Hotărârea nr. 120/2020

HCL CO suplimentar Centrul Cultural

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea, pentru anul 2020, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Centrului Cultural Pitești, care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.l 1014/02.03.2020 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de nr. 15557/2020, nr. 15558/2020, nr. 15559/2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele


-Adresa nr. 431/27.02.2020 a Centrului Cultural Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 10^43/27.02.2020;

-Buletinul de determinare prin expertizarea locurilor de muncă nr. 17/10.06.2019 emis de Direcția de Sănătate P|ublică Argeș - Compartimentul de Evaluare Factori de Risc din Mediu de Viață și Muncă înregistrat la Centrul Cultural Pitești sub nr. 1207/13.06.2019;

In temeiul prevederilor

art. 18 - art. 21 ale Hotărârii Guvernului României


nr.250/1992, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu ale art. 147 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale H.G.R. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare; ale HLG.R. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea

a agenți biologici în muncă și ale H.G.R. nr. 1028/2006


privind cerințele minime de șecuritate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;


în temeiul dispozițiilor completările ulterioare,

art. 196 alin. (1) lit.”a” din Co


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Personalul din cadrul Centrului Cultural Pitești beneficiază, în anul 2020, de un concediu de odihnă suplimentar cu durata de 5 zile lucrătoare, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare.

Art.l. Concediul de odihnă suplimentar se acordă proporțional cu timpul în care personalul își desfășoară activital

ea în posturile în care există condiții vătămătoare.

i expunerii la factorii de risc profesional și pentru depistarea în fază incipientă a uhor îmbolnăviri profesionale, directorul Centrului Cultural Pitești are obligația de a lua următoarele măsuri:


Art.3. Pentru diminuare

a)efectuarea examinării medicale periodice a salariaților conform H.G.R. nr.3 5 5/2007, privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

b)aplicarea dispozițiilor Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare și protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de muncă.

ale H.G.R. nr. 1092/2006 privind expunerea la agenți biologici în


Art.4. Directorul Centrului Cultural Pitești aprobă lista personalului care beneficiază de concediu de odihnă suplimentar, stabilit în condițiile prevăzute la art.l și art.2.

Art.5. Centrul Cultural Pitești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acestuia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului

Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Olariu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugării

Pitești

Nr. 120 din 26.03.2020