Proces verbal din 31.01.2019

Proces-verbal - sedinta ordinara - 31.01.2019


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 31.01.2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Pitești, prin Dispoziția înregistrată sub nr.54 din 25.01.2019.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Constantin Cornel Ionică          - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru           - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție   - 23;

 • - consilieri prezenți    - 22;

 • - consilieri absenți -  1 (domnul consilier Iuliu-Radu Bănică).

Președinte de ședință este domnul consilier Ionuț-Gabriel Zidaru.

Executivul precizează că sunt următoarele modificări și completări la proiectul ordinii de zi:

I. Se introduc pe ordinea de zi următoarele materiale:

La punctul nr.40: ”Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2018.”

La punctul nr.41: ”Raport de evaluare privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2018 de către Organizația «Salvați Copiii» România-Filiala Argeș.”

Restul punctelor de pe ordinea de zi se renumerotează.

II. Punctul nr. 17 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate” se modifică și se completează astfel:

Art.3. va avea următorul cuprins: Se acordă Diploma de fidelitate familiei Alexandrina și Niculae Bîrlogeanu, domiciliată în municipiul Pitești, Ale. Elie Radu nr.2, bl.A3, sc.D, ap.1, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.»”

Art. 3-17 inițiale se renumerotează devenind art.4-18.

9

III.  Punctul nr. 26 de pe ordinea de zi, ”Proiect de hotărâre inițiat de

primar privind aprobarea ”Programului provizoriu de investiții al municipiului Pitești pe anul 2019” și a ”Listei provizorii de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019se modifică și se completează după cum urmează:

- Capitolul 61.02 - “Ordine publică și siguranță națională” din Anexa nr.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Capitolul 61.02 - Ordine publică

și siguranță națională

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Instalație de filtroventilație pentru adăposturi de protecție civilă

buc.

3

150

TOTAL

150

- Capitolul 74.02 -“Protecția mediului” din Anexa nr.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Capitolul 74.02 - Protecția mediului

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Container îngropat

buc.

67

50

2

Echipament de spălare containere îngropate

buc.

1

50

3

Multifuncțională -

Autocompactoare 8-10 mc cu lamă și sărăriță

buc.

1

100

4

Multifuncțională - Automăturătoare medie 5-6 mc cu lamă și sărăriță

buc.

1

100

5

Multifuncțională - Autostropitoare container cu lamă și sărăriță

buc.

3

100

6

Utilaj de ridicat containere îngropate

buc.

1

100

TOTAL

500

IV. Punctul nr. 30 de pe ordinea de zi, ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea prețurilor locale la serviciile publice de alimentare cu energie termică, practicate de către SC Termo Calor Confort SA Pitești pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Pitești.”, se modifică și se completează după cum urmează:

- art.7 alin.(1) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: ”Prețurile aprobate prin prezenta hotărâre se aplică pentru prestațiile efectuate începând cu data de 01.04.2019, dată la care HCL nr. 245/19.06.2014, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.”

- ultimul paragraf al proiectului de hotărâre se radiază.

Domnul președinte de ședință supune la vot motivarea absenței domnului consilier Morlova Eduard de la ședința ordinară din data de 20.12.2018, care este 5             5                                                                                                        ~

aprobată cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot procesele-verbale ale ședințelor din 22.11.2018, 06.12.2018, 13.12.2018 și 20.12.2018, care sunt aprobate în unanimitate de voturi.

Domnul primar Constantin Cornel-Ionică menționează că retrage de pe ordinea de zi punctul nr.27 « Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Episcop Grigorie Leu nr.75 pentru investiția ”Construire imobil locuințe colective (cu spații comerciale la parter) și refacere împrejmuire teren”». Totodată domnia sa face precizarea că punctul nr.26 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea ”Programului provizoriu de investiții al municipiului Pitești pe anul 2019” și a ”Listei provizorii de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019” va deveni punctul nr.1 iar punctul nr. 10 ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.185/29.11.2012 privind aprobarea Regulamentului pentru atribuirea în folosință a locurilor de parcare situate în parcările de reședință amenajate în Municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare” va deveni punctul nr.30, restul punctelor de pe ordinea de zi renumerotându-se în corespunzător modificărilor făcute.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea ”Programului provizoriu de investiții al municipiului Pitești pe anul 2019” și a ”Listei provizorii de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică precizează că există modificări la anexa acestui proiect de hotărâre ce au fost distribuite cu materialele suplimentare.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Aveți o dată la care apreciați că va fi aprobat bugetul?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Apreciez că discuția pe buget va fi în luna martie. Acest lucru va fi stabilit cu exactitate după ce va fi aprobat bugetul național. Ne-am încadrat întotdeauna în termenul legal de 45 de zile.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 1/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anilor anteriori pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2019.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 2/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.434/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 3/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru organizarea târgului ”Mărțișor 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Ca în fiecare an are loc acest târg urmând ca locurile să fi atribuite prin tragere la sorți.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 4/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Am rugămintea către compartimentul de specialitate să-i mai treacă în revistă pe acești oameni întrucât o mare parte din agenții economici din orașul nostru se plâng de lipsa personalului, indiferent de ramura de activitate.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Spre mirarea tuturor, la o populație de aproape 200.000 de locuitori avem un număr de 30 de persoane înscrise la asistența socială. Se ține o evidență strictă a acestora.

5                                            5                                         5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 5/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Pitești, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba de drepturile copiilor cu dizabilități, ale copiii ai căror părinți sunt plecați din țară și sunt în grija statului.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în fo rma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 6/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2019 - 2020.”

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică precizează că este o procedură anuală realizată în conformitate cu prevederile legale.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru nu participă la vot.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 21 de voturi ”pentru”, devenind

Hotărârea nr. 7/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordine a de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.332/27.09.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Se modifică organigrama Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești ca urmare a faptului că, un număr de angajați a susținut examenul de promovare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 8/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Piața Primăriei.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - nu prezintă aviz;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Piața Primăriei se află într-o stare aproape impracticabilă. Vom face un proiect adaptat tuturor cerințelor. Se vor realiza mai multe toalete subterane, suprafețele verzi vor fi majorate.

Domnul președinte de ședință: Comisia nr.2 pentru urbanism, amenajarea teritoriului și arhitectură nu a prezentat aviz la acest proiect de hotărâre.

Domnul consilier Gentea Cristian: Nu stiu care sunt motivele, nu am fost prezent la ședința pe comisii, s-a luat în discuție dar nu s-a dat aviz.

Domnul Sofianu Narcis-Ionuț menționează că reamenajarea pieței reprezintă o necesitate.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 9/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în HCL nr.436/2018 prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Modernizare locuri de joacă pentru copii și în HCL nr.432/2018 privind însușirea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Realizarea coloanei electrice interioare pentru alimentarea Corp A + Corp B + Corp C + Corp D la Școala Matei Basarab, din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - nu prezintă aviz;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 -

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Dintr-o eroare Administrația Domeniului Public nu a prezentat o factură la situație de lucru. Acest lucru a fost remediat, factura a fost prezentată.

În ceea ce privește situația de la Școala Gimnazială ”Negru Vodă”, fiind construită în anii '70, instalația electrică a fost realizată doar pentru consumul de lumină. În timp, numărul consumatorilor a crescut fiind necesară refacerea instalației electrice.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț precizează că, persoanele care administrează Școala Gimnazială ”Negru Vodă” ar fi trebuit să aducă în discuție și problemele de la instalațiile electrice când au propus reabilitarea acesteia.

Domnul consilier Gentea Cristian menționează că și membrii comisiei nr. 2

5                                  5

pentru urbanism, amenajarea teritoriului și arhitectură au avut aceleași nelămuriri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 10/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale care se desfășoară în municipiul Pitești în anul 2019, precum și a unor evenimente științifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni și activități organizate de municipalitate.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică menționează că sunt proceduri anuale.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Îl rog pe domnul secretar să ne ajute să organizăm o dezbatere publică, în martie-aprilie, cu hotelierii din municipiul Pitești, în vederea prezentării de către aceștia a unor sugestii de îmbunătățire, pentru că sunt principalii beneficiari ai fluxului de oameni de la aceste evenimente. Poate așa reușim să mărim numărul de participanți la aceste evenimente.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 11/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren situat în Municipiul Pitești, strada Nicolae Dobrin nr.20.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Un număr important de săli de sport se află în atenția Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Sala de sport de la Liceul cu Program Sportiv ”Viitorul” va fi realizată de Compania Națională de Investiții. Există o suprafață de teren impusă de Compania Națională de Investiții. Astfel nu mai demolăm sala de sport în care își fac antrenamentele cei de la liceu.

Noua sală are dimensiuni speciale deoarece aici se vor putea desfășura campionate școlare locale, județene și zonale.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 12/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea chiriei pentru anul 2019, pentru suprafețele de teren, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ocupate de garaje autorizate.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Un număr foarte mic de cetățeni beneficiază de aceste garaje care au fost construite imediat după revoluție. Nu intenționăm să demolăm aceste garaje însă am impus ca acestea să fie folosite în scopul pentru care au fost construite, chiria rămânând la nivelul anilor anteriori.

Domnul consilier Costescu Cătălin: Propun ca tariful de 2 lei/mp/lună fără T.V.A., pentru persoanele fizice titulare de contract care dețin în proprietate autoturisme cu o vechime de 10 ani sau mai mare de 10 ani să fie majorat la 5 lei.

Domnul consilier Gentea Cristian: Susțin propunerea domnului consilier Costescu Cătălin.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț precizează că și domnia sa susține propunerea domnului consilier Costescu Cătălin.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: De principiu, consider că toată această chestiune este discriminatorie. Nu mi se pare corect ca un cetățean al municipiului Pitești să beneficieze de un garaj, pe domeniul public, în baza unei Hotărâri a Consiliului Local aprobată imediat după revoluție, când numărul locuințelor, mașinilor nu era la fel de ridicat ca astăzi.

5

În orice decizie pe care o ia sau o va lua pe viitor, Consiliul Local al Municipiului Pitești trebuie sa aibă în vedere, pe de o parte legislația care este în vigoare, iar din punct de vedere al oportunității, toții factorii care implică dezvoltarea urbană a orașului. Deși astăzi am sa votez acest proiect de hotărâre, consider necesar ca pe viitor să analizăm toate aceste aspecte și poate reușim să punem lucrurile la punct. Din 10 garaje poate reușim să amenajăm mai multe locuri de parcare.

Domnul consilier Janță Constantin-Daniel: Persoanele care dețin garaje să nu mai beneficieze și de locuri de parcare.

Domnul consilier Florea Daniel: Propunerea mea este ca taxa să nu fie mai mică de 120 lei.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Într-adevăr există această diferență între cei care dețin garaje și persoanele cărora li s-au atribuit în folosință locuri de parcare situate în parcările de reședință și, consider că este necesar să fie aduse la același nivel.

5

Doamna consilier Bârlogeanu Marioara: Sunt de acord cu cele relatate de domnul consilier Tudosoiu Dumitru. Consider necesară o analiză la nivelul orașului

5 nostru cu privire la aceste garaje și, pe viitor, să fie chiar demolate, deoarece este o discriminare. Există numeroase cazuri în care aceste garaje sunt utilizate pentru depozitarea altor materiale, nefiind folosite în scopul pentru care s-au construit.

Domnul consilier Gentea Cristian: Propun ca taxa să fie de 10 lei/mp și să eliminăm taxa pentru persoanele cu handicap.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Retrag acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi pentru a face o analiză astfel încât, raportat la suprafață, să venim cu un alt proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor de intrare la Grădina Zoologică, serviciu prestat de către Administrația Domeniului Public Pitești.”

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Aceste tarife nu au mai fost majorate din anul 2006.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 13/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de spațiu de învățământ, a unui imobil - construcție și teren aferent”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Acest proiect de realizare a căminului de locuințe sociale este finanțat cu fonduri extra-bugetare. Facem o dezmembrare deoarece acolo va fi o curte separată, nefiind permis ca incinta acestui imobil să fie comună cu cea a unității de învățământ. Accesul va fi separat, nu va avea legătură cu cel al curții unității de învățământ.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Menționez că nu particip la vot, am dat aviz în consiliul de administrație și nu vreau să se considere un potențial conflict de interes.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 21 de voturi ”pentru”, devenind

Hotărârea nr. 14/31.01.2019

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru terenurile care vor face obiectul unui schimb între Municipiul Pitești și Comuna Albota precum și aprobarea dezmembrării terenului proprietatea Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Ne-am angajat și toți am sprijinit realizarea unui parc industrial pe un teren de aproximativ 179 ha, fosta centrală de cărbune de la autostradă, care este proprietatea consiliului local și care a fost ocupată, în mare parte, prin punerea în posesie, de comuna Bradu. Avem pe rol un număr de procese de punere în posesie care nu au fost definitivate. În buget a fost prevăzută o sumă pentru degajarea terenului în vederea realizării acestui parc.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 15/31.01.2019

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 16/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 17/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea documentației privind organizarea licitației publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea unui bun scos din funcțiune în baza H.C.L. nr. 175/26.06.2018 și concesionat către S.C. Salpitflor Green S.A. prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în Municipiul Pitești, nr.15559/30.03.2018, aprobat pentru vânzare prin HCL nr.325/27.09.2018.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 18/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții «Consolidare stâlpi de susținere Piața Găvana», din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Când s-au apucat de acoperiș s-a constatat că este nevoie de consolidarea stâlpilor de susținere.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Când estimați că va fi gata piața?

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin menționează că piața va fi gata în perioada mai-iunie 2019.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Este suficientă această soluție

5                                                                                                            5

tehnică?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Sunt anumite situații care nu pot fi prevăzute și proiectantul are obligația să spună ”stop”. În cazul în care el spune să iei anumite măsuri și nu le-ai luat ești direct răspunzător. Este foarte dificil ca termenele să fie respectate. Există niște sancțiuni modice pe care legea le impune ca și penalități. Credem că, undeva prin mai-iunie piața va fi gata. În piața din Trivale am reușit să mobilizăm constructorul mai bine și lucrările au avansat mai repede.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 19/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier Florea Daniel privind constituirea Comisiei pentru elaborarea Regulamentului de ordine interioară pentru unitățile locative declarate locuințe sociale și a Contractului cadru de închiriere”.

5                                5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Sosește în sala de ședință domnul consilier Bănică Iuliu-Radu. Consilieri

5                                                 5               5

prezenți: 23.

Domnul consilier Florea Daniel: Acest proiect de hotărâre a fost în discuție de mai mult timp. Se impune un Regulament de ordine interioară pentru unitățile locative declarate locuințe sociale și un contract cadru de închiriere. Trebuie eliminate

5                                5

acele persoane care nu-și plătesc chiria și/sau utilitățile.

Au existat numeroase sesizări cu privire la persoanele care locuiesc în unitățile locative declarate locuințe sociale și care au tulburat liniștea publică. Aceste

5                                                                                  5                             5                                                                5           1

persoane trebuie penalizate. Am propus constituirea unei comisii pentru elaborarea Regulamentului de ordine interioară pentru unitățile locative declarate locuințe sociale și a Contractului cadru de închiriere. Sunt șapte persoane. Președinte al comisie este domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Va trebui să fim mult mai drastici și mai fermi cu cei care ocupă locuințe sociale. Mereu sunt scandaluri, petreceri până dimineața, tot felul de situații prin care se tulbură liniștea și ordinea publică. De aceea trebuie să fim mult mai atenți la întocmirea acestui regulament.

Se fac propuneri pentru desemnarea unor consilieri în comisia pentru elaborarea Regulamentului de ordine interioară pentru unitățile locative declarate locuințe sociale și a Contractului cadru de închiriere.

5                                5

Domnul președinte de ședință precizează că au fost propuși doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana și domnul consilier Florea Daniel în comisia pentru elaborarea Regulamentului de ordine interioară pentru unitățile locative declarate locuințe sociale și a Contractului cadru de închiriere, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de domnul primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele unități locative situate în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică menționează că este vorba de prelungirea unor contracte de închiriere pentru 3 unități locative, până la data de 01.10.2019.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 20/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de doamna consilier Stanciu Alexandrina și de domnii

5                                                                                                                                                          5

consilieri Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin și Sofianu Narcis privind asigurarea din bugetul local a cheltuielilor cu cazarea și masa elevilor înscriși în sistemul de învățământ dual organizat în municipiul Pitești.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - nu prezintă aviz;

 • - comisia nr.3 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Sofianu Narcis Ionuț: Am citit un articol în care se spunea că, la nivel național, în anul de învățământ 2018-2019, 38.500 de tineri sunt înscriși în

~                                5               ~                                             5                                                    ~                                                                                 5

această formă de învățământ profesional dual. În același timp, spuneam mai devreme, că mai mulți agenți economici reclamă lipsa personalului instruit. La nivel național sa insistat foarte mult pe învățământul teoretic și foarte puțin pe aspectele practice.

Consider că cea mai bună colaborare, în cazul în care va trece acest proiect de hotărâre, o putem avea cu asociațiile care reprezintă oamenii de afaceri. Prin raportare cu alte județe care au mediul economic mai puțin puternic, Argeșul nu a susținut acest sistem de învățământ. Este vorba de un sprijin din partea statului de 200 de lei, același sprijin de 200 de lei trebuie sa-l acorde și investitorul economic, comunitatea locală având obligația legală să susțină din punct de vedere al cazării și mesei pe acei tineri care intră în acest sistem de învățământ dual.

Începând cu al doilea an de studiu prezența elevului la locul de muncă oferit de investitor depășește cu mult numărul de ore alocate pregătirii teoretice.

Domnul consilier Gardin Florin: Învățământul profesional va fi de viitor. Sunt foarte mulți elevi care nu promovează examenul de bacalaureat. O cale de a schimba această situație o reprezintă acest învățământ dual care are numai avantaje. Într-adevăr nu este ușor de realizat dar îmi doresc să încercăm să găsim o cale să facem acest lucru realizabil.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: În anul 2011 am plecat, conform legii educației, cu posibilitatea de a aloca și în județul nostru 6 clase de învățământ profesional. Astăzi există un număr de 28 de clase pentru primul an de studiu școală profesională - învățământ dual. Acest lucru denotă grija Inspectoratului Școlar Județean Argeș de a aduce o ofertă educațională în județul nostru.

În oferta educațională a anului de școlarizare 2019 - 2020, prin Hotărâre a Consiliului de Administrație, Inspectoratul Școlar Județean Argeș a acordat un număr de 48 de clase profesionale și învățământ dual. Noi ne asigurăm că le acordăm posibilitatea de a opta atât spre licee teoretice cât și spre cele profesionale.

Aș sublinia preocuparea Inspectoratului Școlar Județean Argeș de a crește numărul de clase de învățământ profesional și dual. Am participat la toate întâlnirile organizate de Camera de Comerț și Industrie Argeș, respectiv Asociația Oamenilor de Afaceri. Deși în cadrul întâlnirilor era ridicată această problemă a lipsei personalului calificat, când se ajungea la învâțământul dual nu era semnat nici un

parteneriat. Pe agenții economici care spun că nu li s-a oferit posibilitatea de a discuta, de a aloca, că au solicitat și nu li s-a aprobat, vă rog să-i confruntați cu mine.

În acest moment agentul economic încheie un contract pe trei ani de zile. Conform legislației în vigoare nu există obligativitatea comunității locale să deconteze aceste servicii de cazare și masă, ”poate ” este cuvântul care face diferența. Nu am un număr exact al copiilor, nu știu proveniența acestora. Cheltuielile acestea pot fi suportate de comunitatea locală de unde ei au domiciliul.

Consider că ideea este foarte bună însă mai necesită timp pentru a analiza și a pune la punct toate detaliile, de aceea îi rog pe colegii mei inițiatori să ne ocupăm de acest proiect într-o ședință viitoare.

Domnul consilier Preda Marin: Legislația în vigoare prevede că se înființează acest învățământ dual în localitățile în care există contracte încheiate între

5                                                   5                                                                          5

agențul economic și unitatea de învățământ. Nu putem aloca bani în buget pentru acest tip de învățământ dacă noi nu avem contracte efective cu agenți economici.

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Este un proiect foarte bun. Într-adevăr pentru copii care locuiesc în orașul nostru și s-ar duce să învețe în altă localitate aș fi de acord să alocăm acești bani. Însă ce facem cu acei copii care vin din alte localități și apoi merg să se angajeze la societăți din care nu-și au sediul pe teritoriul orașului nostru? De aceea cred că trebuie analizat mai bine. Să căutăm

5

agenți economici pe teritoriul Piteștiului.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Această activitate a învățământului

5                                                                                                                                       5

profesional și dual este reglementată prin Hotărâre de Guvern cât și prin Ordin al Ministrului Educației Naționale. Sunt precizări clare asupra meseriilor care trebuie luate în considerare. Propun să amânăm acest proiect de hotărâre până la începutul toamnei, până când Inspectoratul Școlar Județean Argeș va cunoaște numărul de solicitanți pentru noul an școlar 2019-2020. De asemenea trebuie să centralizeze toate cererile de la agenții economici. Din datele pe care le dețin se pare că efortul financiar pentru un elev în cursul unui an este de aproximativ 3400 lei. Nu știu dacă la această sumă se mai adaugă bursele. Trebuie să cunoaștem cuantumul acestui efort financiar.

Domnul consilier Dinu Dănuț părăsește sala de ședință. Consilieri

5      1                 5                                          5             5

prezenți:22.

Domnul consilier Gardin Florin: Dacă au pe teritoriul localității de domiciliu unități școlare în care se desfășoară acest tip de învățământ, copiii trebuie să meargă la acestea. Referitor la cost, aș vrea să spun că un elev ar cheltuii într-un an cât cheltuie un deținut într-o lună. Acest proiect a fost depus din data de 5 mai a anului trecut și consider că trebuie votat deoarece are în vedere atât copiii mai putin pregătiți cât și pe cei cu o situație financiară precară.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că proiectul de hotărâre prezentat dumneavoastră are avizul de legalitate al domnului secretar. Autoritatea locală nu poate să semneze contracte dacă nu are aprobarea de principiu pentru a semna. La Inspectoratul Școlar Județean Argeș se va aproba cifra de școlarizare. În momentul în care vor veni elevii să se înscrie la clasele respective, atunci inspectoratul ne poate spune care de unde vine și cine poate beneficia.

În toată țara, comunități locale cu un buget mult mai mic au dat prima dată aprobare de principiu pentru a susține învățământul dual. În momentul în care s-a 15

făcut această aprobare așteptăm din partea executivului, a agenților economici să facă cunoscută această posibilitate. Abia când acești elevi vor veni să se înscrie vom vedea care se încadrează, potrivit prevederilor legale. Însă dacă nu avem o aprobare de principiu, executivul pe ce să lucreze?

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Toți ne dorim să spijinim învățământul dual, știm că este nevoie de forță de muncă calificată în orașul și județul

5                            >5                                                     5                                                            5      5            5

nostru. Aș vrea să explic de ce nu-l putem implementa la acest moment. Majoritatea prevederilor care sunt în hotărâre se referă la acțiuni care vor urma și acestea se referă la acțiunile pe care le va determina consiliul de administrație în unitățile de învățământ. La acest moment nu s-a realizat metodologia necesară de către consiliul de administrație al unităților de învățământ.

5                                 5                                       5

Să stabilim aceste lucruri între unitățile de învățământ, consiliul de 5                                     5                  ~

administrație, agentul economic și, în situația în care agentul economic își dorește să încheie un asemenea parteneriat cu unitatea de învățământ, atunci venim și noi alături de agentul economic.

În municipiul Pitești există o singură unitate școlară care are învățământ dual, unde sunt 30 de elevi pe două specializări, care primesc 200 de lei de la agentul economic și 200 de lei de la bugetul de stat.

Proiectul de hotărâre este foarte bun însă nu este momentul oportun atâta timp cât aceste prevederi ale hotărârii de consiliu au în spate niște hotărâri ale consiliilor de administrație ale unităților de învățământ.

5                                     5                                      5

Domnul consilier Gentea Cristian: Rugămintea mea către colegii inițiatori este să retragă acest proiect de hotărâre și să-l dezbatem într-o ședință viitoare.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Toată lumea și-a exprimat punctul de vedere pentru un proiect de hotărâre important. Părerea mea este că acest proiect trebuie lucrat cu temeinicie în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș și compartimentul de specialitate al primăriei pentru a se găsi formele cele mai potrivite privind promovarea sa.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: O sa retrag de pe ordine de zi acest proiect de hotărâre și îl rog pe domnul primar să pună în dezbatere publică toate proiectele de hotărâre depuse de noi pentru a le cunoaște și colegii noștri.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier Zidaru Ionuț-Gabriel privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr.58/30.08.2012 pentru aprobarea Regulamentului de tăiere și/sau toaletare a arborilor și arbuștilor aflați pe domeniul public și privat al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință: Este o completare a regulamentului inițial. Din discuțiile avute cu cetățenii a rezultat că aceștia sunt nemulțumiți de timpul îndelungat în care sunt făcute toaletările copacilor. Regulamentul aprobat în anul 2012 nu prevedea exact cum sunt soluționate cererile cetățenilor și am propus ca la art. 17 să fie adăugate două alineate noi prin care să fie vizate toaletările acelor arbori care prezintă un pericol pentru cetățeni și am propus ca echipa care intervine să facă toaletarea pe întreaga zonă sau cartier. Până acum toaletările erau făcute în funcție de data cererii depuse, după ce erau avizate de comisie. Este adevărat că toaletările se fac într-o anumită perioadă, cea de repaus vegetativ.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Materialul este foarte interesant. În anumite situații când avem fenomene meteorologice cu caracter deosebit se pot întâmpla accidente. Când se fac aceste toaletări ar trebui să fim mai fermi și ar trebui să se facă pe arborii cu risc de prăbușire. Ca să facem o toaletare pe întreaga zonă avem nevoie de forță de muncă de care nu dispunem. Însă există și cereri care nu se justifică și care sunt făcute an de an.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: În situații speciale, toaletarea poate fi făcută și în perioada de repaus vegetativ.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 21/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții Stabilizare carosabil str. Victor Bilciurescu nr.10, Municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 22/31.01.2018.

Punctul nr.26 de pe ordinea de zi modificată ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Episcop Grigorie Leu nr.75 pentru investiția «Construire imobil locuințe colective (cu spații comerciale la parter) și refacere împrejmuire teren»” a fost retras de executiv.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Teilor nr.39-41 pentru investiția «Demolare clădiri, construire bloc locuințe colective cu spații comerciale la parter, împrejmuire și organizare de șantier»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - nu este luat în discuție;

5      ~

- comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

5      ~

- comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: În ședința din luna decembrie a anului trecut acest proiect de hotărâre s-a retras ca urmare a faptului că au existat mai multe solicitări de deplasare la fața locului și s-au impus niște corecții în ceea ce privește accesul și zona de protecție a unei conducte de apă. La momentul acesta conducta nu mai este afectată și s-a propus un al doilea acces pe proprietatea solicitantului.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Aș avea rugămintea ca, în ceea ce privește oportunitatea aprobării acestor Planuri Urbanistice de Detaliu să ne raportăm și la gradul de aglomerație din zonă în care se află. Un alt aspect pe care vreau să-l invoc este cel al autorizării unor activități comerciale în aceste zone.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 23/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind implementarea unor obligații legale referitoare la gestionarea deșeurilor abandonate, cu producător/deținător necunoscut, în municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Avem o situație gravă în ceea ce privește colectarea deșeurilor de pe domeniul public. De la 1 ianuarie 2019 există o hotărâre de guvern care este foarte greu de aplicat și necesită mulți bani.

Orașul a fost invadat efectiv de gunoi menajer, pe lângă ghenele de colectare. La momentul acesta, în orașul nostru, plătesc gunoiul doar un sfert dintre cetățeni. Există posibilitatea să realizăm acea taxă de salubritate. Dacă vor fi mai mulți cei care plătesc vom putea chiar să reducem și tariful. Vom încerca să elaborăm un regulament și poate chiar vom institui anumite zile în care oamenii să ducă la gunoi lucrurile de care nu mai au nevoie.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: O singură precizare vreau să fac. Data raportului compartimentului de specialitate la acest proiect este 2019 nu 2018.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 24/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea prețurilor locale la serviciile publice de alimentare cu energie termică, practicate de către SC Termo Calor Confort SA Pitești pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - nu prezintă aviz;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Acordăm o subvenție pe care consiliul local nu cred că și-o mai permite la acest nivel, având în vedere că de la stat nu vom primi nici un ajutor. Există în țară orașe importante, cu un buget mult mai mare decât al Piteștiului, care nu acordă subvenție.

5                ~                                                                   5

La momentul acesta preluăm și majorarea de 44,54/Gcal. Costurile privind aprovizionarea, salariile, energia au crescut. Tarifele se vor modifica începând cu data de 01.04.2019 când va trebui să căutăm soluții și să luăm o decizie. Nu ne dorim să

5         5

renunțăm la societate.

5

Domnul consilier Florea Daniel: Cu ce sumă este afectat bugetul municipiului?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică menționează că anul trecut bugetul a fost afectat cu aproximativ 300 miliarde lei.

Domnul consilier Gentea Cristian: Este un proiect de hotărâre foarte necesar. Dacă discuția, în ceea ce privește prețul către populație, va fi de la 1 aprilie sunt total de acord.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Se impune ca toți să ne așezăm la aceeași masă, să facem o consultare publică deschisă pentru a încerca să găsim soluții. Eu mă voi abține la acest proiect de hotărâre.

Domnul consilier Neacșu Mariean menționează că prețul prevăzut în proiectul de hotărâre este unul corect.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat cu 17 de voturi ”pentru” și 5 ”abțineri” (doamnele consilier Bârlogeanu Marioara și Stanciu Alexandrina și domnii consilieri Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin, Sofianu Narcis-Ionuț) , devenind Hotărârea nr. 25/31.01.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.185/29.11.2012 privind aprobarea Regulamentului pentru atribuirea în folosință a locurilor de parcare situate în parcările de reședință amenajate în Municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință precizează că a fost distribuit un memoriu depus de Asociația de proprietari de la blocul din spatele magazinului ”Fortuna” care cere scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre pentru ”modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.185/29.11.2012 privind aprobarea Regulamentului pentru atribuirea în folosință a locurilor de parcare situate în parcările de reședință amenajate în Municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Înțeleg punctul de vedere al reprezentanților Asociațiilor de proprietari ale blocurilor din spatele magazinului ”Fortuna”, însă prevederile acestui regulament nu-i afectează.

Cetățean: Nu este corect ca noi să plătim locurile de parcare iar când nu suntem acasă să beneficieze alte persoane de acestea.

Domnul președinte de ședință: Proiectul de hotărâre a fost pus în consultare din luna septembrie pentru a fi cunoscute modificările acestui regulament.

Cetățean: Care sunt considerentele pentru care se modifică acest regulament? Parcarea din spatele magazinului ”Fortuna” este foarte aglomerată în timp ce alte parcări supraterane stau goale. În parcările publice noaptea nu se plătește, atunci noi de ce plătim?

Domnul consilier Gentea Cristian: Dacă am avea mai multe locuri de parcare alta ar fi situația și nu aș fi de acord cu acest proiect de hotărâre. Dacă nu luăm nici o măsură o să ajungem ca acele dispozitive să fie ridicate în tot orașul, iar noi să parcăm pe trecerile de pietoni. Propunerea mea este ca intervalul orar pentru accesul nerestricționat în locurile de parcare din parcările de reședință să fie între orele 900 - 1600, în loc de 900 - 1700.

Cetățean: În parcarea de la Fortuna societățile comerciale au acaparat parcarea. O să facem sesizări să-i controlați dacă au avize de la PSI, de la mediu și o să dăm primăria în judecată dacă nu ne acordați atenția cuvenită conform normelor și regulamentului de urbanism, de mediu.

Doamna consilier Preduț-Mariana Tatiana: Ni se cere să împărțim populația orașului în cetățenii din centru și cei din restul cartierelor. Vorbim de locuri de

5                                          5                                                         5

parcare aflate pe domeniul public care, din punct de vedere juridic, au același regim, indiferent de cartier. Situația acestor parcări este foarte gravă. Nu doar în parcarea de la magazinul Fortuna avem această situație. Nu putem fi nedrepți față de cetățenii din alte cartiere.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Apreciez efortul executivului de a rezolva această problemă, însă în consiliul local nu putem face minuni. Se vorbește foarte mult, printre cetățenii orașului, de necesitatea de a abroga această hotărâre 185/2012. Sunt alți cetățeni care susțin că această hotărâre le-a rezolvat problema locurilor de parcare. Părerile sunt împărțite, conformația urbanistică având un rol important. La parcarea din spatele magazinului Fortuna este vorba și de aglomerația urbană. Realitatea este că nimeni nu poate veni cu o soluție ideală. Domnul primar ar putea să dispună montarea unor semne de circulație care să permită numai accesul riveranilor.

Este legal să modificăm unilateral un contract deja încheiat? Nu sunt de acord cu ceea ce se propune și pe cale de consecință, membrii Partidului Național Liberal vor vota împotriva acestui proiect de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică precizează că pentru un loc de parcare costurile sunt modice, 10 lei/lună.

Domnul consilier Preda Marin: Pentru a rezolva problema locurilor de parcare din această zonă ar trebui să construim o parcare supraterană.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Am transformat toată această discuție

5 în circ. Nu este în regulă pentru niște persoane care încearcă să ia decizii să se vorbească în același timp și dintr-un colț și din celălalt. Credeți că este corect să aveți

5              1    5                                       5   5                                                          5                                                                5

un asemenea comportament? Dacă ne ascultăm reciproc poate ajungem la cea mai bună soluție.

5

Din punctul meu de vedere ceea ce am susținut, la începutul ședinței legat de garaje, are valoare și acum. Această discriminare, hotărâre de consiliu, regulament, ne pun într-o situație stânjenitoare față de cei care ne-au ales.

Trebuie să tranșăm corect o dată pentru totdeauna aceste probleme și să le discutăm cu cetățenii. În această situație mi se pare corect, logic și normal să existe deschidere și din partea cetățenilor și a consiliului local pentru că și unii și alții sunt la 51   55      1  555

același nivel. Dacă nu vom ajunge la soluția conform căreia acea hotărâre inițială să dispară, ne vom pune alți cetățeni în cap și alții, din dorința de a face bine.

Am spus că, atunci când s-a dat hotărârea cu garajele, legiuitorul a vrut să vină în ajutorul cetățeanului. Între timp lucrurile au luat-o razna pentru că numărul de mașini a crescut în fiecare an.

5

Trebuie să modificăm legislația care ne stă nouă în putere, în funcție de necesitățile sociale pe care Piteștiul le are. Ce exista acum câțiva ani acum nu mai este și mă refer la numărul populației, numărul mașinilor, cel al locurilor de parcare.

Din punctul meu de vedere soluția este să dăm tuturor posibilitatea să parcheze, legal, să-și închirieze dar nu cu discriminare. Propunerea unui interval orar o voi vota, însă pe viitor trebuie să analizăm dacă mai rămânem sau nu cu această hotărâre de consiliu.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: O să fac și eu o propunere ca în buget să alocăm fonduri pentru a construi o parcare supraterană și în acest fel fiecare va avea locul său de parcare.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Sunt convins că nu există nici un 5

fel de interese. Apreciez foarte mult punctul de vedere al domnului consilier Tudosoiu Dumitru. Am anunțat că vom face un proiect de hotărâre pentru a abroga HCL nr.185/2012 însă îl voi ruga pe domnul primar să-l inițieze și să-l dezbatem la nivelul întregului consiliu local.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Contractele rămân valabile pe perioada întocmită, urmând ca noile contracte să fie încheiate conform prezentei hotărâri, sens în care se modifică și prezenta hotărâre, dacă este cazul.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul domnului consilier Gentea Cristian, care este aprobat cu 18 de voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” (doamna consilier Stanciu Alexandrina, domnii consilieri Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin și Sofianu Narcis-Ionuț), devenind

Hotărârea nr. 26/31.01.2018.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: ”Raport privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2018 de către Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic - România, Filiala Argeș.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: ”Raport privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2018 de către Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România filiala Argeș.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: ”Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești -Semestrul II 2018.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: ”Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești -Trimestrul IV 2018”.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: ”Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești - Anul 2018.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: ”Raport privind transparența decizională în anul 2018.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: ”Raport referitor la realizarea indicatorilor de performanță privind efectuarea serviciului de transport public local de călători de către SC Publitrans 2000 SA, în trimestrul IV al anului 2018.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: ”Raport privind solicitarea de atribuire a unui teren în folosința Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.”

Domnul primar Constantin Cornel Ionică menționează că situația a fost analizată de toată lumea.

Preotul Radomir Marius-Sorin: Am venit cu peste 2000 de semnături și aceasta este o discriminare pe care o faceți. Dacă vă documentați veți vedea că Biserica Ortodoxă Română este pe locul 7 în ceea ce privește lăcașul de cult, pe primele locuri aflându-se cultele neo-protestante. Vă propun să realizați un raport cu numărul de biserici din Pitești raportat la numărul de locuitori.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi: ”Raport privind solicitarea de concesiune a unor terenuri situate în zona delimitată de str.Târgul din Vale, Lac Lânăriei, Căi Ferate, str. Tudor Vladimirescu, Bulevardul Republicii, str. Lânăriei, str. Dragoș Vodă.”

Domnul primar Constantin Cornel Ionică precizează că este cel mai mare investitor din ultimul timp și că se va susține orice investiție benefică pentru oraș și cetățenii acestuia.

5

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Poate ar trebui întâi să discutăm la

5

nivelul comisie de urbanism și să vedem care este părerea lor despre acest lucru.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică menționează că aceasta este prima etapă a acestui proiect.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: ”Raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2018.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi: ”Raport de evaluare privind acordarea serviciilor de asistență și utilizarea subvenției în anul 2018 de către Organizația «Salvați Copiii» România-Filiala Argeș.”

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi: ”Punct de vedere referitor la plângerea prealabilă formulată de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat.”

5                                         5

Domnul primar Constantin Cornel Ionică menționează că legislația nu permite ca în instituțiile de învățământ să existe sedii de partide.

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul de vedere de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi: ”Adresa SC Apă Canal 2000 SA înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.1871/14.01.2019 referitoare la Declarația privind impozitele constituite și retragerile efectuate din fondul IID..”

Consiliul Local al Municipiului Pitești a luat act de conținutul adresei.

Se derulează procedura de vot secret pentru desemnarea unor consilieri în comisia pentru elaborarea Regulamentului de ordine interioară pentru unitățile locative declarate locuințe sociale și a Contractului cadru de închiriere.

5                                5

Doamna consilier Preduț Mariana Tatiana și domnul consilier Florea Daniel

5                                                             5

sunt desemnați să facă parte din comisia pentru elaborarea Regulamentului de ordine interioară pentru unitățile locative declarate locuințe sociale și a Contractului cadru de închiriere.

Domnul președinte de ședință supune la vot ”Proiectul de hotărâre inițiat de domnul consilier Florea Daniel privind constituirea Comisiei pentru elaborarea Regulamentului de ordine interioară pentru unitățile locative declarate locuințe sociale și a Contractului cadru de închiriere”, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 27/31.01.2019.

Diverse:

Domnul consilier Gentea Cristian: Domnul director general al SC Apă Canal 2000 SA a înțeles că ceea ce am solicitat este pentru binele societății și împreună cu o parte din colegii dânsului au întocmit un raport cu măsuri, termene.

În ceea ce privește modalitatea de calcul a prejudiciului pentru utilizatorii depistați clandestin s-a trecut de la 3 ani la 6 luni. Există o hotărâre ADIA, totul este legal. Numai că până în anul 2016 când prejudiciul se calcula pe 3 ani, această măsură s-a dovedit ineficientă pentru că debitul restant nu a fost achitat în totalitate iar perioada de soluționare a litigiului a fost mare, drept urmare societatea a fost într-o situație dificilă.

5

S-a trecut la 6 luni și s-a observat că încasarea sumelor spre sfârșitul anului 2017 au fost în procent de 92% iar în anul 2018 de 80%. Singura mea întrebare este cum rămâne dacă fur 8 luni de zile și plătesc doar 6?

Se vor impune următoarele măsuri: se vor face controale inopinante pentru a identifica astfel de utilizatori, se vor calcula prejudiciile și se va urmări încasarea lor, se vor sesiza organele de cercetare penală în toate cazurile pe care le avem, vom face o campanie de informare foarte serioasă prin care vom aduce la cunoștința utilizatorilor consecințele, vom intensifica controalele la agenții economici, restaurante, asociații de proprietari.

Vineri au fost depistate două asociații de proprietari de unde se fura și care tocmai fuseseră controlate.

Referitor la funcționalitatea rețelei de alimentare cu apă Bradu - Arpechim, domnul director a dat o dispoziție de serviciu, s-a creat un grup de lucru, s-a inventariat toată rețeaua. Există o problemă în acea zonă deoarece sunt mulți branșați și nu putem renunța la vechea conductă. Aici avem ca măsuri identificarea în teren și găsirea unor soluții pentru anularea tuturor branșamentelor care traversează proprietăți private spre conducta respectivă. Conducta către Arpechim este propusă spre reabilitare.

S-a verificat situația semnalată de presă din comuna Moșoaia și într-adevăr așa este există utilizatori branșați ilegal. S-a dat o decizie în vederea verificării celor semnalate precum și pentru dispunerea unor măsuri.

Domnul director general a modificat structura organizatorică a societăților, constituind un departament tehnic în fruntea căruia a fost desemnată o persoană pe care o consider foarte capabilă să pună lucrurile la punct. De asemenea a dat un avertisment scris șefei departamentului ”Relații cu Clienții”.

Avem și niște propuneri de măsuri în ceea ce privește costurile suportate de cetățeni. De la 1 ianuarie 2019 s-a redus TVA-ul la 9% pentru canal și epurare. Tarifele sunt condiționate de contractele de finanțare.

Îi solicit domnului director să facă o analiză a impactului asupra venitului societății în vederea eliminării tarifului pentru apa pluvială și sper ca în perioada următoare să reușim acest lucru.

Domnul consilier Sofianu Narcis Ionuț: Îi adresez domnului primar o rugăminte ce are în vedere identificarea unor soluții care să ne ajute să realizăm acțiuni de deratizare mai ample. Zona din spatele blocului L5 din nord este efectiv invadată de șobolani.

5

Domnul primar Constantin Cornel Ionică menționează că aceste acțiuni sunt deja în derulare, inclusiv în zona respectivă.

Domnul consilier Matei Ion: Făcând bilanțul anului 2018 am constatat că a

5

fost un an cu bune și rele. Am avut o colaborare bună atât cu directorii societăților și

5                                                                                                                                                                                                      5                5

serviciilor subordonate primăriei cât și cu cei din primărie, cu domnul secretar care au răspuns prompt solicitărilor noastre.

Îmi doresc ca și anul acesta să avem o colaborare strânsă pentru a putea găsi soluțiile cele mai corecte în vederea rezolvării problemelor cetățenilor și ale orașului.

5                                                                                                                          1                                               5                    5                         5

Domnul Băjenaru Constantin - Președintele Federației Asociațiilor de J                                                                   5                                           5                             5

Proprietari și Locatari Argeș: Am depus, la sediul Primăriei Municipiului Pitești, propuneri scrise în vederea actualizării Regulamentului pentru atribuirea în folosință a locurilor de parcare situate în parcările de reședință amenajate în Municipiul Pitești. Din toate discuțiile avute cu cetățenii orașului am putut trage o singură concluzie și anume că HCL nr.185/2012 este perimată.

Cred că este necesar să identificăm locuri unde ar putea fi amenajate noi locuri de parcare.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Așteptăm propuneri din partea dumneavoastră.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionuț-Gabriel Zidaru

9

SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Red.

Gabriela-Mădălina Oprea