Hotărârea nr. 100/2020

HCL rectificare buget mun.Pitesti 2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind


rectificarea bugetului municipiului Pitești


pe anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 14119/ 18.03.2020 al Direcției Economice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.l 5557/2020, nr. 15558/

 • - Adresa nr. 5516/

Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 13805/17.03.2020, prin care s-a comunicat suma tota pentru finanțarea sănătăți unitățile școlare de înv Direcția de Sănătate Pubb în conformitate locale, cu modificările și în temeiul dispoz:

completările ulterioare,


2020, nr. 15559/2020, nr. 15560/2020 și nr. 15561/2020;

16.03.2020 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului


ă care se alocă bugetului municipiului Pitești pe anul 2020 i, respectiv a cabinetelor de medicină generală și dentară din ățământ, în baza Contractului nr. 1/06.03.2020 încheiat cu că Argeș;

cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice completările ulterioare;

țiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din^Codui administrativ, cu
Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului municipiului Piteștipianul 2020 se entării cu suma de 5.350 mii lei la capitolul 42.02 „Subvenții


rectifică în sensul suplim de la bugetul de stat”, subcapitolul 41 „Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2020 se rectifică, după cum urme

a) în sensul s

65.02„învățământ”, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, secundar inferior”, titlul

secundar superior”, titlul


ază:

ijuplimentării cu suma de 3.090 mii lei la capitolul paragraful 01 „învățământ 71 „Active nefinanciare”- 30 mii lei, paragraful 02 „învățământ 71 „Active nefinanciare”-3.060 mii lei.

b) în sensul suplimentării cu suma de 5.350 mii lei la capitolul 66.02 „Sănătate“, icltuieli în domeniul sănătății”, paragraful 50 „Alte instituții și 0 „Cheltuieli de personal” - 5.305 mii lei, titlul 20 „Bunuri și


subcapitolul 50 „Alte ch

acțiuni sanitare”, titlul 1 servicii” - 45 mii lei.

c) în sensul suplimentării cu suma de 170 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare pdblică“, subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării

Art.3. Se modific


comunale”, titlul 71 „Active nefinanciare”.

ă Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2020 -


. nr. 45/2020, potrivit anexei nr. 1.

Programul de investiții al Primăriei Municipiului Pitești 72020, potrivit anexei nr.2.

Programul de investiții al Serviciului Public de Exploatare a iului Pitești pe anul 2020, aprobată prin H.C.L. nr. 49/2020,


aprobat prin H.C.L.

Art.4,Se modifică aprobat prin H.C.L. nr. 45

Art.5.Se modifică

Patrimoniului al Municip potrivit anexei nr.3 .

Art.6. Se modifică Lista de dotări a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pe anul 2020 - aprobată prin H.C.L. nr. 49/2020, potrivit anexei nr. 4.

Anexa nr.4 „ Credite de angajament și credite bugetare pentru perioada 2020-2023 aprobată prin H.C.L. nr. 45/2020, potrivit anexei nr. 5.

Art.8. Se aprobă șuplimentarea cu 3.260 mii lei a sumei din excedentul anilor a fost aprobată prin H.C.L. nr. 45/2020 pentru finanțarea


Art.7 Se modifică anteriori a cărei utilizare

deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2020.

Art.9. (1) Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa nr. 6.

(2) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. H.C.L. nr. 45/2020 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020, H.C.L. nr. 51/2020 privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2020 și H.C.L. nr. 49/2020 privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pe anul 2020 se modifică în mod

corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.


Art.10. Primarul municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Gheorghe-lonuț Olariu


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 100 din 26.03. 2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI


la Hotărârea Consiliului Local nr.


PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2020

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

144.395

144.395

144.395

din care:

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

14.123

14.123

14.123

B. LUCRĂRI NOI

27.632

27.632

27.632

€-A4MTCI+EL4IIEL14JL JN VEST1Ț11____

102.640

_

102.640

102.640

Cap. 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, din care:

2.554

2.554

2.554

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2.554

2.554

2.554

Dotări

2.554

2.554

2.554

Primăria Municipiului Pitești

2.554

2.554

2.554

2.554

2.554

12.2020

Cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță

864

864

864

națională”, din care:

\

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

864

J

/ 7 A

864

864

Dotări

864

(

II

864

864

Primăria Municipiului Pitești

400

400

400

/ z

400

400

12.2020

7

\S‘/. " 'L

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.LF.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de ia bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Poliția Locală a Municipiului Pitești

464

464

464

464

464

12.2020

Cap. 65.02 „învățământ”, din care:

15.572

15.572

15.572

A. Lucrări în continuare, din care:

2.300

2.300

2.300

Primăria Municipiului Pitești

2.300

2.300

2.300

-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

2.100

2.100

1.850

1.850

1.850

12.2020

-Racordare la energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

260

260

260

260

260

06.2020

-Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C și C3 Școala Gimnazială „Matei Basarab”

90

90

90

90

90

06.2020

-Lucrări dc conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Colegiul Național „Zinca Golescu”

321

321

100

12.2020

100

100

B. Lucrări noi, din care:

4.409

4.409

4.409

Primăria Municipiului Pitești

4.409

4.409

4.409

-Instalație termică interioară și racordare la sistemul centralizat de distribuție energie termică, Corp B, Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

447

447

447

447

447

12.2020

-Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră la Sala de sport, Liceul Teoretic „Ion Canatacuzino”

50

50

50

/

/ V li

■ i \‘ GJ1

J____

50

50

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Alimentare cu energie electrică Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

114

114

114

114

114

12.2020

-Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială

„Mirceacel Bătrân”, municipiul Pitești

24.785

24.785

2.000

2.000

2.000

12.2021

-Reparații capitale pardoseală sala de sport Școala

Gimnazială „Marin Preda”

418

418

418

418

418

12.2020

-Mansardare Corp A Grădinița cu Program Prelungit

„Căsuța Poveștilor”

1.051

1.051

480

480

480

12.2020

-Extindere spații de învățământ și administrative Ia Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

1.752

1.752

900

900

900

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

8.863

8.863

8.863

l^Pjadecjtare__________________

Primăria Municipiului Pitești

-- ——.

866

866

---

866

866

866 ■866

-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicoiae lorga” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicoiae lorga” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară. Școala Gimnazială „Nicoiae lorga” din municipiul Pitești

30

30

30

//

11

o

/ r

; i

J/ 3 TI # Ă

li

30

30

12.2020

LV-.. < z s           fV>7

C;<ț|L. ițjțASs^

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament electric cămin școlar Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

’Bramanteftt-gaze eămi n - școlar LiccuLcu Program--

Sportiv Viitorul Pitești

30

~ 30—

Î0

---30---

----30---

-Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră cămin școlar Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Servicii proiectare rețea interioară de gaze Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu

30

30

30

L

30

30

12.2020

-Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Eminescu"

83

83

83

z

li

r_l.         1

\

--1 1 \ -

Ș

n

83

83

12.2020

-Sală de Educație Fizică Școlară Școala Gimnazială ..Nicolae Bălcescu”

50

50

50

II

50

50

12.2020

-------—H---7^

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse

const.

potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de Ia bugetul de stat

0

1

2

3

4

5 '

6

7

8

9

10

11

-Sală de Educație Fizică Școlară Colegiul Național „Zinca Golescu”

50

50

50

50

50

12.2020

-Sală de Educație Fizică Școlară Școala nr.2 -Structura Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”

50

50

50

50

50

12.2020

-Viabilizare teren sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

150

150

150

150

150

12.2020

-Sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

50

50

5

5

5

12.2020

-Construire bază sportivă Liceul cu Progrm Sportiv „Viitorul”

50

50

5

5

5

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU la cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul”

28

28

28

28

28

12.2020

-Documentație-in-vedttfea-ebținef+i-autortzației- IS-U-la-căminul școlar Colegiul Economic „MariaTeiuleanu”

25

25

---25“

--25—

—25--

-42=2020-

-Reabilitare și consolidare corp administrativ Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

40

40

40

40

40

12.2020

-Reabilitare instalație termică și montare de centrale termice noi, Corp CI și Corp C4, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” în locația din B-dul Eroilor nr. 26-28

40

40

40

40

40

12.2020

-Reabilitare sală de sport Colegiul Național „Alexandru Odobescu”

40

40

40

z

*

1 ' r

40

40

12.2020

2. Dotări

40

ll

k

40

40

Primăria Municipiului Pitești

40

40

40

y

r-

■ A >

40

40

12.2020

xi:

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de ia bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Reabilitări

7.957

7.957

7.957

11 i

Primăria Municipiului Pitești

7.957

7.957

7.957

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

6.128

6.128

4.500

4.500

4.500

06.2021

-Consolidare și reabilitare clădire - tronson 1 -Colegiul Național „Zinca Golescu”

11.382

11.382

750

750

750

12.2021

-Reabilitare termică Sala de Sport -Școala Gimnazială „Negru Vodă”

142

142

142

142

142

12.2020

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic „Armând Călinescu" din municipiul Pitești

29.029

29.029

1.275

1.275

1.275

12.2023

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

1.572

1.572

645

645

645

12.2020

-Reabilitare termică grădiniță-Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

1.406

1.406

645

645

645

12.2020

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

9.419

9.419

9.419

A. Lucrări în continuare, din care:

3.084

3.084

3.084

Primăria Municipiului Pitești

1.600

1.600

1.600

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

16.599

16.599

1.600

/ 1

v'\ -nv*'

1.600

1.600

12.2021

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.484

/l

i ’

_

A 1

ft / A

1.484

1.484

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.l.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Amenajare teren sport str. Florilor FN

700

700

700

700

700

12.2020

-Modernizare locuri dejoacă Parc Lunca Argeșului

600

600

600

600

600

12.2020

-Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argeșului

184

184

184

184

184

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

3.974

3.974

3.974

Primăria Municipiului Pitești

974

974

974

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

21.923

21.923

974

974

974

Administrația Domeniului Public Pitești

3.000

3.000

3.000

-Modernizare locuri de joacă pentru copii

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2.361

2.361

2.361

1. Proiectare

810

810

810

Primăria Municipiului Pitești

460

460

460

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

493

155

155

—155—

—1-5-5—

-+2-2020-

-Bazin didactic de înot Baza Agrement Tudor Vladimirescu

50

50

50

50

50

12.2020

-Bază sportivă Prundu tip 1

50

50

50

50

50

12.2020

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

260

155

155

155

155

12.2020

-Regenerare zonă din vecinătatea Grotei Reci, Pădurea Trivale

50

50

50

50

50

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

50

50

50

-Modernizare locuri dejoacă pentru copii

50

50

50

\\

50

50

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

300

z

1-

1 J

. ■

A

!

300

300

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești

6.570

6.570

100

/

100

100

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare Stadion „Nicolae Dobrin”

100

100

100

100

100

12.2020

-Sistem de irigație automatizat Parc Lunca Argeșului

100

100

100

100

100

12.2020

2. Dotări

751

751

751

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

751

751

751

751

751

12.2020

3. Reabilitări

400

400

400

Administrația Domeniului Public Pitești

400

400

400

-Reabilitare Grădina Zoologică etapa a II-a, zona lac

400

400

400

400

400

12.2020

4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

400

400

400

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

-Reparații capitale teren sintetic Stadion „Nicolae Dobrin”

400

400

400

400

400

400

400

400

--

12.2020

Cap* 68.02 „Asigurări și asistență socială”, din care:

1.485

1.485

1.485

A. Lucrări în continuare, din care:

1.400

1.400

1.400

Primăria Municipiului Pitești

1.400

1.400

1.400

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi

2.285

2.285

1.400

1.400

1.400

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

85

/ O '

/ -

• V J

85

85

1. Proiectare

50

/r

1\ ’■

‘ A

50

50

Primăria Municipiului Pitești

50

L__---

50

50

\\ S\ I ‘-*7. - I J-' I xvi’-             ,      ^7/

iul

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Câpacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi - etapa a II-a

50

50

50

50

50

2. Dotări

35

35

35

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

35

35

35

35

35

12.2020

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

33.330

33.330

33.330

A. Lucrări în continuare, din care:

1.155

1.155

1.155

Primăria Municipiului Pitești

1.155

1.155

1.155

-Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

7.722

6.888

1.000

1.000

1.000

12.2020

-Branșament electric Piața Găvana

155

155

155

155

155

12.2020

IL Lucrărijuoi, din care:__

7.341

7.341

7.341

Primăria Municipiului Pitești

6.081

6.081

6.081

-Promovarea spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare - dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT-Amenajare incubator de afaceri

14.627

14.627

3.100

3.100

3.100

■12.2020

-Regenerare urbană în zona marginalizată a

municipiului Pitești (zona bl. Gl, cartier Războicni și zona bloc Coremi, B-dul Petrochimiștilor) - etapa I

7.224

7.224

2.500

2.500

2.500

12.2021

-Branșament apă-canal Piața Găvana

20

20

20

_L

1

A

20

20

12.2020

-Racord termic Centrul Multifuncțional Comunitar

120

120

120

_______;

_ll____

120

120

12.2020

U -- i —

\\ tt- ■ . '

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De Ia bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Modernizare secțiuni iluminat stradal Nicolae Bălcescu etapa I

440

440

131

131

131

12.2021

-Modernizarea unei secțiuni a sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Pitești

7.200

7.200

100

100

100

12.2021

-Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Pitești

6.250

6.250

100

100

100

12.2021

-WIFÎ4EU -Promovarea conectivității la internet în colectivitățile locale

141

141

10

10

10

12.2021

Serviciu! Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

1.260

1.260

1.260

-Extindere rețele de iluminat public

100

100

100

100

100

12.2020

-Refacere cupolă pasaj ,.Sfânta Vineri”

400

400

400

400

400

12.2020

-Lucrări de amenajare spațiu Piața Ceaîr

—too—

—tw~

—HW--

_LOQ—

_ . 1.0(1

12.2020

-Realizare panouri informative -totem- intrări în municipiu

300

300

300

300

300

06.2020

-Sistem de irigații Calea Craiovei

360

360

360

360

360

06.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

24.834

24.834

24.834

1. Proiectare

2.180

2.180

2.180

Primăria Municipiului Pitești

1.730

1.730

1.730

-Actualizare PUG

1.500

1.500

1.000

1.000

1.000

12.2021

-Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat din municipiul Pitești

150

150 '

50

o

X

50

50

12.2020

-Expertiză tehnică pentru canalizare pluvială zona II Calea Câmpulung

40

40

40

(

--w

__—-

■ 1

!

40

40

12.2020Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din ;

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse

const.

potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5'

6

7

8

9

10

11

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Piața Trivale

35

35

35

35

35

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Primăria Municipiului Pitești

35

35

35

35

35

12.2020

-Parcare supraterană strada Frasinului

40

40

40

40

40

12.2020

-Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiu] Pitești

150

150

150

150

150

12.2020

- Documentație tehnică -Creșterea competitivității economice prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

150

150

0

0

0

12.2020

-Extindere rețea gaze Aleea Stadionului și strada Narciselor

40

40

40

40

40

12.2020

-Documentații privind urmărirea comportării în timp a investițiilor executate din fonduri nerambursabile

155

155

155

155

155

12.2020

-Programul de îmbunătățire a eficienței energetice 2020-2025 (PJEE)

55

55

55

55

55

12.2020

-Reabilitare Casa Cărții - Corp Alpha

155

155

55

55

55

12.2020

-Extindere rețea gaze strada Nicolae lorga, tronson II

40

40

40

40

40

12.2020

-Reamplasare conductă termoficarc Piața Primăriei

35

35

35

A

35

35

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

450

_

-1 1 /

.1* \\

450

450

Program 2020

din care finanțat din :

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și

Alte surse const. potrivit legii

din care:

Capacit./ Termen P.I.F.

alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Total

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Total alocații buget

De la bugetul local

Pc seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Sud 11)

200

200

200

200

200

12.2020

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Găvana)

200

200

200

200

200

12.2020

-Sistem de irigații zona Podul Viilor

50

50

50

50

50

12.2020

2. Dotări

1.500

1.500

1.500

Primăria Municipiului Pitești

705

705

705

705

705

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

58

58

58

58

58

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

737

737

737

737

737

12.2020

3. Reabilitări

17.051

17.051

17.051

Primăria Municipiului Pitești

17.051

17.051

17.051

-Reabil itare Piața. Primăriei----

___1.9JJQ6.—

__L9J1%___

16.796

__L6_726._

._162Z9.6._

12.2020

-Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cârtii

255

255

255

255

255

12.2020

4. Achiziții imobile

4.103

4.103

4.103

Primăria Municipiului Pitești

4.103

4.103

4.103

4.103

4.103

12.2020

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

9.098

9.098

9.098

A. Lucrări în continuare, din care:

4.322

4.322

4.322

Primăria Municipiului Pitești

4.322

4.322

4.322

-Containere îngropate

4.322

4.322

4.322

) IVI jq L

X

4.322

4.322

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

1.317

/ ■' ■■

-

1.317

1.317

Primăria Municipiului Pitești

1.317

i: £!

1.317

1.317

-Containere îngropate (etapa a-II-a)

1.317

1.317

1.317

II               '

________________A" 7 V i___

1J

1.317

1.317

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite

externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De ia bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

3.459

3.459

3.459

1. Proiectare

92

92

92

Primăria Municipiului Pitești

92

92

92

-Studiu de calitate a aerului pentru elaborarea Planului de calitate a aerului în municipiul Pitești

120

120

52

52

52

12.2020

-Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești

40

40

40

40

40

12.2020

2. Dotări

3.367

3.367

3.367

Primăria Municipiului Pitești

3.367

3.367

3.367

3.367

3.367

12.2020

Cap. 81.02 „Combustibili și energie”

12

12

12

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

12

12

12

1. Proiectare

12

12

12

PrimăriaAdunmptuhti Pitești—

-Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT 718

12

12

_1.2__

12

12 _

12

12

12

12.2020

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

72.061

72.061

72.061

A. Lucrări în continuare, din care:

1.862

1.862

1.862

Primăria Municipiului Pitești

1.282

1.282

1.282

-Lucrări de conformare Pod peste Râul Doamnei

1.267

1.267

1.267

1.267

1.267

12.2020

-Modernizare strada Petre Ispircscu

15

15

15

15

15

04.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

580

s /

580

580

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații . buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Amenajarea unei alei carosabile de la bl.A2 str.

Argedava spre D. Butculescu și amenajare parcare în spatele bl.A4 str. Burebista

795

795

30

30

30

03.2020

-Reconfigurare zona carosabilă și pietonală zona blocului L6, bulevardul Nicolae Bălcescu

550

550

550

550

550

08.2020

B. Lucrări noi, din care:

10.591

10.591

10.591

Primăria Municipiului Pitești

10.591

10.591

10.591

-Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Pitești

3.039

3.039

3.039

3.039

3.039

12.2020

-Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat

57.754

57.754

1.150

1.150

1.150

12.2022

-Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești

42.865

42.865

1.360

1.360 '

—1.360

-Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban

3.819

3.819

2.022

2.022

2.022

12.2022

-Achiziție mijloce de transport public-autobuze electrice 12 deal, Pitești - Infrastructură de încărcare autobuze electrice

3.255

3.255

1.300

1.300

1.300

12.2022

-îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Pitești - Infrastructră

3.411

3.411

1.720

I

j

J / I

1.720

1.720

12.2022

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

59.608

I .fr — 1

59.608

59.608

1. Proiectare

1.190

—)r

1.190

1.190

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Ca pa cit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legi'

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Primăria Municipiului Pitești

770

770

770

-Modernizare strada Marta Rădulescu

40

40

40

40

40

12.2020

-Modernizare strada Alexandru Donici

40

40

40

40

40

12.2020

-Reabilitare strada Grigorie Leu

40

40

40

40

40

12.2020

-Reabilitare strada Petre Ispirescu -Etapa a-II-a

40

40

40

40

40

12.2020

-Modernizare strada Amurgului

40

40

40

40

40

12.2020

-Lărgire Calea Craiovei zona Târg Săptămânal

580

50

50

50

50

12.2020

-Pasarelă supraterană Calea Craiovei, zona Comisariat

35

35

35

35

35

12.2020

-Pasarelă pietonală supraterană B-dul Nicolae Bălcescu, zona blocului L6

35

35

35

35

35

12.2020

-Studii de trafic

75

75

75

75

75

12.2020

-Amenajare piste de biciclete

40

40“

’     40

----4-0—

—4R —

-12.2020

-Pasaj rutier Craiovei -Târgul din Vale

30

30

60

60

60

12.2020

-Pasaj rutier Negru Vodă-Calea Bascovului

55

55

25

25

25

12.2021

-Străpungere din strada Depozitelor (Mun. Pitești), peste Autostrada Al (cu nod rutier nou), la DN 73 în com. Mărăcineni, jud. Argeș

155

155

80

80

80

12.2020

-Modernizare strada Dumitru Brătianu

35

35

35

35

35

12.2020

-Modernizare strada Prof. loan Angclescu

35

35

35

35

35

12.2020

-Modernizare strada Nicolae Brânzeu

■35

35

35

35

35

12.2020

-Actualizare documentație strada Depozitelor

35

35

35

_IU

35

35

12.2020

-Lărgire strada Tineretului zona Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

30

30

30

î 1 1 1 i- r

'/' v}

30

30

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de Ia bugetul de stat

0

1

2

3

4

5-

6

7

8

9

10

11

Administrația Domeniului Public Pitești

420

420

420

-Amenajare sens giratoriu Calea Craiovei -zona Târg Săptămânal

120

120

120

120

120

12.2020

-Reabilitare scări publice din strada Mărășești-Palatul Copiilor

30

30

30

30

30

12.2020

-Reabilitare scări publice strada Mircea Eliade, zona blocului M5

25

25

25

25

25

12.2020

-Reabilitare scări publice cartier Războieni, zona blocurilor P2, P3

30

30

30

30

30

12.2020

-Reabilitare scări publice Aleea Spitalului, zona blocurilor DA, DB, DC

25

25

25

25

25

12.2020

-Amenajare parcare strada Carpenului, zona blocurilor E8, E9, E10

50

50

50

50

50

12.2020

-Zid de sprijin strada Ovid Densușianu

35

35

35

35

35

12.2020

-Relocare și amenajare Secție Reparații Străzi și Mecanizare (SF)

100

100

100

100

100

12.2020

-Amenajare parcare strada Anghel Saligny, zona blocurilor D, D1, D2, D3

5

5

5

5

5

12.2020

2. Dotări

51.087

51.087

51.087

Primăria Municipiului Pitești

174.428

174.428

49.438

49.438

49.438

12.2020

Administrația Domeniului Public Pitești

1.649

1.649

1.649

/ ■

1.649

1.649

12.2020

3. Reabilitări

7.331

7.331

7.331

Primăria Municipiului Pitești

7.331

1/ -!

7 Ă \\

7.331

7.331

Ap,;mc ivv\?5țzZ

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.LF.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare străzi (Câmpului, losif Gabrea, Ion lonescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu)

1.302

1.302

730

730

730

03.2020

-Reabilitare strada Banii Mărăcine

708

708

700

700

700

06.2020

-Reabilitare B-dul I.C.Brătianu -Str.Maior Șonțu între strada Maternității și Tîrgu din Vale

4.163

4.163

4.100

4.100

4.100

12.2020

-Reabilitare strada Carpenului

1.398

1.398

I

1

1

03.2020

-Reabilitare strada Trivale

2.012

2.012

1.800

1.800

1.800

06.2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

la Hotărârea Consiliului Local n

PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2020

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse

const.

potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL, dia care;

 • A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

 • B. LUCRĂRI NOI

c.ălteTcheltuieli DE INVESTIȚII

Cap. 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, din care:

132.357

12.059

23.372

—96:926—

2.554

132.357

12.059

23.372

- -96,924-

2.554

132.357

12.059

23.372

96.926

2.554

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2.554

2.554

2.554

Dotări

2.554

2.554

2.554

Primăria Municipiului Pitești

2.554

2.554

2.554

2.554

2.554

12.2020

Cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, din care:

400

J/ & C

.'zi/

400

400

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

400

zi

1! i

■ '

400

400

Dotări

400

.-- i          r

iE 11

400

400

Primăria Municipiului Pitești

400

400

400

YX.0 r,>\?X

-JJ.—

400

400

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de Ia bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap. 65.02 „învățământ”, din care:

15.572

15.572

15.572

A. Lucrări în continuare, din care:

2.300

2.300

2.300

Primăria Municipiului Pitești

2.300

2.300

2.300

-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

2.100

2.100

1.850

1.850

1.850

12.2020

-Racordare la energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

260

260

260

260

260

06.2020

-Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C și C3 Școala Gimnazială „Matei Basarab”

90

90

90

90

90

06.2020

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Colegiul Național „Zinca Golescu”

321   -

----52L-

---100- -

_1_QO___

100

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

4.409

4.409

4.409

Primăria Municipiului Pitești

4.409

4.409

4.409

-Instalație termică interioară și racordare la sistemul centralizat de distribuție energie termică, Corp B, Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

447

447

447

447

447

12.2020

-Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră la Sala de sport, Liceul Teoretic „Ion Canatacuzino”

50

50

50

i

O      !*' X

'X

50

50

12.2020

-Alimentare cu energie electrică Sală de sport Liceu!

Teoretic „Ion Cantacuzino”

114

114

114

.

' ■ /

114

114

12.2020 _

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.LF.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea cei Bătrân”, municipiul Pitești

24.785

24.785

2.000

2.000

2.000

12.2021

-Reparații capitale pardoseală sala de sport Școala Gimnazială „Marin Preda”

418

418

418

418

418

12.2020

-Mansardare Corp A Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

1.051

1.051

480

480

480

12.2020

-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

1.752

1.752

900

900

900

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

8.863

8.863

8.863

1. Proiectare

866

866

866

Primăria Municipiului Pitești

866

866

866

-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație

------30-----

-----30----

____30____

30

30

12 2020

municipiul Pitești

-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae lorga” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae lorga” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

___L

30

30

12.2020

Ml      X; j

-'l .'.nCF'ȘS^

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament electric cămin școlar Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament gaze cămin școlar Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră cămin școlar Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești

30

30

30

30

30

12.2020

-Servicii proiectare rețea interioară de gaze Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu

30

30

30

30

30

12.2020

-Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

83

83

83

83

83

12.2020

-Sală de Educație Fizică Școlară Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”

50

50

50

..

50

50

12.2020

-Sală de Educație Fizică Școlară Colegiul Național ..Zinca Golescu”

50

50

50

[1 *

ÎL_

c / \ ^

__u__

--

50

50

12.2020


—r/ )c 7


Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Sală de Educație Fizică Școlară Școala nr.2 -Structura Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”

50

50

50

50

50

12.2020

-Viabil izare teren sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

150

150

150

150

150

12.2020

-Sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

50

50

5

5

5

12.2020

-Construire bază sportivă Liceul cu Progrm Sportiv „Viitorul”

50

50

5

5

5

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU la cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul”

28

28

28

28

28

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU la căminul școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

25

25

25

25

25

12.2020

-Reabilitare și consolidare corp administrativ Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

40

40

40

40

40

12.2020

-Reabilitare instalație termică și montare de centrale termice noi, Corp CI și Corp C4, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” în locația din B-dul Eroilor nr. 26-28

40

40

40

40

40

12.2020

-Reabilitare sală de sport Colegiul Național „Alexandru Odobescu”

40

40

40

O

40

40

12.2020

2. Dotări

40

-      s

40

40

Primăria Municipiului Pitești

40

40

40

______z

// /-

ț" 'A.1

40

40

12.2020

3. Reabilitări

7.957

7.957

7.957

Primăria Municipiului Pitești

7.957

v

--

’țL’zV (

7.957

7.957

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

6.128

6.128

4.500

4.500

4.500

06.2021

-Consolidare și reabilitare clădire - tronson I -Colegiul Național „Zinca Golescu”

11.382

11.382

750

750

750

12.2021

-Reabilitare termică Sala de Sport -Școala Gimnazială

„Negru Vodă”

142

142

142

142

142

12.2020

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic „Armând Călinescu" din municipiul Pitești

29.029

29.029

1.275

1.275

1.275

12.2023

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

1.572

1.572

645

645

645

12.2020

-Reabilitare termică grădiniță-Grădinița cu Program Prelungit ..Castelul Fermecat”

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

1.406

1.406

645

3.034

645

3.034

645

3.034

12.2020

A. Lucrări în continuare, din care:

1.600

1.600

1.600

Primăria Municipiului Pitești

1.600

1.600

1.600

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

16.599

16.599

1.600

1.600

1.600

12.2021

B. Lucrări noi, din care:

974

“•7/

\

974

974

Primăria Municipiului Pitești

974

974

974

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

21.923

21.923

974

"t

974

974

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

460

•**1 <*’ / ! -

460

460

1. Proiectare

460

460

460

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.l.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De fa bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Primăria Municipiului Pitești

460

460

460

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

493

155

155

155

155

12.2020

-Bazin didactic de înot Baza Agrement Tudor Vladimirescu

50

50

50

50

50

12.2020

-Bază sportivă Prundu tip 1

50

50

50

50

50

12.2020

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

260

155

155

155

155

12.2020

-Regenerare zonă din vecinătatea Grotei Reci, Pădurea Trivale

50

50

50

50

50

12.2020

Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială", din care:

1.450

1.450

1.450

A. Lucrări în continuare, din care:

1.400

1.400

1.400

Primăria Municipiului Pitești

1.400

1.400

1.400

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi

2.285 d

2.285

4.400 -

-L400.

_L4O£L_

_ J22020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

50

50

50

1. Proiectare

50

50

50

Primăria Municipiului Pitești

50

50

50

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi - etapa a 11-a

50

50

50

50

50

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

30.825

-

30.825

30.825

A. Lucrări în continuare, din care:

1.155

1.155

1.155

Primăria Municipiului Pitești

1.155

/

1.155

1.155

-Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

7.722

6.888

1.000

V

Vr | 1 1

wr

nr

1.000

1.000

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de Ia bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Branșament electric Piața Găvana

155

155

155

155

155

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

6.081

6.081

6.081

Primăria Municipiului Pitești

6.081

6.081

6.081

-Promovarea spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare - dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT-Amenajare incubator de afaceri

14.627

14.627

3.100

3.100

3.100

12.2020

-Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. GI, cartier Războieni și zona bloc Coremi, B-dul Petrochimiștilor) - etapa I

7.224

7.224

2.500

2.500

2.500

12.2021

-Branșament apă-canal Piața Găvana

20

20

20

20

20

12.2020

-Racord termic Centrul Multifuncțional Comunitar

—1-20----

____i?n

4-24----

—120___

120

42.2020

-Modernizare secțiuni iluminat stradal Nicolae Bălcescu etapa I

440

440

131

131

131

12.2021

-Modernizarea unei secțiuni a sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Pitești

7.200

7.200

100

100

100

12.2021

-Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Pitești

6.250

6.250

100

100

100

12.2021

-W1FÎ4EU -Promovarea conectivității la internet în colectivitățile locale

141

141

10

10

10

12.2021

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

23.589

/:

23.589

23.589

1. Proiectare

1.730

/ \ *

1.730

1.730

Primăria Municipiului Pitești

1.730

_ V. -

I !c ,'f

- •'

1.730

1.730


~

iZ'" /


Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Fe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Actualizare PUG

1.500

1.500

1.000

1.000

1.000

12.2021

-Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat din municipiul Pitești

150

150

50

50

50

12.2020

-Expertiză tehnică pentru canalizare pluvială zona 11 Calea Câmpulung

40

40

40

40

40

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Piața Trivale

35

35

35

35

35

12.2020

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Primăria Municipiului Pitești

35

35

35

35

35

12.2020

-Parcare supraterană strada Frasinului

40

40

40

40

40

12.2020

-Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Pitești

150

150

150

150

150

12.2020

- Documentație tehnică -Creșterea competitivității economice prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

150

150

0

0

0

12.2020

-Extindere rețea gaze Aleea Stadionului și strada Narciselor

40

40

40

40

40

12.2020

-Documentații privind urmărirea comportării în timp a investițiilor executate din fonduri nerambursabile

155

155

155

-

155

155

12.2020

-Programul de îmbunătățire a eficienței energetice 2020-2025 (P1EE)

55

55

55

7

___.

7 z 'K

55

55

12.2020

-Reabilitare Casa Cărții - Corp Alpha

155

155

55

II -

1 i

1

55

55

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit/ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Extindere rețea gaze strada Nicolae lorga, tronson II

40

40

40

40

40

12.2020

-Reamplasare conductă termoficare Piața Primăriei

35

35

35

35

35

12.2020

2. Dotări

705

705

705

Primăria Municipiului Pitești

705

705

705

705

705

12.2020

3. Reabilitări

17.051

17.051

17.051

Primăria Municipiului Pitești

17.051

17.051

17.051

-Reabilitare Piața Primăriei

19.096

19.096

16.796

16.796

16.796

12.2020

-Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții

255

255

255

255

255

12.2020

4. Achiziții imobile

4.103

4.103

4.103

Primăria Municipiului Pitești

4.103

4.103

4.103

4.103

4.103

12.2020

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

9.098

9.098

9.098

A. Lucrări în continuare, din care:

4.322

4.322

4.322

Primăria Municipiului Pitești

4.322

4.322

4.322

-Containere îngropate

4.322

4.322

4.322

4.322

4.322

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

1.317

1.317

1.317

Primăria Municipiului Pitești

1.317

1.317

1.317

-Containere îngropate (etapa a-II-a)

1.317

1.317

1.317

1.317

1.317

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

3.459

/yr ~

3.459

3.459

1. Proiectare

92

7 5-: • / f

92

92

Primăria Municipiului Pitești

92

/

fr

92

92

u

V. r» 't

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf.

de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Studiu de calitate a aerului pentru elaborarea Planului de calitate a aerului în municipiul Pitești

120

120

52

52

52

12.2020

-Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești

40

40

40

40

40

12.2020

2. Dotări

3.367

3.367

3.367

Primăria Municipiului Pitești

3.367

3.367

3.367

3.367

3.367

12.2020

Cap. 81.02 „Combustibili și energie”

12

12

12

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

12

12

12

1. Proiectare

12

12

12

Primăria Municipiului Pitești

12

12

12

-Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuția aferente CT 718

12

12

12

12

12

12.2020

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

69.412

69.412

69.412

A. Lucrări în continuare, din care:

1.282

1.282

1.282

Primăria Municipiului Pitești

1.282

1.282

1.282

-Lucrări de conformare Pod peste Râul Doamnei

1.267

1.267

1.267

1.267

1.267

12.2020

-Modernizare strada Petre Ispirescu

15

15

15

15

15

04.2020

B. Lucrări noi, din care:

10.591

10.591

10.591

Primăria Municipiului Pitești

10.591

10.591

10.591

-Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Pitești

3.039

3.039

3.039

-----li---E-

3.039

3.039

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivitâții transportului nemotorizat

57.754

57.754

1.150

1.150

1.150

12.2022

-Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești

42.865

42.865

1.360

1.360

1.360

12.2021

-Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban

3.819

3.819

2.022

2.022

2.022

12.2022

-Achiziție mijloce de transport public-autobuze electrice 12 deal, Pitești - Infrastructură de încărcare autobuze electrice

3.255

3.255

1.300

1.300

1.300

12.2022

-îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Pitești - Infrastructră

3.411

3.411

1.720

__

1.720

1.720

12.2022

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

57.539

57.539

57.539

1. Proiectare

770

770

770

Primăria Municipiului Pitești

-Modernizare strada Marta Rădulescu

40

40

770 40

770 40

770 40

12.2020

-Modernizare strada Alexandru Donici

40

40

40

40

40

12.2020

-Reabilitare strada Grigorie Leu

40

40

40

40

40

12.2020

-Reabilitare strada Petre Ispirescu -Etapa a-II-a

40

40

40

40

40

12.2020

-Modernizare strada Amurgului

40

40

40

40

40

12.2020

-Lărgire Calea Craiovei zona Târg Săptămânal

580

50

50

_L

->/

\

50

50

12.2020

-Pasarelă supraterană Calea Craiovei, zona Comisariat

35

35

35

( ■

IL:

: / ' ■

Zid____

7/ M

35

35

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Cred ițe interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Pasarelă pietonaiă supraterană B-dul Nicolae Bălcescu, zona blocului L6

35

35

35

35

35

12.2020

-Studii de trafic

75

75

75

75

75

12.2020

-Amenajare piste de biciclete

40

40

40

40

40

12.2020

-Pasaj rutier Craiovei -Târgul din Vale

30

30

60

60

60

12.2020

-Pasaj rutier Negru Vodă-Calea Bascovului

55

55

25

25

25

12.2021

-Străpungere din strada Depozitelor (Mun. Pitești), peste Autostrada A1 (cu nod rutier nou), la DN 73 în corn. Mărăcineni, jud. Argeș

155

155

80

80

80

12.2020

-Modernizare strada Dumitru Brătianu

35

35

35

35

35

12.2020

-Modernizare strada Prof. loan Angelescu

35

35

35

35

35

12.2020

^Modernizare strada Nicolae Brânzeu

-Actualizare documentație strada Depozitelor

35

35

■35

35

-----3-5

35

35

35

____3.5_

35

_ 12.2020

12.2020

-Lărgire strada Tineretului zona Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

30

30

30

30

30

12.2020

2. Dotări

49.438

49.438

49.438

Primăria Municipiului Pitești

174.428

174.428

49.438

49.438

49.438

12.2020

3. Reabilitări

7.331

7.331

7.331

Primăria Municipiului Pitești

7.331

7.331

7.331

-Reabilitare străzi (Câmpului, losifGabrea, Ion lonescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu)

1.302

1.302

730

/

——r

\

730

730

03.2020

-Reabilitare strada Banu Mărăcine

708

708

700

II II

700

700

06.2020

--

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de ia bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare B-dul I.C.Brătianu -Str.Maior Șonțu între strada Maternității și Tîrgu din Vale

4.163

4.163

4.100

4.100

4.100

12.2020

-Reabilitare strada Carpenului

1.398

1.398

1

1

1

03.2020

-Reabilitare strada Trivale

2.012

2.012

1.800

1.800

1.800

06.2020

JUDEȚUL ARGEȘ

la Hotărârea Consiliului Local nr.;....din


Anexa nr.3


MUNICIPIUL PITEȘTI

PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL SERVICIULUI PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2020

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL, din care:

 • A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

 • B. LUCRĂRI NOI

 • C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

5.382

1.484

1.260

2.638

2.935

5.382

1.484

1.260

2.638

2.935

5.382

1.484

1.260

2.638

2.935

A. Lucrări în continuare, din care:

1.484

1.484

1.484

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.484

1.484

1.484

-Amenajare teren sport str. Florilor FN

700

700

700

700

700

12.2020

-Modernizare locuri dejoacă Parc Lunca Argeșului

600

600

600

p

600

600

12.2020

-Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argeșului

184

184

184

V

184

184

12.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.451

1.451

1.451

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Proiectare

300

300

300

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

300

300

300

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești

6.570

6.570

100

100

100

12.2020

-Reabilitare Stadion „Nicolae Dobrin”

100

100

100

100

100

12.2020

-Sistem de irigație automatiza,! Parc Lunca Argeșului

100

100

100

100

100

12.2020

2. Dotări

751

751

751

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

751

751

751

751

751

12.2020

3. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

400

400

400

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului

400

__

_

400

400

-Reparații capitale teren sintetic Stadion „Nicolae Dobrin”

400

400

400

400

400

12.2020

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

2.447

2.447

2.447

B. Lucrări noi, din care:

1.260

1.260

L260

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

1.260

1.260

1.260

-Extindere rețele de iluminat public

100

100

100

V    *

100

100

12.2020

-Refacere cupolă pasaj „Sfânta Vineri”

400

400

400

400

400

12.2020

-Lucrări de amenajare spațiu Piața Ceair

100

100

100

1 “ ■

100

100

12.2020

-Realizare panouri informative -totem- intrări în municipiu

300

300

300

ii //

300

300

06.2020Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Sistem de irigații Calea Craiovei

360

360

360

360

360

06.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.187

1.187

1.187

1. Proiectare

450

450

450

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

450

450

450

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Sud II)

200

200

200

200

200

12.2020

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Găvana)

200

200

200

200

200

12.2020

-Sistem de irigații zona Podul Viilor

50

50

50

50

50

12.2020

2. Dotări

737

737

737

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

737

737

737

737

737

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

(data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2020

Capa cit./

Termen

PJ.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse

const.

potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Anexa nr.4


la Hotărârea Consiliului Local nr^f...din..d£'.(?Ă' /r

Lista de dotări a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului pe anul 2020

67.02 - Cultură, recreere si

Nr. crt.

Denur

nire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Calculator

buc.

1

2

Autoutilitară

buc.

1

100

3

Pompă submersibilă ap

e uzate putere 20-30 1/min

buc.

1

6

4

Pompe de recirculare aț

>a debit 70

buc.

2

40

5

Generator Stadion Nico

lae Dobrin

buc.

1

100

6

Platformă elevatoare pe

ntru persoane cu dizabilități

buc.

2

500

TOTAL

751

Capitolul 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Nr.

crt.

Denur

aire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Instalații ornamentale

buc.

300

2

Contor electric telemetr

ie

buc.

5

15

3

Unităti comunicație 9                                            5

buc.

10

5

4

T                  1

Laptop telemetrie

buc.

1

7

5

Sistem cititoare cash-cc

de parcometre

buc.

10

50

7

Imprimantă cârduri parcare

buc.

2

10

8

Soft amenzi parcări-up£

;rade -actualizare

buc.

1

10

9

Sistem de control acces

parcări -parcometre

buc.

5

130

10

Căsuțe din lemn pentru

comerț stradal

9

buc.

10

75

11

Container

buc.

3

135

TOTAL

737


la Hotărârea Consiliului Local nr

Anexa nr. 5

dirw^Oj. 2020


Credite de angajament și credite bugetare pentru perioada 2020 - 2023

 • I. Credite de angajament

 • II. Credite bugetare

  |               Capitol I Obiectiv de investiții

  TOTAL

  Anul 2020

  Anul 2021

  Anul 2022

  Anul 2023

  __   TOTAL      __

  I

  468.659.00

  467.449,00

  605.00

  605.00

  0.00

  din care:

  11

  , U V

  ?4.636.0V

  A.

  I

  76.105,00

  76.105,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Cap. 65.02 „Învățământ , din care:

  n

  F

  76.105,00

  ^rs no

  11.195,00

  *>7 sRR OO

  34.825,00 a nn

  30.085,00

  O AA

  0,00

  A AA

  B. Lucrări noi, din care;

  II

  27.588.00

  3.380,00

  12.816,00

  11.392.60

  vJJu

  0,00

  Primăria Municipiului Pitești

  I

  27.588,00

  27.588,00

  0,00

  0,00

  0,00

  n

  27.588.00

  3.380,00

  12.816.00

  11.392,00

  0,00

  -Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea

  i

  24.785,00

  24.785,00

  0,00

  0,00

  0,00

  cel Bătrân”, municipiul Pitești

  n

  24.785,00

  2.000,00

  11.393,00

  11.392,00

  0,00

  -Mansardare Corp A Grădinița cu Program Prelungit

  i

  1.051,00

  1.051,00

  0,00

  0,00

  0,00

  „Căsuța Poveștilor”

  n

  1.051,00

  480,00

  571,00

  0,00

  0,00

  -Extindere spații de învățământ și administrative la

  i

  1.752,00

  1.752,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

  IL

  __1.752.00

  .900,00

  ________852,00

  OdXL

  0,00

  C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

  1

  48.517,00

  48.517,0(1

  0,00

  0,00

  0,00

  U

  48.517.00

  7.815,00

  22.009,00

  18.693.00

  0.00

  3. Reabilitări

  I

  48.517,00

  48.517,00

  0,00

  0,00

  0,00

  II

  48.517,00

  7.815,00

  22.009,00

  18.693,00

  0,00

  Primăria Municipiului Pitești

  I

  48.517,00

  48.517,00

  0,00

  0,00

  0,00

  n

  48.517,00

  7.815,00

  22.009,00

  18.693,00

  0,00

  -Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul

  i

  6.128,00

  6.128,00

  0,00

  0,00

  „0,00

  cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

  ii

  6.128,00

  4.500,00

  1.628,00

  0,00

  /' p;oo

  -Consolidare și reabilitare clădire - tronson I - Colegiul

  i

  11.382,00

  11.382,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Național „Zinca Golescu”

  n

  11.382,00

  750,00

  5.316,00

  5.316,00

  0,00

  & Ti >1

  -Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic "Armând

  i

  28.029,00

  28.029,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Călinescu" din municipiul Pitești

  n

  28.029,00

  1.275,00

  13.377,00

  13.377,00

  0,00

  S*// /<• if

  -Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit

  i

  1.572,00

  1.572,00

  0,00

  0.00

  0,00

  „Primii Pași”

  n

  1.572,00

  645,00

  927,00

  0,00

  0.00

  Capitol / Obiectiv de investiții

  TOTAL

  -Reabilitare termică gradiniță-Grădinița cu Program

  1

  1.406.0(1

  Prelungit „Castelul Fermecat”

  II

  1.406.00

  Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

  1

  19.100.00

  II

  19.1110.00

  A. Lucrări in continuare, din care:

  ■ r r~

  t$.ioo.oo

  19.100.00i

  Primăria Municipiului Pitești

  i

  16.599,00

  u

  16.599,00

  -Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare

  i

  16.599.00

  energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

  ii

  16.599,00

  Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului

  Municipiului Pitești

  __i__

  ” ii

  2.50 Ț00 2.501,00

  -Modernizare Jocuri dejoacă Parc Lunca Argeșului

  i

  2.501,00

  n

  2.501,00

  Cap. 70.02 „Locuințe. servicii și dezvoltare publică”, din

  ]

  36.711,00

  care:

  1!

  36.741.00

  Fț. !_,u£Tărf noi, din c.tc:                     _    _      _

  il

  35.745.00 i

  Primăria Municipiului Pitești

  I

  35.741,00

  II

  35.741,00

  -Modernizare secțiuni iluminat stradal Nicolae Balcescu

  I

  440,00

  etapa I

  II

  440,00

  -Modernizarea si reabilitarea sistemului de iluminat public

  I

  6.250,00

  in Municipiul Pitești

  II

  6.250,00

  -Modernizarea unei secțiuni a sistemului de iluminat public

  I

  7.200,00

  la nivelul municipiului Pitești

  n

  7.200,00

  -Promovarea spiritului Antreprenoriai prin sprijinirea

  i

  14.627,00

  activităților de cercetare - dezvoltare în cadrul PITEȘTI

  BUSINESS HUB-PROSANT-Amenajare incubator de

  n

  14.627,00

  -Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. Gl, cartier Războieni și zona bloc Coremi, B-dul Petrochimii ști lor) - etapa I

  i

  7.224,00

  n

  7.224,00

  C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

  i

  1.000,00

  ii

  1.000,00

  1. Proiectare

  i

  1.000,00

  ii

  1.000.00

  Primăria Municipiului Pitești

  i

  1.000,00

  ii

  1.000,00

  Anul 2020

  Anul 2021

  Anul 2022

  Anul 2023

  1.406,00

  0,00

  0.00

  0,00

  645.00

  761.00

  0.00

  0.00

  17.890,00

  605,00

  605,00

  0.00

  2.801.00

  8.104.00

  8.105.00

  0.00

  17.R90.00

  605.00

  605.00

  0,00

  2,891,00

  8.104,00

  8.105.00

  0,00

  16.599,00

  0,00

  0,00

  0,00

  1.600,00

  7.499.00

  7.500,00

  0,00

  16.599,00

  0.00

  0,00

  0,00

  1.600,00

  7.499,00

  7.500,00

  0,00

  1.291.00

  605.00

  605.00

  0.00

  1.291,00

  605,00

  605,00

  0,00

  1.291,00

  605,00

  605,00

  0,00

  1.291,00

  605.00

  605.00

  0,00

  36.741,00

  0.00

  0,00

  0.00

  6.431,00

  21.421,00

  7.362,00

  1.527,00

  3S.74I1D0

  "u;oo

  0,00

  0.00

  5.931.00

  20.921.00

  7.362.00

  1.527,00

  35.741,00

  0,001

  0,00

  0,00

  5.931,00

  20.921,00

  7.362,00

  1.52W'

  440,00

  131,00

  309,00

  6.250,00

  Ur.

  100,00

  7.200,00

  6.150,00

  -----—---

  100,00

  7.100,00

  ; ■!. ut.

  14.627,00

  0,00

  0,00

  ^Wo"

  3.100,00

  5.000,00

  5.000,00

  1.527,00

  7.224,00

  0,00

  0,00

  0,00

  2.500,00

  2.362,00

  2.362,00

  0,00

  i.oo6,o<»

  0,00

  0,00

  0,00

  500,0(1

  500.0(1

  0,00

  0.00

  1.000,00

  0,00

  0,00

  0,00

  500,00

  500,00

  0,00

  0,00

  1.000,00

  0,00

  0,00

  0,00

  500,00

  500,00

  0,00

  0,00

  Capitul / Obiectiv de investiții

  TOTAL

  Anul 2020

  Anul 2021

  Anul 2022

  Anul 2023

  -Actualizare PUCI

  1

  1.000.00

  1.000,00

  0,00

  0,00

  0,00

  11

  1.000,00

  500.00

  500,00

  0.00

  o.oo

  44.395.00

  44.395.00

  0.00

  0,00

  o.oo

  C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

  n i

  44.395.00

  44.395,00

  S.fHHKM»

  44.395.00

  5.000,00

  o.oo

  9.395.00

  0.00

  25.000,00

  0,00

  n

  44.395.00

  5.000,00

  5.000,00

  9.395.00

  25.000,00

  Dotări

  i

  44.395.00

  44.395,00

  0.00

  0.00

  0,00

  ii

  44.395.00

  5,000,00

  5.000.00

  9 395,00

  25.000,00

  Primăria Municipiului Pitești

  i

  44.395,00

  44.395.00

  n

  44.395.00

  5.000,0(1

  5.000,00

  9.395,00

  25.000.00

  Cap. 84.02 ..Transporturi*’, din caret

  i

  292.318,00

  292.318.00

  0,00

  0,00

  0.00

  ii

  292.3183)0

  58.977,00

  165.232.00

  40.000.00

  28.109,00

  ---4HMI

  o.ou

  000

  «sri »•*♦»,     . ».e:                  -    -------- —

  -

  Primăria Municipiului Pitești

  i

  111.104,00

  r.'itMjinr

  111.104,00

  0,00

  0,00

  0,00

  ii

  111.104,00

  7.402,00

  40.593,00

  35.000,00

  28.109,00

  -Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public

  i

  57.754,00

  57.754.00

  0,00

  0.00

  0.00

  local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat

  ii

  57.754,00

  1.150,00

  20.000,00

  20.000,00

  16.604,00

  -Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri

  i

  42.865,00

  42.865,00

  0,00

  0,00

  0,00

  pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești

  ii

  42.865,00

  1.360,00

  15.000,00

  15.000,00

  11.505,00

  -Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea

  i

  3.819,00

  3.819,00

  0,00

  0,00

  0,00

  operațională a transportului public urban și periurban

  LI

  3.819,00

  2.022,00

  1.797,00

  0,00

  0,00

  -Achiziție mijloce de transport public-autobuze electrice 12

  I

  3.255,00

  3.255,00

  0,00

  0,00

  0,00

  deal, Pitești - Infrastructură de încărcare autobuze electrice

  fi

  3.255,00

  1.150,00

  2.105,00

  0,00

  0,00

  -îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul

  I

  3.411,00

  3.411,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Pitești - Infrastructră

  II

  3.411,00

  1.720,00

  1.691,00

  0,00

  0,00

  2. Dotări

  I

  170.590,00

  170.590,00

  0,00

  0,00

  0,00

  fi

  170.590,00

  46.775,00

  123.815,00

  0,00

  0,00

  Primăria Municipiului Pitești s '

  I

  170.590,00

  170.590,00

  0,00

  0,00

  0,00

  II

  170.590,00

  46.775.00

  123.815,00

  0,00

  0,00

  Autobuze el 40 buc         / A •

  I

  119.000,00

  119.000,00

  0,00

  0,00

  0,00

  II

  119.000,00

  40.000,00

  79.000,00

  0,00

  0,00

  [[ ~ 1 1

  Statii încărcare autobuze electrice

  '                  4   //

  I

  12.495,00

  12.495,00

  0,00

  0,00

  0,00

  II

  12.495,00

  1.775,00

  10.720,00

  0,00

  0,00

  1 //

  Autobuze hibrid              xP/z

  1                               XVi/; l

  I

  39.095,00

  39.095,00

  0,00

  0,00

  0,00

  11

  39.095,00

  5.000,00

  34.095,00

  0,00

  0,00

  3

  Capitol / Obiectiv de investiții

  TOTAL

  Anul 2020

  Anul 2021

  Anul 2022

  Anul 2023

  3. Reabilitări

  1

  10.624,00

  10.624,00

  0,00

  0,00

  0,00

  II

  10,624,00

  4.800,00

  824,00

  5.000,00

  0,00

  Primăria Municipiului Pitești

  I

  4.163.00

  4.163.00

  o.oo

  0.00

  0,00

  11

  4.163,00

  4.100,00

  63,00

  0,00

  0,00

  -Reabilitare B-du! J.C.Brătianu -Str.Maior Șonțu între strada Maternității și Tîrgu din Vale

  I

  4.163,00

  4.163,00

  0.00

  0.00

  0,00

  II

  4.163,00

  4.100.00

  63,00

  0,00

  0.00

  Administrația Domeniului Public Pitești

  I

  5.761,00

  5.761,00

  0,00

  0,00

  0,00

  II

  $.761,00

  4.100,00

  63,00

  0,00

  0,00

  -Reabilitare străzi, alei, parcări

  I

  6.461,00

  6.461,00

  0,00

  0.00

  0,00

  11

  6.461,00

  700,00

  761,00

  5.000,00

  0,00

Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Local nr.^.C....

Modificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe anul 2020

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

65.02

04

01

71

01

30

04

02

71

01

60

Total

90\

Serviciului Public de

Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

70.02

50

71

71.01

135

Total

135

Direcția de Asistentă Socială a Municipiului Pitești

66.02

50

50

10

10.01

5.194

10.03

111

20

20.04

45

Total

5.350