Hotărârea nr. 111/2020

HCL receptie Reabilitare strazi Campului, Robescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

ecepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții


prin care se ia act de r

„Reabilitare străzi-Câmpului, losif Gabrea, Ion lonescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicovieeanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu”

Pitești;


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară ;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului -Raportul nr. 13752/16.03.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr. 15558 /2020, nr. 15559 /2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

Văzând prevederile art.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale H.G.R. nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi-Câmpului, losif Gabrea, Ion lonescu de ia Brad, Pasaj Ecaterina Raicovieeanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu” cu o valoare totală de 991.018 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr.8640/18.02.2020, potrivit anexelor nr. 1 și nr.2


 • (2) Inventaru nr.447/2002, se modifică și s

 • (3) Bunurile


Art.l. (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, care fac obiectul prezentei hotărâri se predau la Administrația Domeniului Public Pitești pe bază de protocol de predare-primire încheiat prin grija Direcției Tehnice, în termen de 10 zik lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri.

 • (4) Bunurile prevăzute în anexa rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

 • (5) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția

Locală, Juridic Contencios și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri Municipiului Pitești.

Tehnică, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică


care va fi comunicată acestora de către Secretarul General alContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 111 din 26.03.2020


MEXA Hfc. J

A- RQ.L

Investitor


N' "x,

Admiterea/Respingerea

Municipiul Pitești


Ionică


PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.         din                _


privind execuția lucrărilor de conslrucții aferente investiției "Reabilitare străzi - Câmpului, losif Gabrea, Ion lonescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu”, lucrări executate în cadrul Contractului nr


21934/15.05.2019, încheiat între Municipiul Pitești și S.C. Selca S.A.


1. Imobilul care face obiectul inves tiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativa: străzi -


Câmpului, losif Gabrea, Ion lonescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu,


Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu, mun. Pitești, jud. Argeș;

- număr cadastral/număr topografic: teren aparținând domeniului public - CF 95413, 94718, 89655, 91513, 91530,91301,91484, 94719


2. Lucrările au fost executate în bâza Autorizației de construire nr. 30, eliberată de Primăria Municipiului Pitești


la data de 28.11.2017, cu valabilitate până la data: 17.01.2020 și Autorizației de construire nr. 62 eliberată de


Primăria Municipiului Pitești la data de 22.01.2020, cu valabilitate până la data 22.01.2021 (lucrări pentru


remedierea deficiențelor constatate în urma recepției).


3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data 13.02.2020, fiind formată din:


Președinte:

Membri:


Gava Maria, Șef Serviciul Investiții

Diaconu Gabriela, Inspector Serviciul Investiții

Dumitru Mihac la, Inspector Serviciul Investiții Ene Camelia, Inspector Serviciul Investiții

Stoian Robert-Ionuț, Inspector Serviciul Investiții


Reprezentant ISC Argeș: i


4. Au mai fost nrezenti: Inume si prenume, calitatea, semnătura):


5. Secretariatul a fost asigurat deProiectant S.C. Iptanarg Construct S.R.L. Pitești

Executant S.C. Selca S.A.


- S.C. Stârni Con Alen S.R.L.- diriginte de șantier autorizat în


domeniul/domeniile: 1; 2.4, 3.2, 6, 8.2, Autorizație nr. 24251/16.09.2011.


6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:


6.1. Capacități fizice realizate: Conform proiectului tehnic, detaliilor de execuție și dispozițiilor de șantier;


Proiectul tehnic aferent obiectivului "Reabilitare străzi - Câmpului, losif Gabrea, Ion lonescu de la Brad,


Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu” a fost elaborat de S.C. Iptanarg Construct S.R.L. Pitești, iar execuția de către S.C. Selca S.A., lucrările constând în reparații, asfaltarea străzii, trotuare și parcări;

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv ce


e rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor


suplimentare, probelor, măsurători or și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal: .

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal:


 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și

care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele:.............

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: 785.583,06 lei fără TVA

 • 6.6. Perioada de garanție: 48 de IurJi

 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții -

 • I. S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): Nu este cazul;

 • 7. în urma constatărilor făcute, conțisia de recepție decide: /^drniterea recepției la terminarea lucrărilor

[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizualizarea lucrărilor, prezentarea referatelor întocmite de proiectant și diriginte de șantier, prezentarea adeverinței ISC, prezentarea documentației anexă la autorizația de construire, prezentarea cărții tehnice;

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Organizarea activității privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor Legii nr 10/1995 privind calitatea în construcții si Normativului P 139/1999 privind comportarea în timp a construcțiilor.

 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2- file, a fost încheiat astăzi 13.02.2020, în 2 - exemplare.

 • II. Alte mențiuni ....

Comisia de recepție:

Președinte:

Membri:


Gava Maria,

Diaconu Gabriela,

Dumitru Mihaela, Ene Camelia, Stoian Robert Ipnuț,

Reprezentant ISC Argeș:

Alți participanți:

Proiectant: S.C. Iptanarg Construct S.R.L. Pitești

Executant: S.C. Selca S.A.

Secretar:              - Diriginte de șantierSemnătura:


Scuipătura/


-"oG ,jMANIA M n d


ItottLE.DE SANTIEl AUT. NR 30024251

QM&Nli -8U BDOMEN


A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

Nr. JJ..L.......din

INVENTARUL obiectivului de investiții:

"Reabilitare străzi - Câmpului, losif Gabrea, Ion lonescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu”

Nr. crt.

Denumire mijk

JC fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Strada Câmpului             240.102,07 lei

Strada losif Gabrea           207.918,25 lei

Str. Ion lonescu de la Brad 207.635,28 lei Strada Ecaterina Raicoviceanu 128.084,45 lei Strada Virgil Tempeanu        86.399,46 lei

Strada Dr. Pompiliu Robescu  120.878,49 lei

Din care:

Lucrări:                            934.843,84 lei

Dirigenție șantier:                    17.664,36 lei

Cote ISC:                           4.713,50 lei

Proiectare:                           33.796,30 lei

1.3.7.2

20

991.018,00

TOTAL

J-----------------------------------

991.018,00

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, MANUELA (RlSlTNA RÎCĂ

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIA GAVARe

Ml