Proces verbal din 30.05.2019

Proces-verbal sedinta extraordinara 30.05.2019


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 30.05.2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Pitești, prin Dispoziția înregistrată sub nr.820 din 28.05.2019.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Constantin Cornel Ionică          - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru           - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 20;

 • - consilieri absenți - 3 (domnii consilieri Florea Daniel, Morlova Eduard și Preda Marin).

Președinte de ședință este doamna consilier Bârlogeanu Marioara.

Executivul precizează că sunt următoarele modificări și completări la proiectul ordinii de zi:

I. Punctul nr.1 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea înființării Asociației «Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș»”, se completează în preambul astfel:

”Hotărârea nr.12/29.05.2019 a Adunării Generale a S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., cu sediul în Mun. Pitești, Bld. I.C. Brătianu, nr. 24A, Jud. Argeș;

- Hotărârea nr.06/29.05.2019 a Adunării Generale a S.C. SALUBRITATE 2000 S.A., cu sediul în Mun. Pitești, str. Târgul din Vale, nr. 25, Jud. Argeș;”

Anexele nr.1 și nr.2 la proiectul de hotărâre se înlocuiesc cu anexele atașate la la proiectul în cauză.

La punctul nr.2 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.68/2019 privind aprobarea proiectului ”Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat”, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1, Apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect, art.I si art.II se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. I. Art.3 din HCL nr. 68/2019 va avea următorul cuprins:

„Art.3 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat” în cuantum de 57.753.740,13 lei (inclusiv TVA), conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.II. Art.4 din HCL nr.68/2019 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Pitești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in suma totala de 824.715,22 lei, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.138.580,50 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat”.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse care este aprobat în unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea înființării Asociației ”Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Nu știu cine s-a ocupat efectiv de stabilirea acestei denumiri însă sunt nelămurit de ce se merge pe această variantă?

Domnul consilier Gentea Cristian: Domnul Mihai Foamete a mers la Ministerul Justiție cu 3 propuneri, însă nu ni s-a dat nici una dintre cele trei deoarece ni s-a explicat că este posibil să avem probleme la judecătorie și ei ne-au sfătuit să mergem pe două variante: ”Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș” și ”New Fotbal Club Argeș”. Am discutat și cu domnul primar, cu directorul clubului și ni s-a părut cea mai bună variantă. Sfatul meu a fost să mergem pe prima variantă, pentru care am și primit avizul, tocmai în ideea de a ține cont de ceea ce a fost înainte.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este foarte corect ceea ce a spus domnul președinte, aceasta este varianta cea mai bună. S-a lucrat mult la acest material.

Vreau să vă aduc la cunoștință că există recurs cu privire la recuperarea brandului, făcut de către cei care l-au contestat. Am câștigat în primă instanță însă s-a făcut recurs.

După aprobarea acestei hotărâri, actele vor fi depuse la Judecătoria Pitești mâine sau cel târziu luni, după care vom primi termen în două săptămâni deoarece nu se acordă termene săptămâna viitoare.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Și eu aveam aceeași nelămurire însă 5                                            5                                                                5

explicațiile domnului consilier Gentea Cristian au fost cât se poate de clare. Vom participa sub această denumire. Totuși, vreau să precizez că în acest material se face mențiunea că se vor păstra culorile și sigla, un lucru foarte bun, care va ajuta la recunoașterea echipei. Dintre membrii Consiliului Director îl cunosc pe domnul Foamete însă nu-i cunosc pe vicepreședinte - domnul Constantin Angelescu și pe secretar - domnul Octavian Lupu. Aș dori să-i cunosc și să ne spună dumnealor dacă au activat în domeniul fotbalului.

Domnul consilier Gentea Cristian: Totul s-a făcut foarte repede. Domnii Foamete Mihai și Șerban Dragoș Adrian au stat la Ministerul Justiției până au primit acordul. Statutul, actul constitutiv s-au făcut pentru a ne încadra în acest timp.

Am fost la AGA SC Apă Canal 2000 SA și l-am cunoscut pe domnul Angelescu. Au fost propuneri din partea societăților. Din ceea ce am înțeles, dacă noi considerăm că nu sunt cei mai potriviți, pot fi schimbați imediat într-o altă ședință AGA.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Din punct de vedere legal cunoaștem procedura, am înțeles și ceea ce ne-a explicat domnul consilier Gentea Cristian. Când te duci să faci rezervarea unei societăți sau fundații la Ministerul

5                                         5

Justiției ți se dă negație pe cele trei variante solicitate de tine dacă există alte entități care, fie s-au înregistrat deja, fie se află în perioada de protecție de 6 luni. Însă având în vedere că noi suntem încă titularii brandului ”FC Argeș” care este protejat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, eu insist ca în continuare cei care vor reprezenta această asociație să ducă mai departe litigiul dar să meargă și pe un litigiu de obligație de afaceri pentru cei care folosesc deja ”FC Argeș” să renunțe la el pentru că nu sunt deținătorii legali.

Domnul consilier Gentea Cristian: Aseară la AGA SC Apă Canal 2000 SA dintre toate voturile am avut unul împotrivă. Când am dat explicațiile necesare toată lumea era entuziasmată, de aceea la punctul diverse l-am întrebat de ce a votat împotrivă. Vorbesc de reprezentantul comunei Stolnici, el a votat împotrivă. A spus că votează împotrivă deoarece în Actul Constitutiv și în Statut sunt greșeli gramaticale. I s-a explicat că actele vor fi legalizate, că e posibil să existe scăpări însă el a spus că votează doar pe ceea ce are în față.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Propunerea executivului, prin Dispoziția Primarului, pentru Comitetul director este domnul Mihai Foamete.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Cât a costat anul trecut FC Argeș? Nu presupune cheltuieli suplimentare?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: În jur de 38 miliarde. Dacă ne dorim să promovăm presupune.

Domnul consilier Janță Constantin-Daniel nu participă la vot.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 de voturi ”pentru”, devenind

Hotărârea nr. 173/30.05.2019.

Sosește în sală domnul consilier Preda Marin. Consilieri prezenți:21.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.68/2019 privind aprobarea proiectului «Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat», Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1, Apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au existat discuții.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 149/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Raport privind solicitarea efectuării unui schimb de terenuri sau de vânzare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Am făcut parte din comisie și am susținut această variantă. Dorim să obținem un preț cât mai avantajos și de aceea am solicitat să se țină cont de datele evaluatorului, de zona urbanistică a terenului. Este

5                                                                                               ~

un teren care nu are acces, nu are utilități.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Evaluatorul este conform legii imparțial, vine și propune un preț pe m2 care nu mai poate fi negociat mai mult, el poate fi însă mai mic. La prima ședință a consiliului local vom veni cu un proiect de hotărâre și probabil vom contacta un evaluator.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Vă rog respectuos să nu avansați sume. Orice astfel de zvonuri de sume nu face decât să prejudicieze negocierea ce va avea loc la momentul respectiv. În spațiul public să nu vorbim de sume ci de intenția noastră corectă și firească de a rămâne în aria bazei sportive, în patrimoniul municipiului Pitești.

Doresc să-i felicit pe cei trei colegi desemnați în ședința trecută, pentru modul în care au înțeles demersul consiliului local, au făcut treaba într-un timp destul de scurt. Au venit cu un rezultat și în materialul raportului pe care l-am primit cu toții se face mențiunea că, singura variantă agreată este achiziționarea terenului în suprafață de 2483 mp.

Vă rog, domnule primar, ca așa cum prevede legea să faceți toate eforturile necesare, să nu ne oprim aici.

Am o precizare de făcut: ca și anul școlar, anul competițional, pe orice ramură sportivă se întinde pe doi ani calendaristici. Nu putem vorbi niciodată de cheltuiala unui an competițional prevăzută la fix în bugetul unui an calendaristic.

Bugetul municipiului Pitești pe anului 2019 cuprinde niște sume alocate pentru desfășurarea activităților sportive. Calendarul competițional poate conduce la modificarea acestor sume (promovezi într-o altă ligă, joci cu alți jucători, etc). Într-adevăr proiectul, ca și structură, este realizat din anul 2019. De aceea, consider că și dacă vor fi depășite sumele, având în vedere că echipa va juca în anul competițional 2019-2020 ne asumăm. Toate aceste demersuri le facem pentru a duce mai departe brandul ”FC Argeș”.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Este improbabil să obținem la expertiză un preț de 5 lei/m2. Trebuie să avem în vedere și faptul că prețul trebuie acceptat și de cealaltă parte și nu putem porni de la ideea că îi oferim prețul cel mai mic, mai ales că am înțeles că sunt și alte persoane interesate. Ideea este să avem un punct de vedere corect, acea bază să rămână intactă și să încercăm să fie bine pentru toată lumea.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Vreau să precizez că suma vehiculată este cea avansată de ei. Rugămintea mea este ca, în măsura în care se poate, acel raport de evaluare să nu fie făcut public. Dacă va fi făcut public comisia de negociere nu va mai avea nici o putere.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Trebuie să fim atenți cu datele care se

5                                                                                                             5

vor pune la dispoziția evaluatorului.

Domnul consilier Gentea Cristian: Mă bucur că cei trei colegi ai noștri sunt foarte implicați, sunt convins că vor obține un rezultat foarte bun, din acest motiv au fost și nominalizați.

5                                          5

Vreau să vă aduc la cunoștință că avem de la Federația Română de Fotbal

5          5                                                                                 5

hotărârea referitoare la dosarul de licențiere a clubului nostru pentru Liga I. Scrie negru pe alb că suntem în regulă pe criteriu sportiv, criteriu infrastructură, criteriu de personal și administrație, se așteaptă doar această chestiune juridică cu asociația.

După ce se va știi cu siguranță că avem dreptul de promovare la anul, în rândul oamenilor de afaceri se va face o mobilizare. Ca să nu crească contribuția

5 municipiului Pitești foarte mult, eu deja am găsit pe cineva care să ne sponsorizeze cu suma de 30.000 Euro.

Domnul primar Constantin Cornel-Ionică: În legătură cu negocierea, avem două soluții: schimb de teren și vânzare-cumpărare. Comisia s-a întrunit pentru găsirea unei soluții. La următoare ședință vom veni cu un proiect de hotărâre pentru comisia de negociere.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Între timp se va achiziționa evaluatorul?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Da. În legătură cu bugetul de la FC Argeș, sumele alocate sunt mult mai mici decât cele necesare. Bugetul de anul viitor, după părerea mea va ajunge undeva la 130-140 miliarde. Vom discuta la momentul respectiv în consiliul local, vom înființa și o echipă de Liga a IV-a.

Doamna președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marioara Bârlogeanu

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Gabriela-Mădălina Oprea