Proces verbal din 29.08.2019

Proces verbal sedinta ordinara 29.08.2019


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 29.08.2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.1055 din 23.08.2019.

În baza prevederilor art.134 alin.(2) și alin.(5) din Codul administrativ, a fost întocmit convocatorul nr.38854/23.08.2019.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Constantin Cornel Ionică - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Foamete Mihai - Șef Biroul Juridic, înlocuitor de drept al Secretarului Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Dl. Foamete Mihai face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 20;

Consilieri absenți: domnii consilieri Apostoliceanu Sorin, Florea Daniel, Predut Mariana-Tatiana.

5

Președinte de ședință este domnul consilier Duțulescu Gheorghe.

Executivul precizează că există completări la proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

I. Se introduc pe ordinea de zi următoarele materiale:

La punctul nr.43: «Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Reabilitare Piața Trivale”».

La punctul nr.44: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric ”Casa cu prăvălie Nicolae Ciuculescu”, situat în municipiul Pitești, str. Victoriei nr.39, județul Argeș, identificată cu nr. Cadastral 98787-C1-U1».

La punctul nr.45: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric ”Casa cu prăvălie Nicolae Ciuculescu”, situat în municipiul Pitești, str. Victoriei nr.39, județul Argeș, identificată cu nr. Cadastral 98787-C1-U2».

Punctele 43 - 51 inițiale de pe proiectul ordinii de zi se renumerotează și devin 46 - 54.

9

La punctul nr.37 de pe ordinea de zi «Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr.197/25.05.2017 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Pitești», în preambulul proiectului de hotărâre, sintagma ”Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești” se înlocuiește cu sintagma ”Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești”.

La punctul nr.43 de pe ordinea de zi «Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Piața Trivale” », în preambulul proiectului de hotărâre, sintagma ședință extraordinară se înlocuiește cu sintagma ședință ordinară.

De asemenea, în Raportul Hotărârii aferent punctului nr.43 de pe ordinea de zi, respectiv Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare Piața Trivale”, fraza “Valoarea totală a investiției este de 34.267.987,66 lei inclusiv TVA” se modifică și devine “Valoarea totală a investiției este de 4.267.987,66 lei inclusiv TVA”.

Având în vedere prevederile art.228 din Codul administrativ, domnul consilier local Janță Constantin Daniel și-a anunțat intenția de a nu participa la vot, în cadrul ședinței ordinare din data de 29.08.2019, la următoarele puncte de pe ordinea de zi:

 • - pct.6. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Pitești a unor bunuri de retur concesionate SC Apă Canal 2000 SA Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării,

 • - pct.20. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Pitești a unor bunuri de retur de natura mijloacelor fixe, concesionate SC Apă Canal 2000 SA Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot motivarea absențelor de la ședința ordinară din data de 18.07.2019 a domnilor consilieri Gardin Florin (concediu medical), Neacșu Mariean (concediu medical), Morlova Eduard (concediu de odihnă) aprobate cu unanimitate de voturi, precum și motivarea absențelor domnilor consilieri Apostoliceanu Sorin, Dinu Dănuț, Gardin Florin, Morlova Eduard, Neacșu Mariean și Preduț Mariana-Tatiana de la ședința extraordinară din 24.07.2019, care sunt aprobate cu unanimitate de voturi, cu excepția consilierilor absenți de la această ședință, respectiv: domnul Apostoliceanu Sorin și doamna Preduț Mariana-Tatiana, ale căror absențe se vor supune aprobării în ședința următoare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi cu modificările aduse la cunoștință, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

La punctul «Diverse» se înscriu următorii consilieri locali: Zidaru Ionuț Gabriel, Gentea Cristian, Sofianu Narcis Ionuț, Olariu Gheorghe Ionuț.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.1 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.242/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.2 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.243/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.3 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.332/27.09.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.244/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.4 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor spații de învățământ situate într-un imobil aparținând domeniului public al municipiului Pitești.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Îl felicit pe domnul primar pentru promovarea acestui proiect. Cum rămâne cu creșele din cartierele Găvana și Prundu?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Sper să facem față cu locurile pe care le avem. Sunt solicitări la care nu avem soluții momentan. Prin redistribuire; sunt

5                                                                                           7

părinți care nu vor să își ducă copiii la alte locații.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.245/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.5 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.246/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.6 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Pitești a unor bunuri de retur concesionate SC Apă Canal 2000 SA Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul consilier local Gentea Cristian: Cer voie domnului președinte de ședință să plec mai devreme! Cât despre SC Apă Canal 2000 SA, am să vă spun lucruri bune cu privire la activitatea din ultimele 6 luni. Avem 5 investiții în desfășurare în strada Frații Golești, cartierele Găvana II și III, Calea Craiovei și str.Nicolae Apostolescu. Am redus cantitatea de apă nefacturată cu 2,7%; în normativ se spune că este acceptată o pierdere de 35%.

Începând cu 1 septembrie, la Mioveni, prețul va fi de 4,69lei/mc și 3,38 lei/mc la canalizare. La Pitești, prețul rămâne la 4 lei. Noi am fost nevoiți să facem investiții majore la canalizare. La Mioveni, apa și canalul costă 8,07 lei, la Curtea de Argeș, de 3 luni prețul este de 4,23 lei/mc. Vorbesc numai de apă! Nu la Pitești este prețul cel mai mare!

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: La nivel de țară, tariful la apă și canal este în creștere continuă pentru cei ce nu și-au modernizat echipamentele. Cu tehnologia adecvată nu mai avem motive să creștem tariful.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi “pentru”, domnul consilier local Janță Constantin Daniel neparticipând la vot, conform prevederilor art.228 din Codul administrativ, devenind

Hotărârea nr.247/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.7 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot ”Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială ”Tudor Mușatescu” din municipiul Pitești, str. Vasile Pârvan nr.3, județul Argeș.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Investiția va fi finanțată de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin intermediul Companiei Naționale de Investiții ”CNI” SA.

5                                                        5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.248/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.8 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip ”Sală de sport Colegiul Național Liceal ”Alexandru Odobescu” din municipiul Pitești, str. Vasile Pârvan nr.1, județul Argeș.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Tudosoiu Dumitru: Colegiul Național Liceal ”Alexandru Odobescu” are sală de sport.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este depășită! Gradul de ocupare este foarte mare. Investiția se va derula din fonduri guvernamentale, fiind acceptată pe lista sinteză.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.249/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.9 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în 9                                                                                                9                    9                                                 9                9                        9

vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, stabilirea grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției și a liniilor de 9                   9                           9                                                                                                                   9             9

subvenționare prioritară în domeniul asistenței sociale pe anul 2020”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionic ă : Este necesar buletin de vot.

Trebuie desemnați 3 consilieri locali.

5

Domnul președinte de ședință precizează că sunt făcute următoarele propuneri: doamna consilier Stanciu Alexandrina, domnul consilier Zidaru Ionuț Gabriel, domnul consilier Dănuț Dinu, doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.10 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită în municipiului Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Locuința din blocul 49 din cartierul Trivale a fost atribuită doamnei Agapie Maria Codruța.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.250/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.11 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale de excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea”Pitești.”.

9                                                       9                                               9

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionica: Este necesar buletin de vot. Trebuie desemnat 1 consilier local.

Domnul președinte de ședință precizează că este făcută următoarea propunere: domnul consilier Olariu Ionuț, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.12 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este necesar buletin de vot. Trebuie desemnat 1 consilier local.

Domnul președinte de ședință precizează că este făcută următoarea propunere: domnul consilier Gardin Florin, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.13 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea operațiunii de alipire a unor terenuri înscrise în cartea funciară nr.86345 și în cartea funciară nr.86346”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.251/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.14 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind formularea cererii de trecere a unui teren din domeniul public al Consiliului Județean Argeș în domeniul public al municipiului Pitești.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Nu aveți la dosar această schiță: este vorba de realizarea unui sens giratoriu în Craiovei, către Târgul Săptămânal, fiind mereu blocaj în intersecție. Va cuprinde sensuri de mers către Craiova, dintre care unul va fi pentru virajul la stânga spre comuna Bradu.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.252/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.15 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea la domeniul public al municipiului Pitești a unei suprafețe de teren situate în strada Schitului nr.98, municipiul Pitești, județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.253/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.16 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru accesul la spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în perioada septembrie-decembrie 2019 pentru stagiunea 2019-2020.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.254/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.17 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.228/12.07.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a

statului de funcții ale Administrației Domeniului Public Pitești, cu modificările și

9                                                     9                                                                                  9     '                                                   9

completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.255/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.18 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.434/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.256/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.19 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.436/20.11.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.257/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.20 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Pitești a unor bunuri de retur de natura mijloacelor fixe, concesionate SC Apă Canal 2000 SA Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi “pentru”, domnul consilier local Janță Constantin Daniel neparticipând la vot, conform prevederilor art.228 din Codul administrativ, devenind

Hotărârea nr.258/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.21 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea unor amplasamente pe domeniul public în vederea desfășurării operațiunilor specifice campaniilor electorale, în conformitate cu prevederile legale”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Se cer amplasamente în piețe, dar niciodată nu le vom acorda acolo, doar în cartiere, acolo unde este posibil.

Domnul consilier local Sofianu Narcis Ionuț: În cartierul Trivale trebuie un astfel de punct, propun un amendament în acest sens.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Unde? Trebuie amenajat într-un loc civilizat! La capătul liniei 8?

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: La Complexul 1 sau 2? În cartierul Trivale, lângă parcarea supermarketului Profi, peste stradă.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: În cartierul Trivale, lângă parcarea supermarketului Profi. Îmi însușesc acest amendament.

Domnul consilier local Dănut Dinu: Dar în Calea București, zona Ceair, cartierul Eremia Grigorescu?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Unde? Cei din zona centrală și Calea București, vin la Teatrul „Alexandru Davila”. Vedem.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă de domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț și însușită de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.259/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.22 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent pentru investiția ”Complex rezidențial - Clădiri locuințe colective și spații cu altă destinație” amplasată în municipiul Pitești, strada Războieni nr.8.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

5      7

 • - comisia nr.5 - nu a fost luat în discuție.

5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Se fac multe discuții gratuite, în afara normelor și legii. Nu este un caz special. Documentația este la noi de 1 an. Este ok. Trebuie și locuri de parcare. Toate lucrările se fac cu aviz de la Agenția de Mediu, care pune condiții drastice.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.260/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.23 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent pentru investiția ”Stație distribuție carburanți (compusă din 3 pompe, cabină poartă, stație cu magazin și zonă gastro, parcare, semnalistică, împrejmuire teren, racord rutier și organizare de șanțier)” amplasament:DN 65B, în extravilanul localității Pitești, județul Argeș. ”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

5      7

 • - comisia nr.5 - nu a fost luat în discuție.

5

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.261/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.24 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent pentru investiția „Stație de depozitare și distribuție a gazelor naturale comprimate pentru vehicule (GNCV) și stație distribuție GPL pentru autovehicule” amplasament: DN 65B, în extravilanul localității Pitești, județul Argeș“.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotrâre;

 • - comisia nr.3 - nu se ia în discuție;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

5      7

 • - comisia nr.5 - nu a fost luat în discuție.

5

Domnul consilier local Olariu Ionut Gabriel: Nu am avut GNCV niciodată.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.236/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.25 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Clădire locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Gârlei nr.74“.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - vizită la fața locului;

5

 • - comisia nr.3 - nu se ia în discuție;

5

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

5

 • - comisia nr.5 - nu a fost luat în discuție.

5

Domnul consilier local Gentea Cristian: Am fost la fața locului cu colegii mei și cu domnul Arhitect Șef. Au fost acolo mai mulți proprietari de case; sunt numai case în jur. Nu asta este problema. Există un drum care intră direct în fosta locație a „Vinalcool Argeș”. Am aflat astăzi, conform documentelor depuse, că este teren privat. Problema este că proprietarii caselor din zonă au solicitat primăriei punct de vedere cu privire la regimul de înălțime. Nu au primit răspuns. Consultarea/informarea publică a avut loc în ziua de Crăciun. Proprietarii, văzând că nu au primit răspuns, s-au adresat, absolut legal, cum spune domnul Arhitect Șef, Inspectoratului de Stat în Construcții. Părerea mea, domnule primar, dacă vreți să retrageți proiectul, să așteptați răspunsul Inspectoratului de Stat în Construcții. Proprietarii din jur nu au nimic de obiectat la răspunsul ISC.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Cel mai bine.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică își însușește propunerea și retrage punctul nr.25 de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.26 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Vasile Militaru nr.29 pentru investiția „Construire imobile locuințe colective, împrejmuire teren și zid de sprijin”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

5

 • - comisia nr.2 - vizită la fața locului;

5

 • - comisia nr.3 - nu se ia în discuție;

5

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

5

 • - comisia nr.5 - nu a fost luat în discuție.

5

Domnul consilier local Gentea Cristian: Am fost acolo astăzi. L-am rugat pe domnul Cristian Glogojeanu să meargă el acolo cu domnul consilier local Matei Ion. Cei de la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului nu știu unde este locația respectivă. M-au dus în altă parte, unde am aprobat acum 6 luni o documentație. Mi s-a atras atenția că oamenii lucrează acolo. Oamenii lucrează absolut corect. Au toate 5

aprobările necesare acolo. Îmi pare rău să spun, dar habar nu au unde este locația respectivă. Comisia nr.2 dă aviz negativ pentru că cei de la Serviciul Urbanism nu știu nici ei unde este locația. Pe planșă știe toată lumea. Noi am votat în comisia de urbanism să nu mai dăm aviz până nu mergem acolo. Poate domnul primar retrage acest proiect, până facem vizita la fața locului.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Nu sună bine deloc! Trebuie să ne informăm! Retrag acest proiect de pe ordinea de zi.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică își însușește propunerea și retrage punctul nr.26 de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.27 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția „Două clădiri locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Dumitru Brătianu nr.24.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

-comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

5

-comisia nr.2 - negativ;

-comisia nr.3 - nu se ia în discuție;

5

-comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

5

-comisia nr.5 - nu a fost luat în discuție.

5

Domnul consilier local Gentea Cristian: Comisia 2 avizează negativ pentru că este o zonă numai de case pe strada respectivă. Se fac 2 blocuri acolo. Nu avem indicație - rețeaua de apă și canalizare nu a fost dimensionată pentru așa ceva. PUZ-ul este din anul 2002! Au trecut 17 ani! Propun actualizare conform legii! Conform legislației, trebuie actualizat atunci când starea actuală a terenului respectiv nu mai respectă ce a fost în anul 2002.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: S-a atribuit lucrarea pentru PUG?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: De 1 an. Se lucrează. 5-6 ani nu a venit nimeni la licitație.

5

Domnul consilier local Sofianu Narcis Ionuț: Consultări? Când estimați?

5                                                                                       5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: După prima vizionare, vom publica și pe site!

Sosește în sala de ședință doamna consilier Preduț Tatiana-Mariana.

5                                                         5               5                                                                                               5

Consilieri prezenți: 21.

Domnul consilier local Gentea Cristian: Este prezent în sală și domnul Arhitect Șef. Am avut audiențe luni la comisia 2. Una dintre ele a fost pentru strada Episcop Grigorie Leu. Noi am respins proiectul respectiv. Domnul în cauză a făcut o solicitare. În 9 luni nu a primit răspuns. La fel la Școala 3, pe strada Rahovei. Am întrebat în primărie. Din câte am înțeles, procedura este următoarea: dacă trece documentația de urbanism, se emite hotărârea de consiliu local. Când nu trece, nu se emite nimic. Atunci, cei de la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului trebuie să solicite un extras din procesul verbal al ședinței de la Serviciul Administrație Publică Locală, după care înștiințează firma/persoana, că în urma ședinței din data respectivă proiectul a fost respins. Nu se face acest lucru. Trec 30 de zile și se ajunge în instanță de fiecare dată.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 20 de voturi “împotrivă” și 1 “abținere” (domnul consilier local Zidaru Laurențiu Marian).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.28 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Clădire locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Petre Ispirescu nr.98.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - vizită la fața locului;

5

 • - comisia nr.3 - nu se ia în discuție;

5

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

5

 • - comisia nr.5 - nu a fost luat în discuție.

5

Domnul consilier local Gentea Cristian: Am fost acolo. Nu ne-a trebuit mult timp să ne edificăm. Este o limbă de teren. Sunt 2 case. Terenul este efectiv o limbă, lângă un drum pietruit, urmat de pădure. Mi se pare aberant. Comisia 2 este “împotriva” acestui proiect.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Propuneți măsuri pentru aceste documentații?

5

Domnul consilier local Gentea Cristian: PUZ-urile acestea la care se face referire, nu mai corespund situației actuale. Sunt depășite! 17 ani! Solicit actualizarea acestor PUZ-uri!

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Apar construcții individuale care nu necesită PUD și care modifică structural zona. În contextul acesta, ne raportăm cu solicitările.

Domnul consilier local Gentea Cristian: Dvs ați luat hotărârea ca orice

5

locuință colectivă, mă refer doar la locuințe colective aici, să necesite PUD. Toate

,7   ,7

locuințele colective necesită PUD.

5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Între timp, apar construcții individuale care nu necesită PUD. De asta se modifică structural zona.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 20 de voturi “împotrivă” și 1 “abținere” (domnul consilier local Zidaru Laurențiu Marian).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.29 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.141/31.03.2016 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Fotbal Club Argeș, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.263/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.30 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.142/2014 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.264/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.31 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.265/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.32 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.294/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.266/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.33 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren, situat în municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.267/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.34 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind însușirea unor rapoarte de evaluare și aprobarea unui schimb de imobile.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.268/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.35 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea dezmembrării unui imobil - teren, situat în municipiul Pitești, strada Bradului.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.269/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.36 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.270/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.37 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr.197/25.05.2017 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.271/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.38 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Amenajarea unei alei carosabile de la bl A2, str. Argedava spre D. Butculescu și amenajare parcare în spatele bl.A4, str. Burebista, municipiul Pitești, județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 -

Domnul președinte de ședință comunică faptul că reprezentanții comisiei nr.5 nu au acordat aviz și solicită informații suplimentare.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba despre a doua intrare/ieșire din cartierul Războieni, acesta având o singură intrare principală, pe la treptele de urcare, cartier construit acum 50 ani.

Domnul consilier local Olariu Ionuț: În spatele Liceului Alexandru Odobescu?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este prea aproape de prima intrare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.272/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.39 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.273/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.40 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate - nunta de diamant”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.274/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.41 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.10/31.01.2019 privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în HCL nr.436/2018 prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare locuri de joacă pentru copii”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - aviz negativ.

Domnul consilier Olariu Ionuț:Cine se face vinovat și ce măsuri s-au luat?

5                                                                         5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Unii mai și muncesc. Am dat avertisment. Îmi pare rău pentru această doamnă! Dumneai lucrează singură. Cu greu am găsit înlocuitor pentru fosta doamnă contabilă. Salariata în cauză a adus și un punct de vedere. Fiți buni și iertati-o!

5                      5                    5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.275/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.42 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier Tudosoiu Dumitru privind constituirea comisiei pentru revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești, în conformitate cu prevederile Codului Administrativ”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este necesar buletin de vot. Trebuie desemnați 5 consilieri locali.

5

Domnul președinte de ședință precizează că sunt făcute următoarele propuneri: domnul consilier Gentea Cristian, domnul consilier Sofianu Narcis Ionuț, domnul consilier Tudosoiu Dumitru, domnul consilier Zidaru Ionuț Gabriel, doamna consilier Bârlogeanu Marioara, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.43 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Piața Trivale”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 -.

Domnul președinte de ședință comunică faptul că reprezentanții comisiei nr.5 nu au acordat aviz și așteaptă clarificări.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Puteți vizita Piața Trivale. Este finalizată în condiții foarte bune. Probleme au fost cu cele 2 spații la care nu s-au prezentat documentele de deținere. Au fost reclamații. Au fost discuții și la TV. Nu sunt racordați la spațiile comerciale. Ne-a costat să protejăm spațiile respective. Suntem în instanță. A fost respinsă solicitarea. Vom vedea rezultatul. Trebuie făcută protecția la incendiu. Piața este ocupată în proporție de 80-90%. Există obligația de a acorda minimum 40% din spațiu către producători, și așa vom face. În maximum 2 săptămâni, locurile se vor ocupa.

Domnul consilier local Sofianu Narcis Ionuț: Propun un Plan de acțiune pentru mărirea disciplinei producătorilor agricoli la spațiile comerciale de vânzare. Sunt multe reclamații față de așa-zișii producători de flori din Piața Ceair sau de pepeni din Iordania! Poate trebuie o verificare cu cei de la APIA și Consiliul Județean Argeș. Discutăm. Voi face scris. Să intre controlul agricol în piețe.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Vom începe.

Domnul consilier local Dănuț Dinu: Legislația lasă loc de interpretări: iau dintr-o parte și vând în altă parte.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.276/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.44 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric ”Casa cu prăvălie Nicolae Ciuculescu”, situat în municipiul Pitești, str. Victoriei nr.39, județul Argeș, identificată cu nr. Cadastral 98787-C1-U1”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - Nu a fost luat în discuție.

5

Domnul președinte de ședință comunică faptul că reprezentanții comisiei nr.5 nu au fost luat în discuție proiectul și așteaptă informații suplimentare.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Prețul este de 380.000 euro. Nu am luat cu 200.000 euro locația de lângă Grădina Publică pentru Casa Căsătoriilor.

Domnul consilier local Sofianu Narcis Ionuț: Destul de mare prețul.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Ăsta este prețul.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.277/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.45 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric ”Casa cu prăvălie Nicolae Ciuculescu”, situat în municipiul Pitești, str. Victoriei nr.39, județul Argeș, identificată cu nr. Cadastral 98787-C1-U2.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - nu a fost luat în discuție. Așteaptă informații suplimentare.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba despre același lucru.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.278/29.08.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.46 de pe ordinea de zi: “Raport privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță și evaluare de către Societatea Salpitflor Green SA în semestrul I 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.2 - se aprobă;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.47 de pe ordinea de zi: “Raport referitor la realizarea indicatorilor de performanță privind efectuarea serviciului de transport public local de călători de către SC Publitrans 2000 SA, în trimestrul II al anului 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.2 - se aprobă;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.48 de pe ordinea de zi: “Raport privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță de către directorul Serviciului Public Administrația Domeniului Public Pitești în semestrul I al anului 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.2 - se aprobă;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.49 de pe ordinea de zi: “Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești Trimestrul II/semestrul I al anului 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.2 - se aprobă;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.50 de pe ordinea de zi: “Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.2 - se aprobă;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.51 de pe ordinea de zi: “Raport privind criteriile de salarizare pentru directorul general al Poliției Locale a Municipiului Pitești pentru semestrul I 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.2 - se aprobă;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.52 de pe ordinea de zi: “Informare privind litigiul cu SC Orentex SRL”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.2 - luat la cunoștință;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.4 - luat la cunoștință;

5          5    7

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Îl rog pe domnul primar să aibă în vedere înființarea comisiei de analiză/verificare pentru SC Orentex, având în vedere prevederile art.127 din Codul administrativ. Proiectul a fost înregistrat la primărie în data de 24 iulie 2019. Neprimind avize negative/rapoarte nefavorabile de la compartimentele de specialitate, se consideră favorabil. Domnul primar are în vedere să introducă pe ordinea de zi? sau mergem pe procedură?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Nicio problemă. Dacă ați observat, domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru este în concediu medical, doamna director Mihaela-Carmen Ștefănescu este tot în concediu medical. Nicio problemă. În mandatul acesta nu vom avea probleme gen Orentex. Sper. Nici eu, nici dvs.

Consiliul Local ia act de conținutul informării.

5

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.53 de pe ordinea de zi: “Informare privind solicitarea formulată de SC D.G.I.M. SRL înregistrată sub nr.12214/05.08.2019 la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil;

 • - comisia nr.2 - luat la cunoștință;

5          5    7

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.4 - luat la cunoștință;

5          5    7

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Contractul trebuie încheiat pe 49 de ani. Dacă nu încheiem acest contract, riscăm penalizări de 1000 lei/zi. Acum nu se întâmplă nimic. Vom vedea cum se va pronunța instanța, existând o cale de atac.

Domnul consilier local Gentea Cristian: Nu am înteles.Conform domnului 5

jurist Foamete Mihai, există tehnic posibilitatea, infimă, să câștige respectivul, dar există. Dacă va câștiga? Cu banii cum rămâne?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: La hotărârea definitivă.

Domnul Foamete Mihai: Conform prevederilor art.906 din Codul de procedură civilă, este vorba despre o modalitate de executare silită. Termenul de plată curge de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Domnul consilier Dinu Dănut: Ce comisie? Facem noi anchetă?

5

Consiliul Local ia act de conținutul informării.

5

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.54 de pe ordinea de zi: “Adresă SC Apă Canal 2000 SA înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.32469/10.07.2019 referitoare la Declarația privind impozitele constituite și retragerile efectuate din Fondul IID în semestrul I al anului 2019. ”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.2 - luat la cunoștință;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au existat discuții.

Consiliul Local ia act de conținutul adresei.

5

Se derulează procedura de vot secret privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției aferent punctului nr.9 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, stabilirea grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării

O                                                   9          9               9

subvenției și a liniilor de subvenționare prioritară în domeniul asistenței sociale pe anul 2020”.

Au fost nominalizați: domnul consilier local Dănut Dinu, doamna consilier local Stanciu Alexandrina, doamna consilier local Preduț Mariana-Tatiana, domnul consilier local Zidaru Ionut Gabriel.

5

Domnul consilier Gentea Cristian anunță rezultatul votului:

Nume și Prenume

Voturi exprimate

Voturi nule

Voturi „pentru”

Voturi „contra”

Dinu Dănuț

21

-

10

11

Stanciu Alexandrina

21

-

15

6

Preduț Mariana-Tatiana

21

-

20

1

Zidaru Ionuț Gabriel

21

-

18

3

Domnul consilier Gentea Cristian: Conform rezultatului votului, sunt

desemnați să facă parte din această comisie următorii 3 membri: doamna consilier local Stanciu Alexandrina, doamna consilier local Preduț Mariana-Tatiana, domnul consilier local Zidaru Ionuț Gabriel.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot “Proiectul de hotărâre inițiat de primar privind organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, stabilirea grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției și a liniilor de subvenționare prioritară în domeniul asistenței sociale pe anul 2020”, în forma prezentată de inițiator, aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr. 279/29.08.2019.

Se derulează procedura de vot secret privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției aferent punctului nr.11 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale de excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești”.

9                                                                                      9                                                       9                                                9

A fost nominalizat domnul consilier Olariu Gheorghe Ionuț.

Domnul consilier Gentea Cristian anunță rezultatul votului:

Nume și Prenume

Voturi exprimate

Voturi nule

Voturi „pentru”

Voturi „contra”

Olariu Gheorghe Ionuț

21

-

21

-

Domnul consilier Gentea Cristian: Conform rezultatului votului, domnul

consilier local Olariu Gheorghe Ionuț a fost desemnat membru în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești.

9                  9                                                                                                9                                                           5                                                     9

Domnul președinte de ședință supune la vot “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale de excelență ”Sfânta Muceniță Filoteea”Pitești”, în forma

9                                                                                                       9                                                                9                                                     9         7

prezentată de inițiator, aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr. 280/29.08.2019.

Se derulează procedura de vot secret privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției aferent punctului nr.12 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelentă ”Sfânta Mucenită ”•99     9   9

Filoteea” Pitești”.

9

A fost nominalizat domnul consilier Gardin Florin.

Domnul consilier Gentea Cristian anunță rezultatul votului:

Nume și Prenume

Voturi exprimate

Voturi nule

Voturi „pentru”

Voturi „contra”

Gardin Florin

21

-

21

-

Domnul consilier Gentea Cristian: Conform rezultatului votului, domnul

consilier local Gardin Florin a fost desemnat reprezentantul consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență ”Sfânta Mucenită Filoteea” Pitești.

9                                                     9

Domnul președinte de ședință supune la vot “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelentă ”Sfânta Mucenită

9           O                              9                   9              9                                                                      9                                           9

Filoteea” Pitești.”, în forma prezentată de inițiator, aprobat în unanimitate, devenind Hotărârea nr. 281/29.08.2019.

Se derulează procedura de vot secret privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției aferent punctului nr.42 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de domnul consilier Tudosoiu Dumitru privind constituirea comisiei pentru revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești, în conformitate cu prevederile Codului Administrativ”.

Au fost nominalizați: domnul consilier local Tudosoiu Dumitru, domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț, doamna consilier local Bârlogeanu Marioara, domnul consilier local Zidaru Ionuț Gabriel, domnul consilier local Gentea Cristian.

Domnul consilier Gentea Cristian anunță rezultatul votului:

Nume și Prenume

Voturi exprimate

Voturi nule

Voturi „pentru”

Voturi „contra”

Tudosoiu Dumitru

21

-

21

-

Sofianu Narcis-Ionuț

21

-

21

-

Bârlogeanu Marioara

21

-

21

-

Zidaru Ionuț Gabriel

21

-

21

-

Gentea Cristian

21

-

21

-

Domnul consilier Gentea Cristian: Conform rezultatului votului, sunt

desemnați să facă parte din această comisie următorii membri: domnul consilier local Tudosoiu Dumitru, domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț, doamna consilier local Bârlogeanu Marioara, domnul consilier local Zidaru Ionuț Gabriel, domnul consilier local Gentea Cristian.

Domnul președinte de ședință supune la vot “Proiectul de hotărâre inițiat de primar privind organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, stabilirea grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției și a liniilor de subvenționare prioritară în domeniul asistenței sociale pe anul 2020”, în forma prezentată de inițiator, aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr. 282/29.08.2019.

“Diverse”:

 • > Domnul consilier local Zidaru Ionuț: 2 aspecte de discutat:

 • 1) Stimulentele financiare

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Vă rog lăsați materialul la domnul secretar.

Domnul consilier local Zidaru Ionuț - Gabriel: Rugăminte: reintroducere pe ordinea de zi în ședințele viitoare.

5               5

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Guvernul a decis să acorde din bugetul de stat bani pentru aceste premii, pentru cei care au obținut nota 10 la examenul de bacalaureat/admiterea la liceu.

 • 2) Locurile de joacă să fie dotate cu toalete ecologice, cum sunt la Cluj-Napoca.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Au fost în Expo Parc.

> Domnul consilier local Cristian Gentea:

Referitor la SC Termo Calor Confort SA :

-profitul la 30.06.2019 a fost de 754.000 lei, este semnificativ diminuat față de semestrul I 2018, în condițiile livrării unei cantități de energie termică mai mică cu 2137 Gcal, dispariției serviciilor de distribuție energie electrică, majorării prețului gazelor naturale;

-modificarea tarifelor la 01.04.2019;

-gradul de încasare al creanțelor: 76,92%, perioada de recuperare a creanțelor - 64 zile;

-perioada de rambursare a datoriilor a scăzut de la 19 zile la 17 zile.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe Duțulescu

SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Alina-Ștefania Mihai

1ex.