Hotărârea nr. 10/2020

.HCL aprobare Raport evaluare nr.3910-2019 Apa Canal

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 3910/2019 aferent activelor fixe de natura clădirilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, care fac obiectul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.1/26.03.2010

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.570/08.01.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de Specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3882/23.01.2020, .2020, nr.3887/23.01.2020, nr.3888/23.0l .2020;

;019 a SC Apă Canal 2000 SA, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești


nr.3883/23.01.2020, nr.3886/23.0|

-Adresa nr.l 1267/24.12.?' sub nr.63735/24.12.2019,

29 alin.(2) lit.c) și ale art.300 alin.(l) lit.j) din Codul Administrativ, cu i. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în :u modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor barea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității


Văzând prevederile art.l completările ulterioare, ale O.G patrimoniul instituțiilor publice, ci publice nr. 1.917/2005 pentru aprol instituțiilor publice, Planul de centuri pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulteri republicată, ale Ordinului minisi metodologice privind reevaluarea

ioare, ale Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, itrului economiei și finanțelor nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor i și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, ale


Ordinului ministrului finanțelor publice nr.l.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.332/31.10.2019 privind acordarea unui mandat S.C. Apă Canal 2000 S.A.;

în temeiul dispozițiilor ait.196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl.Aprobă Raportul de evaluare nr.3910/2019 aferent activelor fixe de natura clădirilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, care fac obiectul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.1/26.03.2010, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l).Diferențele din reevaluare rezultate potrivit art.l vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești.

  • (2) .Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1/26.03.2010 se modifică în mod corespunzător, cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin grija Direcției Servicii Publice și Achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș.

  • (3) .Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002 se modifică cu influențele ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică, S.C. Apă Canal 2000 S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


NTE DE ȘEDINȚĂ,

IonAwatei - \


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Anrlrei-Câtâlih Călnaăru

Pitești,

Nr.10 din 28.01.2020