Hotărârea nr. 116/2020

HCL lucrari utilitate publica strada Lanariei

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind unele lucrări de uti


țlitate publică, în scopul decongestionării traficului în zona bulevardul Republicii - strada Lânăriei


cipiukii Pitești întrunit în ședință ordinară;


Consiliul Local al Mun <

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești privind unele lucrări de utilitate publică, în Lânăriei;

 • - Raportul nr. 1 1808 din (

-Avizele comisiilor de


scopul decongestionării traficului în zona bulevardul Republicii - strada


05.03.2020 al Direcției Tehnice;

________ ____________ _ : specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr. 15558/2020, nr. 15559 /2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

 • - Adresa nr. 9484 din 20

 • - H.C.L. nr. 349 din 31.


.02.2020 a Biroului Cadastru și Evidență Patrimoniu;

10.2019 privind însușirea propunerii de concesionare formulată de către S.C PK EMERALD S.R.L. a unor terenuri situate în b-dul. Republicii, pentru edificarea unui pasaj;

Văzând prevederile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea r verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129


spațiilor verzi din intravilanul

alin. (4) lit. f) coroborate cu prevederile art. 129 alin. (6) lit. c) din Codul administrativ, cu completările ulterioare și ale H.C.L. nr. 44 verzi din Municipiul Pitești”;

în temeiul dispozițiilor


■2/2018 privind aprobarea documentației actualizate a „Registrului spațiilor


art. 196 alin. (1) lit.a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. (1) Sunt de utilitate publică de interes local lucrările de realizare a pasajului rutier și pietonal, executate pe suprafața de 104 rap teren domeniul public al Municipiului Pitești, potrivit anexei nr. 1.

(2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic

, aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prin H.C.L .nr. 90/2010, potrivit anexei


General al municipiului Pitești, nr. 2.


 • (3) Se aprobă schimbarea destinației de spațiu verde a terenului pe care se execută lucrările prevăzute la alin (1).

 • (4) Registrul Spațiilor Verzi, aprobat prin H.C.L. nr. 442/2018, se modifică corespunzător.

 • (5) Se modifică inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 194/1999, cu modificările și completările ulterioare, cu influențele ce decurg din prezenta hotărâre.

 • (6) Anexele nr. 1 și nt. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Pitești, Arhitectul Șef, Direcția Tehnică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pitești,

Nr. 116 din 26.03.2020Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugâru


IV.4. ZI - ZONA UNITATI INDUSTRIALE .

CAPITOLUL I - generalități

Art.l - Tipur

Zona industriala INDUSTRIA l

* Subzo industriale, ca i

- S.A.

TANANTI); S


ile de subzone funcționale.

a municipiului Pitești, este ZONA _A GAVANA (I), care este impartita in 2 subzone : na industriala din UTR 25, care cuprinde mari unitari de exemplu:

ALPROM + IFET (fost CPL); S.C. ROTAN (fost .C. ROLAST (fost CATC); S.A. ARGESANA S.A. ARGESIN (Fabrica de incaltaminte); S.A. PITBER; Fabrica de pâine. VINALCOOL; S.C. SUBANSAMBLE AUTO; S.C. (fosta TEXTILA GAVANA); COOPERATIVA

Moara, S.C.

NOVATEX

"INTRTINER^A" (autoservice); MATRITE COLIBASI; S.C. REMAT (fost I.J.V.R.N.


,R.); etc.


* Subzo


na industriala din UTR 27, care cuprinde unitari de depozite, transporturi, construcții si alte unitari, ca de exemplu:

TEX (fost ICRTI); COMARGROS (fost ICRA); unitari

.C. Argeș (APARTAMENTUL. INSTAG, SELCA


- ARGIN

ale fostului T

SECONA NORCO. PREMECO); CET DE ZONA BJATM. HIDROCONSTRUCTIA DEPOZITUL DE MOBILA SI DE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE; etc.

Subzona cuprinde si racordurile CF din linia CF Pitești Nord-Bascov.

In afara acestor doua mari subzone, mai exista inca cinci grupări de unitari de prbductie, depozite si transporturi si anume:

1' - Gruparea-Unitati de producție -"Căpitan Cutui"- in UTR itinde: depozite, unitari de prestări servicii (pentru ■ ce nu pot fi amplasate in zonele de locuit).

reparații utilaje


- Grupsirea-Unitati de producție - "Târgul din Vale" - din UTR 28, care cuprinde mici unitari ale industriei locale, depozite.

3' - Grupttrea - Unitari de producție - "Gara-Pitesti Sud”, in UTR ce cuprinde:

INA - COMALEX (fost IPMPB). S.A. DIVERTEX A G.ARA), S.C. PRODIVERS (prestări servicii.


' Yf (fosta TEXTIL.

.y/jervice).

4' - Gruparea - Unitari de producție-TRUNDU” - in UTR 5 cu abatorul si propuneri pentru unitari de industrie, depozite pentru materiale de construcții, etc.

S1


Gruparea - Unitari de producție - "CAPORAL DOGARU" -in UTR 7, care cuprinde: CIPROM (baza de producție si reparații utilaj petrolier; INDC>iRF, COLONIE (baracamente).

cestor grupări, mai simt mici unitari de producție si ate in alte zone ale municipiului (preponderent, in


In afara e.i

depozite dispers: zona de locuit).

DE exemp

- In UTR 2


 • - Fabrica de butoaie si binale

 • - Depozit (fost Laborator Patiserie) - pe Calea București - spre pod.

- In UTR i - 2 Stării PECO cu unitari de prestări servicii.

- In UTR 9


 • - Fabrica de lapte (S.C. LACTAG)

 • - Unitate de prestări servicii a nevazatorilor.

- In UTR 17-? - Industrie locala.

 • - Tipografia.

 • - Fabrica de încălțăminte "Capnoara".

- In UTR 19 : - Depozit vinuri.

- In UTR 22 : - Fabrica de paste făinoase.

Art.2 - Funcțiunea dominanata a zonei: unitari industriale.

compusa din terenuri pentru unitari industriale nise, in cadrul subzonelor Ia sau Ib.


Zona este existente sau prop

Art.3 - Funcțiunile complementare admise ale zonei simt:

 • - unitari agricole;


 • - servicii;

 • - accese pietonale si carosabile ;

 • - rețele telinico-edilitare ;

Capito ul II - utilizare funcționala

Art.4 - Utilizr


ri permise:


Sunt permise unitati industriale, agroindustriale si funcțiunile

complementar


e ale acestora.


ri permise cu condiții, s-au stabilit pentru zonele in care obținerea imor avize sau acorduri, in condițiile RGU si legislația in vigoare pentru:zone construite teres local, zona de protecție a infrastructurii feroviare, tie a drumurilor publice.


Al t.5 - Utiliza este necesara specificate de protejate de ir. zona de protec

Unitățile de producție noi propuse se vor amplasa numai pe baza de PUZ sau PUD aprobat.


Art.6 - Interdicții temporare:

S-au stabilit in cazul in care apare necesitatea elaborani unor documentații de urbanism, in vederea stabilim regulilor de construire aplicabile pentru zona respectiva, sau in zona respectiva se vor realiza lucrări de utilitate publica, sau sunt prevăzute străzi noi supralargiri ale


celor existente.


sau


De asemenea, daca unitățile industriale propuse, intra in incidența intersecțiilor ce trebuiesc modernizate, se instituie interdicție temporara de construcție, pana la aprobarea Studiului de specialitate pentru rezolvarea intersecțiilor respective (Se va consulta planșa din PUG - 3/2 - "Cai de comunicație si transport").

S-au propus unitati noi de producție (pentru care trebuiesc întocmite PUZ-

- UTR 5

Prundu Mic si


■un sau PUD-uri), in următoarele UTR-uri:

' (de o parte si de alta a zonei de locuit de pe străzile Bananai).


- UTR 25 (la bulevardul N. Balcescu - spre Bascov si intre strada noua propusa - "Prelungire Dobrogeanu Gherea" si pepiniera


dendrologica).

- UTR 2

paralel cu malul drept al râului Argeș.


16 - pentru rezerva Canal de fuga cu hidrocentrala - in


ATENT1E:in UTR 5, uncie la zona de locuit este interdicție temporara de locuințe noi, din cauza poluării de la atxlor. se


pc t amplasa unitati de prestări servicii nepoluante, iar la locuințele existente, se pol elibera autorizații de con-


strucîii doar pentru rsparatii si intri uinn curma.

Art.7 - Utilizări interzise

- unitari, cttre prezintă pericol tehnologic depășește limitele


au a căror poluare


parcelei;


- amplasarea spre' DN, DJ, CF sau lacul Pitești a activitatilor care au un aspect dezagreabil (depozite de deșeuri.


prin natura lor

combustibili solizi); astfel de unitari vor fi retrase de la arterele principale de acces in oraș, sau calea ferata si vor fi mascate prin perdele de vegetr


tie inalta si medie.


Capitolul


III - privind condițiile de amplasare si conformare de care se va tine seama la autorizarea construcțiilor in subzonele in care nu s-au stabilit interdicții temporare si care vor fi respectate la eliberarea documentațiilor de urbanism pentru zonele cu interdicții temporare.


III.l. Regului d


e amplasare si retrageri minime obligat


Art.8 - Orientafea fata de punctele cardinale: Conform


art. 17 - RGU.Art.9 - Amplasare fata de drumurile publice.

Se va tine cont de zona drumurilor propuse, relatata pentru fiecare artera ini parte, la Capitolul IV.9. - Zona Cai de comunicație rutiere (ZCcR).


Art. 10 - Ampla Conform art.20 -RGU, in 1


sare fata de cai ferate din administrarea SNCFR.

Art.5.2. din RLU - cap.II, in condițiile respectării următoarele UTR-uri : 3, 5, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30.


Art.ll - Amplasare fata de aliniament - conform art.23 - RGU. industriale nepoluante, amplasate m zone rezidențiale, (antele minime obligatorii ale zonei respective.

Se recomanda ca. la fiecare situație in parte, sa se asigure irilor stradale, prin luarea in considerare a situației iti si a caracterului general al străzii.


Unitățile vor respecta di:


coerenta fronti vecinilor imedi


Pentru eventualele unitati poluante amplasate in subzonele industriale propuse, se recomanda un regim de aliniere retras cu cel puțin 6,0 m. fata de aliniament, in vederea realizam unei perdele de

protecție spre caile de comunicație.

Art.12 - Amplasare in interiorul parcelei:               (

Conform art. 24 -RGU.

Se interzice cuplarea cadirilor de producție cu clădirile de locuit, chiar daca acestea prezintă calcane spre parcela unitatii de producție.

cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.13 - Accese carosabile :

Conform art. 25 si Anexa 4 - RGU.

Art.14 - Accese pietonale :

Confoqn art. 26 - RGU.

III.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

I

Art. 15 - Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente : Confomji art. 27 - RGU.

Procesele tehnologice specifice impun restul echipării edilitare.

Art. 16 - Realizarea de rețele tehnico-edilitare :

Conform art. 28 - RGU.

* III.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale

construc


iilor.


Art. 17 - Parcelarea :

Conform art. 30 - RGU.

Art. 18 - înălțimea construcțiilor

Conform art. 31 - RGU.


ArL19 _ Aspecti

Conffonn


exterior al construcțiilor

1. 32 - RGU.

Construcțiile v caracterul zonei. Se v clădirile Învecinate.


or avea volume simple si cu aspect compatibil cu ,’a urmări ca noile construcții sa se armonizeze cu


Art.20 - Procentul d

Conform art. 1


e ocupare a terenului :

5 si Anexa 2 - RGU.


III.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si Împrejmuiri.


Art.21 - Parcaje :

Conform art. 3


'3 si Anexa 5 - RGU.


Art.22 - Spatii verzi

Conform art. 34 si Anexa 6 - RGU.


Art.23 - împrejmuiri :

Conform art. 35 - RGU.