Hotărârea nr. 114/2020

HCL solutionare cereri atestare condominii

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind soluționarea cererilor pentru atestare îp vederea administrării de condominii

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești, privind soluționarea cererilor pentru atestare în vederea administrării de condominii;

-Raportul de specialitate nr. 14030/18.03.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr.15558 /2020, nr.15559 /2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

-Procesul-verbal nr.

14007/18.03.2020 al Comisiei pentru analizarea cererilor privind pentru administrarea de condominii;


atestarea persoanelor fizice

-Văzând prevederile art.10 alin. (5) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționare^ asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor cu modificările și completări aprobarea Regulamentului condominii;

e ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.246/29.08.2019 pentru privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de


în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă atestarea pentru administrarea de condominii a persoanelor fizice prevăzute în anexa nr. 1.

  • (2) Se respinge atestarea pentru administrarea de condominii a persoanelor fizice prevăzute în anexa nr.2.

  • (3) Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Comisia pentru analizarea cererilor privind atestarea persoane or fizice pentru administrarea de condominii vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora precum și persoanelor menționate în ânexele la prezenta hotărâre, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

1

18

10351/26.02.2020

19

9416/20.02.2020

20

9753/24.02.2020

1

21

9869/24.02.2020

]

22

9870/24.02.2020

23

9622/21.02.2020

24

620/08.01.2020

25

10420/27.02.2020

26

10666/27.02.2020

27

11133/02.03.2020

28

11343/03.03.2020

29

11234/03.03.2020

30

11172/03.03.2020

31

12062/05.03.2020

32

13167/12.03.2020

33

13225/12.03.2020Anexa nr.2 la H.C.L. nr.


^.03.20^0


Tabel nominal

cu persoanele ale căror

cereri de atestare pentru administrarea de condominii se resing

Nr.

crt

Număr cerere

Numele si prenumele solicitantului

Domiciuliul

Motivația respingerii

1

63114/19.12.2019

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii(acte studii -diploma de bacalaureat)

2

10348/26.02.2020

1

1

Lipsă documente menționate la art.6. alin. 1 din Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominiițacte studii -diploma de bacalaureat)