Hotărârea nr. 113/2020

HCL declarare locuinta de serviciu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind declararea drept locuință de serviciu a unei unități locative


ului Pitești întrunit în ședință ordinară;


Consiliul Local al Municipț

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pejntru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești, privind declararea drept locuință de serviciu a unei unități locative;

  • - Raportul de specialitate nr.

-Avizele comisiilor de spec

/2020, nr. 15559 /2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

  • - Adresa nr. 4669/16.03.2020 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 13968/17.03.2020;

Văzând prevederile art.l 29 alin.(2) lit.

prevederile art.51 din Legea priv

ulterioare, ale H.G.R. nr.l275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spații cu destinația de locuință, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 100/2017 privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și Pitești;

în temeiul dispozițiilor art.^96 alin.(l), lit.a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,


14001/18.03.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

ialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr. 15558


‘c” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ind locuințele nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările


administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Unitatea locativă nr. 33 situată în bl.3, sc.C, str. Frasinului nr.l, cartier Trivale, aflată în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, se declară locuință de serviciu și se repartizează Primăriei Municipiului Pitești.

Art.l. (1) Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești este obligat să respecte regimul juridic al acesteia, potrivit prevederilor Legii privind locuințele nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  • (2) Nominalizarea salariatului căruia îi va fi repartizată locuința de serviciu se va realiza conform Municipiului Pitești nr.63/2014.


prevederilor Dispoziției Primarului


  • (3) Beneficiarul locuinței de serviciu se va prezenta la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pentru încheierea contractului de închiriere.

Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de


Art.3. Direcția Servicii Municipiului Pitești vor aduce la către Secretarul General al Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Olariu


Pitești

Nr. 113 din 26.03.2020Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru