Hotărârea nr. 104/2020

HCL modificare HCL nr. 273-2017 delegare gestiune transport de calatori

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

privind modificarea și comp serviciului de transport p


HOTĂRÂRE

etarea H.C.L. nr.273/09.08.2017 referitoare la delegarea gestiunii ublic local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 12834/11.03.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor ele specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr. 15558/2020,

-Adresa nr. 1880/05.03

Municipiului Pitești sub nr. 1221

Văzând prevederile L

nr. 15559 /2020, nr. 15560/2020, nr. 15561/2020;

.2020 a S.C. Publitrans 2000 S.A., înregistrată la Primăria 04/06.03.2020;

egii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art.I. (1) Se modifică și se completează Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, aprobat prin H.C.L. nr.273/09.08.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr.2 la aceasta, în sensul că Anexa nr, 3.1, „Programul de Investiții al Operatorului” se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul de delegate a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Pitești, nr. 40200/6773/31.08.2017, încheiat în baza H.C.L. nr.273/09.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin act adițional întocmit prin grija Direcției Servicii Publice și Achiziții și semnat, în numele și pentru Municipiul Pitești, de Primarul Municipiului Pitești.

Art.II. Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția

nr.


de Administrație Publică Locală prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


și S.C. Publitrans 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiileContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 104 din 26.03.2020


Anexa la H.C.L nr..Z£f............2020

Anexa 3.1 - Programul de Investiții al Operatorului

Denumire Proiect

Descriere Proiect

Valoarea Estimată (lei fără TVA)

Total

Data începere

Data

Finalizare

Sursa de Finanța re

Tipul de bun (de retur, de preluare, proprii ale operatorului)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Modernizare spații garaj și sediu operator

Dezvoltare rețea internet, programe și licențe

 • - Centrală și rețea telefonie;

 • - Program FTEST 230 IA V4.1x2016 stand de măsurarea forțelor de frânare Stație ITP;

 • - Construire acces poarta 2;

 • - Dezvoltare programe contabilitate Emsys;

 • - Licențe Oracle, Emsys, Microsoft Office 2016 Home and Business 32x64 biți retail,

47.500

2.000

10.000

35.000

68.000

600.000

95.000

235.000

282.000

1.200.000

1.200.000

3.612.000

2017

2017

Surse proprii

Bunuri proprii ale operatorului

Cummins Insite Basic, STS TEXA, antivirus;

 • - Server;

 • - Ups rakabil 3KvA;

 • - Calculatoare (unitate centrală și monitor);

23.513

5.170

37.064

f

" 7^--

y\

* A

Modernizare spații garaj și sediu operator

 • - Proiectare generala pentru RK hala reparații

 • - Extindere rețea internet și Router;

 • - Lucrări reparații si modernizare birou șef secție exploatare și dispecerat central;

 • - Autovehicul <3,5 t;

 • - Pompa carburanți;

 • - Stand pentru verificarea frânelor la autovehicule;

228.753 7.000

26.000

70.000

40.000

95.000

- Proiectare pentru lucrări de modernizare hală de întreținere si reparație la sediul Operatorului; -Echipament sistem supraveghere

video CCI V;

- Echipament pentru verificarea si reglarea sistemului de direcție special pentru autobuze si amenajarea platformei pentru

punere in funcțiune;

 • - Licențe AVG;

 • - Transpalet -stivuitor manual;

 • - Cric hidraulic;

 • - Toaleta ecologica

 • - Lucrări de modernizare hală reparații: luminatoare, ferestre, uși, instalație termică, centrală încălzire, canale revizii și reparații - proiect tehnic

Lucrări de modernizare hală reparații: luminatoare, ferestre, uși, instalație termică, centrală încălzire, canale revizii și reparații - proiect tehnic

3.000

4.000

4.000

4.000

2020

2020

1.200.000

2021

2022

1.200.000

2022

2023