Hotărârea nr. 105/2020

HCL aprobare Buget Termo Calor pe anul 2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Termo Calor Confort S.A. pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.l3175/12.03.2020 al Direcției Servicii Publice si Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr.15558 /2020, nr. 15559 /2020, nr. 15560/2020, nr.15561/2020;

  • - Adresa S.C.Termo Calor Confort S.A. nr.1080/19.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.9820/24.02.2020;

  • - Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Termo Calor Confort S.A nr.01/18.02.2020, privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Termo Calor Confort S.A. pentru anul 2020;

  • - Notă de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Termo Calor Confort S.A. ;

Văzând prevederile ârt.129 alin.(2) lit.d din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale Legii privind societățile, nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, republicată, ale Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamențare a acestuia, O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unilci ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, Legea nr. 6/06.01.2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, a Legii nr.5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020, Hotararea Guvernului nr.l 151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și de exercitare a controlului financiar de gestiune, Ordinului ministrului finanțelor publice nr.l802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Contractului de delegate a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat, încheiat între Asociația „Termoserv Argeș” și S.C. Termo Calor Confort S.A. nr.9/13.09.2010, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul -administrativ, cu completările ulterioare,

l/co*/1                \ ii

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Termo Calor Confort S.A., cu venituri totțile în sumă de 60.333 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 60.191 mii lei, conform anexai nr.l.

Art.2. Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, conform anexei nr.2.

Art.3. Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

Art.4. Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr.4.

șurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților 5.

: parte integrantă din prezenta hotărâre.

cii Publice și Achiziții, Direcția Economică și S.C. Termo Calor inire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată


Art.5. Se aprobă mă: restante, conform anexei nr.:

Anexele nr. l-nr.5 fac

Art.6. Direcția Servit

Confort S.A. vor aduce la î acestora, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Termoserv Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe-Ionuț Olari»


pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călusăru

Pitești

Nr. 105 din 26.03.2020

Anexa nr. 1 la HCL nr


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020

mii lei

INDICATOR

1

Nr.

rd.

Realizat / Preliminat an 2019

Propuneri an 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd

3)

1

58.798

60.333

102,61

62.265

64.133

103,20

103,00

1

Venituri totale din exploatare, din car

gj.

2

58.789

60.330

102,62

62.261

64.129

103.20

103,00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale

în vigoare

3

20.056

21.229

105,85

21.284

21.360

100,26

100,36

b)

transferuri, cf. prevederilor legal

ejîn vigoare

4

2

Venituri financiare

5

9

3

33,33

4

4

133,33

100,00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+l

^.19)

.. ..r

6

58.290

60.191

103,26

62.103

63.953

103,18

102,98

1

Cheltuieli pentru exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din

care:

7

58.249

60.169

103,30

62.083

63.933

103,18

102,98!

A.

cheltuieli cu bunuri sl servicii

8

46.055

45.339

98,45

46.722

48.077

103,05

102,90

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsamihte asimilate

9

657

703

107,00

714

724

101,56

101,40

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17

|dln care:

10

10.615

12.754

120,15

13.253

13 717

103,91

103,50

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rc

111=Rd.12 +Rd,13:

11

9.715

11.725

120,69

12.142

12.561

103,56

103,45

C1

cheltuieli cu salariile

12

9.663

11.577

119,81

11.982

12.401

103,50

103,50

C2

bonusuri

13

52

148

284,62

160

160

108,11

100,00,

C3

alte cheltuieli cu personalul, din

care:

14

cheltuieli cu plăti compensatorii disponibilizărilor de personal

aferente

15

C4

Cheltuieli aferente contractelor organe de conducere si control,

ie mandat si a altor pomlsii si comitete

16

440

499

113,41

549

574

110,02

104,55

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorat de angajator

17

460

530

115,22

562

582

106,04

103,56

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

922

1.373

148,92

1.394

1.415

101,53

101,51

2

Cheltuieli financiare

19

41

22

53,66

20

20

90.91

100,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/plerdere

| (Rd.20=Rd.1-Rd.6

20

508

142

27,95

162

180

114,20

111,00

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PRC

FIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTI

v'ITATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE DE MAI SUS

LA ELEMENTELE

25

V

PROFITUL / PIERDEREA NETÂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd,22*Rd.23-Rd.24-Rci.25), din care:

26

508

142

27,95

162

180

114,20

111,00

1

Rezerve lepale

27

25

7

28,00

8

9

114,29

112,50

2

Alte rezerve reprezentând facilități fipcale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din I

nii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finan proiectele cofinanțate din împrumut/, și pentru constituirea surselor neces ratelor de capital, plății dobânzilor, c altor costuri aferente acestor împrun

țâre pentru ri externe, precum are rambursării omisioanelor șl luturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deduce Rd.27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.20

rea sumelor de la (Rd.27 la Rd.31 )>=

32

483

135

27,95

154

171

114,19

110,92

7

Participarea salariaților la profit în lihnita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

/Z c //

0

Minimum 50% vărsăminte la bugetu în cazul regiilor autonome, ori divide acționarilor, în cazul societățllor/corn și societăților cu capital integral sau din care:

de stat sau local nde cuvenite paniilor naționale majoritar stat,

34

Jt ni n' '-

a)

- dividende cuvenite bugetului de st

at

35

.7

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

A.

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile p Rd.34 se repartizează la alte rezerv! proprie de finanțare

revăzute la Rd.33 -și constituie sursă

38

483

135

27,95

154

171

114,19

110,92

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPE

NE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FOND din care:

JRI EUROPENE,

40


a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

<•)

cheltuieli cu reclama țl publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

1.049

1.238

118,02

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

555

1.233

222,16

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anul

ji

50

239

242

101,26

242

242

100,00

100,00

2

Nr. mediu de salariat! total

51

241

241

100,00

242

242

100,41

100,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers determinat pe baza cheltuielilor de natu

oană) ă salarială

52

3.359

4.054

120,69

4.181

4.325

103,13

103,45

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pei determinat pe baza cheltuielilor de natu recalculat cf. Legii anuale a bugetului di

soană)

ră salarială stat

53

3.141

4.003

127,45

5

Productivitatea muncii în unități valoria personal mediu (mii lel/persoană) (Rd.2

pe total /Rd.51)

54

243,94

250,33

102,62

257,28

265.00

102,77

103,00

6

Productivitatea muncii în unități valorice personal mediu recalculată cf. Legii am. de stat

pe total ale a bugetului

55

160,72

162,24

100,95

7

Productivitatea muncii în unități fizice pi mediu (cantitate produse finite/persoan

total personal

56

779,02

782,42

100,44

759,00

759,00

97,01

100,00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri total (Rd.7 / Rd.1) x 1000

57

991

997

100,67

997

997

99,98

99,98

9

Plăti restante

58

606

595

98,18

545

525

91,60

96,33

10

Creanțe restante

59

2.051

2.000

97,51

1.900

1.800

95,00

94,74Anexa nr. 2 la HCL nr/......./.“r.....<.,..2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

/                                              Și repartizarea pe trimestre a acestora

11                                                                                                                                                                                                                                                         mii lei

Prevederi an 2019

Propuneri an 2020

%

%

din care:

INDICATORI

Nr. rd.

Rcal+zat an 2018

Aprobat

Preliminat / Realizat

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

7=6/5

8=5/3a

conform HCL/AGA

Decizia CA nr. 17/2019

0

1

2

3

3a

4

4a

5

Ga

6b

6c

6

7

8

1

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)

1

57.493

59.808

59.808

58.798

30.143

35.339

37.873

60.333

102,61

102,27

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+ +Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

57.488

59.803

59.803

58.789

30.142

35.338

37.871

60.330

102,62

102,26

a)

din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd,7), din care.

3

34.239

38.003

38.003

37.092

19.483

22.837

24.382

38.804

104,62

108,33

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

33.813

37.544

37.544

36.181

19.426

22.723

24.211

38.573

106,61

107,00

a3)

din redevențe și chirii

6

42

48

48

50

12

24

361

48

96,00

119,05

a4)

alte venituri

7

384

411

411

861

45

90

135

183

21,25

224,22

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd,11), din care:

9

22.774

20.869

20.869

20.056

10.607

12.360

13.272

21.229

105,85

88,07

c1)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

22 774

20.869

20.869

20.056

10.607

12.360

13.272

21.229

105,85

88,07

c2)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

_bL

din producția de imobilizări

12

60

123

123

1

0

0

0

15

1.500,00

1,67

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

415

808

808

1.640

52

141

217

282

17,20

395,18

din amenzi și penalități

15

285

2701

270

276

49

135

208

270

97,83

96,84

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

8

8

8

8

“ol

0

0

0

0,00

100,00

f4}_

din valorificarea certificatelor CO2

20

522

522

523

f5)

alte venituri

21

122

8

8

833

~3^

6

9

12

1,44

682,79

2

Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

5

5

5

9

1

1

2

3

33,33

180,00

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

5

d)

din dobânzi

26

~51

5

5

4

1

1

^21

3

75,00

80,00

e)

alte venituri financiare

27

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.13O)

28

56.943

59.592

59.592

58.290

23.200

31.729

38.972

60.191

103,26

102,37

L

Cheltuieli de exploatare (Rcf29=Rd.30+Rd.78+Rd.85*Rd7l13); dirrcarer

56.923

59.550

59^550

^R 9AQ

71R

7R

RA 4RQ

103,30

102,33

1 \

1

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.30a+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

44.837

46.501

46.501

46.055

19.756

24.562

28.251

45.339

98,45

102,72

AC

Materiale nestocate (gaze naturale)

30a

38.955

40.072

40.072

39.520

17.247

20.612

23.168

38.002

96,16

101,45

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:

31

5.030

5.212

5.222

5.347

2.171

3.252

4.054

5.932

110,94

106,30

a) '

cheltuieli cu materiile prime

32

țQj

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

651

799

809

1.002

237

447

682

938

93,61

153,92

V V

fel)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

84

921

r 92

122

30

45

81

124

101,64

145,24

£2)

cheltuieli cu combustibilii

35

103

107

117

11 sl

27

56

86

115

97,46

114,56

cy

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

77

87

87

43

30

49

65

80

186,05

55,84

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

4.302

4.326

4.326

4.302

1.904

2.756

3 307

4.914

114,23

100,00

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

464

666

666

736

207

420

637

885

120,24

158,62

a

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

450

654

654

7251

205

415

630

875

120,69

161,11

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:

41

b1)

- către operatori cu capital integral/ majoritar de stat

42

b2)

- către operatori cu capital privat

43

c)

prime de asigurare

44

14

12

12

11

2

5

7

10

90,91

78,57

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+ +Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

388

551

541

452

131

278

392

520

115,04

116,49

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

bL

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

16

16

16

5

3

6

7

7

140,00

31,25

b1) cheltuieli privind consultanța juridică

48

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:

49

6

8

8

7

2

5

7

9

128,57

116,67

c1) cheltuieli de protocol, din care:

50

5

5

5

5

1

3

~51

6

120,00

100,00

- tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

1

3

3

2

1

2

2

3

150,00

200,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- cheltuieli de promovare a produselor

55

Cheltuieli cu-sponsorizarea,-potrivit O.4J.G.~nr. 2/2015-

llâf/r—,

i V li

>>

d)

(Rd.56-Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:

56

d1)

ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

57

d2)

ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

58

- pentru cluburile sportive

59

d3)

ch. de sponsorizarea pentru alte acțiuni și activități

60

ey

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

4

4

4

5

3

4

5

6

120,00

125,00

-,-* f)

Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

4

10

10

10

4

9

9

11

110,00

250,00

- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

1

4

4

3

1

3

3

4

133,33

300,00

- internă

64

1

4

4

y

1

3

3

4

133,33

300,00

'

- externă

65

9)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

120

120

115

112

29

57

86

114

101,79

93,33

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

56

56

56

52

13

34

43

55

105,77

92,86

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

182

307

307

236

77

163

235

318

134,75

129,67

ilLi

cheltuieli de asigurare și pază

69

9

10

10^

10

3

5

8

11

110,00

111,11

Î2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

3

12

12

3

8

13

14

14

466,67

100,00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

i ir

1 %’

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

7

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

6

7

7

4

2

3

5

6

150,00

66,67

alte cheltuieli

77

30

25

25

0

0

0

0

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:

78

581

623

623

657

163

305

453

703

107,00

113,08

a)

ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale

80

80

80

80

80

0

0

0

80

100,00

100,00

cheltuieli cu taxade licență ____ ________

81

d)

cheltuieli cu taxa de autorizare

82

e)_

cheltuieli cu taxa de mediu

83

7

12

12

5

221

23

25

36

720,00

71,43

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

494

531

531

572

141

282

428

587

102,62

115,79

C. Cheltuieli cu personalul, din care: (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

10.553

11.188

11.188

10.615

2.984

6.323

9.440

12.754

120,15

100,59

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)

86

9.697

10.271

10.255

9.715

2.742

5.804

8.668

11.725

120,69

100,19

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.9O) din care:

87

9.594

10.156

10.140

9.663

2.727

5.733

8.581

11.577

119,81

100,72

a) salarii de bază

88

6.774

7.131

7.131

6.894

1.915

4.044

6.174

8 304

120,45

101,77

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

2.820

3.025

3.009

2.769

812

1.689

2.407

3.273

118,20

98,19

c) alte bonificații (conform CCM)

90

C2

Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:

91

103

115

115

52

15

71

87

148

284,62

50,49

vi

s

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

103

115

115

52

15

71

87

148

284,62

50,49

L

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

93

1

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

94

b) tichete de masă

95

c) vouchere de vacanta

96

d) cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

97

e) alte cheltuieli conform CCM

98

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:

99

a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente

_____________________11 i___1L_LT__11_________________________________________________________________________________ ■

Ml ff

1 ,

*

disponibilizărilor de personal

100

b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:

103

412

434

450

440

114

256

377

499

113,41

106,80

a) pentru directori/directorat

104

248

270

286

276

73

165

245

326

118,12

111,29

- componenta fixă

105

246

267

267

267

73

154

234

315

117,98

108,54

- componenta variabilă

106

2

3

19

9

0

11

11

11

122,22

450,00

b) pe supra

itru consiliul de administrație / consiliul de veghere, din care:

- componenta fixă

107

' 108

164

164

164

164

164

164

164

W

41

41

91

82

132

123’

173

164

105,49

100,00

100,00

100,00

- componenta variabilă

109

0

9

9

9

c) pentru cenzori

110

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

4441

483

483

460

128

263

395

530

115,22

103,60

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+ +Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121),

din care:

113

952

1.238

1.238

922

292

528

812

1.373

148,92

96,85

a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:

114

86

131

131

114

70

84

90

134

117,54

132,56

- către bugetul general consolidat

115

0

10

10

0

0

0

0

0

- către alți creditori

116

86

121

121

114

70l

84

90

134

117,54

132,56

b) cheltuieli privind activele imobilizate

117

5

6

6

363

0

4

6

1,65

7.260

c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

d) alte cheltuieli

119

10

0

0

12

3

6

8

10

83,33

120,00

ei cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale șj necorporale

120

669

787

787

745

201

410

632

866

116,24

111,36

f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:

121

182

314

314

-312

18

26

78

357

-114,42

-171,43

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

2.588

314

314

2.016

18

32

86

368

18,25

77,90

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

f1.2)

-provizioane în legătură cu contractul de mandat

124

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

2.406

0

0

2.328

0

6

8

11

0,47

96,76

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:

126

2.406

0

0

2.328

0

6

8

11

0,47

96,76

- din participarea salariaților la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

2.387

0

0

2.320

0

0

0

0

97,19

- venituri din alte provizioane

129

19

8

0

6

8

11

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

20

42

42

41

5

11

16

22

53,66

205,00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

20

42

42

34

5

11

16

22

64,71

170,00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

20

42

42

34

5

11

16

22

64,71

170,00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:

134

7

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

c>

alte cheltuieli financiare

137

Iii

REZULTATUL BRUT (profiUpierdere) (Rd.1-Rd.28)

138

550

216

216

508

6.943

3.610

-1.099

142

27,95

92,36

venituri neimpozabile

139

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

1.757

324

324

1.281

18

34

90

374

29,20

72,91

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:

142

57.488

59.803

59.803

58.789

30.142

35.338

37.871

60.330

102,62

102,26

a)

- venituri din subvenții și transferuri

143

22.774

20.869

20.869

20.056

10.607

12.360

13.272

21.229

105,85

88,07

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat

144

4

£

Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29

145

56.923

59.550

59.550

58.249

23.195

31.718

38.956

60.169

103,30

102,33

>■

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:

147

9.697

10.271

10.255

9.715

2.742

5.804

8.668

11.725

120,69

100,19

a)

creșteri datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara

147a)

329

329

60

120

176

236

b)

creșteri determinate ca urmare a acordării de creșteri salariale

147b)

346

346

106

457

805

1.157

c)

creșterea cheltuielilor ca urmare a creșterii numărului de personal

147c)

0

0

16

70

123

177

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

249

243

243

239

242

242

242

242

101,26

95,98

5

Nr. mediu de salariați

149

257

244

244

241

239

241

241

241

100,00

93,77

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

[(Rd. 147 / Rd.149]/12*1000]

150

3.144

3.508

3.502

3.359

X

X

X

4.054

120,69

106,84

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92-rd.97)/Rd. 149/12*1000]

151

3.111

3.469

3.463

3.341

X

X

X

4.003

119,81

107,98

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat

152

2 388

3.238

3.233

3.141

X

X

X

3.519

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

153

223,69

245,09

245,09

243,94

X

X

X

250,33

102,62

109,05

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

135,07

159,57

159,57

160,72

X

X

X

162,24

100,95

118,99

C)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate energie/persoană)

W=energie [MWh] / Rd.149

155

781,43

801,07

801,07

779,02

X

X

X

782,42

100,44

99,69

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

156

- cantitate energie Q [MWh]

157

200.827

195.460

195.460

187.744

X

X

X

188.563

100,44

93,49

- preț mediu [lei/MWh]

158

281,77

298,85

298,85

299,54

X

X

X

317,15

105,88

106,31

- valoare = (Q x p) /1000

159

56.587

58.414

58.414

56.237

X

X

X

59.802

106,34

99,38

- pondere în venituri totale de exploatare = (Rd.157 / Rd.2)

160

98,43

97,68

97,68

95,66

X

X

X

99,12

103,62

97,18

8

Plăți restante

161

651

1.889

1.889

606

590

630

566

595

98,18

93,09

9

Creanțe restante, din care:

162

1.966

1.698

1 698

2.051

2.401

3.901

2.201

2.000

97,51

104,32

- de la operatori cu capital integral / majoritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

46

1.440

46

- de la alte entități

167

1.920

1.698

1.698

2.005

2.401

3.901

2.201

2.000

99,75

104,43

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

2 291

2.250

2.250

0

700

1.400

2.000

1.200

11

Redistribuiri / distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017, din:

169

—kJ

- alte rezerve

170

iX-h-

- rezultatul reportat

171

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii iei

Nr.

Prevederi an 2018

Prevederi an 2019

crt

INDICATORI

Aprobat

Realizat

% 4=3/2

Aprobat

Realizat (preliminat)

% 7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:

55.908

57.493

102,84%

59.808

58.798

98,31%

1

Venituri din exploatare

55.901

57.488

102,84%

59.803

58.789

98,30%

2

Venituri financiare

7

5

71,43%

5

9

180,00%

Anexa nr.4 la HCL nr..<.......<(...2020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare fara TVA

Aprobat

Realizat / Preliminat

an curent 2020

2021

2022

T

—r~

l                   1

s

r-

7

8

l

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1.179,852

1.049,313

1.238,299

1

Surse proprii, din care:

1.179,852

1.049,313

1.238,299

a) amortizare

786,910

668,943

865,683

b) profit

c) cota de dezvoltare modernizare S4 (contorizare)

iCET

392,942

380,370

372,616

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

ll

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, <

lin care:

1.179,850

555,290

1.232,705

1

Investiții in curs, din care:

-

0,000

32,000

a) pentru bunurile proprietatea privat, economic:

a operatorului

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniu statului sau al unitatii administrativ tei

ui public al itoriale:

1.1

Reabilitare si modernizare rețea term distribuție inc. Bl. L1-L2 -BI.-L4-L5-L6 (subtraversare Bd. N. Balcescu); tea\ 150 = 400 ml

ca de

- P.T. 204 a neagra Dn

30 06.2020

32,000

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domenii statului sau al unitatii administrativ ter

lui privat al itoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune in locație de gestiune , exclusiv cele public sau privat al statului sau al uni administrativ teritoriale:

i, închiriate sau lin domeniul ații

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privat! economic:

i a operatorului

L

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

L

//

I - '

b) pentru bunurile de natura domeniu statului sau al unitatii administrativ te

ui public al itoriale:

II “ I /'

//

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

1"

» 1 * * .

c) pentru bunurile de natura domenii statului sau al unitatii administrativ te

.lui privat al ritoriale :

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

r

j-------------------------------

d) pentru bunurile luate în concesiur^ sau în locație de gestiune , exclusiv c domeniul public sau privat al statului administrativ teritoriale:

, închiriate ele din sau al unitatii

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările t existente (modernizări), din care:

orporale

393,450

3,347

95,000

a) pentru bunurile proprietatea privatla a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)                 ,

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

393,450

3,347

95,000

2.1

i

Reabilitare si modernizare rețea terrriica secundara a.c.c.+ inc.+recirculatie PT 1217-131.^7 - BI.T1: inc. țeava preizolata Dn 100=50 ml;acc HPR Dn 63 = 25 ml + recirculatie PPR Dn 32= 25 ml

31.03.2020

7,800

0,0

15,000

2.2

Reabilitare si modernizare rețea term a.c.c.+ inc.+recirculatie PT 608-cami BI.65A: țeava preizolata Dn 150 = 10 preizolata Dn 100= 50 ml, țeava prei; ml

ca secundara vizitare

0 ml, țeava

olata Dn 32=50

30.06.2020

29,100

0,0

30,000

2.3

Reabilitare si modernizare rețea term a.c.c.+ inc.+recirculatie PT 609- BI.71 țeava preizolata Dn 150 = 200 ml, ac 63=100ml + recirculatie PPR Dn 32=

ca secundara '-BI.78; inc. c PPR Dn

100 ml.

30.06.2020

35,800

0,0

50,000

Modificat traseu racord termic C.T. 24)2, porțiune care trece prin subsolul tehnic al blegului E7 cu conducta preizolata

21,500

0,0

Reabilitare si modernizare rețea termica de distribuție a.c.c. Bl. L1-L2 -L3-L4-L5-L6 - P.T. 204; PPR Dn 90 = 700 ml + recirculatie PPR Dn 32 = 700 ml

66,900

3,347

Reabilitare si modernizare rețele tem distribuție a.c.c.+ inc. PT 906 -ram Bl B10 - lungime canal termic = 150 m. neagra Dn 150 = 300 ml; acc PPR D recirculatie PPR Dn 32 = 150 ml

ilce de

i, B5, B8, B9, ncalzire: țeava i 90 = 150 ml +

54,000

0,0

Reabilitare si modernizare rețea term a.c.c.+ inc. Bl. D1-D2/PT 201; inc. Dr ml;acc PPR Dn 90 = 70 ml + recircuk 32= 70 ml. Canal termic acc intre PT Dn 90=500 ml+recirculatie PPR Dn3

ica secundara i125=140

itie PPR Dn fO1-E1; PPR i=500 ml

76,350

0,0

Reabilitare si modernizare rețea termica secundara a.c.c.+ recirculatie PT 610-

Bi.86,Bl.87,Bl.88,Bl.89,Bl.90: acc PPR Dn 63=200ml + recirculatie PPR Dn 32= 200 ml.

12,000

0,0

Proiectare si execuție lucrări consolidare structura metalica de susținere coșuri de fum privind calitatea in construcții la CT 403, CT 809 (inclusiv urmărire execuție lucrări / dirigente de șantier)

90,000

0,0

c) pentru bunurile de natura domeni statului sau al unitatii administrativ te

Jui privat al ritoriale:

/?

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiun in locație de gestiune , exclusiv cele public sau privat al statului sau al un administrativ teritoriale:

el, inchiriate sau din domeniul fetii

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

786,400

551,943

1.105,705

4.1

Contoare energie termica

31.12.2020

392,942

364,852

412,708

4.2

Ciocan rotopercutor -1 buc.

30.06.2020

8,229

0,000

4,000

4.3

Pachet soft integrat pentru financiar-juridic

contabilitate si

31.07.2020

130,000

4.4

Interconectare statii automatizare in Dispecerat

etea -

31.10.2020

297,597

4.5

Invertor sudura -1 buc.

31.08.2020

5,000

4.6

Rampa gaz - 4 buc.

30.09.2020

40,000

4.7

Convertizor frecventa electropompe

6 buc.

30.09.2020

60,000

4.8

Analizor de gaze de ardere portabil -

1 buc.

30.09.2020

14,400

4.9

Platforma auto transport Locust

30.06.2020

23,000

0,000

15,000

4.10

Picon accesorizat pentru buldoexca^ator Komatsu -1 buc.

30.06.2020

20,000

4.11

Autoturism Dacia Logan MCV

31.12.2020

49,000

4.12

Autoturism Dacia Dokker

31.12.2020

58,000

Server + licența

63,000

56,897

Soft integrat de facturare, citire conte contabilitate

are si financiar-

238,000

105,079

Detector/locator pierderi apa conducte termoficare

20,000

19,458

Mașina cu moptor termic de taiat asf

ilt si beton

11,229

5,657

Picon pentru buldoexcavator

30,000

0,000

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

bi -externe

I                        —

Anexa nr. 5 la HCL nr.A?..Z^..S?L..2020

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.

Crt.

Măsuri

Termen de realizare

an 2019

an 2020

an 2021

an 2022

Realizat (preliminat)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influen

țe {+/-)

Rezultatul brut (+/-)

Plăți restante

Rezultatul brut

Plăți restante

Rezultatul brut

Plăți restante

Rezultatul brut

Plăți restante

ZT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

încasare creanțe restante

permanent

X

X

X

-51

2

Reduceri pierderi masice rețele

permanent

X

X

+ 138

X

TOTAL pct. 1

X

X

+ 138

-51

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct

. I

1

Majorare preț energie electrica

X

X

-504

X

2

Reducere subvenție / întârzieri plată subvenție

X

X

X

+ 40

TOTAL pct. II

X

X

-504

X

Pct.lll

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II

+ 508

606

-366

-11