Hotărârea nr. 118/2020

HCL Deviz General Extindere Scoala Mihai Eminescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Avizului General actualizat pentru obiectivul de investiții


privind aprobarea I)

„Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială Mihai Eminescu”,


cod MySmis 122444


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 14225/19.

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr.15558 /2020, nr.15559 /2020, nr. 15560/2020, nr.15561/2020;

Văzând prevederile art. 129 alin.(2) lit. b) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ult< privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

în temeiul dispozițiilor ulterioare,


.03.2020 al Direcției Tehnice;


jerioare, precum și ale art. 66 și art. 71 din O.U.G. nr. 114/28.12.2018


art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. (1) Se aprobă Devizul General actualizat, pentru obiectivul de investiții „Extindere, oala Gimnazială Mihai Eminescu”, cu o valoare totală estimată de .A., conform anexei, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.


reabilitare și dotări imobil Șd

20.588.326,98 lei inclusiv T.V.

(2) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale și din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația ea

Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică hotărâri, care va fi comunicată


onomică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și


și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Olariu

Pitești,

Nr. 118 din 26.03.2020Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugâru

3R CONSULTING S.R.L.

RO15287438, J40/3830/2003

București, Sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 130, bloc P36, ap. 1 tel. 0212557120, fax 0212557180, office@3rconsulting.ro

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții EXTINDERE, REABILITARE Șl DOTĂRI IMOBIL ȘCOALA GIMNAZIALA MIHAIEMINESCU

Valori in preturi la data de 16.03.2020 1euro=         4,8174 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli __

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

I_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

___________0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

9.000,00

1.710,00

10.710,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilității

>r

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

9.000,00

1.710,00

10.710,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilită

ilor necesare obiectivului de investiții

2.1

Alimentare cu gaz natural - proiectare si ex(

jcutie

125.000,00

23.750,00

148.750,00

2.2

Alimentare cu apa si canalizare

30.000,00

5.700,00

35.700,00

2.3

Alimentare cu energie electrica

25.000,00

4.750,00

29.750,00

Total capitol 2

180.000,00

34.200,00

214.200,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3J___

Studii

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.1. Studii de teren

4.000,00

760,00

4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediu

iui

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obți acorduri și autorizații

nerea de avize,

14.000,00

2.660,00

16.660,00

3.3____

Expertizare tehnică

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.4____

Certificarea performanței energetice și audibil energetic al clădirilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.5____

Proiectare

318.000,00

60.420,00

378.420,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

67.000,00

12.730,00

79.730,00

3.5.4. Scrierea, elaborarea și încărcarea Cererii de Finanțare, inclusiv a documentelor aferente, în sistemul electronic MySMIS pentru obținerea finanțării prin POR 2014-2020;

21.000,00

3.990,00

24.990,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

45.000,00

8.550,00

53.550,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

185.000,00

35.150,00

220.150,00

3.6____

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7____

Consultanță

//

150.000,00

28.500,00

178.500,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obi

activul de investiții

110.000,00

20.900,00

130.900,00

3.7.2. Auditul financiar

UI'

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.8

Asistență tehnică

255.000,00

48.450,00

303.450,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

111.000,00

21.090,00

132.090,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

108.000,00

20.520,00

128.520,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

144.000,00

27.360,00

171.360,00

Total capitol 3

754.000,00

143.260,00

897.260,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

11.323.901,15

2.151.541,22

13.475.442,37

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și fu

ncționale

27.635,00

5.250,65

32.885,65

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționa

le care necesită montaj

276.350,00

52.506,50

328.856,50

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

16.835,00

3.198,65

20.033,65

4.5

Dotări

3.245.130,00

616.574,70

3.861.704,70

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

14.889.851,15

2.829.071,72

17.718.922,87

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

362.699,62

68.912,93

431.612,55

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

362.699,62

68.912,93

431.612,55

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

150.898,51

0,00

150.898,51

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

71.419,41

0,00

71.419,41

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

0.00

0,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

59.516,18

0.00

59.516,18

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme

și autorizația de construire/desființare

19.962,92

0.00

19.962,92

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

952.258,86

180.929,18

1.133.188,05

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate pen

ru proiect

20.000,00

3.800,00

23.800,00

5.5

Cheltuieli pentru promovarea obiectivului de invesțitie

5.000,00

950,00

5.950,00

Total capitol 5

1.490.857,00

254.592,11

1.745.449,11

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

1.500,00

285,00

1.785,00

Total capitol 6

1.500,00

285,00

1.785,00

TOTAL GENERAL

17.325.208,15

3.263.118,83

20.588.326,98

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1

1)

11.903.235,77

2.261.614,80

14.164.850,57

Data: 16.03.2020

Beneficiar,

întocmit,Municipiul Pitești