Hotărârea nr. 11/2020

.HCL trecere din domeniul public in domeniul privat bun concesionat Salpitflor

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREprivind trecerea din donteniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unui bun concesionat Societății Salpitflor Green S.A., în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestuia


Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;


Consiliul Local al h Având în vedere: -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.559/03.01.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3882/2020, nr. 3883/2020

-Adresa Societății

Primăria Municipiului Pitești

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit.

Administrativ, cu completări imobilizat în active corpora ulterioare, ale H.G.nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, ale O.G.nr. 112/2000 pentru valorificare a activelor corp administrativ-teritoriale, precum și ale H.C.L. nr.l 11/2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către S

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,


nr.3886/2020, nr.3887/2020, nr. 3888/2020;

Salpitflor Green S.A. nr.21501/06.12.2019, înregistrată la sub nr.60505/09.12.2019;

”c„ și ale art.361 alin.(2) din Codul


e ulterioare, ale Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului e și necorporale, republicată, cu modificările și completările


reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și corale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților


•ocietatea Salpitflor Green S.A.;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l.(l). Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unui bun care face parte din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a zonelor verzi din Municipiul Pitești, nr. 15559/2018, încheiat între Municipiul Pitești și Societatea Salpitflor Green S.A., bun având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) . Trecerea în domeniul privat al Municipiului Pitești a bunului menționat la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestuia.

  • (3) . Scoaterea din funcțiune a bunului prevăzut la alin. (1) și casarea acestuia se fac prin grija Societății Salpitflor Green S.A.

  • (4) . Până la finalizarea procedurii de casare, bunul prevăzut la alin.(l) este și rămâne în administrarea Societății Salpitflor Green S.A.


Art.2.(l). Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în i Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Societății


evidența contabilă a Primărie Salpitflor Green S.A.

(2). Anexa nr. 1.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a zonelor verzi din Municipiul Pitești, nr. 15559/2018, se modifică în mod corespunzător cu influențele Servicii Publice și Achiziții.

Art.3. Direcția Economică, Direcția Servicii Publice și Achiziții și Societatea Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către


ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin grija Direcției


Secretarul General al Municipiului Pitești.Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătalj/ Călugăru


Pitești,

Nr.ll din 28.01.2020


Anexa la HCL nr./^.^.2020

Denumire

Nr. invent:

ir

Valoare inventar lei

Data punere în funcțiune

Platformă betonată sere

8002831

4274,04

1965