Hotărârea nr. 12/2020

.HCL completare anexa 6 HCL 238-12.07.2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
ublic de salubrizare: maturatul, spălatul, stropirea și


pentru completarea anexei nr.6 la H.C.L. nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului p

întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, către Societatea Salpitflor Green S.A., cu modificările și completările ulterioare

Servicii Publice și Achiziții nr.999/09.01.2020;

r de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

nr.3883/23.01.2020, nr.3886/23.01.2020, nr.3887/23.01.2020,


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul Direcției

-Avizele comisiilo

nr.3882/23.01.2020, nr.3888/23.01.2020;

-Adresa Salpitflor Municipiului Pitești sub nr.

Văzând prevederile art.129 alin.(6) lit. ”b”, art.354, art.362 alin.(l) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice îngheț, către Societatea Sa

în temeiul dispozițiilor art.l96 alin.(l) lit.

completările ulterioare,

Green S.A. nr.18106/19.11.2018, înregistrată la Primăria 55002/20.11.2018;


și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de pitflor Green S.A., cu modificările și completările ulterioare;

”a” din Codul Administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Lista bunurilor de retur - Inventarul bunurilor aparținând domeniului ești ce se concesionează serviciului public de salubrizare il, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de


ului public de salubrizare: maturatul, spălatul, stropirea și și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și acestora pe timp de polei sau de îngheț, către Societatea modificările și completările ulterioare, se completează cu


privat al Municipiului Pii pentru activitățile: măturați și transportul zăpezii de pe

polei sau de îngheț, prevăzută ca anexa nr.6 la H.C.L. nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii servici întreținerea căilor publice menținerea în funcțiune a

Salpitflor Green S.A., cu bunurile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

prevăzute la art.l din prezenta hotărâre se introduc în piului Pitești și se pun la dispoziția operatorului Salpitflor ur, spre exploatare, pe perioada delegării gestiunii serviciilor 238/12.07.2018.

decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în ariei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a


Art.2.(l). Bunurile domeniul privat al Munici Green S.A. ca bunuri de re ti publice, conform H.C.L. nr.

  • (2) . Modificările ce evidența contabilă a Prim: Societății Salpitflor Green S.A.

  • (3) . Contractul de de < modificările și completării influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri prin act adițional întocmit de către Direcția Servicii Publice și Achiziții.

Art.3. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și S.C. Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul


egare a gestiunii serviciilor publice nr.32672/12.07.2018, cu le ulterioare, se completează în mod corespunzător cu


General al Municipiului Pitești.


/o'’  '<\

REȘEDINȚE DE ȘEDINȚA, i         Ion IV^atei


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăfin Călugăru


Pitești,

Nr.12 din 28.01.2020


Anexa la H.C.L. nr..;/Jr......

Lista bunurile introduse în domen ul privat al Municipiului Pitești și puse 1a dispoziția operatorului Salpitflor Green S.A. ca bunuri de retur, spre exploatare, pe perioada delegării gestiunii serviciilor publice, conform H.C.L. nr.238/12.07.2018.

Nr. Crt.

Denumire mijloc fix

Nr. inventar

Clasificare

Durata normala de funcționare -luni-

Valoare inventar

1

Automăturătoare medie Scarab F 25H- lbuc- nr. identificare SA9H10282KM034282

4

80029850

2.1.24.2.

96

799680

2

Buldoexcavator Mecalac TLB840 Seria SMFJBC0JHNM4848, inclu accesorii cupa 300 mm, cupa 900 i picon hidraulic, an fabr. 2019

siv

nm,

80029871

2.1.20.1.

72

449820