Hotărârea nr. 106/2020

HCL aprobare Buget Salubritate pe anul 2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

-Referatul de aprobare pentru proicetul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.13443/13.03.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr.15558 /2020, nr.15559 /2020, nr. 15560/2020, nr.15561/2020;

-Adresa S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești, nr. 190/12.03.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 13183/12.03.2020;

-Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești cu privire la avizarea Bugetului de vpnituri și cheltuieli al S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești pe anul 2020, nr.05/11.03.2020;

-Hotărârea Adunării'Generale a Acționarilor a S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate 2000 S.A. pe anul 2020, nr.03/12.03.2020;

-Nota de fundamentare privind proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate 2000 S.A. pe anul 2020, înregistrată la S.C. Salubritate 2000 S.A. sub nr.l 53/03.03.2020;

Văzând și prevederile Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completării^ ulterioare, ale O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari uhici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexplor de fundamentare a acestuia, ale Legii nr,5/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020, ale Legii nr.6/2020 a Bugetului Asigurărilor Sociale pe anul 2020, precum și ale H.G. nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2020;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

‘ // 11 * <\

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești, cu venituri totale în sumă de 21.497,63 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 18.489,62 mii lei, precum și estimări pentru perioada 2021-2022, conform anexei nr.l.

Art.2. Se aprobă detalierea indicatorilor economico-fmanciari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, conform anexei nr.2.

Art.3. Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

Art.4. Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr.4.

Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Olariu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 106 din 26.03.2020

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2020

IPC- 3.8

INDICATORI

—1—

Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N + 1

Estimări an N + 2

%

9=7/5

10 = 8/7

0

1

2

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 )

l

18647,64

21497,63

115,28

22314,54

23162,49

103,80

103,80

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

18529,97

21341,07

115,17

22152,03

22993,81

103,80

103,80

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

117,67

156,56

133,05

162,51

168,68

103,80

103,80

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.

6= rd. 7 rd. 19 )

6

i

15680,44

18489,62

117,92

19192,23

19921,53

103,80

103,80

1

Cheltuieli de exploatare, (rd 7 = rd 8 + rd 9 + + rd 10 + rd 18) din care:

7

1

15628,90

18457,34

118,10

19158,72

19886,75

103,80

103,80

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

i

8009,86

9972,76

124,51

10351,72

10745,09

103,80

103,80

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

9

184,55

245,90

133,24

255,24

264,94

103,80

103,80

C.

cheltuieli cu personalul, (rd 10 rd 11+rd 14+ rd 16 + rd 17) din care :

id

5676,09

6697,82

118,00

6952,34

7216,53

103,80

103,80

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd 12 + rd 13)

ii

5001,77

5996,42

119,89

6224,28

6460,81

103,80

103,80

C1

ch. cu salariile

12

4566,46

5387,54

117,98

5592,27

5804,77

103,80

103,80

C2

bon u suri

13

435,31

608,88

139,87

632,02

656,03

103,80

103,80

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

. -

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

7

?( R

wd

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

483,54

483,60

100,01

501,98

521,05

103,80

103,80

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

190,78

217,80

114,16

226,08

234,67

103,80

103,80

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

1758,40

1540,86

87,63

1599,41

1660,19

103,80

103,80

2

Cheltuieli financiare

19

51,54

32,28

62,63

33,51

34,78

103,80

103,80

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20 = rd 1 - rd 6 )

20

2967,20

3008,01

101,38

3122,31

3240,96

103,80

103,80

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT

CURENT

21

244,29

-271,51

-111,14

-115,37

-119,75

42,49

103,80

2

IMPOZIT PE PROFIT

AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATl

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUUPIERDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd 26 = rd 20- rd 21 - rd 22 -rd 23 -rd 24 - rd 25 ) din care;

26

2722,91

3279,52

120,44

3404,14

3533,50

103,80

103,80

1

Rezerve legale

27

148,36

169,41

114,19

175,85

182,53

103,80

103,80

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

2070,08

3040,00

146,85

3155,52

3275,43

103,80

103,80

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

/

lf ll

1\

li

|!‘51 i

i

/ Nțk

lj

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd., 27, 28. 29,30,31 (rd 32 =rd 26 - (rd 27 la rd 31). = 0

32

504,47

70,11

13,90

424,47

440,60

605,43

103,80

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

252,23

35,06

13,90

36,39

37,77

103,80

103,80

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

252.23

35,06

13,90

36,39

37,77

103,80

103,80

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

252,23

35,05

13,90

36,38

37,76

103,80

103,80

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

^0

a)

cheltuieli materiale

41

Za

Z r—

X W

b)

cheltuieli cu salariile

42

T

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

I )

1 ' •

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

44

\

e)

alte cheltuieli

45

VII

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

2311,56

5339,30

230.98

5542,19

5752,80

103,80

103,80

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

2311,56

5339,30

230,98

5542,19

5752,80

103,80

103,80

X

DATE DE

FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

103

106

102,91

110,03

114,21

103,80

103,80

2

Nr. mediu de salariați total

51

102

106

103,92

110,03

114,21

103,80

103,80

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

3999

4594

114,89

4769

4950

103,80

103,80

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

53

3756

4---

3978

105,90

4129

4286

103,80

103,80

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

181,67

201,33

110,82

208,98

216,92

103,80

103,80,

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) ( rd2/rd 51)

54

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat

55

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000

57

840,88

860,08

102,28

892,76

926,68

103,80

103,80

9

Plăți restante

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Creanțe restante

59

1836,15

2306,55

125,62

2394,20

3442,86

103,80

143,80

Anexa nr.2 la H.C.L. nr./'.f......I.^...9.1.2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzut! in bugetul de venituri

si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora _____________anul 2020__

INDICATORI

Nr rd.

Realizat an 2018

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

Aprobat inițial 2019 conform H.C.L. nr. 145 din 24.04.2019

Aprobat ultima rectificare conform Hot AGA nr. 13 din 21.11.2019

2019

Trim 1

Trim II

Trim III

An 2020

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1

VENITURI TOTALE {rd. 2 + rd. 22 )

1

14434,00

16442,43

18193,50

18647,64

5431,48

10764,97

16208,63

21497,63

115,28

129,19

1

Venituri totale din exploatare ( RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

14378,87

16393,71

18144,78

18529,97

5423,59

10749,19

16059,96

21341,07

115,17

128,87

a)

din producția vândută ( RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

13897,54

16141,72

17878,08

18320,09

5337,07

10576,15

15815,23

21054,31

114,92

131,82

■ml :

1 «

ia1)

din vânzarea produselor/rezidu ale

4

0,40

3,67

0,00

a2)

din servicii prestate

5

13733,70

15995,22

17716,50

18151,17

5296,18

10494,37

15692,56

20890,75

115,09

132,17

a3)

din redevențe și chirii

6

163,44

146,50

161,58

165,25

40,89

81,78

122,67

163,56

98,98

101,11

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

2,80

0,00

123,13

4,50

44,49

88,98

118,64

118,64

2636,44

160,71

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare -(rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd.

20 + rd. 21), din care:

14

478,53

251,99

143,57

205,38

42,03

84,06

126,09

168,12

81,86

42,92

f1)

din amenzi și penalități

15

186,31

131,45

141,77

151,92

41,58

83,16

124,74

166,32

109,48

81,54

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:

16

-

' ’lJ"    -x-

- active corporale

17

'1

sil

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

\x.

' ■Jl ■:>'

z

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

292,22

120,54

1,80

53,46

0,45

0,90

1,35

1,80

3,37

18,29

2

Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

55,13

48,72

48,72

117,67

7,89

15,78

148,67

156,56

133,05

213,44

a)

din imobilizări financiare

23

41,06

33,00

33,00

90,74

0,00

0,00

125,00

125,00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

c)

din diferențe de curs

25

0,05

0,08

0,08

0,12

0,03

0,06

0,09

0,12

100,00

240,00

d)

din dobânzi

26

0,60

0,64

0,64

1,46

0,36

0,72

1,08

1,44

98,63

243,33

e)

alte venituri financiare

27

13,42

15,00

15,00

25,35

7,50

15,00

22,50

30,00

118,34

188,90

II

CHELTUIELI TOTALE ( rd 28 = rd.

29 + rd. 130)

28

12670,42

15332,57

15781,40

15680,44

4349,94

9231,54

13827,60

18489,62

117,92

123,76

1

Cheltuieli de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:

29

12656,06

15283,52

15727,35

15628,90

4339,98

9212,85

13801,38

18457,34

118,10

123,49

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii ( rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:

30

6436,14

8158,44

8576,74

8009,86

2376,80

5021,75

7596,66

9972,76

124,51

124,45

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:

31

1233,07

1456,90

1776,70

1571,84

418,30

949,88

1374,02

1809,29

115,11

127,47

a)

cheltuieli cu materiile auxiliare/consumabile

32

60,22

92,21

162,21

82,32

63,45

142,11

191,12

221,25

268,77

136,70

.b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

1064,43

1259,42

1259,42

1180,16

321,74

657,47

993,20

1329,88

112,69

110,87

..

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

130,09

120,42

120,42

113,35

37,69

75,37

113,05

150,75

133,00

87,13

r 1 ;

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

934,35

1139,00

1139,00

1066,81

284,05

582,10

880,15

1179,13

110,53

114,18

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

48,62

34,97

264,77

245,02

6,53

113,10

144,60

190,93

77,92

503,95

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

59,80

70,30

90,30

64,34

26,58

37,20

45,10

67,23

104,49

107,59

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:

39

1675,87

1522,81

1593,31

1447,15

353,49

606,33

807,12

901,27

62,28

86,35

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

23,34

35,62

51,12

33,12

21,85

40,55

59,24

77,95

235,36

141,90

b)

cheltuieli privind chiriile rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din care:

41

1502,71

1286,79

1351,79

1251,85

285,70

473,90

609,50

639,70

51,10

83,31

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

727,67

765,43

765,43

733,24

188,20

376,40

512,00

542,20

73,95

100,77

b2)

- către operatori cu capital privat

43

775,04

521,36

586,36

518,61

97,50

97,50

97,50

97,50

18,80

66,91

c)

prime de asigurare

44

149,82

200,40

190,40

162,18

45,94

91,88

138,38

183,62

113,22

108,25

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd 45 - rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:

45

3527,20

5178,73

5206,73

4990,87

1605,01

3465,54

5415,52

7262,20

145,51

141,50

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

28,07

32,00

42,00

27,85

8,40

17,00

25,60

34,00

122,08

99,22

b1)

cheltuieli privind consultanta juridică

48

28,07

32,00

42,00

27,85

8,40

17,00

25,60

34,00

122,08

99,22

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

49

114,43

115,20

126,20

116,15

14,00

48,80

80,00

127,90

110,12

101,50

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

18,58

23,20

29,20

25,56

4,00

6,80

8,00

25,90

101,33

137,57

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

95,85

92,00

97,00

90,59

10,00

42,00

72,00

102,00

112,60

94,51

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

* /

° A \ A

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- ch. de promovare a produselor

55

Ch. cu sponsorizarea, potrivit

56

O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d1)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

57

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

58

d3)

- pentru cluburile sportive

59

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

5,53

6,00

6,00

4,17

1,20

2,40

3,60

4,80

115,11

75,41

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

6,10

13,60

13,60

0,52

0,03

15,05

15,08

15,11

2905,77

8,52

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

63

6,10

13,60

13,60

0,52

0,03

15,05

15,08

15,11

2905,77

8,52

-interna

64

6,10

13,60

13,60

0,52

0,03

0,06

0,09

0,12

23,08

8,52

-externa

65

14,99

14,99

14,99

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

19,74

22,68

27,68

22,09

5,73

11,46

17,19

23,12

104,66

111,90

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

27,58

27,85

29,85

27,19

7,50

15,00

22,50

30,00

110,33

98,59

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

3325,75

4961,40

4961,40

4792,90

1568,15

3355,83

5251,55

7027,27

146,62

144,11

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

>2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

30,25

23,50

23,50

3,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,89

- 7^

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care;

72

0,09

0,00

0,00

0,00

5,00

'' 5 ii

7

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

15)

cheltuieli cu prestațiile

efectuate de filiale

74

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

75

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

j)

|alte cheltuieli

77

3295,50

4937,90

4937,90

4788,91

1568,15

3355,83

5251,55

7022,27

146,64

145,32

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate rd 78 = (rd. 79 + rd. 80 + rd. 12 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:

78

111,63

163,68

231,68

184,55

73,60

173,71

211,81

245,90

133,24

165,32

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

c)

ch. cu taxa de licență

81

30,00

30,00

28,92

7,23

14,46

21,69

28,92

0,00

0,00

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

ch. cu taxa de mediu

83

0,50

4,00

4.00

.5,00,

_____04)0

____OyQO

f)

eheltutefi ciralte taxe șf impozite

111,63

133,68

201,68

155,63

65,87

155,25

186,12

211,98

136,21

139,42

C. Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:

85

5155,13

5675,72

5751,99

5676,09

1592,40

3345,32

4945,95

6697,82

118,00

110,11

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)

86

4409,88

5002,69

5073,45

5001,77

1418,42

2994,36

4421,20

5996,42

119,89

113,42

Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din sțțre:

87

3997,79

4538,74

4609,50

4566,46

1288,90

2707,32

3983,94

5387,54

117,98

114,22

a) 'salarii de bază

88

3112,47

3451,70

3503,03

3500,32

1000,00

2005,00

3010,00

4015,00

114,70

112,46

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

715,17

914,54

933,97

870,49

271,90

576,82

839,94

1138,54

130,79

121,72

c) alte bonificații (conform CCM)'

90

170,15

172,50

172,50

195,65

17,00

125,50

134,00

234,00

119,60

114,99

C2

Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:

91

412,09

463,95

463,95

435,31

129,52

287,04

437,26

608,88

139,87

105,63

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

86,20

122,55

122,55

107,38

30,22

73,04

100,26

153,08

142,56

124,57

1 ' ’■ io=l( ■

Vs. J

r\fn J

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

---J

V

<*

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

33,56

34,20

34,20

33,41

2,96

18,86

18,86

34,76

104,04

99,55

b) tichete d

e masă;

95

325,89

341,40

341,40

327,93

99,30

214,00

337,00

455,80

138,99

100,63

c) vouchere de vacanță;

96

d) ch. privind participarea

97

--

-

șalariațilpr ia profitul obținut în anul precedent

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd 99 = rd 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:

103

564,20

483,31

484,21

483,54

120,90

241,80

362,70

483,60

100,01

85,70

a) pentru directori/directorat

104

359,06

279,07

279,07

278,40

69,60

139,20

208,80

278,40

100,00

77,54

- componenta fixă

105

167,04

167,04

167,04

167,04

41,76

83,52

125,28

167,04

100,00

100,00

- componenta variabilă

106

192,02

112,03

112,03

111,36

27,84

55,68

83,52

111,36

100,00

0,00

.

b' pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

205,14

204,24

205,14

205,14

51,30

102,60

153,90

205,20

100,03

100,00

'l                                       I

- componenta fixă

108

205,14

204,24

205,14

205,14

51,30

102,60

153,90

205,20

100,03

100,00

- componenta variabilă

109

c) pentru AGA și cenzori

110

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii__

111

— —

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

181,05

189,72

194,33

190,78

53,08

109,16

162,05

217,80

114,16

105,37

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:

113

953,16

1285,68

1166,94

1758,40

297,18

672,07

1046,96

1540,86

87,63

184,48

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:

114

- către bugetul general consolidat

115

- către alți creditori

116

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d)

alte cheltuieli

119

0,43

0,13

0,27

0,54

0,81

1,08

830,77

30,23

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

120

744,07

1017,03

1017,03

995,48

384,00

788,70

1193,40

1649,11

165,66

1,34

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd 121 - rd. 122-rd. 125), din care:

121

66,24

68,43

-78,78

495,76

-87,09

-117,17

-147,25

-177,33

-35,77

7,48

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

66,24

39,96

39,96

641,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,69

f1. 1)

-provizioane privind participarea la profit a salartaților

123

■—

f1. 2)

A

provizioane in legătura cu contractul de mandat, CO neefectuat

124

0,00

28,47

28,47

l

' 7 f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoarp din narp'

125

0,00

0,00

118,74

f2. 1)

din anularea provizioanelor (rd 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care.

126

0,00

0,00

118,74

f2. 2)

- din participarea salariaților la profit

127

f2. 3)

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

f2. 4)

- venituri din alte provizioane

128

118,74

Cheltuieli pierderi din creanțe

129

142,42

200,22

200,22

2

Cheltuieli financiare (rd 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd, 137), din care:

130

14,36

49,05

54,05

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0,00

48,93

53,93

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

48,93

53,93

68,09

0,00

0,00

0,00

68,00

99,87

145,89

87,09

117,17

147,25

177,33

121,55

-

145,88

87,09

117,17

147,25

177,33

121,56

145,88

87,09

117,17

147,25

177,33

0,00

0,00

198,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,54

9,96

18,69

26,22

32,28

62,63

358,91

51,52

9,93

18,63

26,13

32,16

62,42

51,52

9,93

18,63

26,13

32,16

62,42

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c)

alte cheltuieli financiare

137

14,36

0,12

0,12

0,02

0,03

0,06

0,09

0,12

600,00

0,14

III

___—.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 138-= <d. 1-rd. 29)

138

1763,58

1109,86

2412,10

2967,20

1081,54

1533,43

2381,03

3008,01

101,38

168,25

venituri neimpozabile

139

2721,52

2143,54

2363,85

2463,52

0,09

607,18

762,27

3502,33

142,17

90,52

-•

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

957,11

1272,31

300,17

1023,15

149,11

557,18

757,78

1173,96

114,74

106,90

y i v

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

0,00

38,18

55,75

244,29

196,89

237,35

380,25

-271,51

-111,14

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

142

14378,87

16393,71

18144,78

18529,97

5423,59

10749,19

16059,96

21341,07

115,17

128,87

a)

- venituri din subvenții și transferuri

143

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

2

Cheltuieli totale din expoatare din care Rd 29

145

a)

Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)

147

4409,88

5002,69

5073,45

5001,77

1418,42

2994,36

4421,20

5996,42

119,89

113,42

a)

salariu minim

147 a

267,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

transfer contribuții

147 b

292,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

reîntregire fond salarii cr art 62,alin2 lic b lege BS /2019

147 c

296,55

296,55

296,55

X

X

X

782,73

4 c

'■'X

H—

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

•UQ

101

103

103

•in'}

103

1A9

106

1 AA

106

1 Afi

106

106

102,91

■tma?

101,98

6

a)

Câștigul-mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149]/12*1000

150

I UxJ

3568

1 uo

4047

4105

4086

X

X

X

4714

115,36

114,53

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf og 26/2013 (Rd 147- rd 92-rd 97/rd149/12*1000

151

3498

3948

4006

3999

X

X

X

4594

114,88

114,31

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

152

3044

3708

3766

3756

X

X

X

3978

105,91

123,40

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)

152

139,60

159,16

176,16

181,67

51,17

101,41

151,51

201,33

110,82

130,13

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fmite/persoană) W = QPF/rd. 149

156

c1)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

157

;;î .03

- cantitatea de produse finite (QPF)

158

-

- preț rnedîuȚp)

159

- valoare = QPF x P

160

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

161

8

Plăți restante

162

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

9

Creanțe restante, din care:

163

1822,09

2364,96

2364,96

1836,15

2806,55

2606,55

2456,55

2306,55

125,62

100,77

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

164

37,48

20,54

76,64

4,65

63,02

45,02

27,02

6,92

148,82

12,41

- de la operatori cu capital privat

165

1784,61

2344,42

2288,32

1831,50

2743,53

2561,53

2429,53

2299,63

125,56

102,63

- de la bugetul de stat

166

- de la bugetul local

167

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr 29/2017 din care

169

alte rezerve

170

rezultatul reportat

171

Anexa nr.3 la H.C.L. nrA£......./^.^ ..2020

GRADUL DE REALIZARE AL VENITURILOR TOTALE

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent(N-1)

% 7 = 6/5

Aprobat 2018

Realizat 2018

Aprobat/ rectificat 2019

Realizat 2019

--1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *), din care:

14421,70

14434,00

100,09

18193,50

18647,64

102,50

1

Venituri din exploatare*)

14366,70

14378,87

100,08

18144,78

18529,97

102,12

2

Venituri financiare

55,00

55,13

100,24

48,72

117,67

241,52

Anexa nr. 4 la H.C.L. nr.


!o£.....i$L&.


...2020


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2020

mii Iei

— — — ■ ——

INDICATORI

-

Data finalizării investiției

An precedent

Aprobat 2019 conform HotAGA nr 13 21,11.2019

Realizat/ Preliminat 2019

An curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR care:

din

2.349,05

2.311,56

5.339,30

5.542,19

5.752,80

1

Surse proprii, din care:

2.349,05

2.311,56

5.339,30

5.542,19

5.752,80

a) - amortizare an curent

257,55

241,56

1.649,10

1.711,77

1.776,81

b) - profit curent/reinvestit

2.091,50

2.070,00

3.040,00

3.155,52

3.275,43

c) - profit 2017 / alte rezerve

144,98

d) - profit 2018 / alte rezerve

40,69

d) - profit 2019 / alte rezerve

252,23

f) - amortizare 2018 disponibila

212,30

2

Alocații de la buget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0,00

0,00

0,00

a)

b)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din car

2.349,05

2.311,56

5.339,30

5.542,19

5.752,80

1

Investiții în curs, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

■ —          ""r       ■          ■          *■       r - -n

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al uhității administrativ teritoriale;

0,00

0,00

2

Investiții noi, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului pub statului sau al unității administrativ teritoriale

iq al

0,00

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat ăl statului sau al unității administrativ teritoriale: ,

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

-- ' \

y A

0,00

0,00

3

Investiții efectuate la imobilizările corpqra existente (modernizări), din care:

le

4,50

131,30

136,29

141,47

a) pentru bunurile proprietatea privata a 1 operatorului economic:

125,50

4,50

121,00

125,60

130,37

Modernizare garaj atelier mecanic

31.09.2020

17,00

4,50

12,50

12,98

13,47

împrejmuire teren intravilan situat in str.O str Abatorului nr.4A)

bor(

31.09.2020

40,00

40,00

41,52

43,10

Modernizare construcții situate pe terenul intravilan str.Obor ( str Abatorului nr.4A) |

31.09.2020

38,50

38,50

39,96

41,48

Modernizare intrare societate (curte) Tg Vale nr.25

din

31.09.2020

30,00

30,00

31,14

32,32

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritorial?:

0,00

10,30

10,69

11,10

- Amenajare platforme

31.09.2020

10,30

o.oo"

10,30

10,69

11,10

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritorială:

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat a! statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

2.349,05

2.307,06

5.208,00

5.405,90

5.611,33

Autogunoiera compactoare 16 mc

31.05.2019

118,75

114,17

6,00

0,00

Extindere sistem supravegere

31.05.2019

1,10

1,02

0,00

0,00

Tocător deșeuri vegetale (diametrul de taierț pana la 0 19)

î

31.07.2019

135,00

134,90

0,00

0,00

Aparat spalare cu presiune (spălătorie auto)

31.10.2019

7,00

6,81

0,00

0,00

Container de suprafața 2,25 mc 10 buc

31.12.2019

100,00

99,92

0,00

0,00

Container de suprafața 3 mc 10 buc

31.12.2019

120,00

119,93

0,00

0,00

Container îngropat 5 mc. 1 buc

L.

31.12.2019

50,00

49,94

0,00

0,00

Lama de deszăpezit Buldo Cat 907

31.12.2019

15,50

14,50

0,00

0,00

Autogunoiera compactoare 16 mc -2 buc

31.12.2019

1.252,00

1.226,00

0,00

0,00

Container Skipp 5 mc-2 buc

31.12.2019

9,70

9,68

0,00

0,00

Container Skipp 7 mc-2 buc

1

31.12 2019

10,70

10,69

0,00

0,00

ATV/remorca/lama deszăpezire

Ț-

31.12.2019

50,00

43,50

0,00

0,00

Licența utilizator program informatic Asis Erp buc.

p

i

30.09.2019

10,00

8,74

0,00

0,00

Licența de utilizare aparat de diagnoza Bosci Truk Esi tronic Truk - testerul autocamioana

Jkts

31.12.2019

5,20

5,16

0,00

0,00

Buldoexcavator

31.12.2019

360,00

360,00

0,00

0,00

Cupa buldoexcavator lățime 300-310 mm

31.12.2019

3,50

3,40

0,00

0,00

Cupa buldoexcavator lățime 450 -460 mm

1

31.12.2019

3,60

3,60

0,00

0,00

Picon buldoexcavator

31.12.2019

32,00

32,00

0,00

0,00

Cuplor rapid braț excavare

31.12.2019

8,00

8,00

0,00

0,00

Autoutilitara <3,5 tone cu caroserie inchisa atelier mobil)

" 1 ■

31.12.2019

57,00

55,10

0,00

0,00

Autocompactor cu spălătorțnecesar pt.golire spalarea eurocontainerelor si a pubelelor)

3 P

30.04.2020

490,00

508,62

527,95

Utilaj automatizat bilateral pt.colectarea si transportul deșeurilor municipale echipat cu sistem de ridicare si golire a containerelor îngropate, de suprafața, a eurocontainerelor 1,1 mc si a pubelelor/1.824,00 mii lei/leasing luni - avans 30%

- 1

de

48

31.12.2020

-

1.824,00

1.893,31

1.965,261

T

-------------------------------------------r

Autobasculanta 3,5 tone

31.08.2020

175,00

181,65

188,55

Autogunoiera compăctoare iSmc &NC / buc/valoare totala 1.500,00 mii lei- leasing avans 30%                          ,

!?

48 luni -

31.12.2020

1.500,00

1.557,00

1.616,17

Aotogunoiera compactoare 8-10 mc/2 buc/valoare totala 1.210,00 mii lei - avans 30%

31.12.2020

1.210,00

1.255,98

1.303,71

Licența de utilizare aparat de diagnoza Bc Truk Esi tronic Truk - testerul autocamioa

sch KTS ia

31.12.2020

6,00

6,23

6,46

Imprimanta Laser multifuncționala

-

31.12.2020

3,00

3,11

3,23

5

Rambursări de rate aferente creditelor investiții

pentru

a) - interne

h

. - —

b)- externe