Hotărârea nr. 115/2020

HCL modificare HCL nr. 223-2019 locuinte ANL

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 223/18.07.2019 privind aprobarea criteriilor de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Pitești, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 223/18.07.2019 privind aprobarea criteriilor de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Pitești, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe;

  • - Raportul de specialitate nr. 12635/10.03.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr.15558 /2020, hr. 15559 /2020, nr. 15560/2020, nr.15561/2020;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată., cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilqr art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică și se completează H.C.L.nr. 223/18.07.2019 privind aprobarea criteriilor de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Pitești, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în sensul că art.5 alin. (4) va avea următorul cuprins:

« Soluționarea contestațiilor cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se face de către comisia constituită prin dispoziție a Primarului Municipiului Pitești. »

Art.II. Direcția Servicii Publice și Achiziții va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată ție către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionut OlariuContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Câtălin Călugăru

Pitești,

Nr. 115 din 26.03.2020