Hotărârea nr. 110/2020

HCL receptie Alimentare energie Piata Trivale

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energiie electrică Piața Trivale din strada Libertății, nr.5, Pitești”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

re :

aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul


Având în vede

-Referatul de

Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 1^.830/17.03.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr.15558 /2020, nr.15559 /2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

Văzând prevederile art.297 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică Piața Trivale din strada Libertății, nr.5, Pitești” cu o valoare totală de 133.265,86 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul-verbal de recepție nf.809/18.11.2019, potrivit anexelor nr.l și nr.2 .

Art.2. (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești în sensul majorării valorii imobilului Piața Trivale cu suma prevăzută la art.l;

 • (2) HCL nr. 194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri;

  și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Tehnică, Direcția Economică și Direcția Servicii Publice și Achiziții vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


 • (3) Anexele nr.

Art.3. Direcția

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Olariu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

LA IaCi.kC /4432a3»


DISTRIBUȚIE

OLTENIA '


APROB ADMITEg<SMAD'Pitesti


PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 8O9.a din 18.11.2019

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „Alimentare cu energie electrica PIAȚA TRIVALE, Mun. Pitești, str. Libertății, nr.5, județul Argeș”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 15767 din 18.10.2019, încheiat între DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA SA și FOREST ELECTRO GRUP 2002 SRL

1. Imobilul care face obiectpl investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă.....J.........-...............

 • - număr cadastral/număr topografic...........-................

 • - număr carte funciară.......L......-................

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 700, eliberată de Primăria Mun Pitești la data de 18.09.2019, cu valabilitate până la data: 17.09.2020.

 • 3. Comisia de recepție șl-a desfășurat activitatea de la data: 18.11.2019 până la data: 18.11.2019, fiind formată din:

Președinte: Ing.

Manager Proiect Local Argeș (DEO)

 • - Sef CEJ MT / JT Argeș (DEO)

 • - SMAD Pitești (DEO)

- Sef COER Pitești (DEO)

 • - CO PE Municipal Pitești (DEO)

 • - Specialist GIS Zonal (DEO)

 • - Sef CZMMC Argeș (DEO)

 • - Responsabil SSM Argeș + Teleorman

 • - Sef CO Pitești (Venturo Investment SRL)


Membri: Ing.

Ing.


Ing.

Ing.

Ing.

Ing.

Ing.

Ing. I

Reprezentant (Primăria Mun Pitești

Reprezentant |SC Argeș

 • 4. Au mai fost prezenți:

FOREST ELECTRO GRUP 2002 SRL- executantul lucrării

FOREST ELECTRO GRUP 2002 SRL- proiectantul lucrării

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de                   - diriginte de șantier autorizat în domeniul 8.1 si

 • 9.1, Autorizație nr. 00020682.

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate: conform DTE

  • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de

recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;...........................................-..............................

 • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de

execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal:............ -....................................

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura ior implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele:

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de

  lei (eu-și fără TVA).


 • 6.6. Perioada de garanție ...?4 luni...


  DISTRIBUȚIE OLTENIA '


 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

 • 7. în urma constatărilor făpute, comisia de recepție decide:

[X] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[ ] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

......................lucrările au fost executate conform documentației tehnice de execuție...............

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

..........................punerea in funcțiune si darea in folosința a capacitatii......................................

 • 10. Prezentul proces-verb^l, conținând ...2... file și ...0... anexe numerotate, cu un total de ...2.... file, a fost încheiat astăzi 18.11.2019, în ...4... exemplare.

 • 11. Alte mențiuni...................certificatul de racordare se va emite conform PT+CS......................

Comisia de recepție

Președinte: Ing.                Manager Proiect Local Argeș (DEO)

Membri:

Ing.                 - Sef CEJ MT / JT Argeș (DEG>)

Ing.                 - SMAD Pitești (DEO)

Ing.              • Sef COER Pitești (DEO).

Ing.               - CO PE Municipal Pitești (DEO)

Ing.              - Specialist GIS Zonal (DEOJ

Ing.             - Sef CZMMC Argeș (DEO, .

Ing.             - Responsabil SSM Argeș + Teleorman (DEO)

Ing.              - Sef CO Pitești (Ventyro Investment SRL)

Reprezentant Primăria Mun Pitești

Reprezentant ISC Argeș

Alți participanți:

Proiectant / Executant:

FOREST gțiCIRO GRUP 2002 SRL


A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

INVENTARUL obiectivului de investiții „Alimentare cu Energie electrica Piața Trivale din strada Libertății, nr.5, Pitești”

I

I

Nr. crt.

Denumire mijk

)C fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Construcție Piața Alimentare cu Energie elec din strada Libertății,

Lucrări de execuție: 133.265,

Trivale -trica Piața Trivale nr.5, Pitești”

86 lei

1.6.4

20

133.265,86

TOTAL

133.265,86

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,           ȘEF SERVIC"^INVESTIȚII,

MANUELA CRtSTINA RÎCĂ                   MARIA/ASAVA

întocmit

Mărgărit Calugt