Hotărârea nr. 109/2020

HCL receptie Amenajare alei str. Argedava

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Amenajarea unei alei carosabile de la blocul A2, strada Argedava spre str. D. Butculescu și amenajare parcare în spatele blocului A4, str. Burebista ”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

Pitești;


- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

 • - Raportul nr.12908/11.03.2020 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr. 15558 /2020, nr. 15559 /2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

 • - Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr. 1849/03.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești (fu nr.l 1567/04.03.2020.

  erile art.297 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale H.G.R. nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

  în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din completările ulterioare,


Văzând preveo

Codul Administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Amenajarea unei alei carosabile de la blocul A2, strada Argedava spre str. D. Butculescu și amenajare parcare în spatele blocului A4, str. Burebista ” cu o valoare totală de 470.453,52 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin Procesul verbal de recepție nr.1057/10.02.2020, potrivit anexelor nr.l și nr.2 .

ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în


Art.l.(1) Modificările

evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

 • (2) H.C.L. nr.l94/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

  1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Tehnică, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General Municipiului Pitești.


 • (3) Anexele nr.

Art.3. Direcția

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Olariu

Pitești,

Nr.l09 din 26.03.2020Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

• INVESTITOR:


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC


PITEȘTI


/fX^ROBÂTT f-Director, Ana RaduIes  0? tete jPROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.1057 / 10.02.2020

Privind execuția lucrărilor de „AMENAJAREA UNEI ALEI CAROSABILE DE LA SLA2,SÎR.ARGEDAVA SPRE S7R.D.BUTCULESCU SI AMENAJARE PARCARE IN SPATELE BLOCULUI A4,STR.BlJREBiSTA " , lucrări executate in cadrul contractului nr.8717 / 31.10.2019 încheiat intre A.D.P. PITEȘTI si SC COMESAD DRUMURI SRL

Lucrările au fost executate in baza Autorizației de construire nr. 709 eliberata de

către MUNICIPIUL PITEȘTI la data de 20.09.2019 , cu valabilitate pana la data de 20.09.2020 .

și-a desfasurat activitatea în data de 10.02.2020 , conform


2. Comisia de recepție

tec’z'e. nr. 479/06.02.2920 fiind formata din :

Președinte:

•• sef secție Reparații Străzi si Mecanizare -A.D.P.

Pitești Membrii: dl.Chirita Iulian d-na d-na

dl.

•li V UL.

d-na


director executiv DT- Primăria Municipiului Pitești

- insp.spec. Birou Aprov. si Investiții - A.D.P.Pitești

(- inspector specialitate - A.D.P.Pitesti

- Inspectoratul in Construcții Pitești

- ^ngîner specialist

-insp.spec. Comp.Financiar-Contabilitate - A.D.P.Pitesti

iu mai fost prezinți:

dl.                   - proiectant

ii.                - executant


■ Zid de sprijin h—0.75 m , lungime L=55.00m

Rigola carosabila cu capace prefabricate, lungime L=22.00m

$

©

ۥ


2.PARCARE LATERALA BLOC. A4

Lungime parcare in lateral bloc A4: L=30.00m

Lățime carosabî

Suprafața carosabila parcare in lateral bloc A4; S=350.00mp


parcare !=4.20m - 19.80m


Zid sprijin H=1.30m, lungime L=25.00m

Parapet metalici pe zona coronament zid sprijin spre strada Butculescu): L=35m


Sânt betonat existent la care se reface radierul : L=121.00m


6.2 Nu au fost remediate procesului de recept expertizelor tehnice, măsurătorilor și altor


aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a j la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, este solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din


Anexa nr. 1 la prezente 1 proces - verbal.

-NU ESTE CAZUL-


Nu au fost re|a!izate masurile prevăzute in avizul de securitate la incendiu si de vedere a! prevenirii si al stingerii incendiilor , cuprinse in


documentația din pune

lista din anexa nr. 2 la prezentul proces -verbal

- NU ESTE CAZUL -


6.4 Lucrările cuprinse în lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot sau a mai multo reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

' -NU ESTE


: fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia >r cerințe fundamentale, caz în care se impune expertize tehnice,


CAZUL-


6.5 Valoarea final respectiv 434 927.22 contractului nr. 8717/3


a a lucrărilor executate este de 365 485.06 lei + TVA , iei , din care C+M 365 485.06 fara TVA executata in baza 1.10.2019


6.6 Perioada de garanție : 36 luni


6.7 Alte constatări , ( nu s-a putut examina


inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei nemijlocit construcția , se constata ca lucrările nu respecta autorizația de construire, reprezentantul autoritatii administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii-etene pentru cultura/Directiei pentru cultura a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgenta propun respingerea


ISC, ai direcțiilor judi


recepției, etc...:

-NU ESTE CAZUL-


7. In urma constatărilorComisia de recepție motivează decizia luata prin :


> Vizualizarea lucrărilor;


 • > Prezentarea Cârtii Tehnice a Construcției;

 • > Prezentarea n

 • > orezentarea adeverinței l.S.C.

J.


râtului proiectantului si dirigintelui de șantier ,


Comisia de recepție

Urmărirea comp organizarea activitatii


recomanda luarea următoarelor masuri :

iDrtarii in exploatare a lucrării,conform legislației in vigoare: privind urmărirea comportării in exploatare a construcției


conform prevederilor Legii nr. 10 /1995, Normativului P139-99.


Prezentul Proces Verbal , conținând 3 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fbst incheiat astazi 10.02.2020,1a sediul A.D.P. Pitești in 3 exemplare.


Alte mențiuni - NU ESTE CAZUL .


Semnătură:


Președinte :


A4.crnbri i i

dl.Chirita Iulian


Pitești - ADP


PMP


d-na i                     -ADP

1

dl.                      - Insp.in Construcții Pitești

dl.               -inginer specialist

d-na               -ADP

c-na             - ADP


Au mai fost prezent!

Dl                    !


Di


proiectant


- executantMe, 2_

M HOL            ..

INVENTARUL

Obiectiv de investiții

Amenajarea unei alei carosabile de la blocul A2, str. Argedava spre str.

D.Butculescu si Amenajare parcare in spatele blocului A4, str Burebista

Nr crt

Denumire mijloc f

ix

Clasificatie

Durata normala de funcționare (ani)

Valoare (lei inclusiv TVA)

1

Amenajarea un carosabile de la b str. Argedava s D.Butculescu si A parcare in spatele A4, str Burebista

 • - Proiect tehnic 2

 • - Execuție 434.9^

 • - Dirigentie 3.561

 • - Specialist 595 1

 • - ISC 2.340,49 le

ei alei ocul A2, >pre str. menajare blocului

9.022 lei >7,22 lei 1,81 lei îi

1.3.7.2

20

470.453,52

TOTAL Amenajarea un* D.Butculescu si Amenaja

îi alei carosabile de la blocul A2, str. Argedava spre str. re parcare in spatele blocului A4, str Burebista

470.453,52

DIRFCTOP
CONTA RTT spf