Hotărârea nr. 119/2020

HCL modificare HCL nr. 265-2019 organigrama PMP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. hr. 265/29.08.2019, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

- Referatul de aprobare pi

  • -  Raportul nr. 13852/17.C

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr. 15558/2020, nr. 15559/2020,

Văzând prevederile art. 1129 alin. (3) lit.”c”, ale art. 154 alin. (1) și alin. (2) și ale art. 621 alin. (3) din Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă ppntru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor ulterioare,


:ntru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

3.2020 al Biroului Management Resurse Umane;


■. 15560/2020, nr. 15561/2020;


:. 196 alin. (1) lit.” a” din Codul administrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 265/29.08.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică astfel:

  • a) o funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Direcției Arhitect Șef -Coinpartimentul Dezvoltare Urbană, se transformă în funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional asistent;

  • b) o funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Direcției Administrație Ppblică Locală, Juridic Contencios - Biroul de Aplicare a Legilor Proprietății, Registrul Agricol, se transformă în funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional asistent;

  • c) o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Comunicare, se transformă în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent

Art.H. Anexa nr. 1 la H.d.L. nr. 265/29.08.2019 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.III. Biroul Management Resurse Umane va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Oiariu

Pitești

Nr. 119 din 26.03.2020Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

ORGANIGRAMA                            Anexa la H.C.L. nr. //'j /26.03.2020

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI


7

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

1

7

BIROUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

1

4

COMPARTIMENTUL CABINET PRIMAR


3      COMPARTIMENTUL

T" COMUNICARE


3

COMPARTIMENTUL COMUNICARE

-


I

24

4

20

DIRECȚIA ECONOMICĂ

1

DIRECTOR EXECUTIV


67

4

63

DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE

1

DIRECTOR EXECUTIV


l-t-

1

SERVICIUL CONTABILITATE


SERVICIUL

20

CONSTATARE

IMPUNERE

PERSOANE FIZICE

1


PRIMAR--

VICEPRIMAR

VICEPRIMAR

1

SECRETARIAT

1

SECRETARIAT

-

VICEPRIMAR

-

VICEPRIMAR


34

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE Șl ACHIZIȚII

4

30

1

DIRECTOR EXECUTIV

18

SERVICIUL ACHIZIȚII,

1

ADMINISTRATIV


39

4

DIRECȚIA TEHNICĂ

35

1

DIRECTOR EXECUTIV


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI


22

DIRECȚIA ARHITECT

ȘEF

19

1

ARHITECT ȘEF

COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANĂ


1

SECRETARIAT

SECRETAR GENERAL AL

-

MUNICIPIULUI PITEȘTI


35

DIRECȚIA

5

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDIC

30

CONTENCIOS

1

DIRECTOREXECUTIV—


6

1

BIROUL BUGET

6

BIROUL INFORMATICĂ

1


9

SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE PERSOANE JURIDICE

1

19

SERVICIUL

URMĂRIRE

ÎNCASARE IMPOZITE

Șl TAXE LOCALE

1


Total posturi, din care:

Demnitari

Funcții de cond.

Funcții de exec.

Total funcții publice

Funcții publice de cond:

Funcții publice de exec:

Funcții contractuale de cond: 1

Funcții contractuale de exec: 44


6

COMPARTIMENTUL CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALĂ

-


12

COMPARTIMENTUL

ÎNCASĂRI Șl EVIDENȚĂ A VENITURILOR

-


6

BIROUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE, GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

1

9

SERVICIUL COORDONARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

1

__

3

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE, ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ

-


COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ Șl PSI10

SERVICIUL URBANISM Șl AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE

1

3

COMPARTIMENTUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI ECONOMICE

-

4

CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE Șl PROMOVARE TURISTICĂ

114

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

1

3

COMPARTIMENTUL MANAGEMENT, DOCUMENTE. ARHIVĂ, CURIERAT

-


COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE

6

BIROUL DE APLICARE A LEGILOR PROPRIETĂȚII, REGISTRUL AGRICOL

1


8

SERVICIUL JURIDIC

1


6

BIROUL CADASTRU Șl EVIDENȚĂ PATRIMONIU

1


2

COMPARTIMENTUL CALITATE Șl CONTROL INTERN, PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

-