Hotărârea nr. 112/2020

HCL receptie Reabilitare Sala Mare a Primariei

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Sala Mare de Ședințe Primăria municipiului Pitești ”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

Pitești;


-Referatul de ^probare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

-Raportul nr. 1

041/05.03.2020 al Direcției Tehnice;


-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr. 15558 /2020, nr. 15559 /2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

Văzând prevederile art.297 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale H.G.R. nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completării In temeiul completările ulterioare,

ulterioare;

dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Ședințe Primăria municipiului Pitești” cu o valoare totală de A, aprobată de comisia de recepție prin procesul-verbal de recepție


„Reabilitare Sala Mare de

1.046.937,55 lei inclusiv T.V

nr.63374/20.12.2019, potrivit anexelor nr.l și nr.2 .

Art.2. (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

 • (2) H.C.L. nr. 194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești se mbdifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

  fi administrate prin grija Direcției Servicii Publice și Achiziții.

  și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Tehnică, Direcția Economică și Direcția Servicii Publice și Achiziții vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


 • (3) Bunurile vor

 • (4) Anexele nr. 1

Art.3. Direcția

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Olariu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Investitor


Municipiul Pitești


MW* M.- 1

U            ^££i2âprobA<"niter/Res|ingerea

Primar

Qo^staptin Cornel IonicăPROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ’

Nr. 63374 din 20.12.2019


privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „REABILITARE SALA

MARE de ȘEDINȚE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI”

Contractului nr. 47276 din 05.

încheiat între Municipiul Pitești și SC And Secom Intexim SRL.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:


lucrări executate în cadrul

10.2018 si Act Adițional nr.l la contract din data de 03.06.2019,


adresa administrativa: str. VICTORIEI, nr.24, Pitești, jud. Argeș;


- număr cadastral/număr topografic:


2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 931, eliberată de Primăria


Municipiului Pitești la data de 03.12.2018, cu valabilitate până la data: 03.12.2020.


3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data 20.12.2019, fiind formată din:


Președinte:

Membri:


Gava Maria, Șef Serviciu Investiții


Diaconu Gabriela, Inspector Serviciu Investiții

Oprescu Marioara, Inspector Serviciu Investiții


- membru specialist


Calugarescu MargarOOOit, Inspector Serviciu Investiții - membru specialist


- Reprezentant ISC Argeș:


4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura): Invitați


Proiectant SC Asics Design SRL

Executant SC And Secom Intexim SRL5. Secretariatul a fost asigurat de


■ SC Infra Consulting Amo SRL- diriginte de șantier


autorizat în domeniul/domeniile: 2.2; 3.1, 5.3, 6, 7, Autorizație nr. 20820, 21339


 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate:

   Conform proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a dispozițiilor de

   „REABILITARE SALA MARE de ȘEDINȚE PRIMĂRIA


șantier aferent obiectivului

MUNICIPIULUI PITEȘTI” către SC And Secom Intexim instalații electrice, sanitare, inc

(proiect elaborat de SC Asics Design SRL iar execuția realizata de SRL). Lucrările au constat în : desfaceri, refaceri lucrări de arhitectura, alzire ventilație si aer condiționat, dotări echipamente si mobilier;

ectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de or, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor


 • 6.2. Nu au fost remediate asp< recepție la terminarea lucrări topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal: Nu este cazul;

 • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal: Nu este cazul;

  din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz


 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista ( înlăturate și care prin natura lor în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele: Nu este cazul;

  or executate este de: 372.141,88 lei fără TVA (C+M), respectiv


 • 6.5. Valoarea finală a lucrări 442.848,84 lei cu TVA.

 • 6.6. Perioada de garanție: 36 de luni conform contract

  urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina :ată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul


 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca nemijlocit construcția, se consl

autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): Nu este cazul;

 • 7. în urma constatărilor făcute, tomisia de recepție decide:

[X] admiterea recepției la terminarea lucrărilor [] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizualizarea lucrărilor, prezentarea referatelor întocmite de proiectant nr.6337

  /20.12.2019 și diriginte de șantier nr. 63372/20.12.2019, prezentarea

  L390704-2/17.12.2019;Cârtii Tehnice a Construcției si pbtinerea adeverinței ISC Arge

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Organizarea activității privind urmărirea comportării în exp oatare a construcției conform prevederilor Legii nr 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare si Normativului P 139/1999 privind comportarea în timp a construcțiilor.


10. Prezentul proces-verbal, conținând - 3- file și - 0 - anexe numerotate, cu un total de - 3 - file, a fost încheiat astăzi 20.12.2019, în - 2 - exemplare.


11. Alte mențiuni Nu sunt


Comisia de recepție


Semnătura:


Președinte: Gava Maria, Șef Serviciu Investiții


Membri: Diaconu Gabriela, Inspector Serviciu Investiții


Oprescu Marioara, Inspector Serviciu Investiții


Calugarescu Margarțt, Inspector Serviciu Investiții


- Reprezentant ISC Argeș


STAT l!


Alți participanți: Invitați


Proiectant: SC Asics Design SRL


Executant: SC And Secom Intexim SRL


Secretar:


- Diriginte de șantierA N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

Nr. ..J12-........ din

INVENTARUL obiectivului de investiții REABILITARE SALA MARE de ȘEDINȚE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI”

Nr.

crt.

Denumire m jl

oc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

„Reabilitare Sala Mare d Municipiului Pitești”

 • - DALI: 35.700,00 lei

 • - PT+DE+AT : 49.980,00 lei

 • - Lucrări de execuție: 503.027

 • - Dirigenție de șantier: 8.914,(

 • - Cote ISC: 4.782,98 lei

 • - Dotări: 444.532,83 lei

e Ședințe Primăria

,74 lei

)0 lei

1.6.2

40

1.046.928,55

Nr. crt

Denumire mijloc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

UM

Cantitate

Preț unitar, lei cu TVA

Valoare, lei cu TVA

1

Masa lemn masiv 250x80x72 cm

3.1.1.

15

buc

12

8.913,10

106.957,20

2

Masa lemn masiv 150x80x72 cm

3.1.1.

15

buc

8

3.867,50

30.940,00

3

Pupitru lemn masiv 70x45x120 cm

3.1.1.

15

buc

1

2.662,03

2.662,03

4

Canapea lemn masiv -Șezut + spatar tapitat 136x72 cm

3.1.1.

15

buc

8

4.992,05

39.936,40

5

Draperii plusate 435x250 cm +Sina

3.1.4.

8

buc

20

2.971,43

59.428,60

6

Stand cu panouri video

(4 buc.Tv_4k)

3.1.5.

4

buc

1

18.855,55

18.855,55

7

Ecran video modular/pentru prezentare/LED

Video Wall

3.2.1.

5

buc

9

6.378,40

57.405,60

8

Videoproiector laser&LED 3500 lumeni, wirless

3.1.5.

4

buc

1

6101,13

6101,13

9

Centrala digitala de gestiune sistem conferința

2.L2££= /x o NI.

?^6

buc

1

4.575,55

4.575,55

10

Garderoba glisanta 67x68x210

buc

2

2.915,5

5.831,00

Total mijloace fixe

332.693,06

Nr. crt

Denumire Obiecte de inventar

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

UM

Cantitate

Preț unitar, lei cu TVA

Valoare, lei cu TVA

1

Scaun lemn 60x65x100 cm

-

-

buc

52

603,33

31.373,16

2

Scaune detașabile si suprapozabik

-

-

buc

82

139,23

11.416,86

3

Microfon președinte audioconferinta cu fir

-

-

buc

1

1.015,07

1.015,07

4

Microfon conferința si Kit instalare

-

-

buc

33

1.771,14

58.447,62

5

Amplificator de putere 160 W

-

-

buc

1

1.497,44

1.497,44

6

Incinta audio de perete (boxe audio)

-

-

buc

4

293,93

1.175,72

7

Rack pentru echipamente

-

-

buc

2

1.663,62,86

3.327,24

8

Prize de alimentare plasate pe birouri

-

-

buc

11

326,06

3.586,66

Total Obiecte de inventar

111.839,77

Total dotări = 444.532,83 lei

ȘEF SERVICIUL CONTABILITATE, MANUELA CRISTiNÂ RÎCĂ

ȘEF SERVICIUL INVESTIȚII, MARJ&) GAVA


întocmit