Proces verbal din 26.09.2019

Proces verbal sedinta ordinara 26.09.2019


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 26.09.2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Pitești, prin Dispoziția înregistrată sub nr. 1115/20.09.2019.

În baza prevederilor art.134 alin.(2) și alin.(5) din Codul administrativ, a fost întocmită adresa nr. 44097/20.09.2019 prin care a fost transmis documentul de convocare.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Constantin-Cornel Ionică - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Foamete Mihai - Șef Serviciul Juridic, înlocuitor de drept al Secretarului Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul Mihai Foamete face prezența consilierilor, constatându-se:

 • -     consilieri în funcție -23;

 • -     consilieri prezenți   -20;

 • -     consilieri absenți -(doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana, domnii consilieri Bănică Iuliu-Radu și Tudosoiu Dumitru).

Președinte de ședință este domnul consilier Florea Daniel.

5                                  5               5

Domnul președinte de ședință supune la vot motivarea absenței sale de la ședința ordinară din data de 29.08.2019, precum și absențele domnului viceprimar Apostoliceanu Sorin de la ședințele din 24.07.2019 și 29.08.2019, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot aprobarea proceselor-verbale de la ședințele ordinare din 18.07.2019 și 29.08.2019, precum și de la ședința extraordinară din data de 24.07.2019, care sunt aprobate în unanimitate.

Executivul precizează că există următoarele modificări și completări la proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

MODIFICĂRI DIN DATA DE 23.09.2019

 • I. Se introduc pe proiectul ordinii de zi următoarele materiale:

La punctul nr.41: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești.».

La punctul nr.42: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 249/29.08.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de

La punctul nr.43: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 236/18.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - ”Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu” din Municipiul Pitești, str. Paltinului nr.2, județul Argeș. »

La punctul nr.44: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 248/29.08.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot ”Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială ”Tudor Mușatescu” din municipiul Pitești, str. Vasile Pârvan nr.3, județul Argeș. »

La punctul nr.45: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alocarea unor sume de la bugetul local al municipiului Pitești pe anul 2019, pentru finanțări nerambursabile. »

La punctul nr.46: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare spațiu Bd. Republicii, bl. D5B, Parter”. »

Punctele 41-42 inițiale de pe proiectul ordinii de zi se renumerotează și devin 47-48.

MODIFICĂRI DIN DATA DE 26.09.2019

 • I.  Se introduc pe proiectul ordinii de zi următoarele materiale:

La punctul nr.47: « Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru accesul spectatorilor la jocurile de baschet masculin și volei feminin organizate pe teren propriu în sezonul competițional 2019-2020».

La punctul nr.48: « Proiect de hotărâre inițiat de primar privind schimbarea denumirii unui imobil, proprietatea Primăriei Municipiului Pitești, situat pe Bulevardul Petrochimiștilor la nr. 48».

Punctul 41 inițial de pe proiectul ordinii de zi se renumerotează și devine 49.

La punctul nr. 50 : «Informare cu privire la situația aplicării unei hotărâri judecătorești - Baza Sportivă Aripi. ».

Punctul 42 inițial ”Diverse” de pe proiectul ordinii de zi se renumerotează și devine 51.

 • II. Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, « Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019» se modifică și se completează motivat de următoarele:

1. Prin Referatul nr. 44402/23.09.2019 al Direcției Tehnice s-au aprobat următoarele modificări la Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2019:

 • a)  La capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, categoria „Reabilitări”, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, completarea cu obiectivul „Reabilitare spațiu Bd. Republicii, bl. D5B, Parter” cu o prevedere estimată de 423 mii lei întrucât se va aproba Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții pentru acest obiectiv;

 • b) La capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești, suplimentarea cu suma de 290 mii lei la categoria „Dotări”, întrucât este necesară achiziționarea unei autoutilitare (250 mii lei) pentru deplasările în teren și intervențiile efectuate la obiectivele din administrare de către angajații instituției, precum și a echipamentelor pentru realizarea obiectivului „Parcare inteligentă zona Teatrul „Al. Davila”” (40 mii lei), concomitent cu diminuarea cu suma de 30 mii lei a prevederii obiectivului „Parcare inteligentă zona Teatrul „Al. Davila” aprobat inițial la categoria „Proiectare”.

 • c) La capitolul 84.02 ,,Transporturi“, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Administrația Domeniului Public Pitești, completarea cu obiectivul „Amenajare sens giratoriu pe Calea Craiovei, zona Târg Săptămânal”, cu o prevedere estimată de 133 mii lei.

 • d) Actualizarea listei de dotări a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2019, în sensul completării la 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” cu poziția nr. 14, mijlocul fix „Autoutilitară”, în cantitate de 1 buc. și cu o valoare de 250 mii lei și cu poziția nr. 15, mijlocul fix „Parcare inteligentă zona Teatrul „Al. Davila””, cu o valoare de 40 mii lei.

 • 2. Prin adresa nr.1315/25.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.45128/26.09.2019, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” a solicitat rectificarea în sensul suplimentării cu suma de 37,20 mii lei a bugetului aprobat pe anul 2019, suplimentare care va rezulta în urma derulării de către unitatea de învățământ a Programului „Școală după școală” pentru anul școlar 2019-2020, în baza prevederilor legale în materie și a aprobării nr.6126/19.08.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Argeș privind funcționarea acestui program. Pentru perioada septembrie-decembrie 2019, unitatea școlară estimează un număr de 100 de copii înscriși la acest program, suportul financiar al părinților fiind estimat la nivelul de 37,20 mii lei, sumă care se va reflecta cu această destinație atât în partea de venituri, cât și în partea de cheltuieli a bugetului local. De asemenea, această propunere de modificare va presupune și completarea preambulului hotărârii cu legislația care reglementează organizarea, aprobarea, desfășurarea și finanțarea Programului „Școală după școală”.

În baza celor propuse mai sus, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător cu respectarea structurii clasificației bugetare în vigoare prin rectificarea nivelurilor de venituri și cheltuieli, prin modificarea Programului de investiții al municipiului Pitești pe anul 2019, a listei de dotări a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2019, prin renumerotarea articolelor și anexelor, prin suplimentarea corespunzătoare a excedentului anilor anteriori utilizat pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019, precum și prin modificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe acest an, modificări care vor fi prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din hotărâre.

Domnul președinte de ședință solicită avizele comisiilor de specialitate pentru punctele suplimentare introduse pe ordinea de zi. Cele cinci comisii prezintă avize favorabile. De asemenea, sunt solicitate avizele comisiei nr. 2 pentru punctele nr. 22, 24-29 de pe ordinea de zi unde a fost necesară deplasarea în teren. Pentru aceste puncte, comisia nr. 2 prezintă următoarele avize astfel: punctul nr. 22 - aviz favorabil, punctul nr. 24 - 28 - aviz favorabil, punctul nr. 29 - nu s-a luat în discuție.

Domnul consilier Cristian Gentea: Știu ca toate celelalte comisii așteaptă avizul nostru. Aș propune domnului primar să retragă proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul nr. 29, respectiv: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Clădire locuințe colective” amplasată în municipiul Piteștii, strada Gârlei nr.74”.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Și eu îl rog pe domnul primar să retragă punctul nr. 22 de pe ordinea de zi, trecerea unei suprafețe de teren din fondul forestier fiind făcută în baza unui act administrativ emis de OCPI.

Domnul consilier Cristian Gentea: Referitor la punctul nr. 29, aș vrea să vă spun că acest proiect de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi și din ședința consiliului local de luna trecută. Locatarii din zonă au solicitat un punct de vedere de la Inspectoratul de Stat în Construcții cu privire la regimul de înalțime al construcției. Cei de la ISC au răspuns că nu este treaba lor și i-au trimis din nou la primărie. Locatarii au solicitat atunci un alt punct de vedere de la Ordinul Arhitecților. Din Comisia Tehnică, din care fac parte și eu, face parte și domnul arhitect Răuță. Dacă va fi cazul, când va sosi acest răspuns, sunt de acord cu o ședință extraordinară pentru acest proiect. Din punctul meu de vedere, procesele verbale privind informarea publicului nu au nicio finalitate. Oamenii nu sunt de acord cu construcția unui bloc lângă case, dar noi practic ne însușim aceste informări ale publicului. Am spus de mai multe ori până acum că trebuie să facem un alt regulament privind informarea publicului. La acest proiect au tot fost probleme: ba s-a cerut primăriei un punct de vedere, ba primăria a cerut proiectantului un punct de vedere și proiectantul, la rândul său, beneficiarului, ba a fost pus pe site și a dispărut. În ceea ce privește punctul nr. 22 (Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru investiția ”Construire locuințe individuale și împrejmuire teren” situată în intravilanul municipiului Pitești, strada Gârlei, nr. 11 și f.n), comisia nr. 2 a dat aviz favorabil, dar dacă e așa cum spune domnul consilier Sofianu sunt de acord cu propunerea de retragere a acestuia de pe ordinea de zi. Comisia nr. 2 nu a luat în discuție documentația din acest punct de vedere. Nu știu care este procedura privind scoaterea unei suprafețe de teren din fondul forestier. Noi analizăm documentațiile numai în raport cu legea. Pentru proiectul de hotărâre de la punctul nr. 24, Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Ansamblu rezidențial (locuințe colective cu funcțiuni complementare)” amplasată în municipiul Pitești, străzile Negru Vodă și Tache Ionescu nr. 2, 4, 8, 10 și 3), comisia nr. 2 a dat aviz favorabil.

Domnul primar Cornel-Constantin-Ionică: PUG-ul nu va fi aprobat săptămâna viitoare. Este o primă vizualizare a PUG-ului a celor care s-au angajat că-l vor realiza. Autorizațiile de construire se eliberează sub autoritatea cuiva.

5

Retrag de pe ordinea de zi punctul nr. 29, respectiv ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Clădire locuințe colective” amplasată în municipiul Piteștii, strada Gârlei nr.74.” În ceea ce privește punctul nr. 22, există doar o singură instituție, și anume Garda Forestieră care este competentă să scoată din regimul silvic anumite suprafețe, în condițiile impuse de lege. Dacă există acel document este în regulă, dacă nu, îl voi retrage.

Sosește în sală doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana.

5                                                                                                               5

Consilieri prezenți: 21.

Domnul președinte de ședință supune la vot motivarea absențelor doamnei consilier de la ședința extraordinară din data de 24.07.2019 și de la ședința ordinară

5               5                                                                                                                                        5                          5               5

din data de 29.08.2019, care se aprobă în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință precizează că, la punctul ”Diverse” s-au înscris domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin și domnii consilieri Dinu Dănuț, Gentea Cristian, Sofianu Narcis-Ionuț și Zidaru Ionuț-Gabriel.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările ulterioare, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 283/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019.” Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Hotărârea nr. 284/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 283/2010 privind participarea municipiului Pitești, ca acționar, la constituirea operatorului regional S.C. Termo Calor Confort S.A. și delegarea gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat în municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.285/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Direcția pentru Evidența Persoanelor va avea un sediu nou în aproximativ două luni de zile.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 286/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alegerea președintelui de ședință.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Hotărârea nr. 287/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Deviere rețea termică - Liceul teoretic Ion Cantacuzino.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: A fost finalizată această importantă lucrare, urmând ca pe acest teren să se construiască o sală de sport din finanțări nerambursabile.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 288/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind îndreptarea unei erori materiale din preambulul H.C.L. nr.261/29.08.2019.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 289/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr. 25.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Hotărârea nr. 290/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea în municipiul Pitești a Târgului ”Toamna Piteșteana”, ediția a XIV-a, octombrie 2019.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Este ediția a XIV-a a acestui eveniment. Vă invităm pe toți, consilieri locali, mass-media, la deschidere care va avea loc pe data de 10 octombrie, ora 11.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 291/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali Costescu Cătălin, Duțulescu Gheorghe, Gentea Cristian, Janță Constantin-Daniel, Matei Ion, Tudosoiu Dumitru, Sofianu Narcis-Ionuț, Stanciu Alexandrina privind constituirea unei comisii de analiză și verificare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - ------------ ;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Dănuț Dinu a făcut următoarea observație: ”Cer sesizarea

5                                                                                                                  5

DNA întrucât nu suntem abilitați să cercetăm eventuale infracțiuni”.

5                                                                                                    5

Domnul consilier Cristian Gentea: Conform Codului Administrativ se poate iniția un proiect de hotărâre pentru constituirea unei comisii de verificare și control. Până la ședința din noiembrie comisia are timp să analizeze ce s-a întâmplat.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Nu mă opun constituirii acestei comisii, dar în continuare consider că trebuie sesizate instituțiile abilitate ale statului. Dacă se va 5

constata că au fost săvârșite infracțiuni? N-o să mă opun și voi vota acest proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședință: Comisia va analiza și va verifica, iar dacă se vor constata ilegalități se vor sesiza instituțiile statului.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Așa cum a spus și domnul Gentea, potrivit prevederilor Codului administrativ, putem constitui o comisie de analiză și verificare, atunci când considerăm că este necesar. Tot în Codul administrativ, la articolul 127 sunt prevăzute atribuțiile acestei comisii. În baza existenței unui principiu de nevinovăție, nu putem să vorbim de pe acum despre sesizarea unor organe de anchetă. Raportul va fi prezentat în ședința consiliului local din luna noiembrie, iar consiliul local va vota cu privire la măsurile care se vor lua. Dacă se vor constata fapte penale vor fi sesizate instituțiile abilitate, dar nu noi vom decide care vor fi acestea, competențele acestor instituții fiind deja stabilite prin lege.

Domnul președinte de ședință: Așteptăm raportul comisiei în ședința următoare a consiliului local și vom vedea după aceea ce trebuie făcut.

Domnul președinte de ședință precizează că sunt făcute următoarele propuneri: doamna consilier Bârlogeanu Marioara, domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu, domnii consilieri Cristian Gentea, Zidaru Ionuț-Gabriel și Narcis-Ionuț Sofianu, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței. A fost propus și domnul consilier Dănuț Dinu, dar a refuzat propunerea.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este necesar buletin de vot și trebuie desemnați doi consilieri locali.

5

Domnul președinte de ședință precizează că sunt făcute următoarele propuneri: doamnele consilier Mariana-Tatiana Preduț și Alexandrina Stanciu, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu program prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Trebuie desemnat un consilier local prin buletin de vot.

Domnul președinte de ședință precizează că este propus domnul consilier Bărbulescu Ilie, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu program prelungit ”Altina” Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Trebuie desemnat un consilier local prin buletin de vot.

Domnul președinte de ședință precizează că este propus domnul consilier Constantin-Daniel Janță, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este necesar buletin de vot și trebuie desemnat un consilier local.

Domnul președinte de ședință precizează că este propus domnul consilier Ion Matei, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit ”Altina” Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței ”Așchiuță” Pitești.”

5                                          5                   5               5                        5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este necesar buletin de vot și trebuie desemnat un consilier local.

Domnul președinte de ședință precizează că este desemnat domnul consilier Ionuț-Gabriel Zidaru, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru completarea H.C.L. nr.131/24.04.2019 privind aprobarea Programului minimal de activități pe anul 2019 și a Calendarului competițional pe anul 2019 la Fotbal Club Argeș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 292/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea dezmembrării unui imobil-teren, situat în Municipiul Pitești, str. Argedava.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Hotărârea nr.293/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea dezmembrării a trei imobile situate în Municipiul Pitești, cartierul Prundu. ”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Acest proiect va fi realizat prin CNI pe o suprafață de 12.000 mp. Va fi realizată o bază sportivă ultramodernă și acesta este singurul spațiu pe care îl puteam pune la dispoziție.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 294/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ

5                                               5                                                5

preuniversitar de stat, cu personalitate juridică din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Trebuie desemnați consilieri în consiliile de administrație la școli și sunt necesare buletine de vot.

5                 5                5

Domnul președinte de ședință: S-a modificat legislația și la unele unități de învățământ este necesar un număr de trei consilieri în consiliile de administrație.

5                                                                                                                                                                                                                                                  5

Au fost făcute propuneri în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate și în cadrul ședinței ordinare, urmând ca procedura de vot a proiectului de hotărâre și cea a votului secret să aibă loc la finalul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea la domeniul public a unei suprafețe de teren situate în punctul ”Tancodrom”, teren identificat cadastral sub nr. 99520, municipiul Pitești, județul Argeș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Prin preluarea acestei suprafețe de 395 mp se va întregi zona de pe o stradă situată în zona ”Tancodrom” pentru a facilita introducerea utilităților publice.

Domnul președinte de ședință: Se va lărgi strada respectivă.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.295/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru investiția ”Construire locuințe individuale și împrejmuire teren” situată în intravilanul municipiului Pitești, strada Gârlei, nr. 11 și f.n.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - nu s-a luat în discuție.

5

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Acolo a fost vorba despre o eroare, așa cum intuiam. Nu se pot transforma 350 mp prin scoatere din fondul forestier în 1000 mp curți-construcții. Rog executivul să retragă acest proiect de pe ordinea de zi.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Voi retrage acest proiect de pe ordinea de zi.

Punctul 22: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru investiția ”Construire locuințe individuale și împrejmuire teren” situată în intravilanul municipiului Pitești, strada Gârlei, nr. 11 și f.n.” a fost retras de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Ansamblu locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Nicolae Labiș, nr. 30.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - negativ;

 • - comisia nr.3 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - nu s-a luat în discuție.

5

Domnul consilier Cristian Gentea: Comisia nr. 2 a dat aviz ”negativ” la acest proiect de hotărâre. Comisia tehnică a solicitat proiectantului opțiunea cererilor de branșament de la Apă Canal și CEZ, dar acesta nu le-a obținut. Probabil că nici furnizorii de utilități nu-și asumă responsabilitatea.

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul nr. 23 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Ansamblu locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Nicolae Labiș, nr. 30” în forma prezentată de initiator, care este respins cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Ansamblu rezidențial (locuințe colective cu funcțiuni complementare)” amplasată în municipiul Pitești, străzile Negru Vodă și Tache Ionescu nr. 2, 4, 8, 10 și 3.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - nu s-a luat în discuție.

5

Domnul consilier Cristian Gentea: Ne-am deplasat în teren și am constatat că spațiul este mare, dar este o problemă cu regimul de înălțime. Comisia nr. 2 s-a pronunțat strict pe legislația de urbanism. Rapoartele de informare publică nu au nicio finalitate.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Zona respectivă este foarte aglomerată și mă gândesc la oportunitatea acestui proiect de hotărâre.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Avem un PUG de 20 de ani. Nu 5

avem studii serioase, la zi, privind traficul. Avize sunt, dar traficul este foarte aglomerat. Ar trebui să solicităm un studiu privind traficul în municipiul Pitești care să se realizeze în toate zonele orașului și la anumite ore. Sunt de acord cu ceea ce spune domnul consilier Gentea că comisia nr. 2 se pronunță pe documentația de urbanism.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Suprafața în zonă este foarte generoasă. Dar vom solicita de la Ministerul de Interne un studiu privind traficul în zonă.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Să vedem ce soluții găsesc și dumnealor și ce răspuns ne dau.

Domnul consilier Cristian Gentea: Sunt de acord cu domnul Dinu și cu domnul Sofianu. Am crezut că se solicită acest aviz de circulație, fiind o construcție

5      7                                                         5

mare.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Aceste avize de circulație se solicită oricum. Acum vom solicita un studiu mai aprofundat cu privire la acest aspect. Nu este aceasta procedura, dar ne-o insușim. Voi retrage acest proiect de pe ordinea de zi.

Punctul nr. 24 ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Ansamblu rezidențial (locuințe colective cu funcțiuni complementare)” amplasată în municipiul Pitești, străzile Negru Vodă și Tache Ionescu nr. 2, 4, 8, 10 și 3” a fost retras de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Clădire Sb+P+1E (service rapid, garaj și spații parcare) și refacere împrejmuire teren”, amplasată în municipiul Pitești, strada Frații Turnavițu nr.1”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - nu s-a luat în discuție;

5      7

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - nu s-a luat în discuție.

5

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Foarte mulți din zonă și-au făcut parcări și tot felul de ziduri ornamentale pe domeniul public. În curând vom încerca să facem un sens giratoriu în zona Târgului Săptămânal și va fi cuprinsă și această zonă.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Când vor începe lucrările, ar trebui să se asigure un afișaj în zonă, așa cum s-a făcut și în zona bisericii ”Sf. Nicolae”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 296/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Bloc de locuințe S+P+5/6rE și împrejmuire teren”, amplasată în municipiul Pitești, strada Gheorghe Ionescu Gion nr.2B”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - nu s-a luat în discuție.

5

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 297/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Extindere și supraînălțare imobil existent (spații servicii și locuințe colective)”, amplasată în municipiul Pitești, bulevardul Republicii nr.55-57.” Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu s-a luat în discuție;

5      7

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - nu s-a luat în discuție.

5

Domnul consilier Cristian Gentea: În principiu suntem de acord, deși se va crea un disconfort maxim în zonă.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Vreau să îl întreb pe domnul primar, dacă se respectă prevederile referitoare la procentul de spații verzi și, de asemenea care este acesta în zona centrală.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Per total va fi respectat acest procent. Dacă vă referiți strict la acea locație, există spațiu verde foarte mult, dar o parte din el va dispărea când vor fi amenajate parcări. Vor fi probleme, așa cum spunea și domnul Gentea, datorită disconfortului care se va crea.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Deci nu va fi respectat procentul de spațiu verde în zona respectivă și din acest motiv consider că nu este oportun. Aș propune să retrageți acest proiect de pe ordinea de zi.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Voi retrage acest proiect de hotărâre.

Punctul nr. 27 ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Extindere și supraînălțare imobil existent (spații servicii și locuințe colective)”, amplasată în municipiul Pitești, bulevardul Republicii nr.55-57” a fost retras de pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Vasile Militaru nr.29 pentru investiția ”Construire imobile locuințe colective, împrejmuire teren și zid de sprijin”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - nu s-a luat în discuție.

5

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 298/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Clădire locuințe colective” amplasată în municipiul Piteștii, strada Gârlei nr.74”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu s-a luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - nu s-a luat în discuție;

5      7

 • - comisia nr.3 - nu s-a luat în discuție;

5      7

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

 • - comisia nr.5 - nu s-a luat în discuție.

5

Punctul 29 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Clădire locuințe colective” amplasată în municipiul Piteștii, strada Gârlei nr.74”, a fost retras de pe ordinea de zi la începutul ședinței.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în H.C.L. nr. 251/29.08.2019.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este doar o îndreptare de eroare materială apărută la numărul cărții cadastrale. Nu se schimbă nimic pe fond.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, devenind

Hotărârea nr. 299/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea dezmembrării unor imobile situate în municipiul Pitești, bulevardul Republicii.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel-Ionică: Este în zona Tudor Vladimirescu, iar terenul a aparținut societăților Meta Bet și Textila. Vor fi create multe locuri de muncă. În zona respectivă se vor face lucrări de amenajare a unui sens giratoriu și o pasarelă construită de firma respectivă, care, ulterior ne va fi dată nouă. Toată zona se va transforma radical.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Inițial aș fi vrut să votez împotrivă deoarece nu am înțeles din materialele anexate care este scopul acestei dezmembrări, dar sunt convins că este justificată această solicitare. Vă adresez o rugăminte, domnule primar: să vorbiți cu investitorul și să ne facă o prezentare amplă a proiectului, unde să fie invitați și reprezentanți ai presei să vedem mai multe detalii ale acestei investiții.

5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este foarte bună propunerea. Vom vorbi cu investitorul și vom face această prezentare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

5                                                                                         5                                        5

evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 301/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții.”

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 302/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare B-dul Eroilor (între strada Exercițiu și B-dul Republicii)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul Mihai Foamete: Aș dori să precizez că la acest proiect de hotărâre și la următoarele două există o eroare materială în sensul că la art. 2 alin.4 cuvântul 5

”anexa” se va înlocui cu cuvântul ”anexe”.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: A fost necesar să reabilităm bulevardul Eroilor și cred că este o lucrare reușită.

5                                                                                         5

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Ce perioadă de garanție au lucrările?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Au garanție 24 de luni.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 303/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Îmbrăcăminte bituminoasă strada Plopilor”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Prin aceste lucrări de pe str. Plopilor, str. George Sion, b-dul Eroilor s-a schimbat în bine zona carosabilă a orașului și aș dori să aprobăm mai multe astfel de proiecte.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Lucrările de pe strada Plopilor au garanție 48 de luni.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 304/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada George Sion”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 305/26.09.2019.

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 306/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei fidelitate-nunta de diamant”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 307/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind declararea drept locuință de necesitate a unei unități locative”.

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 308/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de asociere și a unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului public al

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba despre 101 stații de călători care vor fi modernizate. Contractele se prelungesc periodic până la demararea lucrărilor. Vă informez că vor fi semnate mai multe proiecte importante în perioada următoare.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Voi vota ”pentru” și la acest proiect, deși nu sunt în totalitate de acord. Care este finanțarea care se așteaptă pentru acest proiect și care este perioada de așteptare? Aceste contracte le-am tot prelungit. Am fost plecat și astăzi la Giurgiu și am remarcat că stațiile lor de autobuz arată mult mai bine decât ale noastre. La noi arată foarte urât și poate puneți ceva provizoriu să se adăpostească oamenii.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Perioada de așteptare nu o cunoaștem. Nu depinde de noi. Perioada pentru proiectul de regenerare urbană a fost între anii 2007-2016.

Domnul Adrian Oprescu: Pentru acest proiect așteptăm o finanțare de 5.400.000 euro. Pentru alte proiecte depuse în același timp cu acesta au început să ne sosească finanțările. Etapa tehnico-financiară durează o perioadă cuprinsă între o lună și trei luni. Tot în această etapă se vor amenaja aceste stații prin construcții ușoare pe placă de beton.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Am fost la Slobozia la o întrunire cu mai mulți președinți ai consiilor județene din țară și am constatat că în zona noastră

5 ±   5     5              J    5         55

lucrurile se desfășoară foarte bine.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Acum câteva zile a fost o întâlnire

5

referitoare la Smart City la care nu am fost invitați.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: S-au realizat multe obiective în Pitești.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Am fost într-o seară singur la Piața Trivale și nu mi-a venit să cred că s-au finalizat lucrările. Nu am fost invitați nici la

5                                                                                                                                                                                                                                      5

inaugurarea Pieței Trivale. Aștept să ne invitați la discuțiile despre Smart City.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu a fost o inaugurare propriu zisă. Sperăm să terminăm și Piața Găvana cât mai repede.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Vă invităm de pe acum la Conferința finală privind Smart City care va avea loc în data de 17.10.2019. Veți fi anunțați din timp.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 309/26.09.2019.

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre

Domnul consilier Dănuț Dinu: Domnule primar, ar fi bine să intensificați patrularea Poliției Locale.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Avem și Poliție Națională și Jandarmerie.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Ieri am fost la Piața Trivale și am avut un incident. Am fost înjurat, jignit, iar polițiștii locali, fiind la fața locului nu au intervenit. Mă voi abține la acest proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 de voturi ”pentru” și o ”abținere” (domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu), devenind

Hotărârea nr. 310/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 249/29.08.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip ”Sală de sport Colegiul Național Liceal ”Alexandru Odobescu” din Municipiul Pitești, str. Vasile Pârvan nr. 1, județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 311/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.236/18.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - ”Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu” din Municipiul Pitești, str. Paltinului nr.2, județul Argeș.”

Se prezint ă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 312/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 44 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 248/29.08.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot ”Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială ”Tudor Mușatescu” din municipiul Pitești, str. Vasile Pârvan nr.3, județul Argeș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 313/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 45 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind alocarea unor sume de la bugetul local al municipiului Pitești pe anul 2019, pentru finanțări nerambursabile.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Avem obligația să asigurăm sume din bugetul local pentru partea de contribuție.

Domnul consilier Ionuț-Gabriel Zidaru: Ar trebui să beneficieze toate

5

cultele de aceste facilități.

5

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Îi adresez rugămintea domnului Primar de a organiza acțiuni la nivelul municipiului Pitești în cadrul unui proiect ”Antidrog”.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 46 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare spațiu Bd. Republicii, bl. D5B, Parter.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Prin această investiție se rezolvă problema spațiului pentru Direcția de Asistență Socială. Aici a funcționat ”Clubul Pensionarilor”.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Domnule primar, v-aș ruga să aveți în vedere amenajarea unor centre pentru femeile abuzate.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Vor fi realizate două proiecte în acest sens în valoare de 2 mil. euro. Am vorbit deja cu domnul primar.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 315/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 47 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru accesul spectatorilor la jocurile de baschet masculin și volei feminin organizate pe teren propriu în sezonul competițional 2019-2020.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 316/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 48 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind schimbarea denumirii unui imobil, proprietatea Primăriei Municipiului Pitești, situat pe Bulevardul Petrochimiștilor la nr. 48.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 317/26.09.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 49 de pe ordinea de zi: ”Raport privind vânzarea fără licitație a unui teren.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil raportul;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil raportul;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil raportul;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil raportul;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil raportul.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Am văzut din materialele prezentate că este vorba de o suprafață mai mică față de totalul suprafeței.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Noi le-am răspuns doar celor care locuiesc acolo și au solicitat vânzarea terenului din curțile respective.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 50 de pe ordinea de zi: ”Informare cu privire la situația aplicării unei hotărâri judecătorești - Baza Sportivă Aripi.”

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Prefectura nu a eliberat niciun titlu de proprietate până acum și nu se poate face exproprierea fără aceste acte.

Punctul 50 de pe ordinea de zi a fost luat la cunoștință de către consiliul local.

Se derulează procedura de vot secret privind constituirea unei comisii de analiză și verificare.

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Cristian Gentea, anunță rezultatului votului: doamna consilier Marioara Bârlogeanu, domnii consilieri Cristian Gentea, Narcis-Ionuț Sofianu, Ionuț-Gabriel Zidaru și domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu.

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul nr. 10 de pe ordinea de zi : ”Proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali Costescu Cătălin, Duțulescu Gheorghe, Gentea Cristian, Janță Constantin-Daniel, Matei Ion, Tudosoiu Dumitru, Sofianu Narcis-Ionuț, Stanciu Alexandrina privind constituirea unei comisii de analiză și verificare”, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 318/26.09.2019.

Se derulează procedura de vot secret privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Pitești.

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Cristian Gentea, anunță rezultatului votului: doamnele consilier Alexandrina Stanciu și Mariana-Tatiana Predut.

5                                                                                  5

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul nr. 11 de pe ordinea de zi : ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Pitești”, care este aprobat în unanimitate de voturi pentru doamna consilier Alexandrina Stanciu și cu 20 de voturi ”pentru” și un vot ”împotrivă” pentru doamna consilier Mariana-Tatiana Preduț, devenind

Hotărârea nr. 319/26.09.2019.

Se derulează procedura de vot secret privind numirea reprezentantului în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu program prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești.

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Cristian Gentea, anunță rezultatului votului: domnul consilier Ilie Bărbulescu.

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul nr. 12 de pe ordinea de zi : ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu program prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești care este aprobat cu unanimitate de voturi devenind Hotărârea nr. 320/26.09.2019.

Se derulează procedura de vot secret privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu program prelungit ”Altina” Pitești.

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul Cristian Gentea, anunță rezultatului votului: domnul consilier Constantin-Daniel Janță.

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul nr. 13 de pe ordinea de zi : ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu program prelungit ”Altina” Pitești” care este aprobat cu 20 de voturi ”pentru” și un vot ”împotrivă” devenind

Hotărârea nr. 321/26.09.2019.

Se derulează procedura de vot secret privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești.

5

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Cristian Gentea, anunță rezultatului votului: domnul consilier Ion Matei.

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul nr. 14 de pe ordinea de zi : ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit ”Piticot Barbă-Cot” Pitești, care este aprobat cu unanimitate de voturi devenind Hotărârea nr. 322/26.09.2019.

Se derulează procedura de vot secret privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit ”Altina” Pitești.

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Cristian Gentea, anunță rezultatului votului: doamna consilier Alexandrina Stanciu.

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul nr. 15 de pe ordinea de zi : ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit ”Altina” Pitești”, care este aprobat cu 20 de voturi ”pentru” și un vot ”împotrivă” devenind

Hotărârea nr. 323/26.09.2019.

Se derulează procedura de vot secret privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței ”Așchiută” Pitești.

5                                          5                   5               5                        5

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Cristian Gentea, anunță rezultatului votului: domnul consilier Ionuț-Gabriel ~                 5                                                                                                                                    5

Zidaru.

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul nr. 16 de pe ordinea de zi : ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței ”Așchiuță” Pitești” care

5                                             5                    5               5                         5

este aprobat cu unanimitate de voturi devenind

Hotărârea nr. 324/26.09.2019.

Se derulează procedura de vot secret privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ

5                                               5                                                5

preuniversitar de stat, cu personalitate juridică din municipiul Pitești.

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Cristian Gentea anunță rezultatului votului, fiind exprimate 21 de voturi ”pentru” așa cum s-a propus în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate și în cadrul ședinței ordinare.

5               5

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul nr. 20 de pe ordinea de zi : ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică din municipiul Pitești” care este aprobat cu unanimitate de voturi devenind

Hotărârea nr. 325/26.09.2019.

Diverse:

Domnul consilier Cristian Gentea: Prima problemă pe care v-o supun atenției este legată de F.C. Argeș, și anume că acesta, în curând n-o să mai poată funcționa. Din consiliul de administrație, la acest moment fac parte eu, domnul consilier Gardin, domnul consilier Preda, domnul Șerban Dragoș, domnul Alexandru Marin, domnul Zichil Constantin și doamna Orășanu Floarea. Doamna Gava Maria și-a dat demisia acum aproximativ un an de zile, iar domnul Foamete Mihai, fiind președinte al Asociației de Fotbal, de asemenea și-a dat demisia pe motiv de incompatibilitate.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Acest consiliu de administrație trebuie completat.

Domnul consilier Cristian Gentea: A doua chestiune este legată de S.C. Apă Canal 2000 S.A. Probabil că ați observat și dumneavoastră și dintre cetățeni că a scăzut factura la apă. Costul apei și al canalului la Pitești este de 7,46 lei/m3 și suntem pe locul 13 în țară din acest punct de vedere, dar aici nu mai este meritul nostru. Atunci când te împrumuți la instituții financiar-bancare europene cum este BERD trebuie să respecți condițiile impuse de ei. Lucrurile s-au derulat foarte bine și este singurul operator din România cuprins într-un proiect derulat de BERD, începând cu 01.01.2020. De asemenea, într-un alt proiect pilot, au fost aleși 6 operatori din toată țara, printre care și noi.

Domnul consilier Ionuț-Gabriel Zidaru: Îmi solicită tot mai mulți cetățeni să

5                                                                                                                                        5                   5

amenajăm o trecere de pietoni în zona Calea Câmpulung. Nu au pe unde să traverseze.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Niciodată nu se va amenaja acolo căci este una în dreptul magazinului de mobilă ”Slava”. S-au analizat toate posibilitățile.

Domnul consilier Ionuț-Gabriel Zidaru: Să se analizeze în comisia de

5

circulație.

5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Comisia de circulație se va întruni săptămâna viitoare.

Domnul consilier Ionuț-Gabriel Zidaru: O a doua problemă se referă la activitățile sportive. Am văzut că acum aproximativ 2 ani s-a alocat pentru echipa de rugby suma de 80 mii-90 mii, iar anul acesta nu s-au mai alocat. Aș dori să-mi spuneți de ce.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Dar nu am văzut niciun rezultat anul acesta.

Domnul consilier Cristian Gentea: S-a analizat situația lor în consiliul de

5

administrație. Nu poți să dai bani și să nu se vadă nimic (rezultate, jucători), indiferent despre ce sport este vorba.

Domnul consilier Ionuț-Gabriel Zidaru: Organizați o întâlnire cu ei.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am mai discutat cu ei.

Domnul consilier Marin Preda: Mă adresez în special comisiei nr. 2: toate documentațiile să se studieze, să fie prezentate și să ne deplasăm împreună în teren. Să nu mai fie situații când, la ședințele pe comisii, să nu fie date avize.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Se poate face deplasare în teren înainte de ședință, poate în jur de ora 13 și mergem împreună cu domnul arhitect șef. Puteți merge oricând doriți.

Domnul consilier Cristian Gentea: Noi am fi bucuroși să mergem împreună la fața locului.

5

Domnul consilier Marin Preda: Vreau să vă atrag atenția că în zona Prefecturii este foarte neîngrijit. Cei de la spații verzi nu se ocupă deloc și este mizerie în zonă. Acea locație nu face parte tot din administrarea noastră?

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Toți proprietarii și asociațiile de proprietari au obligația să-și întrețină curățenia. În municipiul Oradea, în perioada 15 martie-15 octombrie, Poliția Locală merge pe teren și dă amenzi asociațiilor de proprietari care nu-și respectă îndatoririle.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Aș vrea să-l întreb pe domnul primar ce se mai aude cu stadionul ”Sansiro”.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Au fost 4 oferte depuse, dar o firmă a fost descalificată. Suntem în procedură maximă și se va stabili în curând cine va realiza.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Domnule primar, revin cu rugămintea de a amenaja spații destinate animalelor de companie. Sunt mulți oameni care au animale.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am avut o locație propusă de cetățeni, lângă Casa Sindicatelor și a fost analizată această posibilitate.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Există un spațiu pe bulevardul Republicii, vis-a-vis de spălătoria Smart Wash, care ar putea fi folosit în acest scop.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Vom analiza și această posibilitate.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Cred că ar fi bine să amenajăm la liceele din oraș parcări pentru biciclete. Poate așa vor începe să vină la școală și cu bicicleta.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este o idee foarte bună. Vom analiza această posibilitate.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Aș dori să ne prezentați în ședința

5   5   ±555

următoare a consiliului local un raport referitor la o parohie din centru, acolo unde am pierdut aproximativ 4000 mp. De asemenea, revin cu observația că avem cele mai urâte spații verzi din zonă, nu le udăm și nu le îngrijim.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Se va ocupa Serviciul Juridic să întocmească raport solicitat.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Pentru ședința următoare a consiliului local aș dori să ne fie prezentate două rapoarte, unul legat de procesele în instanță cu Lea Internațional și un altul în legătură cu litigiul pe care l-a avut Primăria Pitești cu un cetățean având ca obiect drumul care leagă Cornul Vânătorului cu cartierul Găvana.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Vor fi întocmite tot de Serviciul Juridic.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Daniel Florea

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red.Elena-Irina Chiriță

1ex.