Hotărârea nr. 117/2020

HCL lucrari utilitate publica

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind declararea unor lucrări de utilitate publică


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

 • - Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești privind declararea unor lucrări de utilitate publică;

 • - Raportul nr. 13590 din 16.03.2020 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr.15558 /2020, nr.15559 /2020,lnr. 15560/2020, nr.15561/2020;

 • - Adresa nr. 12859 din 11.^)3.2020 a Serviciului Investiții;

Văzând prevederile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrareaspațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin (6) lit. c) din Codul administrativ, cu completările ulterioare și ale H.C.L. nr. 442/2018 privind aprobarea documentației actualizate a „Registrului spațiilor verzi din municipiul Pitești”;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Sunt de utilitate publică de interes local lucrările de reabilitare a bulevardului I.C. Brătianu, executate pe suprafața de 217,60 mp teren domeniul public al Municipiului Pitești, potrivit anexei nr. 1.

 • (2) Declararea de utilii


ate publică a lucrărilor de la alin. (1) se face în baza Planului


Urbanistic Zonal - Zona Centrală a municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004, potrivit anexei nr.2.

 • (3) Se aprobă schimbarea destinației de spațiu verde a terenului pe care se execută lucrările prevăzute la alin (1).

 • (4)  Registrul Spațiildr Verzi, aprobat prin corespunzător.

 • (5) Se modifică inveni


H.C.L. nr. 442/2018, se modifică


itarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 194/1999, cu modificările și completările ulterioare, cu influențele ce decurg din prezenta hotărâre.

(6) Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Arhitectul Șef, Direcția Tehnică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Administrația Domeniului Public Pitești, vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General


al Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Olariu


Pitești,

Nr. 117 din 26.03.2020Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin CălugăruflUEXfl W ■ LA HCL blU


°=60.00 m


L=16.16 m


•1=0+002.11


Te=0+18.27L=1.19;865m®

zGENDA PROIECT

 • — Bordura mare - 20x25 cm cu lumina de 15cm

Bordura mare - 20x30 cm cu lumina de 20cm

Bordura mare coborâta - 20x25 cm cu lumina de 8cm

 • —  Bordura spațiu verde 10 x 15 cm

îrffil Refacere trotuar cu dale din beton 15 cm x 15 cm

Covor asfaltic proiectat + lărgire PC

Copac taiat

g Spațiu verde desființatVerificator/


S.C.R

J03/45


Specificație

Strategia generală propusă prin PUZ și Regulamentul local referitor la zona de locuit cuprinsă în interiorul perimetrului central al municipiului Pitești urmărește:


 • 1. încurajarea și protejarea menținerii funcției rezidențiale în acest perimetru, țintă urmărită în toate marile orașe europene

 • 2. Acceptarea în interiorul zonei rezidențiale a funcțiunilor complementare asociate locuirii și descurajarea amplasării de funcțiuni incompatibile cu zona sau care pot determina schimbarea caracterului acesteia

 • 3. Protejarea spațiilor libere existente în zona rezidențială cu locuințe colective în blocuri, și favorizarea amenajării de spații verzi, locuri dejoacă pentru copii, spații favorizând contactele sociale

 • 4. Stabilirea unor indicatori urbanistici și reglementări care să permită existența unor spații plantate în interiorul loturilor în zonele cu locuințe cu parcelă individuală lipsite de spații verzi publice amenajate

 • 5. Menținerea și întărirea specificului, particularității, Piteștiului de „oraș gradină” - dat de spațiile verzi publice existente dar mai ales de existența

  în chiar perimetrul său central a unor zone rezidențiale cu clădiri cu front întrerupt și cu grădini vizibile din stradă


Pentru a face posibilă realizarea acestei strategii prin prezentul regulament zona de locuit a fost subîmpărțită în următoarele subzone și unități teritoriale de referință:

L.P. - Subzona de locuit situată în zona protejată

LP- subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe parcelări

tradiționale, spontane în care regulamentul are elasticitatea necesară pentru a permite construirea pe parcele atât de diferite ca dimensiuni și configurație, permițând menținerea parcelarului tradițional ca o sursă importantă a particularității locale


LA. - Subzona de locuit situată în afara limitelor zonei protejate

LA1 - subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări planificate, anterioare în care regulamentul urmărește păstrarea caracterului parcelării inițiale, menținerea și creșterea gradului de confort al zonei

LA2 - subzona locuințelor individuale si colective mici realizate pe baza unor parcelări spontane, rezultat al divizării în timp a unor parcele de mai mari dimensiuni

LA3- subzona locuințelor colective de înălțime medie P+3-4 niveluri situate în ansambluri preponderent rezidențiale

LA4 - subzona locuințelor colective                      0 niveluri situate în

grupări preponderent rezidențiale


Secțiunea 1:

9


Utilizare funcțională


Articolul 1 - Utilizări admise


LP + LA1 - sunt admise locuințe individuale și colective de mică înălțime

sunt admise construcții aferente echipării tehnico-edilitare și amenajării aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale. parcaje, garaje colective                       • •

22


de sport pentru tineret, împrejmuiri


LA2 - sunt admise funcțiuni caracteristice zonelor centrale noi numai în baza PUD aprobat conform Legii 50/1991 republicata.

 • - sunt admise locuințe individuale și colective de înălțime medie min.P+2

 • - este admisă amplasarea următoarelor funcțiuni complementare locuirii: dispensare, creșe, învățământ, culte, sport -întreținere în baza PUD aprobat.


LA3


- sunt admise funcțiuni noi, caracteristice zonelor centrale prin reconversie numai în baza PUt) aprobat conform Legii 50/1991 republicata.


sunt admise construcții aferente echipării tehnico-edilitare și amenajării aferente locuințelor:

- căi de acces carosabile și pietonale,parcaje, garaje colective, spatii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret.


LA4


 • - sunt admise funcțiuni caracteristice zonelor centrale noi numai în baza PUD aprobat conform Legii 50/1991 republicata

 • - sunt admise construcții aferente echipării tehnico-edilitare și amenajării aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale, parcaje, garaje colective, spatii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret.


Articolul 2 - Utilizări admise cu condiționări


- LP - se admite amenajarea în podurile clădirilor existente de mansarde cu o suprafață desfășurată de max. 60% din aria unui nivel curent. Se admite supraetajarea clădirilor cuplate numai cu condiția realizării simultane la ambele clădiri cuplate și a respectării celorlalte prevederi ale regulamentului pentru zonele protejate.

 • - in loturile in care exista construcții, corpul principal al acestora trebuie obligatoriu pastrat ( intrare principala si fațade spre strada si curte).

 • - clădirile clasate ca monumente de arhitectura sau propuse pentru clasare nu vor fi mascate de construcții noi

 • - golurile mărite spre strada ( din ferestre transformate in usi) vor fi aduse la situația inițiala. - funcția comerciala poate fi pastrata printr-o adaptare a spatiilor astfel incat sa nu afecteze fâtada inițiala si sa folosească intrarea principala a casei.

 • - se admit funcțiuni come

acestora să nu depășească

 • - se admite pentru modernizarea dotării locuințelor cu bai și extinderea clădirii în partea poterioară cu o suprafața construită la șpE 12,0 mp.

 • - nu se admit construcții provizorii, cele existente trebuind amplasament in limita de doi ani de la aprobarea P.U.G Suprafețe interioare.

 • - in cazul clădirilor rezidențiale care si-au schimbat funcția, acestea trebuie readaptate  pe termen lung la noua funcție prin amenajari interioare definitixte^dș buna Calitate si consolidări structurale care sa ridice prestigiul zonei. Se admit ein limitele specificate de regulament - in primul rând pastrand corpul central.

 • - clădirile de locuit in care proprietarii vor sa ridice nivelul de confort pot fi reamenajate si extinse cu condiția respectării conturului exterior al corpului principal al casei.

 • - curțile acestor clădiri vor trșbui pavate ecologic ( interzis astfaltul pe mari suprafețe) drenate, plantate, se incurajeaza amenajari peisagistice spre deal, calcanele alaturate si spre strada si plantarea de elemente decorative ( statui sau fabtani, chioșcuri etc.).

 • - se insista ca toate amenajările sa fie concepute si executate de specialiști ( arhitecti


fațada inițiala si sa folosească intrarea principala a casei, i^rciale și servicii profesionale cu condiția ca suprafața

250 m/ADC și să nu genereze transporturi grele


ri sanitare, maxima-si gaseasca urt nou