Hotărârea nr. 121/2020

HCL CO suplim Filarmonica Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind acordarea, pentru anul 2020, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul f ilarmonicii Pitești, care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 10680/28.02.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al

-Avizele comisiilor nr. 15557/2020, nr. 15558/2' -Adresa nr. 939/27 Municipiului Pitești sub nr.

-Buletinul de determinare prin expertizarea locurilor de muncă nr. 20/22.07.2019 emis de Direcția de Sănătate Publică Argeș - Compartimentul de Evaluare Factori de Risc din Mediu de Viață și Muncă, înregistrat la Filarmonica Pitești sub nr. 4033/31.07.2019;

în temeiul prevederilor art.8-art.21 ale Hotărârii Guvernului României nr.250/1992, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu ale art. 147 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 -Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G.R. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr.319/ și completările ulterioare; a riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă și ale H.G.R. nr. 1028/2006 privind cerințele minime echipamentelor cu ecran de

în temeiul dispoziți completările ulterioare,


Primarului Municipiului Pitești;

de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele 020, nr. 15559/2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

.02.2020 a Filarmonicii Pitești, înregistrată la Primăria 10454/27.02.2020;


2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările le H.G.R. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva


de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea vizualizare;

ilor art. 196 alin. (1) lit.” a” din Codul administrativ, cuArt.l. Se acordă, în inul 2020, concediul de odihnă suplimentar cu durata de 5 zile lucrătoare, personalului din cadrul Filarmonicii Pitești, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Concediul de

personalul își desfășoară activitatea în posturile în care există condiții vătămătoare.


odihnă suplimentar se acordă proporțional cu timpul în care


Art.3. Pentru dimihuarea expunerii la factorii de risc profesional și pentru depistarea în fază incipientă a unor îmbolnăviri profesionale, directorul Filarmonicii Pitești are obligația de a lua următoarele măsuri:

a) efectuarea examihării medicale periodice a salariaților conform H.G.R. egherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările

nr.355/2007, privind supra ulterioare;

b) aplicarea dispozițiilor Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă;


completările ulterioare și ale H.G.R. nr. 1092/2006 privind

Art.4. Managerul Filarmonicii Pitești aprobă lista personalului care beneficiază de concediu de odihnă suplimehtar, stabilit în condițiile prevăzute la art. 1 și art. 2.

Art.5. Filarmonica Pitești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului

Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Olariu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 121 din 26.03.2020