Hotărârea nr. 102/2020

HCL receptie Reabilitare spatiu Bd. Republicii bl.D5B

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare spațiu Bd. Republicii, bl. D5B, parter”

Pitești;


Consiliul Local a Având în vedere:

Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului - Raportul nr. 12922/11.03.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15557/2020, nr.15558 /2020, J.15559 /2020, nr. 15560/2020, nr.15561/2020;

-Adresa Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești nr.4167/27.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.l0496/27.02.2020;

Văzând prevederile art.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu completările R. nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția completările ulterioare;

ulterioare, precum și ale H.G.

construcțiilor, cu modificările și

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de


recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare spațiu Bd. Republicii, bl. D5B, parter” cu o valoare totală de 398.321,16 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr.2310/19.12.2019, potrivit anexelor nr. 1 și nr.2 .

Art.2. (1) Se aprobă majorarea valorii de inventar a imobilului existent cu valoarea de 398.321,16 lei inclusiv TVA a obiectivului de investiții "Reabilitare spațiu Bd. Republicii, bl. D5B, parter”.


 • (2) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

 • (3) Anexele nr.l și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4) Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin H.G.R. nr.447/2002, se modifică potrivit prezentei hotărâri în sensul măririi valorii de inventar.

Art.3. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 102 din 26.03.2020


fir. /, /a pt-JQZ- .

APi’< >H ADMH.LKl;A4»H^ inmN*! «•<,."* ^Xh\

:

> Av

-■ 4/ AlîAT


uwUKa-A.


ANEXA Nr 2 îa regulament


I’ROCES-VERBAl DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR


Nr. ?i<'' ( din /J /<?• ?£i


privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „Reabilitare spațiu Bd.Republicii, bl D5B, Parter , Pitești, l: d. Republicii nr.llTB, BI.D5B parter, lucrări executate în cadrul contractului nr 18811 din 23.10.2019 încheiat între: DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA


PITEȘTI și SC PRO DAI CD 2003 SRL PITEȘTI.


1. Imobilul care tace obiectul investiției se identifică după cum urmează:

-adresa administrativă Pitești, bd.Republicii nr 117B, Bl. D5B,parter. Județul Argeș -număr cadaslral/numai topografic


2. Lucrările au tos! executate în baza autorizației de construire nr.-, eliberata de - la data de -.cu valabilitate până la data - NU ESTE CAZUL


3. Comisia de recepție și-a d


19.12.2019, fiind formată din:


esfașurat activitatea de la data' 18.12 2019 până la data de


Președinte            Director Executiv.

Membri

Șef Serviciu Personal, Juridic, Securitatea Muncii

Șef Serviciu Fianctar, Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ

Șef Serviciu Protecția Copilului și Autoritate Tutelară

ng.constructor specialist cooptat


4. Au mai fost prezenți (nun e fi prenume, calitatea,)

Nume și prenume


Calitatea


I proiectant

' constructor


 • 5. Secretariatul a fost asigurai de                  - diriginte de șantier auto

domeniul/domeniile 2.2:6.1 rutorizațic nr.00016427

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:O-M 4


 • 6.1. Capacități fizice realizate in totalitate.

 • 6.2. Nu au fost remediate asp

recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor supl

de remediere, cuprinse in liăa din Anexa nr. I la prezentul proces - verbal.

CAZUL


cetele consemnate în Procesul-verbal de suspend?


montare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul

- NU ESTE


 • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute in avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vctkrc al prevenim și al stingerii incendiilor cuprinse în lista din Anexa

  ni 2 la prezentul proces vei bal - NI! ESTE CAZUL


 • 6.4. Lucrările cuprinse in hst i din Anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prii natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe

fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, rcproiectăn. refaceri de lucrări și altele NU ESTE CAZUL,

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 271962,66 lei , tară TVA și 323635,57 lei cu

  • 6.6. Perioada de garanție 5

   • 6.7, Alte constatări, incluși examina nemijlocit constru reprezentantul autorității administrației publice competente care a


  ANI (60 Luni)


  v ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut cția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, emis autorizația dc al direcțiilor județene :ru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene


  constniirc/dcsființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., pentru cultură/Dirccției pen

  pentru situații de urgență propun respingerea recepției, etc.):

  7. In urma constatărilor tăcute, comisia de recepție decide:

  X admiterea recepției ki terminarea lucrărilor;


  NU ESTE CAZUL,


respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

X. Comisia de recepție motiv actului adițional nr. I.


cază decizia luată prin:Respectarea documentației proiectata si a


9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:Urmărirea comportării in timp a construcției in conformitate investiției.


cu prevederile legislației in vigoare si reglarea financiara a


10. Prezentul proces-verbal, încheiat astăzi 19.12.2019 îi 5exemplare


conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost


11. Alte mențiuni


( o misia de recepție Președinte:


Membri


SemnaturiAnexa nr.2 la H.C.L. nr.......2020

INVENTARUL

Obiectivului de investiții "Reabilitare spațiu Bd. Republicii, bl. D5B, parter'

NR. CRT.

DENUMIRE MIJLOC FI

X

CLASIFICAȚIE

DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE - ANI

VALOARE (lei, inclusiv TVA)

1

"Spațiu Bd. Republicii, bl. parter"

DAU: 34.999,09 lei Proiectare: 35.640,50 lei

Execuție lucrări: 323.635,5

Dirigenție de șantier: 4.046

758,

7 lei

,00 lei

1.6.1.

5

398.321,16

TOTAL

398.321,16

ȘEF SERVICIU CONTABIL

TATE,

ȘEF BIROU MONITORIZARE SERVICII PUBLICE,

GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

MANUELA-CRISTINA RÎCĂ

ELENA-MIRELA.CIOBANU