practicant

s

\\\z V 'Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

Funcția contractuală

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Treapta profesiona-lă/grad

Nivelul studiilor

Observații

coordonator personal de specialitate

I

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

1/ A

îngrijitoare

l o r.\ \V£ •

/ ■ '

c-: \             ’

îngrijitoare

4g.CAL-:ț

îngrijitoareDino 1 7


Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

CREȘA NR. 6 TRIVALE

218

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesiona-lă/grad

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

îngrijitoare

educator puericultor

debutant

SSD

educator puericultor

debutant

SSD

educator

debutant

M

puericultor

educator puericultor

debutant

M

educator puericultor

debutant

M

educator puericultor

M

educator puericultor

M

administrator

I

M

muncitor calificat (bucătar)

ni

G

muncitor calificat (bucătar)

IV

G

Ă

b

Va

coordonator personal de specialitate

i

PL

_Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesiona-lă/grad

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

asistent medical

PL

asistent medical

principal

PL

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

ff * / II z(

'J iri Xț ( i

îngrijitoare

/

îngrijitoare

administrator

I

M

muncitor calificat

(bucătar)

II

G

Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

233

234

235

236

237

238

239

CREȘA NR. 7 TUDOR VLADIMIRESCU

240

241

242

243

244

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesiona-lă/grad

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

educator puericultor

debutant

SSD

educator puericultor

debutant

SSD

educator puericultor

debutant

M

educator

debutant

M

puericultor

educator puericultor

debutant

M

educator puericultor

M

educator puericultor

M

coordonator personal de specialitate

I

PL

asistent medical

principal

PL

/ZC

Jk-

asistent medical

principal

PL

Ji m .\v

îngrijitoare

îngrijitoare

Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

CREȘA NR. 8 RĂZBOIENI

255

256

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesiona-lă/grad

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

educator puericultor

debutant

SSD

educator puericultor

debutant

SSD

educator puericultor

M

administrator

I

M

muncitor calificat (bucătar)

II

G

muncitor calificat (fochist)

II

G

(

coordonator personal de specialitate

I

PL

1

asistent medical

principal

PLNr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

257

258

259

_260

261

262

263

264

265

266

267

268

CREȘA NR. 10GĂVANA

Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

Clasa

269

270

271

-^72-

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

CREȘA NR. 11 NEGRU VODĂ

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

Funcția contractuală

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Treapta profesiona-lă/grad

Nivelul studiilor

Observații

coordonator personal de specialitate

I

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

z

îngrijitoare

l

îngrijitoare

educator puericultor

debutant

SSD

educator puericultor

debutant

SSD

educator puericultor

M

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

295

296

CREȘA NR. 14 BANAT

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

Funcția contractuală

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Treapta profesiona-lă/grad

Nivelul studiilor

Observații

muncitor calificat (bucătar)

ni

G

administrator

n

M

coordonator personal de specialitate

i

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

• M \\

îngrijitoare

f 7

îngrijitoare

îngrijitoare

<<<

1

educator puericultor

debutant

SSD

Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

307

308

309

310

CREȘANR. 18 PRUNDU

311

312

313

314

315

316

317

318

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesiona-lă/grad

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

educator puericultor

debutant

SSD

educator puericultor

M

administrator

1/2 norma

I

M

muncitor calificat

n

G1

(bucătar)

coordonator personal de specialitate

i

PL

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

îngrijitoare

îngrijitoare

L -

\\c

_

îngrijitoare

= v-

ri i

îngrijitoare

îngrijitoare

Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

319

320

321

322

323

324

CREȘA NR. 19 ARPECH1M

325

326

327

328

329

330

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

CREȘA SMEUREI

341

342

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesiona-lă/grad

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

educator puericultor

SSD

educator puericultor

debutant

SSD

educator puericultor

debutant

SSD

muncitor calificat (bucătar)

III

G

administrator

I

M

muncitor calificat (întreținere)

n

M

//

//#

\\

coordonator personal de specialitate

I

\

PL

asistent medical

principal

PLNr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesiona-lă/grad

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

asistent medical

principal

PL

asistent medical

principal

PL

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

îngrijitoare

muncitor calificat (bucătar)

III

G

/(

educator puericultor

debutant

SSD

ft

educator puericultor

debutant

SSD

w'11 <

educator puericultor

MNr. crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

357

CREȘA POPA ȘAPCĂ

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

MMNr.

crt.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publică

Funcția publică

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

369

370

371

372

----

_________

373

374

375

376

FUNCTIA/NUMAR DE POSTURI

TOTAL

Nr. total de funcții publice de conducere

6

Nr. total de funcții publice de execuție

48

Nr. total de funcții contractuale de conducere

14

Nr. total de funcții contractuale de execuție

308

Nr. total de posturi din cadrul instituției/ autoritatii publice

376

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesiona-lă/grad

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

îngrijitoare

muncitor calificat (bucătar)

IV

G

educator puericultor

debutant

SSD

■------------------------------------------------------------

educator puericultor

debutant

SSD

educator puericultor

debutant

M

educator puericultor

M

educator puericultor

M

administrator

I

M