Hotărârea nr. 107/2020

HCL modificare HCL nr. 325-2019 reprezentanti consiliul local in con. de administratie

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr.325/26.09.2019 privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică,


din municipiul Pitești


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare Pitești;

  • - Raportul nr. 13454/13.C


pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


3.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;


  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr.15558 /2020, nr.15559 /2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul dispozițiilor ulterioare,


art.196 alin. (1) lit.a) din Codul ad


HOTĂRĂȘTE:istrativ, cu completările


iu"' zZ

și se completează H.C.L. nr. 325/26.09.2019 privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești, în sensul că, anexa la aceasta se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

(2) La pozițiile nr.4, nr.15, nr.22, nr.27 și nr.37 din anexa la prezenta hotărâre, domnul consilier Bărbulescu Ilie a fost înlocuit cu doamna consilier Coman Sorina Marilena, validată


Art.I. (1) Se modifică


în această calitate prin H.C.L. nr.44/20.02.2020.

Art.II. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentanții consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, unităților de învățământ preuniversitar de


stat, precum și Inspectoratului Școlar Județean Argeș, de către


Secretarul General al Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț OlariuContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei - Cătălin Călugăru


LISTA

reprezentanților consil învățământ pi

iului local în consiliile de administrație ale unităților de *euniversitar de stat, cu personalitate juridică,

din municipiul Pitești

Nr. crt.

Denumirea și adresa unității de preuniversitar

învățământ

Numărul membrilor consiliul local în consiliul de administrație

Numele și prenumele reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație

1.

Școala Gimnazială „Nicolae Sin Str. 9 Mai, nr.50

nonide”

2

Bârlogeanu Marioara Florea Daniel

2.

Școala Gimnazială „Ion Minules

Str. Exercițiu, nr.206

JCll”

2

Duțulescu Gheorghe Preduț Mariana Tatiana

3.

Școala Gimnazială „Ion Pillat’’ Str. Intrarea Rahovei, nr. 6

2

Morlova Eduard Dinu Dănuț

4.

Școala Gimnazială „Traian”

Str. Traian , nr. 35

2

Morlova Eduard

Coman Sorina Marilena

5.

Școala Gimnazială „Nicolae lor;

Str. Râurilor, nr. 5

;a”

2

Duțulescu Gheorghe Neacșu Mariean

6.

Școala Gimnazială „Nicolae Bă Str. Nicolae Bălcescu , nr. 141

Icescu”

2

Sofianu Narcis lonuț Preda Marin

7.

Școala Gimnazială „Tudor Arg

Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 7

hezi”

2

Bănică luliu Radu Costescu Cătălin

8.

Școala Gimnazială „Marin Prec Str. Nicolae Grigorescu, nr. 37

a”

2

Popescu lonuț Florea Daniel

9.

Școala Gimnazială „Mihai Emil

Str. Tineretului, nr. 4

lescu”

2

Preda Marin

Sofianu Narcis lonuț

10.

Școala Gimnazială „Negru Vod

Str. Bradului, nr. 11

a”

2

Stanciu Alexandrina Florea Daniel

11.

Școala Gimnazială „Mircea cel

Str. Zimbrului, nr. 3

Bătrân”

2

Stanciu Alexandrina Popescu lonuț

12.

Școala Gimnazială „Alexandru

Str. Făgăraș , nr. 10

Davila”

2

Gentea Cristian

Florea Daniel

13.

Școala Gimnazială „Adrian Pău

Str. Paltinului, nr. 2

inescu”

2

Zidaru lonuț Gabriel Matei Ion

14.

Școala Gimnazială „I.L. Caragi

Str. Intrarea Petrache Poenaru, nr.

ale” 4

2

Bănică luliu Radu Janță Constantin Daniel

15.

Școala Gimnazială „Tudor Muș

Str.Vasile Pârvan, nr. 3

atescu”

2

Coman Sorina Marilena Preda Marin

16.

Școala Gimnazială „Mircea Eli £ B-dul Petrochimiștilor, nr. 31

ide”

2

Gardin Florin

Costescu Cătălin________________

17.

Școala Gimnazială „Matei Basâ Str. Gh. lonescu Gion , nr.5

rab”

3

Matei Ion '

Preduț Mariana/Pațialța—

Morlova Eduara

18.

Școala Gimnazială „Tudor Vis e

Str. Călugăreni, nr. 3

iimirescu”

2

Gentea Cristian Costescu Cătăția' \ (4

19.

Colegiul Național „Ion C. Brăli;

Str. Armând Călinescu, nr. 14

anu”

3

Costescu CătăK^<>x

Florea Daniel

Preda Marin

20.

Colegiul Național „Zinca Golesc

Str. Egalității, nr. 34

u”

3

Bârlogeanu Marioara Olariu Gheorghe lonuț Neacșu Mariean

21.

Colegiul Național „Alexandru C

Str.Vasile Pârvan, nr. 1

Idobescu”

3

Janță Constantin Daniel Zidaru lonuț Gabriel Morlova Eduard

22.

Liceul Teoretic „Ion Barbu”

Str. Transilvaniei, nr. 6

3

Olariu Gheorghe lonuț

Preda Marin

Coman Sorina Marilena

23.

Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

Str. Pătrașcu Vodă, nr. 2 bis

3

Dinu Dănuț Popescu lonuț Morlova Eduard

24.

Liceul Tehnologic “Dimitrie Din

Str. Războieni, nr. 35

ia”

3

Popescu lonuț

Janță Constantin Daniel Olariu Gheorghe lonuț

25.

Liceul Teoretic „Ion Cantacuzii

Str. Carol Davila , nr. 1

io”

3

Matei Ion

Preduț Mariana Tatiana Sofianu Narcis lonuț

26.

Liceul Tehnologic „Dacia”

Str. Henri Coandă, nr. 4

2

Matei Ion

Gardin Florin

27.

Liceul Tehnologic „Astra”

Str. Nicolae Dobrin, nr. 3

3

Coman Sorina Marilena

Zidaru lonuț Gabriel Janță Constantin Daniel

28.

Colegiul Tehnic „Costin D.Nenii

B-dul Petrochimiștilor, nr. 23

eseu”

3

Bănică luliu Radu

Popescu lonuț

Stanciu Alexandrina

29.

Liceul Tehnologic „Constantin I

Str. Pătrașcu Vodă , nr. 2

frrâncuși”

3

Gardin Florin

Matei Ion

Olariu Gheorghe lonuț

30.

Colegiul Tehnic „Armând Călii

Str. I.C. Brătianu, nr. 44

lescu”

3

Matei Ion Dinu Dănuț Duțulescu Gheorghe

31.

Colegiul Economic „Maria Teiu

Str. Teiuleanu, nr.l

leanu”

3

Matei Ion

Preduț Mariana Tatiana Bârlogeanu Marioara

32.

Liceul cu Program Sportiv „Vii

Str.Nicolae Dobrin, nr.20

torul”

3

Gentea Cristian

Bănică luliu Radu Duțulescu Gheorghe

33.

Liceul Teologic “Elim”

Str. Negru Vodă, nr.29

1

Zidaru lonuț Gabriel

34.

Grădinița cu program prelungit

„Dumbrava Minunată”

Str. General Cristescu, nr. 2 bis

1

Olariu Gheorghe lonuț

35.

Grădinița cu program prelungii „Primii Pași”

B-dul Republicii, nr. 84

1

Popescu lonuț

36.

Grădinița cu program prelungii

„Căsuța Poveștilor”

B-dul Republicii, nr. 92 și nr. 65

1

Neacșu Mariean

37.

Grădinița cu program prelungi 1

„Floare de Colț”

Str. Constructorilor, nr. 2A

1

Coman Sorina Marilena

// * \

II 27 W&) ~ 7 \ * H

38.

Grădinița cu program prelungii

„Luminișul Pădurii”

Str. Frasinului, nr. 10

t

1

Gentea Cristian

\S>X         /]

39.

Grădinița cu program prelungit

„Rază de Soare”

Str. Călugăreni, nr.2

1

Costescu Cătălin

40.

Grădinița cu program prelungit

Str. Independenței, nr. 20

„Armonia”

1

Bănică luliu Radu

41.

Grădinița cu program prelungit

„Albă ca Zăpada”

Str. Stejarului, nr.l 1

1

Matei Ion

42.

Grădinița cu program prelungit

„Castelul Fermecat”

Str. Negru Vodă , nr. 17

1

Zidaru lonuț Gabriel

43.

Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț”

Str. Câmpului, nr. 20

1

Preduț Mariana Tatiana

44.

Grădinița cu program prelungit

„Aripi Deschise”

Str. Frații Trifonescu, nr. 6

1

Stanciu Alexandrina

45.

Grădinița cu program prelungit „Pui de Lei”

Strada Horia, Cloșca și Crișan, nr.

9

1

Janță Constantin Daniel

46.

Grădinița cu program prelungit

„Castelul Magic”

Str. Pescarilor, nr.2

1

Costescu Cătălin

47.

Grădinița cu program normal „I

Str. A.D.Xenopol, nr.2

stețel”

1

Preda Marin