JUDEȚUL ARGEȘ


MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind numărul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ p re universitar de stat din municipiul Pitești, în anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară:

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.13516/13.03.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

    - Avizele comisiilor de șpecialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020,


    nr.l5558 /2020, nr. 15559/2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;


Văzând prevederile art.8{2 și art. 105 alin.(2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinul nr. 5576/2011 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 59/20.02.2020 privind cuantumul burselor acordate ekjvilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în anul 2020, precum și ale art. 129 alin.(7) lit.a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor

art.196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu completările


ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă n preuniversitar de stat din mun 2019-2020, potrivit anexei care


umărul de burse care se acordă elevilor din unitățile de învățământ cipiul Pitești în anul 2020, pentru semestrul al II-Iea al anului școlar face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  • (2) Pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021, numărul de burse acordate elevilor se va aproba ulterior emiterii, de către Guvern, a hotărârii privind stabilirea cuantumului minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de ajutor social și respectiv, aprobării prin hotărâre de consiliu local a acestor cuantumuri.

  • (3) Numărul de burse, pi


categorii, aprobate potrivit alin. (1), a fost stabilit și comunicat de către


unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești.

Art.2. Direcția Servicii dispozițiile prezentei hotărâri, preuniversitar de stat din municipiul Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Publice și Achiziții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire care va fi comunicată acestora, precum și unităților de învățământ


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Olariu

Pitești

Nr. 108 din 26.03.2020Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

JUDEȚUL ARGEȘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

ANEXA z n n , la H.C.L. nr./C # 1^6 03.^^


PITEȘTI

LISTA numărului de burse pe categorii, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în anul 2020, pentru semestrul al Il-lea al anului școlar 2019-2020

Nr. crt.

Denumirea și adresa unității de învățământ preuniversitar

Numărul de burse / categorie

de performanță

de merit

de studiu

de ajutor social

1.

Școala Gimnazială

“Nicolae Simonide”

Str. 9 Mai, nr. 50

-

27

-

23

2.

Școala Gimnazială

“Ion Minulescu”

Str. Exercițiu, nr. 206

-

128

-

10

3.

Școala Gimnazială

“Ion Pillat”

Str. Intrarea Rahovei, nr. (

-

28

-

8

4.

Școala Gimnazială

„Traian”

Str. Traian , nr. 35

25

130

-

15

5.

Școala Gimnazială “Nicolae lorga” Str. Râurilor, nr. 5

-

118

-

4

6.

Școala Gimnazială

“N. Bălcescu”

Str. Nicolae Bălcescu , nr

141

-

106

26

7.

Școala Gimnazială

„Tudor Arghezi”

Str. Horia, Cloșca și Crișa nr. 7

n,

-

27

-

27

8.

Școala Gimnazială

“Marin Preda”

Str. Nicolae Grigorescu, i

37

ar.

4

208

10

10

9.

Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Str. Tineretului, nr. 4

5

141

-

13

10.

Școala Gimnazială „Negru Vodă” Str. Bradului, nr. 11

56

-

10

11.

Școala Gimnazială “Mircea cel Bătrân” Str. Zimbrului, nr. 3

A-

292

1

23

tM O

12.

Școala Gimnazială

“Al. Davila”

Str. Făgăraș , nr. 10

1

100

-

33

13.

Școala Gimnazială “Adrian Păunescu” Str. Paltinului, nr. 2

-

42

-

32

14.

Școala Gimnazială “I.L. Caragiale” Str. Intrarea Petrache Poenaru, nr.4

-

26

-

9

15.

Școala Gimnazială

„Tudor Mușatescu”

Str.Vasile Pârvan, nr. 3

-

31

-

16

16.

Școala Gimnazială

„Mircea Eliade”

B-dul Petrochimiștilor, nr

31

-

21

-

15

17.

Școala Gimnazială

„Matei Basarab”

Str. Gh. lonescu Gion, nrJ

2

143

-

10

18.

Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu”

Str. Călugăreni, nr. 3

32

70

-

28

19.

Colegiul Național “Ion C Brătianu”

Str. Armând Călinescu, n

14

48

510

9

37

20.

Colegiul Național “Zinca Golescu” Str. Egalității, nr. 34

5

625

2

13

21.

Colegiul Național “Al. Odobescu”

Str.Vasile Pârvan, nr. 1

17

297

4

10

22.

Liceul Teoretic “Ion

Barbu”

Str. Transilvaniei, nr. 6

-

30

-

4

23.

Liceul de Arte “Dinu

Lipatti”

Str. Pătrașcu Vodă, nr. 2 1

bis

2

33

7

9

24.

Liceul Tehnologic “Dimitrie Dima”

Str. Războieni, nr. 35

-

9

22

-

25.

Liceul Teoretic “Ion Cantacuzino” Str. Carol Davila , nr. 1

1

44

-

1

26.

Liceul Tehnologic „Daqi

Str. Henri Coandă, nr. 4

a”

7

-

1

27.

Liceul Tehnologic “Astn

Str. Nicolae Dobrin, nr. 3

a” ,

/

:/ "

-' 1

19

-

-

_ ’     1               1      u

- \   1                   »

28.

Colegiul Tehnic

„Costin.D.Nenițescu”

B-dul Petrochimiștilor, nr.

23

-

43

-

1

29.

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Str. Pătrașcu Vodă , nr. 2

-

19

-

-

30.

Colegiul Tehnic “Armând Călinescu” Str. I.C. Brătianu, nr. 44

-

90

-

2

31.

Colegiul Economic “Maria Teiuleanu”

Str. Teiuleanu, nr. 1

-

154

-

3

32.

Liceul cu program sporti „Viitorul”

Str.Nicolae Dobrin, nr.20

16

69

-

-

33.

Liceul Teologic “Elim”

Str. Negru Vodă , nr. 29

-

4

-

-

TOTAL

158

3647

55

393