Hotărârea nr. 1/2020

.HCL acordare mandat in AGA APA CANAL

HOTĂRÂREJUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Apă Canal 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al domnului Viceprimar al Municipiului Pitești Zidaru Laurențiu Marian;

-Raportul nr.2536/17.01.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3836/2020, nr.3837/2020, nr.3838/2020, nr.3839/2020 și nr.3841/2020;

-Raportul procesului de selecție a candidaților pentru postul de membru în Consiliul de administrație al SC Apă Canal 2000 SA întocmit de SC Bamett McCall Recruitment SRL, înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 1986/15.01.2020;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.9 din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Dispoziției Primarului Municipiului Pitești nr. 1286/14.11.2019, privind constituirea Comisiei de selecție, ale H.C.L. nr.43/05.07.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Apă Canal 2000 S.A, precum și ale H.C.L. nr.l 19/29.03.2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.43/05.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Apă Canal 2000 S.A

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Raportul privind numirea finală pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A, întocmit de Comisia de selecție și înregistrat sub numărul 2535/17.01.2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Apă Canal 2000 S.A. în vederea formulării propunerilor privind numirile finale în funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A., din rândul candidaților selectați de către Comisia de selecție.

 • (2) Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acțion; indicatorii de performanță 1 forma contractului de mandat, precum și remunerația fixă a administratorilor.

  arilor la S.C. Apă Canal 2000 S.A. să negocieze și să aprobe financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație,


 • (3) Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Apă Canal 2000 S.A. sunt domnul consilier Gentea Cristian și domnul consilier Matei

  on, desemnați prin H.C.L. nr.43/05.07.2016 și H.C.L.


nr. 119/29.03.2018.

er Gentea Cristian, domnul consilier Matei Ion și S.C. Apă


Art.3. Domnul consilii

Canal 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătăHn Călugăru

Pitești,

Nr. 1 din 23.01.2020

Municipiul Pitești


Primăria Municipiului Pitești


Nr. de înregistrare


:2535/17.01.2020


RAPORT PRIVIND NUMIREA FINALA pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A.

întocmit de:

Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A

 • 1. Popescu Ionuț - președinte;

 • 2. Ciobanu Elena Mirela - membru;

  3.


David Ionela Alina - membru.


Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A către

Autoritatea Publică Tutelară prin Consiliul Local al Primăriei Municipiului Pitești

Referitor la: Procesul de selecție a candidaților pentru postul de Membru în Consiliul de

Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A.

Având în vedere procesul de evaluare a candidaților din lista scurtă pentru postul de Membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A., desfășurat în data de 08.01.2020, vă înaintăm următoarele candidaturi, în vederea mandatării reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru propunerea de membru în Consiliul de Administrație:

Nr. crt.

Nume, prenume

Statut de independență față de Societate

Licențiat în

Punctaj ponderat obținut

Punctaj ponderat maxim posibil

1.

Marinescu Mihail

Faira

Științe juridice

91.7

95

2.

Foamete Mihai

De

Științe juridice

90.2

95

3.

Staicu Octavian Miron

Di

Inginerie chimică-fizică

88.2

95

4.

Deonise Dumitru

Dl

Științe economice și administrative

86.6

95

5.

Uța Ion Octavian

Di

Științe și inginerie a materialelor

85.6

95

Prezentăm mai jos, sinteza procesului de selecție al membrului în Consiliul de Administrație al S.C.

Apă Canal 2000 S.A., având un focus pe etapa evaluării și selecției candidaților înscriși în lista scurtă.

I. Introducere

S.C Apă Canal 2000 S.A. a demarat procedura de recrutare și selecție pentru desemnarea Membrilor în Consiliul de Administrație conform OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Prin hotărârea AGA nr. 20/04.09.2019 s-a decis ca selecția să fie efectuată de către autoritatea publică tutelară^ prin Comisia de selecție, asistată de către un expert independent.

în acest sens, S.C. Barnett McCall Recruitment S.R.L. (în continuare BMR sau expert independent) a fost contractat în calitate de expert independent, în condițiile legii.

II. Procesul de selecție


Procesul de selecție al Membrului în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal 20 în parcurgerea a două etape majore, după cum urmează:

 • 1.  Pregătirea procesului de selecție;

 • 2. Implementarea procesului de selecție:

 • a) Alcătuirea listei lungi de candidaturi;

 • b) Selecția candidaturilor din lista lungă;

 • c) înscrierea candidaturilor în lista scurtă;

 • d) Selecția candidaturilor din lista scurtă.

 • II.1. Pregătirea procesului de selecție

în baza Scrisorii de așteptări, aprobată prin H.C.L. nr.335/31.10.2019, Comitetul de nominalizare și remunerare în consultare cu aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, dar și cu sprijinul expertului independent contractat, a elaborat Profilul Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A. și Profilul Candidatului. Profilul Consiliului de administrație și Profilul Candidatului au fost avizate prin H.C.L. nr.376/28.11.2019 și aprobate apoi de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

Pentru implementarea prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, a fost constituită o Comisie de selecție prin dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 1286/14.11.2019. Comisia de selecție, asistată de către expertul independent contractat, a finalizat planul de selecție, care cuprinde toate documentele necesare bunei desfășurări a procesului de evaluare și selecție, inclusiv roluri și responsabilități și, termene de execuție.

Criteriile de evaluare și selecție, definite în baza Profilului Consiliului de Administrație, au fost cuprinse în anunțul de selecție, publicat în două ziare cu acoperire națională și pe site-ul companiei, conform prevederilor legale. Perioada pentru astfel prevederea legală de un minim de 30 de zile pentru depunerea candidaturii. Dosarele de candidatură au fost depuse la sediul Primăriei Pitești și au primit numere de înregistrare.

depunerea candidaturilor a fost 03.12.2019-03.01.2020, respectându-se


 • II.2. Implementarea procesului de selecție

a) Alcătuirea listei lungi de candidaturi

Lista lungă de candidaturi a fost alcătuită de către expertul independent, în baza candidaturilor depuse ca urmare a publicării anunțurilor de selecție și a verificării manierei în care acestea satisfac condițiile postului de Membru în Consiliul de [Administrație. Lista lungă creată de către expertul independent a constat din următoarele candidaturi:


Nr. crt.

Nume, f

irenume

Nr. înregistrare dosar candidatură

1

Marinescu Mihail

63496/23.12.2019

2

Uța Ion Octavian

63497/23.12.2019

3

Deonise

Dumitru

63568/23.12.2019

4

Staicu C

Ictavian Miron

63714/23.12.2019

5

Foamete

Mihai

63798/24.12.2019b) Selecția candidaturilor din lista lungă

Selecția candidaturilor din lista lungă a fost realizată de către expertul independent. în acest scop, S.C. Barnett McCall Recruitment a desemnat pe dna Pinter Emanuela, Senior Consultant în Resurse Umane, să realizeze evaluarea candidaturilor depuse în scopul includerii lor în lista lungă de candidaturi Senior Consultant în Resurse Umane, să realizeze selecția candidaților în baza interviului cu scopul alcătuirii listei scurte de candidaturi.

Candidaturile depuse au fost evaluate în raport cu minimul de criterii stabilite pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A. Evaluarea lor a fost înscrisă în Matricea

Consiliului și nu au fost solicitate clarificări suplimentare în această etapă, expertul independent luând hotărârea de a include toate candidaturile depuse în lista lungă de candidaturi. Expertul independent a cuantificat criteriile de selecție din această etapă și a înscris punctajele în matrice, întocmind lista lungă de candidaturi după cum urmează:


Nr. crt.

Nume, prenume

Licențiat în

Punctaj ponderat obținut

1.

Marinescu Mihail

Științe juridice

15.4

2.

Foamete Mihai

Științe juridice

16.4

3.

Staicu Octavian

Miron

Inginerie chimică-fizică

16.4

4.

Deonise Dumiti

u

Științe economice și administrative

12.4

5.

Uța Ion Octavij

n

Științe și inginerie a materialelor

13.4

c) înscrierea candidaturilor în lista scurtă

Procesul de evaluare și selecție s-a desfășurat în 08.01.2020, la sediul SC Apă Canal 2000 SA. Procesul a constat în susținerea unui interviu structurat, conform Planului de interviu agreat în Planul de selecție.

în urma procesului de selecție derulat, expertul independent a determinat modul în care fiecare candidatură depusă satisface condițiile necesare postului de Membru în Consiliul de Administrație și a recalculat punctajul înscris în matride. Rezultatul procesului de selecție este prezentat mai jos.

Nr. crt.

Nume, prenume

Statut de independe nță față de

Societate

Licențiat în

Punctaj ponderat obținut

Punctaj ponderat maxim posibil

1.

Marinescu Mihail

F

ără

Științe juridice

91.7

95

2.

Foamete Mihai

1

Da

Științe juridice

90.2

95

3.

Staicu Octavian Miron

Da

Inginerie chimică-fizică

88.2

95

4.

Deonise Dumitru

Da

Științe economice și administrative

86.6

95

5.

Uța Ion Octavian

Da

Științe și inginerie a materialelor

85.6

95

Punctajul a fost calculat în baza informațiilor furnizate în cadrul procesului de evaluare și selecție, candidatul fiind direct responsabil de veridicitatea datelor transmise. Acolo unde informațiile din curriculum vitae nu au fost susținute prin documente justificative, în baza bunei credințe, informațiile au fost scorate conform datelor din curriculum vitae și/sau a celor declarate de candidat în cadrul interviului de selecție.

Expertul independent a reținut în lista scurtă, în baza satisfacerii condițiilor postului și a punctajului obținut, următoarele candidaturi, ierarhizându-le descrescător în funcție de punctajul obținut:


Nr. crt.

Nume, prenume

Statut de independe nță față de

Societate

Licențiat în

Punctaj ponderat obținut

Punctaj//3-ponderat 2 maxim ptțșibil

1.

Marinescu Mihail

Fără

Științe juridice

91.7

95 W

2.

Foamete Mihai

Da

Științe juridice

90.2

95

3.

Staicu Octavian Miron

Da

Inginerie chimică-fizică

88.2

95

4.

Deonise Dumitru

Da

Științe economice și administrative

86.6

95

5.

Uța Ion Octavian

Da

Științe și inginerie a materialelor

85.6

95Candidații au fost notificați în scris, prin email, asupra rezultatului procesului de selecție în privința deciziei de includere/neincludere în lista scurtă. De asemenea, au fost transmise și documentele suport puse la dispoziția candidaților din lista scurtă pentru întocmirea Declarației de intenție.

în privința depunerii Declarației de intenție, prima zi calculată pentru termenul de 15 zile, corespunzător elaborării și depunerii declarației, a fot data de 10.01.2020

d) Selecția candidaturilor din lista scurtă

Selecția candidaturilor din lista scurtă a fost realizată de către Comisia de selecție în vederea derulării procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A din cadrul autorității publice tutelare.

Comisiei de selecție este compusă din următorii:

 • 1.  Popescu lonuț, Consilier Local al Municipiului Pitești - președinte;

 • 2. Ciobanu Elena Mirela, Sef $irou Monitorizare Servicii Publice, Guvernanță Corporativă - membru;

 • 3. David Ionela Alina - Consilier Biroul Management Resurse Umane - membru.

Declarațiile de intenție au fost depuse la sediul Primăriei Municipiului Pitești de către fiecare candidat în parte primind număr de înregistrare, astfel:

Selecția candidaturilor din li^ta scurtă a fost realizată de către Comisia de selecție în baza Declarației


Nr. crt.

Nume, r

irenume

Nr. înregistrare

1

Marines

cu Mihail

1299/13.01.2020

2

Foamete

Mihai

1296/13.01.2020

3

Deonise

Dumitru

1298/13.01.2020

4

Uta Ion Octavian

1297/13.01.2020

5

Staicu Octavian Miron

1295/13.01.2020

de intenție și a unui interviu de selecție, desfășurat față în față, în data de 16.01.2020, la sediul Primăriei Municipiului Pitești.


Criteriile de selecție considerate în evaluarea candidaților din lista scurtă au fost:

1. Cunoștințe despre domeniul de activitate al societății;

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.


Cunoștințe despre viziunea Ștrategică;

Experiența pe plan local;

Experiența pe plan internațional;

Reputația personală și profesională;

Expunerea politică;

7. Alinierea cu scrisoarea de așteptări.

Fiecare criteriu a fost evaluat pe o scala de la 1 la 5 puncte, unde 1 înseamnă „novice” și 5 înseamnă „expert”. Comisia de selecție a acordat puncte pentru fiecare criteriu evaluat și a înscris punctajele în matricea candidatului, calculând totodată punctajul total ponderat pentru fiecare candidat în parte. Tabelul de mai jos prezintă rezultatul final al procesului de evaluare și selecție, în ordinea punctajului obținut:


Nr. crt.

Nume, prenume

Statut de independețiță față de Societate

Licențiat în

Punctaj ponderat obținut

Punctaj ponderat maxim posibil

Procentaj realizat

1

Marinescu Mihail

Fără

Științe juridice

91.7

95

92,5

2

Foamete Mihai

Da

Științe juridice

90.2

95

87,0

3

Staicu Octavian

Miron

Da

Inginerie chimică-fizică

88.2

95

84,2

4

Deonise Dumitru

Da

Științe economice și administrative

86.6

95

82,6

5

Uta Ion Octavian

Da

Științe și inginerie a materialelor

85.6

95

82,6

Punctaj total ponderat este calculat ca sumă a punctajelor obținute în etapele de evaluare și selecție a listei lungi și listei scurte de candidaturi. Punctajul a fost calculat în baza informațiilor furnizate în cadrul procesului de evaluare și selecție, candidatul fiind direct responsabil de veridicitatea datelor transmise.

Pentru o imagine cât mai clară asupra punctajului, prezentăm mai jos punctajul obținut de candidați la fiecare criteriu în parte:

Nominalizați

Criterii

e. e a s

3

8

e

£

1 £

1

• .■

0 a

s

41 i

Ga.

ca

1

2

a

8 ■i 1

.3

3 ■

1

ae

>3

3

a O

5 P

3 s H

2

1

e e.

3

e

I-

*

a Ji

9 w

1 j

£

•ă

 • V

O

 • V

■ i ■ w

I

Rating 1 =

Novice:

Rating 2 = Intermedia

Rating 1 = Novice;

Rating 2 =

Intermedia

Rating 1 = Novice;

Rating 2 «

Intermedia

Rating 1 = Novice;

Rating 2 =

Intermedia

Rating 1

= Novice:

Rating 2

1. Competente

Competente specifice sectorului

NA

Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societăți

Opt.

0,8

5

5

5

5

5

NA

Cunoștințe despre domeniul utilităților publice

Opt.

0,8

5

5

5

5

5

Competențe profesionale de importanță strategică

60%

Viziune strategică

Oblig.

1

4

5

5

4

5

60%

Competența financiară și de contabilitate

Opt.

1

4

5

5

5

5

NA

Competența de gestionare a riscului

Opt.

0.9

5

4

4

5

4

NA

Capacitatea de atragere și gestionare a investițiilor

Opt.

0,8

5

5

5

4

4

Competenfe de guvernanți corporativa

60%

Guvemanța întreprinderilor publice și rolul consiliuli)

Oblig.

1

3

4

4

4

4

60%

Luarea deciziei

Oblig.

1

4

4

4

3

5

NA

Monitorizare și control

Opt.

0,9

5

4

5

3

4

Competențe sociale și personale

60%

Relații interpersonale

Oblig.

0.8

5

4

4

5

4

NA

Organizare si planificare

Opt.

0,8

5

5

5

4

4

Experiență pe plan local și internațional

NA

Local

Opt.

0,8

3

3

5

3

3

NA

Internațional

Opt.

0,8

1

1

5

1

1

Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sai

alte

alegorii de

personal

NA

De conducere

Oblig.

1

Altele

Sub total

54

54

61

51

53

Subtotal ponderat

47,2

47,6

533

44,8

47

2. Trasaturi

60*/.

Reputație personala și profesionala

Opt.

0,8

5

4

5

5

4

100*/»

Integritate

Oblig.

1

5

5

5

5

5

NA

Independență

Opt.

0,8

1

1

2

1

1

NA

Expunere politică

opt.

0,8

4

5

4

4

4

60%

Abilități de comunicare in terper sonată

Oblig.

1

5

5

5

5

5

80%

Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Oblig.

1

5

5

5

5

5

NA

Diversitate de gen

Opt.

1

M

M

M

M

M

Subtotal

25

25

26

25

24

Subtotal ponderat

23

23

23,8

23

22,2

3. Condiții prescriptive si prescriptive

NA

Număr de mandate

Opt.

0,7

2

2

2

2

2

60%

Experiență de administrare si iau management

Oblig.

1

3

5

4

4

3

40%

Evoluția profitabilității

Oblig.

1

4

4

4

4

4

20%

Studii superioare finalizate (de preferința economic juridtc’inginerie) si alte certificări care aduc valoare fwfrnlni

Oblig.

1

2

4

4

5

3

100*/.

înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

oblig.

1

2

2

2

2

2

Subtotal

13

17

16

17

14

Subtotal ponderat

12,4

16,4

15,4

16,4

13,4

TOTAL

92

96

103

93

91

TOT.AL PONDERAT

82,6

87

92,5

84,2

82,6

CLASAMENT

5

■ț X

1

3

4

III. Recomandări pentru numire

Marinescu Mihail - Propunere pentru desemnarea Membrului Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A.

Având în vedere procesul de recrutare și selecție a Membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A., declanșat prin hotărârea AGA nr. 20/04.09.2019, Comisia de selecție înaintează candidatura domnului Marinescu Mihail pentru desemnare drept Membru în Consiliul de Administrație. Precizăm că selecția candidatului a fost efectuată în prealabil de către Comisia de selecție cu asistența expertului independent, contractat în condițiile legii. Prezentăm mai jos rezultatele evaluării candidaturii de

Criterii

Oblig sau opt.

Pondere (0-1)

Marinescu

Mihail

1. Competente

Competente specifice sectorului

Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății

Opt.

0.8

5

Cunoștințe despre domeniul utilităților publice

Opt.

0.8

5

—----------------------------

Competențe profesionale de importanță strategică

Viziune strategică

Oblig.

1

5

Competența financiară și de contabilitate

Opt.

1

5

Competența de gestionare a riscului

Opt.

0.9

4

Capacitatea de atragere și gestionare i investițiilor

Opt.

0.8

5

Competențe de guvernanță corporativ

â

Guvernanța întreprinderilor publice și

rolul consiliului

Oblig.

1

4

Luarea deciziei

Oblig.

1

4

Monitorizare și control

Opt.

0.9

5

Competente sociale și personale

Relații interpersonale

Oblig.

0.8

4

Organizare si planificare

Opt.

0.8

5

Experiență pe plan local și internațional

Local

Opt.

0.8

5

Internațional

Opt.

0.8

5

Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal

De conducere

Oblig.

1

Altele

Subtotal

61

Subtotal ponderat

53,3

2. Trasaturi

Reputație personală și profesională

Opt.

0.8

5

Integritate

Oblig.

1

5

Independență

1

Opt.

0.8

2

Expunere politică

Opt.

0.8

4

Abilități de comunicare interpersonală

Oblig.

1

5

Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Oblig.

1

5

Diversitate de gen

Opt.

1

M

Subtotal

26

Subtotal ponderat

23,8

3. Condiții prescriptive si proscriptivc

1

Număr de mandate

Opt.

0.7

2

Experiență de administrare si/sau manas

jement

Oblig.

1

4

Evoluția profitabilității

Oblig.

1

4

Studii superioare finalizate (de preferința economic/juridic/inginerie) si alte certificări care aduc valoare postului

Oblig.

1

4

înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Oblig.

1

2

Subtotal

16

Subtotal ponderat

15,4

TOTAL

103

TOTAL PONDERAT

92,5

CLASAMENT

1

Recomandare pentru nominalizare

Având în vedere procesul de recrutare și selecție a Membrului Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A., declanșat prin hotărârea AGA nr. 20/04.09.2019, Comisia de selecție înaintează candidatura domnului Marinescu Mihail, pentru desemnare drept Membru în Consiliul de Administrație, Profilul candidatului (descriere):

Dl. Marinescu Mihail, de profesie consilier juridic, prezintă o relevantă experiență de conducere ocupând funcția de director general al societății Apă Canal 2000 S.A. a cărei activitate face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice care se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Argeș, in domeniul serviciilor de apă si canalizare-epurare. Creșterea cifrei de afaceri de la an la an, obținerea de profit reprezintă elemente care susțin competența de administrare a candidatului. în ceea ce privește formarea sa educațională, acesta este completată de certificări și atestate suplimentare studiilor superioare, fapt care atestă preocuparea sa pentru dezvoltarea profesională.

Dl. Marinescu Mihail prezintă avantajul de a cunoaște modul de funcționare a instituțiilor publice cu care societatea colaborează, fapt care îi va permite să consolideze mecanismele de guvernanță corporativă la nivelul societății, putând să prezinte și să susțină cu succes interesele societății. Formarea profesionala îl face eligibil în cadrul Consiliului de Administrație, iar experiența în alte domenii ale utilităților publice îi permite să importe bune practici în cadrul societății.

Urmare a analizei întregului parcurs în procesul de selecție, valorificat prin matricea candidatului, precum și în baza concluziilor mai sus expuse, îl recomandăm pe domnul Marinescu Mihail pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A.


Foamete Mihai - Propunere pentru desemnarea Membrului Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A.

Având în vedere procesul de recrutare și selecție a Membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A., declanșat prin hotărârea AGA nr. 20/04.09.2019, Comisia de selecție înaintează candidatura domnului Foamete Mihai pentru desemnare drept Membru în Consiliul de Administrație. Precizăm că selecția candidatului a fost efectuată în prealabil de către Comisia de selecție cu asistența expertului independent, contractat î^i condițiile legii. Prezentăm mai jos rezultatele evaluării candidaturii de

------?---------

Criterii

fi.

o

s

re

Vi .MD s 0

------------>

1

O

S-r'

s.

"O c o

Ol.

’re gfi s

Q fi a re o

1. Competente

Competente specifice sectorului

Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății

Opt.

0.8

5

Cunoștințe despre domeniul utilitățilo

publice

Opt.

0.8

5

Competențe profesionale de importanță strategică

Viziune strategică

Oblig.

1

5

Competența financiară și de contabilit

ate

Opt.

1

5

Competența de gestionare a riscului

Opt.

0.9

4

Capacitatea de atragere și gestionare s

investițiilor

Opt.

0.8

5

Competențe de guvernantă corporativ

ă

Guvemanța întreprinderilor publice și

rolul consiliului

Oblig.

1

4

Luarea deciziei

Oblig.

1

4

Monitorizare și control

Opt.

0.9

4

Competențe sociale și personale

Relații interpersonale

Oblig.

0.8

4

Organizare si planificare

Opt.

0.8

5

Experiență pe plan local și internațion

al

Local

Opt.

0.8

3

Internațional

Opt.

0.8

1

Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal

De conducere

Oblig.

1

Altele

Subtotal

54

Subtotal ponderat

- -

47,6

2. Trasaturi

Reputație personală și profesională

Opt.

0.8

4

Integritate

Oblig.

1

5

Independență

__

Opt.

0.8

1

Expunere politică

ZZO^A/V/

_________// n_____XX______

Opt.

0.8

5

Abilități de comunicare interpersonală

Oblig.

1

5

Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acțic

narilor

1

Oblig.

1

5

Diversitate de gen

Opt.

1

M

Subtotal

25

Sub total ponderat

23

3. Condiții prescriptive si proscriptive

-

Număr de mandate

Opt.

0.7

2

Experiență de administrare si/sau matiaj

ement

Oblig.

1

5

Evoluția profitabilității

Oblig.

1

4

Studii superioare finalizate (de preferință economic/juridic/inginerie) si alte certificări care aduc valoare postului

Oblig.

1

4

înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Oblig.

1

2

Subtotal

17

Subtotal ponderat

16.4

TOTAL

96

TOTAL PONDERAT

87

CLASAMENT

2

Recomandare pentru nominalizare

Având în vedere procesul de recrutare și selecție a Membrului Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A., declanșat prin hotărârea AGA nr. 20/04.09.2019, Comisia de selecție înaintează candidatura domnului Foamete Mihai, pentru desemnare drept Membru în Consiliul de Administrație.


Profilul candidatului (descriere):

sie consilier juridic, deține o experiență vastă obținută pe parcursul


Dl. Foamete Mihai, de profe:

a aproximativ 16 ani de muncă în domeniul administrației publice, inițial ca si consilier juridic, șef birou si apoi ca șef serviciul juridic in cadrul Primăriei Municipiului Pitești, a studiilor și competențelor care îl recomandă ca fiind un bun profesionist, orientat proactiv spre îndeplinirea obiectivelor societății. Dl. Foamete Mihai deține bune abilități de comunicare, de coordonare și organizare, capacitate decizională și este familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de guvernanță corporativă, putând să prezinte și să susțină cu succes interesele societății. Formarea profesionala îl face eligibil în cadrul Consiliului de Administrație, iar experiența în alte domenii ale utilităților publice îi permite să importe bune practici în cadrul societății.

Urmare a analizei întregului parcurs în procesul de selecție, valorificat prin matricea candidatului, precum și în baza concluziilor mai sus expuse, îl recomandăm pe domnul Foamete Mihai pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A.______________________________

Precizăm că selecția candidatului a fost efectuat ”

Precizăm că selecția candidatului a fost efectuată în prealabil de către Comisia de selecție cu asistența expertului independent, contractat în condițiile legii. Anexăm, de as candidatul le-a prezentat în procesul de selecție.

Comisia de selecție:

 • 1.  Popescu Ionuț - președinte;

 • 2. Ciobanu Elena Mirela - merqbru;

 • 3. David Ionela Alina - membriți.staicu Octavian Miron- Propunere pentru desemnarea Membrului Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A.

Având în vedere procesul de recrutare și selecție a Membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A., declanșat prin hotărârea AGA nr. 20/04.09.2019, Comisia de selecție înaintează candidatura domnului Staicu Octavian Miron pentru desemnare drept Membru în Consiliul de Administrație. Precizăm că selecția candidatului a fost efectuată în prealabil de către Comisia de selecție cu asistența

expertului independent, contractat în condițiile legii. Prezentăm mai jos rezultatele evaluării candidaturii de mai sus, defalcate pe fiecare criteriu avut în vedere.Criterii

fi»

o

fi

W5

BJD

3 O

| e

■u fa fi ■o fi o fih

s S > fi

-w y O

s c ■1 .g 55 S

1. Competente

Competențe specifice sectorului

Cunoștințe despre domeniul de activita

te al Societății

Opt.

0.8

5

Cunoștințe despre domeniul utilităților^

publice

Opt.

0.8

5

Competențe profesionale de importanță strategică

Viziune strategică

Oblig.

1

4

Competența financiară și de contabilii

te

Opt.

1

5

Competența de gestionare a riscului

Opt.

0.9

5

Capacitatea de atragere și gestionare a 1

nvestițiilor

Opt.

0.8

4

Competențe de guvernanță corporativă

Guvernanța întreprinderilor publice și țolul consiliului

Oblig.

1

4

Luarea deciziei

Oblig.

1

3

Monitorizare și control

Opt.

0.9

3

Competențe sociale și personale

Relații interpersonale

Oblig.

0.8

5

Organizare si planificare

Opt.

0.8

4

Experiență pe plan local și internaționa

1

Local

Opt.

0.8

3

Internațional

Opt.

0.8

1

Competențe și restricții specifice pentri categorii de personal

i funcționarii publici sau alte

De conducere

Oblig.

1

Altele

Subtotal

51

Subtotal ponderat

44,8

2. Trasaturi

Reputație personală și profesională

Opt.

0.8

5

Integritate

Oblig.

1

5

Independență

Opt.

0.8

1

Expunere politică

Opt.

0.8

4

Abilități de comunicare interpersonală

Oblig.

1

5

Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționărilor

Oblig.

1

5

Diversitate de gen

Opt.

1

M

Subtotal

25

Subtotal ponderat

W A A, >,

23

3. Condiții prescriptive si proscriptive

z

XY.vA\

Număr de mandate

o A

Opt.

0.7

2


Experiență de administrare si/sau manag

ement

Oblig.

1

4

Evoluția profitabilității

Oblig.

1

4

Studii superioare finalizate (de preferint; certificări care aduc valoare postului

economic/juridic/inginerie) si alte

Oblig.

1

5

înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Oblig.

1

2

Subtotal

17

Subtotal ponderat

16,4

TOTAL

93

TOTAL PONDERAT

84,2

CLASAMENT

3

Recomandare pentru nominalizare

Având în vedere procesul de recrutare și selecție a Membrului Consiliului de administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A., declanșat prin hotărârea AGA nr. 20/04.09.2019, Comisia de selecție înaintează candidatura domnului Staicu Octavian Miron, pentru desemnare drept Membru în Consiliul de Administra ie.

Profdul candidatului (descriere):

Dl. Staicu Octavian Miron, de profesie inginer, deține o experiență profesionala vastă obținută pe parcursul a peste 15 ani de munca și prezintă avantajul de a cunoaște modul de funcționare a instituțiilor publice cu care societatea colaborează, fapt care îi permite să consolideze mecanismele de guvernanță corporativă la nivelul societății, putând să prezinte și să susțină interesele societății. Din anul 2016 este membru în Consiliu de Administrație al S.C. apă Canal 2000 S.A., deține cunoștințele despre domeniul de activitate al S.C. Apă Canal 2000 S.A., dar și despre domeniul utilităților publice, are experiență pe plan și o bună reputație personală și profesională.

Urmare a analizei întregului parcurs în procesul de selecție, valorificat prin matricea candidatului, precum și în baza concluziilor mai sus expuse, îl recomandăm pe domnul Staicu Octavian Miron pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A.

Precizăm că selecția candidatului a fost efectuată în prealabil de către Comisia de selecție cu asistența expertului independent, contractat în condițiile legii. ‘             -------- -------— ----

candidatul le-a prezentat în procesul de selecție.


îm, de asemenea, și recomandările pe care A 4/ /


1.

2.

3.


Comisia de selecție: Popescu Ionuț - președinte;

Ciobanu Elena Mirela - membru; David Ionela Alina - membru.

Deonise Dumitru - Propunere pentru desemnarea Membrului Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A.

Având în vedere procesul de recrutare și selecție a Membrilor Consiliului de Administrație al S.C.

Apă Canal 2000 S.A., declanșat prin hotărârea AGA nr. 20/04.09.2019, Comisia de selecție înaintează candidatura domnului Deonise Dumitru pentru desemnare drept Membru în Consiliul de Administrație. Precizăm că selecția candidatului a fost efectuată în prealabil de către Comisia de selecție cu asistența expertului independent, contractat în condițiile legii. Prezentăm mai jos rezultatele evaluării candidaturii de mai sus, defalcate pe fiecare criteriu avut în vedere.

■w e

3

3 es

E

.2?

■o c

fi

o

0

cu

s

o

Criterii

4>

fi

1

Competente specifice sectorului

Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății

Opt.

0.8

5

Cunoștințe despre domeniul utilităților publice

Opt.

0.8

5

----—------------------. —---------------

Competențe profesionale de importanță strategică

Viziune strategică

Oblig.

1

4

Competența financiară și de contabilitate

Opt.

1

4

Competența de gestionare a riscului

Opt.

0.9

5

- --

Capacitatea de atragere și gestionare d investițiilor

Opt.

0.8

5

Competente de guvernantă corporativă

Guvernanta întreprinderilor publice și r

olul consiliului

Oblig.

1

3

Luarea deciziei

Oblig.

1

4

Monitorizare și control

Opt.

0.9

5

Competente sociale și personale

Relații interpersonale

Oblig.

0.8

5

Organizare si planificare

Opt.

0.8

5

-

Experiență pe plan local și internaționa

1

Local

Opt.

0.8

3

Internațional

Opt.

0.8

1

Competențe și restricții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal

De conducere

Oblig.

1

Altele

Subtotal

54

Subtotal ponderat

47,2

2. Trasaturi

Reputație personală și profesională

Opt.

0.8

5

Integritate

Oblig.

1

5

Independență

Opt.

0.8

1

Expunere politică

Opt.

0.8

4

Abilități de comunicare interpersonală

Oblig.

1

5

Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acțioi

larilor

Oblig.

1

5

Diversitate de gen

Opt.

1

M

Subtotal

25

Subtotal ponderat

23

3. Condiții prescriptive si proscriptive

Număr de mandate

Opt.

0.7

2

Experiență de administrare si/sau manage

ment

Oblig.

1

3

Evoluția profitabilității

1 '

Oblig.

1

4

Studii superioare finalizate (de preferința economic/juridic/inginerie) si alte certificări care aduc valoare postului

Oblig.

1

2

înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Oblig.

1

2

Subtotal

--// O 1     f ‘ /—Ti-------

fi* , - "- '

13

Subtotal ponderat

--------// ±j ii-------

12.4

TOTAL

92

TOTAL PONDERAT

82,6

CLASAMENT

5


Recomandare pentru nominalizare

Având în vedere procesul de recrutare și selecție a Membrului Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A., declanșat prin hotărârea AGA nr. 20/04.09.2019, Comisia de selecție înaintează candidatura domnului Deonise Dumitru, pentru desemnare drept Membru în Consiliul de Administrație.

Profilul candidatului (descriere):

Dl. Deonise Dumitru, de profesie economist, prezintă o experiență vastă obținută pe parcursul a aproximativ 23 ani de muncă, iar din anul 2015 activează ca membru în Consiliul de Administrație al SC Apa Canal 2000 S.A. Dl Deonise Dumitru cunoaște domeniul utilităților publice și modul de funcționare al societății, manifestând orientare către client în îndeplinirea obligațiilor de serviciu public și eficacitatea actului de administrare. Se bucură de o bună reputație personală și profesională și a dus la bun sfârșit proiectele pe care le-a inițiat sau în care a fost implicat, dând dovadă de creativitate, inițiativă și spirit de echipă în ceea ce face.

Urmare a analizei întregului parcurs în procesul de selecție, valorificat prin matricea candidatului, precum și în baza concluziilor mai sus expuse, îl recomandăm pe domnul Deonise Dumitru pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A.

Precizăm că selecția candidatului a fost efectuată în prealabil de către Comisia de selecție cu asistenta expertului independent, contractat în condițiile legii. Anexăm, de asemenea, și recomandările pe care candidatul le-a prezentat în procesul de selecție.

Comisia de selecție:

 • 1.  Popescu Ionuț - președinte;

 • 2. Ciobanu Elena Mirela - membru;

 • 3. David Ionela Alina - membru.Uța Ion Octavian - Propunere pentru desemnarea Membrului Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A.

Având în vedere procesul de recrutare și selecție a Membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A., declanșat prin hotărârea AGA nr. 20/04.09.2019, Comisia de selecție înaintează candidatura domnului Uța Ion Octavian pentru desemnare drept Membru în Consiliul de Administrație.

Precizăm că selecția candidatului a fost efectuată în prealabil de către Comisia de selecție cu asistența expertului independent, contractat în condițiile legii. Prezentăm mai jos rezultatele evaluării candidaturii de mai sus, defalcate pe fiecare criteriu avut în vedere.


Criterii

Oblig sau opt.

Pondere (0-1)

Uța Ion Octavian

1. Competente

Competențe specifice sectorului

Cunoștințe despre domeniul de activitate

al Societății

Opt.

0.8

5

Cunoștințe despre domeniul utilităților pi

iblice

Opt.

0.8

5

Competențe profesionale de importanță

itrategică

Viziune strategică

Oblig.

1

5

Competența financiară și de contabilitate

Opt.

1

5


Competenta de gestionare a riscului

Opt.

0.9

4

Capacitatea de atragere și gestionare a in

vestiți i lor

Opt.

0.8

4

Competente de guvernantă corporativă

Guvemanța întreprinderilor publice și ro

Iul consiliului

Oblig.

1

4

---------

Luarea deciziei

Oblig.

1

5

Monitorizare și control

Opt.

0.9

4

-------------- ~

Competente sociale și personale

Relații interpersonale

Oblig.

0.8

4

Organizare si planificare

Opt.

0.8

4

Experiență pe plan local și internațional

Local

Opt.

0.8

3

Internațional

Opt.

0.8

1

Competente și restricții specifice pentru categorii de personal

funcționarii publici sau alte

De conducere

Oblig.

1

Altele

Subtotal

L.

53

Subtotal ponderat

47

2. Trasaturi

Reputație personală și profesională

Opt.

0.8

4

Integritate

Oblig.

1

5

Independență

Opt.

0.8

1

Expunere politică

Opt.

0.8

4

Abilități de comunicare interpersonală

Oblig.

1

5

Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acțion

arilor

Oblig.

1

5

Diversitate de gen

Opt.

1

M

Subtotal

-

24

Subtotal ponderat

22,2

3. Condiții prescriptive si proscriptive

Număr de mandate

Opt.

0.7

2

Experiență de administrare si/sau management

Oblig.

1

3

Evoluția profitabilității

Oblig.

1

4

Studii superioare finalizate (de preferința e certificări care aduc valoare postului

conomic/juridic/inginerie) si alte

Oblig.

1

3

înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

Oblig.

1

2

Subtotal

14

Subtotal ponderat

13,4

TOTAL

91

TOTAL PONDERAT

82,6

CLASAMENT

4

/fo M A /y u/™ |

Recomandare pentru nominalizare

Având în vedere procesul de recrutare și selecție a Membrului Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A., declanșat prin hotărârea AGA nr. 20/04.09.2019, Comisia de selecție înaintează candidatura domnului Uța Ion Qctavian, pentru desemnare drept Membru în Consiliul de Administrație.


Profilul candidatului (descriere):

Dl. Uța Ion Octavian, de profesie inginer, lucrează la Institutul de Cercetări Nucleare Pitești, iar din anul 2016 este membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A. Experiența acumulată în domeniul tehnic i-a permis dobândirea de calități și aptitudini necesare ocupării funcției de conducere dovedind seriozitate, spirit de echipă, spirit de inițiativă, capacitate de conducere și organizare. Toate acestea aduc un plus valoare în cadrul echipei de la S.C. Apă Canal 2000 S.A., permițându-i totodată să importe bune practici în cadrul companiei. Dl. Uta Ion Octavian deține cunoștințe despre domeniul de activitate al S.C. Apă Canal 2000 S.A., dar și despre domeniul utilităților publice, și se bucură de o bună reputație personală și profesională.

Urmare a analizei întregului parcurs în procesul de selecție, valorificat prin matricea candidatului, precum și în baza concluziilor mai sus expuse, îl recomandăm pe Uta Ion Octavian pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A._______________________

Precizăm că selecția candidatului a fost efectuată în prealabil de către Comisia de selecție cu asistența expertului independent, contractat în condițiile legii. Anexăm, de asemenea, și recomandările pe care candidatul le-a prezentat în procesul 4e selecție.

Comisia de selecție:

 • 1.  Popescu lonuț - președinte;

 • 2. Ciobanu Elena Mirela - membru;

 • 3. David Ionela Alina - membru.