JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 11380/03.03.2020 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în

rapoartele nr. 15557/2020, nr. 15558 /2020, nr. 15559 /2020,

nr. 15561/2020;

Văzând prevederile art. 123 alin. (1) din Codul

completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,


nr. 15560/2020,

Administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Domnul consilier Popescu lonuț se alege președinte de ședință pentru luna aprilie 2020.

Art 2. Domnul consilier Preda Marin se alege președinte de ședință pentru luna mai 2020.

Art. 3. Doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana se alege președinte de ședință pentru luna iunie 2020.

Art. 4. Secretarul General al Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre doamnei consilier Preduț Mariana-Tatiana și domnilor consilieri Popescu lonuț și Preda Marin.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorehe-Ipnuț OlariuContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călnpăru

Pitești

Nr. 101 din 26.03.2020