Proces verbal din 24.04.2019

Proces-verbal sedinta ordinara 24.04.2019


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 24.04.2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.723 din 13.04.2019.

La ședință participă de drept:

 • -  dl. Constantin-Cornel Ionică - Primarul Municipiului Pitești;

 • -  dl. Andrei-Cătălin Călugăru - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală. Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 22;

Consilier absent: domnul consilier Gheorghe Duțulescu.

Președinte de ședință este domnul consilier Iuliu-Radu Bănică.

Se acordă comisiilor de specialitate câteva minute pentru analizarea punctelor suplimentare de pe ordinea de zi.

Executivul precizează că există modificări și completări la proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

 • I. Se introduc pe ordinea de zi următoarele materiale:

La punctul nr.42 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești pe anul 2019 ».

La punctul nr.43 de pe ordinea de zi: «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Termo Calor Confort S.A.».

Punctele 42 - 51 inițiale de pe ordinea de zi se renumerotează și devin punctele 44 - 53.

La punctul nr.54 de pe ordinea de zi se introduce : «Informare privind înființarea unei asociații club sportiv de drept privat cu scopul de a prelua activitatea fotbalistică a clubului sportiv de drept public FC Argeș.».

Restul punctelor de pe ordinea de zi se renumerotează.

II. La punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019» se modifică și se completează astfel:

 • Veniturile (la capitolul 42.02 „Subvenții de la bugetul de stat”, subcapitolul 41 „Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății”) și cheltuielile (la capitolul 66.02 ,,Sănătate“, subcapitolul 50 ,,Alte cheltuieli în domeniul sănătății”, paragraful 50 ,,Alte instituții și acțiuni sanitare”, titlul 10 ,,Cheltuieli de personal” și titlul 20 ,,Bunuri și servicii”) propuse prin proiectul de hotărâre se suplimentează cu suma de 4.636 mii lei, întrucât Direcția de Sănătate Publică Argeș a comunicat suma anuală care se va aloca Municipiului Pitești pentru finanțarea sănătății, respectiv a cabinetelor de medicină generală și dentară din unitățile școlare de învățământ.

5            5                                                5

 • Veniturile (la capitolul 37.02 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitolul 01 „Donații și sponsorizări”) și cheltuielile (la capitolul 51.02 ,, Autorități publice și acțiuni externe“, subcapitolul 01 ,,Autorități executive și legislative”, paragraful 03 „Autorități executive”, titlul 71 ,,Active nefinanciare”) propuse prin proiectul de hotărâre se suplimentează cu suma de 5 mii lei ca urmare a încasării de sponsorizări destinate susținerii realizării obiectivului „Film de prezentare a Municipiului Pitești”.

 • Veniturile se modifică la următoarele surse:

 • a) la capitolul 15.02 „Taxe pe servicii specifice”, subcapitolul 01 „Impozit pe spectacole” prevederea anuală va fi de 165 mii lei;

 • b) la capitolul 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități”, subcapitolul 03 „Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare” prevederea anuală va fi de 4.400 mii lei;

 • c) la capitolul 33.02 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 28 „Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri” prevederea anuală va fi de 1 mie lei;

 • d) la capitolul 36.02 „Diverse venituri”, subcapitolul 01 „Venituri din aplicarea prescripției extinctive”, paragraful 01 „Venituri din aplicarea prescripției extinctive” prevederea anuală va fi de 10 mii lei.

 • •  Anexa nr. 3, în cadrul Programului de investiții al municipiului Pitești pe anul 2019 se propun următoarele modificări :

 • a) la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Dotări”, prevederea la Primăria Municipiului Pitești va fi de 3.837 mii lei;

5                                                                   ~

 • b) la capitolul 84.02,,Transporturi“, grupa A „Lucrări în continuare”, Administrația Domeniului Public Pitești:

 • - se diminuează cu suma de 20 mii lei prevederea obiectivului „Modernizare strada Profesor Ștefan Chicoș, zona Tancodrom, municipiul Pitești” ;

 • - se suplimentează cu suma de 20 mii lei prevederea obiectivului „Lărgire strada Maior Șonțu și C.A Rosetti, până la intersecția cu B-dul Republicii”.

 • •  Anexa nr. 6, în cadrul Programului de investiții al Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019 se vor opera aceleași modificări care au fost propuse pentru Primărie în anexa nr.3.

 • •  Anexa nr. 7, în cadrul Listei de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019, la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, la mijlocul fix „Film de prezentare a Municipiului Pitești”, prevederea va fi de 55 mii lei;

Prin urmare, proiectul de hotărâre se modifică și se completează astfel:

 • Preambulul se completează cu adresa nr. 6922/23.04.2019 a Direcției de Asistență Socială a Muncipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.20114/23.04.2019, prin care s-a comunicat suma totală care se alocă bugetului municipiului Pitești pe anul 2019 pentru finanțarea sănătății, respectiv a cabinetelor de medicină generală și dentară din unitățile școlare de învățământ, în baza Contractului nr.1/22.04.2019 încheiat cu Direcția de Sănătate Publică Argeș, înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr.20283/24.04.2019;

 • Art.1 se modifică și va avea următorul cuprins: „Se aprobă bugetul municipiului Pitești pe anul 2019 cu venituri totale în sumă de 313.047,70 mii lei, cheltuieli totale în sumă de 398.808,70 mii lei și un deficit în sumă de 85.761 mii lei, potrivit anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3.”

 • În cuprinsul art. 2, se modifică suma vărsămintelor din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2019 și va fi de 12.625 mii lei.

5

 • În cuprinsul art. 6, se modifică suma reprezentând bugetul Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019 și va fi de 243.933 mii lei.

În baza modificărilor propuse mai sus, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător cu respectarea structurii clasificației bugetare a veniturilor și cheltuielilor bugetului municipiului Pitești pe anul 2019, modificări care vor fi prevăzute în anexele care fac parte integrantă din hotărâre.

 • III. La punctul nr. 6 de pe ordinea de zi, «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2019» se modifică și se completează în sensul că în anexa nr. 2, în cadrul Programului de investiții al Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2019 se vor opera aceleași modificări care au fost propuse pentru această instituție în anexa nr. 3 la „Proiectul de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019”.

 • IV. La punctul nr. 11 de pe ordinea de zi, «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2019» se modifică și se completează în sensul că este necesară suplimentarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2019 cu suma de 4.636 mii lei la activitatea cabinetelor medicale școlare, capitolul 66.02 ,,Sănătate“, subcapitolul 50 ,,Alte cheltuieli în domeniul sănătății”, paragraful 50 ,,Alte instituții și acțiuni sanitare”, după cum urmează:

 • a) 4.576 mii lei la titlul 10 ,,Cheltuieli de personal”, articolul 10.01 „Cheltuieli salariale în bani” - 4.486 mii lei și articolul 10.03 „Contribuții” - 90 mii lei;

 • b) 60 mii lei la titlul 20 ,,Bunuri și servicii”, articolul 20.04 „Medicamente și materiale sanitare” - 50 mii lei, articolul 20.05 „Bunuri de natura obiectelor de inventar” - 10 mii lei.

Prin urmare, în cuprinsul art. 1, se modifică suma reprezentând bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2019 și va fi de 53.473,70 mii lei.

În baza modificărilor propuse mai sus, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător cu respectarea structurii clasificației bugetare a cheltuielilor bugetului instituției pe anul 2019, modificări care vor fi prevăzute în anexele care fac parte integrantă din hotărâre.

Domnul președinte de ședință Iuliu-Radu Bănică supune la vot ordinea de zi cu modificările și completările aduse la cunoștință, care este aprobată cu unanimitate de voturi, precum și motivarea absenței domnului consilier Ilie Bărbulescu de la ședința de îndată din 19.03.2019 (probleme personale) care se aprobă în unanimitate.

Domnul președinte de ședință Iuliu-Radu Bănică supune la vot procesul verbal aferent ședinței ordinare din data de 21.02.2019, a procesului verbal aferent ședinței extraordinare din data de 06.03.2019 și a procesului verbal aferent ședinței

5             5                                                                                                                        5          1                                                                          5

de îndată din data de 19.03.2019, care sunt aprobate cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință solicită înscrierile pentru punctul “Diverse”, unde sunt notați domnii consilieri locali Gentea Cristian, Sofianu Narcis-Ionuț, Preda

5

Marin, Zidaru Ionuț.

~

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț dorește să dea cuvântul pentru dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi, reprezentantului asociației partenere la o consultare publică, respectiv domnul Paparete Traian.

Domnul președinte de ședință Iuliu-Radu Bănică supune la vot cererea domnului consilier Sofianu Narcis-Ionuț privind luarea cuvântului de către domnul Paparete.

Din acest moment este prezent și domnul consilier Gheorghe Dutulescu, care și votează, fiind astfel prezenți toți cei 23 de consilieri locali. Astfel, solicitarea domnului Sofianu, ca urmare a supunerii la vot, este respinsă, fiind înregistrate 6 voturi “împotrivă”(domnii consilieri Zidaru Laurențiu Marian, Apostoliceanu Sorin, Janță Constantin Daniel, Tudosoiu Dumitru, Preda Marin, Bănica Iuliu-Radu), 8 voturi “pentru” (domnii consilieri Florea Daniel, Morlova Eduard, Olariu Gheorghe-Ionuț, Zidaru Ionuț-Gabriel, Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin, Sofianu Narcis-Ionuț, doamna consilier Stanciu Alexandrina), 9 “abțineri”.

Domnul președinte de ședință Iuliu-Radu Bănică supune dezbaterii punctul nr.1 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință Iuliu-Radu Bănică menționează, pe rând, amendamentele la acest proiect de hotărâre, astfel:

Amendamentul domnului consilier Neacșu Mariean: “Pentru reducerea pierderilor de agent termic, propune reabilitarea sistemului de furnizare și distribuție la 3 centrale de cartier. ”

Domnul președinte de ședință Iuliu-Radu Bănică: Domnule consilier Mariean Neacșu, vă mențineți amendamentul?

5    ~                       5         5

Domnul consilier Mariean Neacșu: Da, îmi mențin amendamentul. Vin cu 5                 ~                           5

precizări: Din cele 57 centrale de cartier, există acum pe sistemul de distribuție și furnizare, pierderi de căldură de 26%. Acest amendament este în ideea de a menține, și, dacă reușim, să coborâm prețul la gigacalorie. Este inadmisibil, ca după o investiție așa de mare, să suplimentăm. Propun să fie alese 3 centrale de cartier, de către SC Termocalor, cu cele mai mari pierderi, pentru înlocuirea conductelor uzate/degradate. Ne extindem și la restul sau nu? Vedem!

5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am discutat cu domnul consilier Mariean Neacșu. Angajamentul este uriaș. Sunt pierderi considerabile. Nu am mai pus bani în ultimul timp pentru reabilitare. Vom avea în vedere. Nu putem modifica acum pentru că nu avem ceva previzibil/o sursă de finanțare. Reținem ca propunere! Se aude că va fi o rectificare bugetară la nivelul bugetului național.

Domnul consilier Mariean Neacșu: Îmi susțin amendamentul, cel puțin în prima etapă, ca fonduri pentru proiectare.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Reținem ca propunere în procesul verbal de ședință.

5               5

Amendamentul domnului consilier Florea Daniel: “Se modifică Bugetul local al Municipiului Pitești la capitolul 68.02. Se modifică bugetul de Asigurări în Asistența Socială cu aproximativ 5500 mii lei pentru acordarea indemnizației de 1000 ron/pentru fiecare nou născut în anul 2019. ”

Domnul consilier Florea Daniel: ALDE susține bugetul Municipiului Pitești sub condiția să ne susțineți și dvs pentru acordarea indemnizației de 1000 5                                     5                                     5         5      5                  1                                                                                 5

ron/pentru fiecare nou născut care are părinții cu domiciliul în Pitești. Menționez că am primit o informație falsă, nu este vorba despre 5500 copii nou-născuți, ci 1500 copii nou-născuți cu părinții având domiciliul în Pitești. Nu este o sumă mare care să afecteze bugetul municipiului Pitești. 1500 copii x 1000 ron/pentru fiecare nou născut care are părinții cu domiciliul în Pitești = 1.500.000 ron. Dumneavoastră puteți să hotărâți. Sunt 3 soluții: ori ca propunere/ori din excedentul bugetar/ sau un procent din subvenția gigacaloriei (să plătească din cei 80% care susțin cei 20%).Votăm bugetul, dar avem această propunere.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Dacă dumneavoastră credeți că votați bugetul nostru/al altcuiva, este o greșeală. Votați bugetul municipiului Pitești. Am făcut toate eforturile pentru persoanele cu dizabilități. Din anul 2019, avem această obligativitate pentru persoanele cu handicap. 296 miliarde lei trebuie suportate din bugetul local pentru persoanele cu dizabilități. La învățământ investim anual sume importante; la locurile de joacă, evoluția cheltuielilor s-a dus la 26 miliarde lei. Referitor la trusoul pentru nou-născut: numeri pe degete, la nivel de țară, unitățile care au instituit această măsură în urmă și pot merge în continuare (Bascov, București, Brașov). Există restricție clară la acest moment. Dacă găsim resurse, vom vedea.

La fel și cu creșele, cheltuielile sunt uriașe. Și eu susțin spusele dumneavoastră. Este vorba despre posibilități reale. Dacă vreți, semnez și eu lista dumneavoastră.

Domnul consilier local Florea Daniel: Avem 1400 semnături.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nimeni nu ar refuza această propunere. Dar aici este vorba de posibilități reale și palier legislativ.

Domnul consilier local Florea Daniel: Bascov a dat.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: De ce nu au dat celelalte 4000 de unități administrative din țară? Doar 10 din țară?

5                                                                   5                                                          5

Domnul consilier local Zidaru Ionuț: Această inițiativă este importantă. Avem excedentul bugetar de 30 milioane lei.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Colegii zâmbesc. Bugetul este deficitar, că nici nu pot spune că este buget. Am tăiat foarte mult din proiecte. Nu suntem siguri că le ducem la bun sfârșit. Este un buget restrictiv. Din cei 60% acordați pentru IGV, nouă ne-ar trebui triplu. Deocamdată mergem pe ce avem.

Domnul consilier local Zidaru Ionuț: S-au născut 5340 copii în anul 2018.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Găsim proiecte și priorități.

Domnul consilier local Zidaru Ionuț: Rata școlară scade anual. Suntem în 5                        5

deficit. Sunt 177.000 copii născuți anual la nivel național. Trebuie să avem un program pentru sprijinirea natalității și a familiei tinere.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Bursele școlare/cele de merit rămân: fonduri alocate în valoare de 20 miliarde lei. Asistența socială: la fel. Fără

5

griji! Sunt prioritare! Toate sunt pentru copii și le susținem. Mai trebuie să facem ceva și pentru oraș, să se vadă!

Domnul consilier Zidaru Ionuț: Mai trebuie avut în vedere și cetățeanul!

5                                                                                                5                   5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu pot fi aprobate aceste sume în această ședință în niciun caz! Asta este procedura. Nu putem discuta nimic concret.

Domnul consilier Zidaru Ionuț: Îmi susțin amendamentul.

5                             5

Domnul consilier Gentea Cristian: Cred că este un proiect bun, nu vital! Nu cred că poate fi condiționată votarea bugetului de această propunere. Explicațiile domnului primar sunt foarte clare. Întrebările mele sunt:

 • 1.În acest moment, dacă nu putem acorda stimulentul, nu votați bugetul?

 • 2.Domnule secretar, în acest moment nu există bază legală. Știu că se acordă acest trusou/ajutor în alte părți, așa cum și noi acordăm acele diplome de fidelitate. Azi nu am mai putea. Azi nu există bază legală. Așa am înțeles! Greșesc?

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: La inițiativa consilierilor locali, așa cum am spus în răspunsul scris: Din punctul meu de vedere și al compartimentului de specialitate, nu avem identificată o bază legală clară și nici competențe delegate de stat. Statul nu ne-a dat în sarcină să putem institui un stimulent financiar. Stimulentul financiar se acordă în condițiile legii. Nu am găsit un act normativ în care să se spună acest lucru. Prevederile legale invocate în proiect privesc doar unele principii de drept. Prevedere expresă nu am găsit la acest moment. Rămâne în analiză. Proiectul de hotărâre este în avizare la compartimentul de specialitate. Într-o ședință următoare poate fi introdus pe ordinea de zi.

Domnul consilier Zidaru Ionuț: Pe ordinea de zi acest proiect?

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: Poate fi introdus după obținerea raportului compartimentului de specialitate, într-o ședință ulterioară! Nu puteți aproba azi în buget o sumă, sub rezerva aprobării hotărârii.

Domnul consilier Janță Constantin-Daniel: Această sumă este pentru susținerea creșterii natalității?

5                                  5                                         5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu este legal ca propunere. Nu putem acum.

Domnul consilier Olariu Ionuț: Nu este legal să punem acum bani?

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Nu putem vota acum sume de bani care nu sunt aprobate acum la nivel de proiect. Executivul poate să își asume anumite chestiuni pe viitor. Cum a spus și domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru, nu există legislație care să interzică/să oblige. Ca și domnul Gentea, consider că vital este ce vrem să facem, să investim în sistemul de creșe. Să asigurăm un mediu propice pentru a crește copiii. Nu sunt împotriva acestei propuneri, mai ales dacă am avea bani. Bugetul nu este generos. Avem domenii prioritare, dar nu avem bani suficienți. Menționez 3 aspecte:

Aspectul nr.1: În urma consultărilor cu domnul primar, l-am rugat să continuăm un studiu de fezabilitate pentru o creșă din cartierul Găvana/ Prundu.

Aspectul nr.2: Ca urmare a consultărilor publice în spiritul bugetului participativ, în cartierul Războieni, împreună cu domnul Traian Paparete, s-a vorbit despre problemele curente, în peste 700 de discuții directe. Astfel, cetățenii doresc refacerea pieței și mărirea numărului locurilor de parcare. I-am solicitat domnului primar, și dânsul își însușește avizarea studiului de oportunitate pentru mărirea numărului locurilor de parcare și refacerea pieței. Un alt aspect ieșit în evidență de la dezbaterea bugetului a constat în problemele ridicate de unii părinți cu copii.

Domnul Traian Paparete dorește să ia cuvântul.

Domnul președinte de ședință Iuliu-Radu Bănică: Nu vi s-a acordat luarea de cuvânt.

Domnul consilier Cristian Gentea: Executivul Primăriei Municipiului Pitești vă dădea răspuns până la această ședință. Ați avut 3 zile când puteați depune solicitarea.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Aspectul nr.3 care a reieșit din dezbaterea publică: părinții constată insuficiența bugetului. Poate prin rectificarea bugetului la final de an se va putea suplimenta suma.

PNL susține bugetul propus de domnul primar în forma prezentată.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Avem aproximativ 60 proiecte pe ordinea de zi care trebuie analizate. Pe lista de propuneri prezentată de domnul Paparete avem pentru cartierul Războieni: punct sanitar, linie autobuze, locuințe sociale, asfaltare străzi, teren fotbal, reabilitare fost local „Orizont”, spălătorie. Unele nu țin de noi. Voi reveni cu precizare în scris în următoarele ședințe. Cei mai mulți

5                                                                         1                                                                                                5             5                                            5

bani sunt pentru cartierul Războieni. Pe Calea Câmpulung (în urmă cu mai mulți ani) s-au acordat cei mai mulți bani. Cele mai multe locuri de parcare se regăsesc în „H-uri”, în cartierul Războieni. Lucrăm și la scările de la intrare. Locuințele sociale sunt

~                                                                                              5                                                                                            5

cele mai multe în cartierul Războieni. Ce pot spune cetățenii din cartierele Popa Șapcă sau Eremia Grigorescu? Avem transport public, iluminat, marcaj, școli, grădinițe, străzi asfaltate. Pentru confortul blocurilor nu suntem noi de vină. Nu putem demola blocurile. Ce ține de noi, cartierul Războieni va avea tot suportul nostru și în continuare.

Domnul președinte de ședință Iuliu-Radu Bănică: Revin la amendament.

Domnul consilier local Florea Daniel:Reținem ca propunere pentru ședințele ulterioare din mai/iunie.

Domnul președinte de ședință Iuliu-Radu Bănică: Același amendament îl 1        5                               5             5                                                                                   5

susține și domnul consilier Zidaru Ionuț: „acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuții din Pitești în valoare de 1000 ron”, precum și domnul consilier Olariu Ionuț: “Susțin amendamentul dlui Florea Daniel (comisia1): Se modifică Bugetul local al Municipiului Pitești la capitolul 68.02. Se modifică bugetul de Asigurări în Asistență Socială cu aproximativ 5500 mii lei pentru acordarea indemnizației de 1000 ron/pentru fiecare nou născut în anul 2019”.

Domnul președinte de ședință Iuliu-Radu Bănică:Amendamentul domnului viceprimar Sorin Apostoliceanu propune 75.000 lei pentru realizarea de studii de trafic și circulație în zona Găvana (între 1 Decembrie și Liviu Rebreanu, Mircea Eliade) și intersecția Calea Bascovului-Negru Vodă + Lucian Blaga (sens unic).

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Vor fi însușite. Am discutat. Am discutat cu Universitatea de Stat din Pitești și ne vor acorda suport.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Dacă domnul primar și-a asumat/ spune că va fi regăsit în bugetul aprobat, este ok.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Înțeleg că mai multe persoane au venit cu această propunere de aprobare participativă; s-a discutat la dezbaterea publică despre o platformă on-line.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Există un proiect cu finanțare europeană.

Domnul viceprimar Sorin Aposoliceanu: Este in împlementare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr.108/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.2 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am lucrat 3 luni. Cu greu am găsit un punct de vedere comun. Am tot tăiat din buget.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.109/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.3 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2019.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Solicitările sunt uriașe, mai ales cota ISU, care ne obligă la măsuri impuse de lege. Trebuie să ținem cont de ele.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.110/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.4 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2019.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba de 149 miliarde lei -bugetul de funcționare al Poliției Locale.

Domnul consilier Olariu Ionuț: Care este stadiul protocolului Poliției Locale cu Jandarmeria?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este în analiză. Le vom pune la dispoziție toate datele, conform dotărilor. Noi lucrăm cu datele noastre, cu oamenii noștri. Dar vom colabora, la situații punctuale.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.111/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.5 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2019.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Ar fi trebuit 3 bugete. Am pus cât am avut. Avem investiție majoră în bazele sportive, parcuri și minibaza sportivă (investiție nouă) din strada Livezilor, plus cele 3 plaje și Bazinul Olimpic (finanțare europeană).

Domnul consilier Eduard Morlova: Referitor la Bazinul Olimpic: Nu este în cele mai bune condiții.

5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Pereții sunt susținuți cu cortină.

Domnul consilier Eduard Morlova: Se pot face foarte multe cu acest bazin olimpic.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Orice propunere este binevenită; avem vestiare, băncuțe. Este o bijuterie.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 112/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.6 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2019.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Dacă nu am avea Administrația Domeniului Public, ar fi foarte rău. Cheltuielile sunt foarte mari și costurile pe măsură. Azi au sosit ultimele utilaje, de ultimă generație, pentru Administrația Domeniului Public și SC Salpitflor Green SA. Este o satisfacție că am reușit acest lucru.

Domnul președinte de ședință: Amendamentul domnului consilier Florea Daniel:

 • 1. Modernizat cap. 67.02 / Lucrări noi:

Locuri de joacă:

 • - Modernizare totală Parc Trivale Grotă

 • - Modernizare totală Parc Găvana - Rolast

 • - Modernizare cu aparate specifice pentru copiii cu dizabilități - Găvana 3- Nova.

 • 2. Întreținere și reamenajare cu prioritate a zonelor periculoase pentru siguranța copiilor a următoarelor locuri de joacă: bloc P28; bloc P29; Școala nr.12 Trivale; Prundu, lângă LIDL.

 • 3. Teren minifotbal și locuri de joacă Craiovei - zona Școala Generală nr. 11.

Domnul consilier local Florea Daniel: ADP-ul face toate locurile de joacă? Nu am avut lista cu modernizările propuse. Grota este cuprinsă; de luat în calcul blocul P28; blocul P29; Școala nr.12 Trivale; zona Prundu, lângă LIDL, precum și modernizare cu aparate specifice pentru copiii cu dizabilități - creșa Găvana.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu știu în ce măsură insistați pentru aceste locuri de joacă. Acordăm o sumă: avem 26 miliarde de lei acordate copiilor. Nu luăm nimic de la locurile de joacă. Proiectele propuse au și proiectarea asigurată. Procedura de proiectare se termină. Suma este uriașă! 26 miliarde de lei! Din punctul de vedere al persoanelor cu handicap, trebuie paznic/monitorizare video. Amenda costă 500 lei, aparatele costă 1,7 miliarde lei. Huliganii le devastează noaptea. Poate reușim să adăugăm aparate gen carusel. Să vedem dacă le putem îngrădi.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Susțin această propunere. Știu problemele existente. Domnul Tudosoiu/Inspectoratul Școlar Județean se poate consulta cu conducerea școlilor, dar se poate ca aceste spații să fie închise noaptea?

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Teoretic și practic, unitatea de învățământ are personalitate juridică. Managerul unității de învățământ răspunde de active și pasive. Cine răspunde dacă se întâmplă ceva? Școala preia în inventar acele bunuri. Când am închis poarta școlii la terenul de fotbal/handbal, cetățenii s-au supărat. Trebuie găsită o soluție.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: O parte din locurile de joacă se regăsesc în listă. Restul rămân priorități pentru viitoare dezbateri. Este vorba de 80 locuri de joacă - de asta am prioritizat.

Domnul președinte de ședință: Unele amendamente se suprapun, unele erau deja prinse: Amendamentul domnului Zidaru Ionut: „Reabilitare locuri de joacă -Nova (Găvana III) pentru copiii cu dizabilități, Rolast, Craiovei, Tudor Vladimirescu, P28, P29.” Amendamentul domnului Olariu Ionuț: „Susțin amendamentul dlui Florea Daniel (comisia 1): 1. de modernizat cap. 67.02 / Lucrări noi: Locuri de joacă:

 • - Modernizare totală Parc Trivale Grotă

 • - Modernizare totală Parc Găvana - Rolast

 • - Modernizare cu aparate specifice pentru copiii cu dizabilități- Găvana 3- Nova.

 • 2. Întreținere și reamenajare cu prioritate a zonelor periculoase pentru siguranța copiilor a următoarelor locuri de joacă: bloc P28; bloc P29; Școala nr.12 Trivale; Prundu, lângă LIDL.

 • 3. Teren minifotbal și locuri de joacă Craiovei - zona Școala Generală nr.11.“

Domnul consilier local Neacșu Mariean: La bugetul pentru ADP, venitul pentru fiecare muncitor este de 4262 lei/lună. Nu știu dacă este mare/mic, în comparație cu alte subordonate ale Consiliului Local. Lucrătorii ADP au un volum foarte mare de muncă. Propun să se lucreze noaptea, când este volum mare de lucru. Să încerce să lucreze și noaptea! Dacă timpul este favorabil și permite acest lucru!

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Muncitorii vin de la distanțe mari.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Lucrează și noaptea. Stația de asfalt de la Ștefănești are aviz de funcționare 7.30-19.00.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Pentru intersecția Tg din Vale-Maior Șonțu, s-a asfaltat noaptea.

Domnul consilier local Gentea Cristian: Referitor la locurile de joacă: de la 200 milioane ei, am ajuns să acordăm 26 miliarde lei. Absolut suficient! Referitor la amendamentul domnului consilier Zidaru Ionuț, locurile de joacă sunt punctuale. Noi adoptăm sume ca total, primarul și-a arătat disponibilitate pentru astfel de aparate.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Disponibilitate pentru aparate pentru acești copii.

Domnul președinte de ședință: Locurile de joacă sunt toate avute în vedere. Se vor face pe rând.

Domnul consilier Zidaru Ionuț: Este risc pentru copii! Ca urmare a anchetei Avocatului Poporului, este necesară o prioritizare către persoanele cu handicap. Nu la anul! Anul acesta! Să fie anul acesta o prioritate pentru Consiliul Local! Asta este legislația europeană!

Domnul președinte de ședință: Discutăm bugetul la nivel total.

Domnul consilier Zidaru Ionuț: Să fie trecute nominal!

5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Vă dau lista. Mai avem și altceva de făcut!

Domnul președinte de ședință: Amendamentul domnului consilier Florea Daniel va fi prins ca propunere. Acum votăm bugetul anual.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: La 26 miliarde lei, nu mai punem niciun leu! Dar nici nu luăm! Mai avem și altceva de făcut!

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 113/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.7 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești pe anul 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este cel mai modern sediu din țară (situat în str. Victoriei nr.42). Acum lucrăm în locație închiriată.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 114/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.8 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Filarmonicii Pitești pe anul 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Am avut materialele la ședința

5               5

pe comisii. Majoritatea avizelor sunt favorabile. Am o rugăminte: să discutăm despre ce este de adăugat. Să ne grăbim.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Microfoane pentru mese? Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Peste 1-2 luni.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 115/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.9 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Un buget de aproape 30 miliarde lei.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 116/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.10 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Ținem foarte mult la FC Argeș.

Promovarea este obiectivul pentru anul viitor. Cu un buget de 100 milioane, depunem toate eforturile.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Este un buget de restriște. Suma poate să pară mare. Apreciez investițiile în sport! Am o rugăminte la conducerea clubului: definitivarea statutului juridic și o strategie pentru transparență în ceea ce privește pretențiile actualilor proprietari pentru eventualii investitori ai FC Argeș.

Domnul consilier Gentea Cristian: Am o informare la ultimul punct, dar vorbesc acum. Bugetul nu este mare. Echipa de volei feminin a promovat în liga națională, lucru ce necesită bani acolo. Din punctul de vedere al fotbalului, am fost cu domnul primar și domnul Mihai Foamete la Federația Română de Fotbal. De mâine demarăm ultimele demersuri pentru înființarea unei asociații de membrii fondatori pentru a transmite activitatea fotbalistică. Personal, sunt dezamăgit de toți cei ce au spus că vor investi în FC Argeș. Vom pleca singuri în acest moment. Vom promova la anul. Domnul Gino Iorgulescu a spus astăzi că nu mai acceptă în Liga profesionistă echipe fără branduri, cum este FC Chindia. Se vor susține cei cu brand, ca FC Argeș, FC Petrolul Ploiești, FC Poli Timișoara. Se va rezolva totul până la 30 iunie. Vreau să vină oameni cu bani din Argeș.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 117/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.11 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este cea mai mare problemă a bugetului. Avem obligația de a asigura și partea de participare a statului, aproximativ 500 miliarde lei. Vom primi 60% din IVG, față de 49%, de fapt aproximativ 36%-37% din bugetul pe anul 2017. Dar asigurăm funcționalitatea în totalitate a Direcției pentru Asistență Socială, cu toate obligațiile care revin.

Amendamentul domnului consilier local Florea Daniel: Se modifică bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, pe anul 2019, cu încă 5500 mii Ron : 48.837,7+5500=54.337,7 mii lei.

Amendamentul domnului consilier local Olariu Ionuț: Susțin 9                    5

amendamentul dlui Florea Daniel.

Domnul consilier Florea Daniel: Doresc să fac o modificare la amendament: din 5500 lei, corect este 1500 lei. Am crezut că ne-ați făcut o surpriză.

Domnul președinte de ședință: Reținem ca și propunere.

Domnul consilier local Ionuț Olariu: Să supunem la vot amendamentul.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Ce aveți cu această supunere la vot? Îmi spuneți că sunteți de acord și susțineți bugetul, și acum?

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Așa cum a spus și domnul primar, Guvernul României ne-a făcut “un cadou”, în sensul că a plasat niște sarcini financiare foarte mari în plus bugetelor locale.

Domnul președinte de ședință propune supunerea la vot a amendamentului domnului consilier Florea Daniel, deoarece acesta insistă, respectiv modificarea bugetului Direcției de Asistență Socială pe anul 2019 cu încă 1500 mii ron.

Domnul consilier Costescu Cătălin: De unde tăiem? Păi eu îmi iau mașină

5 dacă știu că nu am bani?

5

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Amendamentul domnului consilier

5

Florea Daniel este incomplet. Domnul consilier Costescu Cătălin are dreptate: De unde provine diferența de bani? Donație de la membrii ALDE? Trebuie prevăzut de unde tăiem.

Domnul consilier Gentea Cristian: Eu l-am întrebat la începutul acestei ședințe pe domnul secretar. Domnul secretar este vocea cea mai pertinentă. S-a explicat. Nu avem bază legală, conform domnului secretar. Nu se supune la vot amendamentul, ceva ce nu are bază legală. Ca să nu mai spun că a trecut bugetul la punctul 1 de pe ordinea de zi și acum, pe bucățele, umblăm la el?

Domnul consilier local Florea Daniel: Nu este legal, dar nici ilegal.

Domnul consilier Gentea Cristian: Domnule consilier Florea Daniel, aveți ~             5

o plăcere acum că este și presa în sală și vreți să se spună că PSD se abține? Ați spus că vreți neapărat ca acest proiect să fie pus pe ordinea de zi la ședința viitoare, apoi ați fost mai permisiv, pentru lunile mai-iunie.

Domnul președinte de ședință: Nu este nici legal, nici complet amendamentul dvs. Nu este în regulă amendamentul. Trebuie tăiat de undeva.

Domnul viceprimar Zidaru Laurentiu-Marian: Bugetul a fost aprobat la punctul 1. Spunem că nu este bine acum? Nu suntem serioși?

Domnul consilier local Preda Marin: La amendamente să se dea de acum încolo și sursa de finanțare!

5                                                   5

Domnul consilier local Florea Daniel: Proiectul cu amendament?

Domnul președinte de ședință: Cine este “pentru” amendamentul propus de ALDE? Amendamentul propus de domnul consilier Florea Daniel este respins cu 5 voturi “pentru”(domnii consilieri Florea Daniel, Morlova Eduard, Olariu Gheorghe-Ionuț, Zidaru Ionuț-Gabriel, Dinu Dănuț) și restul “abțineri”.

Domnul consilier Gentea Cristian: Întrebați-l pe domnul secretar dacă este de acord cu o astfel de hotărâre. Ar fi semnat o astfel de hotărâre dacă amendamentul ar fi fost adoptat?

Domnul președinte de ședință: Nu.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Și la București s-au făcut societăți comerciale care au fost anulate în instanță.Cred că domnul secretar este singura voce autorizată.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre fără amendament, cu modificările și completările propuse de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi “pentru” și 4 „abțineri” (domnii consilieri Florea Daniel, Morlova Eduard, Olariu Gheorghe-Ionuț, Zidaru Ionuț-Gabriel), devenind

Hotărârea nr. 118/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.12 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Salpitflor Green SA pe anul 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Fac o treabă foarte bună, cu o activitate complexă. Sunt prevăzuți în buget 270 miliarde lei.

Domnul consilier local Gentea Cristian: Am tot respectul pentru SC Salpitflor Green SA.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 119/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.13 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui Pre-acord de finanțare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionica: SC Apă Canal 2000 SA are un portofoliu susținut din fonduri proprii, de peste 80 mil. euro.

Domnul președinte de ședință: Suntem condiționați până în anul 2029 cu gaj.

Domnul consilier local Gentea Cristian: Îl propun pe domnul Iuliu-Radu Bănică.

Domnul președinte de ședință: Alte propuneri? Nu sunt! Fiind vorba despre un buletin de vot privind împuternicirea unui consilier municipal, să semneze, pentru și în numele Municipiului Pitești, Pre-acordul de finanțare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru cofinanțarea proiectului POIM 2014-2020, se va vota la final acest punct.

Domnul consilier local Janță Constantin: Nu particip la vot la acest punct.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.14 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC Publitrans 2000 SA Pitești.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Subvenția de 287 miliarde lei este extraordinar de mare. Dacă am avea jumătate din sumă, ar fi extraordinar, ne-am permite să facem foarte mult. Costurile sunt foarte mari. Sunt obligatorii. Este o mare problemă. Ne-am asumat.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 120/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.15 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.64/21.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu părăsește sala de ședință. Sunt prezenți în acest moment 22 de consilieri locali.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 121/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.16 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții pentru obiectivul de investiții “Reconfigurare zona carosabilă și pietonală, zona blocului L6, B-dul Nicolae Bălcescu, Municipiul Pitești”.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Avem în vedere proiecte foarte importante privind fluidizarea traficului Bascov-centru, 2 căi de rulare N-S, un pasaj suprateran.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 122/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.17 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare rețea termică Liceul de Arte “Dinu Lipatti” din Municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 123/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.18 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Liceul de Arte “Dinu Lipatti” din Municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Cheltuielile sunt foarte mari cu obligația de a implementa proiectele impuse de ISU unităților de învățământ.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 124/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.19 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare termică Clădire cămin Liceul Tehnologic “DACIA“.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Din punct de vedere urbanistic și al costurilor, este un proiect foarte important.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 125/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.20 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de Raportul de evaluare a bunurilor concesionate SC Termo Calor Confort S.A., scoase din funcțiune conform HCL nr.318/07.09.2017, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești, pentru stabilirea prețului inițial de vânzare al acestora.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Bunurile se valorifică de S.C. Termo Calor Confort S.A. Este o procedură obligatorie.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 126/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.21 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de Raportul de evaluare a bunurilor concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., scoase din funcțiune conform H.C.L. nr.221/12.07.2018, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești, pentru stabilirea prețului inițial de vânzare al acestora”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Același lucru, numai că au fost puțin mai târziu scoase din funcțiune. Bunurile se valorifică de S.C. Termo Calor Confort S.A. Este o procedură obligatorie.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind Hotărârea nr. 127/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.22 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: În acest an nu ne-am propus să mărim taxele și impozitele locale, decât să respectăm legea și mențiunile impuse pentru certificatul fiscal, aceste chestiuni fiind impuse de lege. Partea de taxe și impozite rămâne neschimbată.

Domnul consilier local Gentea Cristian: Taxa de habitat? Domnul primar nu a fost la ședința trecută. Mi s-a spus de către domnul Apostoliceanu Sorin și de către domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru, că nu este posibil în timpul anului. Am constatat, uitându-mă pe internet, că în sectorul 2 al municipiului București, taxa de habitat a fost adoptată în ședința din 21 februarie 2019, în valoare de 159lei/persoană/an începând cu 1 martie. De ce mi-ați spus data trecută că nu se poate? Cum facem cu taxa asta? Mi s-a spus că este legal, dar nu acum. Mă gândeam că poate este vorba de cei care au plătit deja impozitul!

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Din punctul meu de vedere, este o prioritate maximă. Nu am reușit. Am făcut niște prostii. Să trimitem Poliția Locală, să vedem dacă vor să plătească. Niște prostii! Dacă nu rezolvăm, vom avea probleme la gestionarea deșeurilor menajere. Aici se încasează cam 40% din tarife. Muncă patriotică se face. Pentru toate deșeurile ridicate, societățile plătesc la cântar mai departe. Nici nu trăiesc, nici nu mor. Anul viitor este determinant.

Domnul consilier local Gentea Cristian: Din datele de la domnul Becheanu, știu că avem aproximativ 110.000 de contracte. Ar trebui să fie 180.000. Domnul Becheanu încasează doar 70.000 - 80.000. De ce nu plătesc aproximativ 100.000? De ce trebuie să așteptăm de la 1 ianuarie 2020?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Nici 70.000!

Domnul consilier Preda Marin: De ce nu se poate de la 1 iunie?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Avem o asociere de societăți. Sunt probleme acolo. Este primordială această taxă de habitat. A fost o comisie. Nu au venit cu niciun punct de vedere. Ei știu ce au făcut.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Să spună domnul secretar de ce din punct de vedere juridic nu este legal.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Haideți să ne oprim aici.

Domnul consilier local Preda Marin: Rămâne să ne dați un răspuns de ce nu se poate în cursul acestui an?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu vrem noi. Avem un juridic care nu știu dacă vrea sau nu vrea. Trebuie să facem ceva. O să vedeți acum, că vin

5                                                                                                                                                                                 5                    ~

sărbătorile pascale. Este cumplit. O să aducem de la Slobozia/Căldăraru. Nici oamenii ăia nu vor mai veni! Am avut ședință! O să ne scape din mână orașul din punctul ăsta de vedere. Este cumplit! Atâtea camioane! Platformele ridică de 3-4 ori!

În acest moment reintră în sală domnul consilier local Dumitru Tudosoiu. Astfel, sunt prezenți toți cei 23 de consilieri locali.

Domnul consilier local Gentea Cristian: Dacă este mult de muncă, nu ajută taxa de habitat?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Ba da. Nu avem resurse să susținem. Se impune neapărat această taxă. Vorbim de 2 ani și nu facem nimic!

Domnul consilier local Gentea Cristian: Domnule secretar? Nu am înțeles!

5

Este legal de la 1 iunie sau 1 ianuarie 2020?

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: În anul 2012, municipiul Pitești a delegat către ADI SERVSAL anumite competențe, inclusiv delegarea gestiunii activității de salubrizare. ADI SERVSAL a procedat la concesiunea, prin licitație publică, a serviciilor de salubrizare la nivelul municipiului Pitești, câștigătoare fiind o asociere de firme, care și-au stabilit, procentual, contribuția financiară la îndeplinirea contractului, dar și la repartizarea beneficiilor. Astfel, pentru municipiul Pitești au fost stabilite două sectoare, Nord și Sud, cu doi operatori, SC Salubritate 2000 SA și SC Salubris SA. În caietul de sarcini al licitației se prevedea în mod expres obligativitatea operatorilor să-și colecteze tarifele singuri. Această prevedere era stipulată pentru zonele urbane, iar pentru zonele rurale se prevedea încheierea unei convenții între operator și autoritățile locale pentru plata serviciilor de colectare, ”taxa de habitat”, cum mai e numită. Acest contract expiră în luna aprilie anul viitor. Consiliul local trebuie să decidă modalitatea care se va aplica de la anul. Ce va face? Va delega tot către ADI Servsal? Hotărăște consiliul local să atribuie direct către operatorul din subordine, pentru ambele zone? Se impune realizarea unui studiu de oportunitate, potrivit legii. Dumneavoastră veți decide. Din punctul meu de vedere, este puțin impropriu să punem acum o taxă, pentru că nu știm, la acest moment, cum va fi situația de la anul viitor. Situația de la Pitești este atipică față de toată țara.

5                                                                        5                                   5                           1                  5                              5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Trageți dumneavoastră concluziile. Credeți că va semna domnul Cătălin Călugăru ceva? Eu zic că nu va semna. Dar trebuie să facem ceva. Cu el, fără el, cu alții, fără alții. Vizităm și pe alții și vedem. Lucrurile se vor încurca dacă nu facem ceva. Vi s-a dat un răspuns.

Domnul consilier local Sofianu Narcis Ionuț: Foarte clară întrebarea! Există

5

probleme de legalitate în instituirea unei astfel de taxe? Din prezentarea domnului secretar înțeleg că este vorba despre oportunitate, că la anul oricum se întâmplă altceva. Dacă greșesc, să-mi spuneți! Eu asta am înțeles: că de fapt ar fi legal, dar să ne gândim noi dacă chiar vrem!

Domnul consilier local Gentea Cristian: Domnule secretar, dumneavoastră vreți să spuneți așa: dacă instituim taxa acum, dumneavoastră colectați și este ilegal să dăm la SC Salubritate o parte și la Salubris, pentru că este privat, altă parte? Că de la anul rămâne doar SC Salubritate? Să spună domnul secretar! Nu am înțeles nimic! Este ilegal să dăm la o firmă privată? Nu este corect/legal să dăm la Salubris pentru că este privat? Asta spuneți?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Asta este.

Domnul consilier local Gentea Cristian: Asta este problema? Orașul Mioveni nu este la urban?

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: Așa au considerat ei. Din punctul meu de vedere, nu respectă caietul de sarcini inițial și nici Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2006, pentru contractul care expiră anul viitor. Ulterior, taxa este perfect legală. Acum 2 luni a apărut o precizare legală, care răspunde la întrebarea: dacă se colectează o astfel de taxa, cui plătim? La ADI Servsal sau direct operatorilor? Acum este reglementat și putem plăti la ADI Servsal..

Domnul consilier local Gentea Cristian: Hai să o instituim acum și să plătim la ADI Servsal.

Domnul Becheanu Romică: Mioveni are de la început această taxă, Câmpulung de acum 2 ani. Cine ia gunoiul? Noi sau ceilalți?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: 90% din unitățile administrativ-teritoriale din România dau către societățile private.

Domnul Becheanu Romică: Sectorul 3 al Municipiului București.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: O să merg și acolo. Sunt dezamăgit.

Doamna consilier local Preduț Tatiana: Sunt la primul mandat de consilier. Nu înțeleg nimic. Am înțeles că este o precizare privind cine primește taxa de habitat. De cine este împiedicată să plătească mai departe? Din punctul meu de vedere, nu sunt jurist, cred că s-ar putea face un act adițional pentru modificarea modalității de plată la acest serviciu. Dacă domnul primar a zis că vrem să facem treaba asta, să batem în cuie un termen. Să începem de anul acesta. Să dăm termen pentru raport 12 luni. Ne vom îngropa în gunoaie. Avem soluția. Noi avem jumătate de oameni care nu plătesc. Îi putem face să plătească. Nu știu de ce ne învârtim în spatele unui contract comercial de asociere. Cred că se poate un act adițional la contract.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Dacă ar plăti jumătate, am putea reduce tariful.

Domnul consilier local Gentea Cristian: Vreau răspuns oficial scris. Așa voi proceda. Data trecută dvs. ați spus că putem introduce această taxă de la 1 ianuarie 2020. Acum spuneți că acest contract expiră în 1 iulie 2020, nu ianuarie 2020.

Doamna consilier local Preduț Tatiana: Și eu la fel vreau răspuns scris.

Domnul consilier local Sofianu Narcis Ionuț: Nu are legătură cu ce se întâmplă anul viitor.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.128/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.23 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea, pentru anul 2019, a concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare”.

9                                9

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Sunt reglementate legal. Din 10 zile, au fost acordate 4 zile.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 129/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.24 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea, în anul 2019, a concediului de odihnă suplimentar funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, pentru desfășurarea activității în condiții vătămătoare.”

9                                9

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Același lucru ca la punctul 23.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 130/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.25 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Programului minimal de activități pe anul 2019 și a Calendarului competițional pe anul 2019 la Fotbal Club Argeș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 131/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.26 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind validarea activităților realizate în perioada ianuarie-aprilie 2019 și aprobarea programului minimal de activități pe perioada mai-decembrie 2019 pentru Centrul Cultural al Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 132/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.27 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind îndreptarea unor erori materiale în cuprinsul HCL nr.111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și

9     1-                                        9                                    J            9                   9                                                              9

igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către SC Salpitflor Green SA.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 133/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.28 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea recepției la terminarea lucrărilor a Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-

9

economici actualizați pentru obiectivul de investiții "Reabilitare termică -Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu”.

9

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: S-a terminat o lucrare foarte importantă.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 134/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.29 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele locuințe de necesitate situate în municipiul Pitești.”

9

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Gentea Cristian: Domnule Zichil, în adresa către primărie, faceți propunere de 3 luni prelungire, până la data de 01.08.2019. De ce așa?

Domnul George Marinescu: 3 contracte expiră la 1 mai și trebuie prelungire până la 1 august, pentru că atunci este gata blocul de locuințe sociale Coremi. Prelungirile sunt solicitate pentru aliniere, pentru corelare. La fel și pentru punctul 30 de pe ordinea de zi.

Domnul consilier local Gentea Cristian: Domnule primar, am discutat cu domnul Zichil Constantin, cu domnul Andrei-Cătălin Călugăru și cu domnul viceprimar Zidaru Laurențiu Marian: în blocul G1 există locatari cu contracte expirate, datorită datoriilor neplătite. Există 2 familii: un om fără picioare și o familie cu 7 copii. Instanța judecătorească a decis să rămână acolo. În celelalte cazuri, datoriile sunt modice, de 300/400lei; nu li s-a prelungit contractul, dar s-au încasat banii. Trebuie o soluție pentru ei. Ei au copii, dar nu au acte de identitate. Trebuie să meargă la școală! Am vorbit cu domnul secretar. Avem o hotărâre de consiliu în acest sens luna viitoare?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Trebuie atitudine pentru cei din G1! Aruncă pe geam gunoaie! Trebuie post de poliție acolo! În jumătate de oră se face la loc mizerie! Trebuie filmați, pozați, dați afară!

Domnul președinte de ședință: Trebuie pază, pe bază de regulament, dacă nu au datoriile plătite.

Domnul consilier Gentea Cristian: Dacă îi dai afară, nu mai încasezi.

Domnul președinte de sedință: S-au încasat doar restanțele. Au încasat și după?

Domnul consilier Dănuț Dinu: Este creat un precedent! Ne rugăm mereu de ei? Fac și scandal!

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 135/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.30 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele unități locative situate în municipiul Pitești.”

9

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 136/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.31 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind completarea anexei nr.13 la HCL nr.111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către SC Salpitflor Green SA.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 137/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.32 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind completarea anexei nr.6 la HCL nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii de salubrizare: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, către SC Salpitflor Green SA, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 138/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.33 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind înregistrarea în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești a bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești, aflate în administrarea instituțiilor publice din subordinea consiliului local.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 139/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.34 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Str. Episcop Grigorie Leu, nr.75 pentru investiția “Construire imobil locuințe colective (cu spații comerciale la parter) și refacere împrejmuire teren.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - nu s-a luat în discuție proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu se ia în discuție proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu este discutat proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Acest proiect a mai fost introdus și retras de pe ordinea de zi. Nu mai vreau să fie retras. Această locuință de tip bloc se construiește într-o zonă de case.

5

Domnul consilier Cristian Gentea: Nu știu cum a dat aviz favorabil comisia

5

nr.1. Au fost acolo? Știți care este părerea comisiei 2 atunci când se construiește un bloc în zona de case! Votul comisiei 2 este la fel cu al comisiei 5, respectiv negativ.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 21 voturi “împotrivă” și 2 „abțineri”: domnul consilier local Dănuț Dinu și domnul consilier local Zidaru Ionuț.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.35 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Intrarea Rahovei, nr.8, 8A, 8B, pentru investiția “Construire clădire cu locuințe colective și funcțiuni complementare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - nu s-a luat în discuție proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu se ia în discuție proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu este discutat proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Gentea Cristian: Comisia 2 invită consiliul local să voteze cum consideră. Am fost acolo cu toți membrii comisiei, cu domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin și domnul Gardin Florin. Acolo este o mizerie totală. Aș fi fost de acord dacă ar fi fost gata într-o noapte. Modalitățile de parcare, cu platforma mobilă, se întâlnesc peste tot în afara țării. Problema este cu locația - intrarea la Școala nr.3 Ion Pillat, cu părinții elevilor care îi duc până la ușa școlii. Ce s-ar întâmpla pe perioada lucrărilor? Este absolut legal. Ca oportunitate, temerea mea este legată de elevi. Este o mizerie dacă se va face. Este prima dată de când sunt președintele comisiei de urbanism, când nu știu să vă dau un sfat.

Domnul consilier Gardin Florin: Eu trec zilnic dimineața pe acolo. Știu situația. Acolo nu se poate construi ceva. Vin cu avionul? Trebuie să vând mașina. Nu ai pe unde să treci. Mașinile sunt parcate și pe o parte și pe alta! Pe sens unic! Noi votăm „contra”. Este o zonă de mizerie de nedescris!

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nicăieri în țară......

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Sunt de aceeași părere ca și domnul Gentea. În străinătate, se înfrumusețează zona. Domnul Gardin are dreptate: va fi aglomerație. De aceea a fost instituit sens unic pe str. Rahovei, pentru a nu fi probleme. Este cu dus-întors acest proiect. Aglomerație!

Domnul consilier Eduard Morlova: Simt că mă sufoc. Orașul a devenit o industrie de făcut blocuri. Îl rog pe domnul secretar să ne spună dacă acest consiliu local îl poate obliga pe dezvoltator ca terenul, spațiul verde dislocat cu construcția acestui bloc să fie refăcut deasupra blocului?

Domnul consilier Gentea Cristian: Spațiu verde pe bloc? Foarte bine! Absolut corect! Sunt de acord!

Domnul consilier Sofianu Narcis Ionuț: Orașul are zone în care stilul de viață este sufocant! Poate cu colegii de la comisia de urbanism, să se facă un studiu de circulație pentru a vedea ce zone se mai pot aviza pentru locuințe colective pe viitor. Pe strada Rahovei noi am mai dat vot pentru oportunitate. Nu cred că aici e oportun, cu locuințe colective în zonă.

Domnul primar: Prin certificatul de urbanism se solicită avizul comisiei de circulație.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 6 voturi “împotrivă” (domnii consilieri Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin, Sofianu Narcis-Ionuț, doamna consilier Stanciu Alexandrina, domnul consilier Bărbulescu Ilie, doamna consilier Bârlogeanu Marioara) și restul „abțineri”.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.36 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată din Municipiul Pitești aprobat prin H.C.L. nr.138/2009, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 140/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.37 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru însușirea inventarului unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 141/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.38 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 142/24.04.2019.

Punctul nr.39 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate - nunta de diamant.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 143/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.40 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea vânzării imobilului teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Griviței nr.12 către actualii chiriași.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - nu se ia în discuție proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - nu se ia în discuție proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am fost la fața locului astăzi. Părerile sunt împărțite, mai degrabă s-au pronunțat negativ referitor la proiect. La terenul în cauză nu se mai poate ajunge prin altă parte, din cauza unor garaje care au blocat accesul.

Domnul consilier Preda Marin: Propun reevaluare. Acolo sunt probleme legate de partea de susținere a zidului din spate.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Terenul de sub casă, conform legii, îl va primi proprietarul. Este vorba de o suprafață de peste 900 mp.

Domnul președinte de ședință: Trebuie evaluare la prețul pieței. ( peste 1000 euro/mp).

Domnul consilier Preda Marin: Prețul a fost stabilit de o firmă agreată de primărie.

Domnul consilier Gentea Cristian: Dacă este nevoie de o comisie de evaluare, ar fi caraghios să treacă proiectul în forma actuală. Nu poate să treacă proiectul în forma actuală.

Domnul consilier Sofianu Narcis: În ceea ce privește suprafața imobilului, trebuie să vedem câte răspunsuri negative am dat foștilor proprietari și trebuie menționat că există posibilitatea exproprierii pentru cauză de utilitate publică.

Domnul președinte de ședință: Am fi foarte fericiți la prețul de 100 euro/mp.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 23 voturi “împotrivă”.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.41 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar aprobarea Programului minimal de activități pe anul 2019 și validarea activităților realizate în perioada 12 ianuarie-24 aprilie 2019 de către Filarmonica Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 144/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.42 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești pe anul 2019.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 145/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.43 de pe ordinea de zi: “ Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Termo Calor Confort S.A.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am declarat și eu și dumneavoastră că susținem SC Termo Calor Confort. Rămâne așa. Dar este clar că

5                                                                                                                                               5

subvenția nu va depăși 200 miliarde lei. Este greu. Sperăm să găsim soluții pentru a ține în activitate SC Termo Calor Confort.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr. 146/24.04.2019.

Se derulează procedura de vot secret privind împuternicirea unui consilier municipal, să semneze, pentru și în numele Municipiului Pitești, Pre-acordul de finanțare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru cofinanțarea proiectului POIM 2014-2020 aferent punctului 13 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui Pre-acord de finanțare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare”. A fost nominalizat domnul consilier Iuliu-Radu Bănică.

Domnul consilier Gentea Cristian: 22 voturi exprimate “pentru”, domnul consilier local Janță Constantin-Daniel neparticipând la vot.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui Pre-acord de finanțare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare”, în forma prezentată de inițiator, aprobat cu 22 voturi “pentru”, domnul consilier local Janță Constantin-Daniel neparticipând la vot potrivit art.46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, devenind

Hotărârea nr. 147/24.04.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.44 de pe ordinea de zi: “Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Poliției Locale a Municipiului Pitești -Trimestrul I-anul 2019.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.45 de pe ordinea de zi: “Raport privind solicitarea clubului sportiv “Racheta Campionilor Pitești” de a închiria două terenuri de tenis aferente “Bazei Sportive și de Agrement a Municipiului Pitești” din cartierul Prundu.”

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: În principiu, de acord cu raportul care este negativ.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.46 de pe ordinea de zi: “Raport privind solicitarea de concesiune a unui teren.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.47 de pe ordinea de zi: “Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești - Trimestrul I - anul 2019”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.48 de pe ordinea de zi: “Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești - Trimestrul I - anul 2019”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.49 de pe ordinea de zi: “Raport privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță și evaluare de către SC Salpitflor Green SA Pitești în perioada aprilie 2018-decembrie 2018”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.50 de pe ordinea de zi: “Raport referitor la realizarea indicatorilor de performanță privind efectuarea serviciului de transport public local de călători de către SC Publitrans 2000 SA, în trimestrul I al anului 2019”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.51 de pe ordinea de zi: “Raport privind concesionarea unui teren.”

Domnul consilier Neacșu Mariean: Terenul este în zona parcului - cuprins în zona 4, iar Târgul din Vale se situează în zona 2, unde prețul de 60-70 euro/mp diferă față de 200-400 euro/mp.

În acest moment, domnul consilier local Florea Daniel părăsește sala de ședință, rămânând prezenți 22 de consilieri.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Instanța ne obligă să îl concesionăm.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.52 de pe ordinea de zi: “Punct de vedere referitor la cererea nr.18587/15.04.2019 formulată de reprezentații unor asociații de proprietari din blocurile A1-A5, B16 și D6, aferente parcării Complex Fortuna”.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Sunt respectate condițiile legale. Nu deranjăm cu nimic. Rămâne tot așa.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: S-a votat la buget parcarea supraterană de la Fortuna.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Parcare supraterană? Unde? La Fortuna? Niciodată! Nu există așa ceva! Nu se va face niciodată!

5

Domnul președinte de ședință supune la vot menținerea hotărârii - punctul de vedere, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.53 de pe ordinea de zi: “Informare privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Pitești în anul 2018”.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este o procedură obligatorie.

Consiliul Local ia act de conținutul informării.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.54 de pe ordinea de zi: “Informare privind înființarea unei asociații club sportiv de drept privat cu scopul de a prelua activitatea fotbalistică a clubului sportiv de drept public FC Argeș.

Consiliul Local ia act de conținutul informării.

“Diverse“:

Domnul consilier local Gentea Cristian: Sper ca la ședința viitoare să avem și sistem audio.

5

S.C. Apă Canal 2000 S.A.: În cursul anului 2018 am prezentat neregulile constatate. S-a înțeles. Nu s-au rezolvat toate! Cei care au greșit știu că au greșit pentru ultima oară! Profitul net al societatii: 10.300.000 lei.

Apreciez disponibilitatea conducerii executive, de a limita suportabilitatea pentru cetățeni și eliminarea tarifului la apă pluvială.S-a îmbunătățit comunicarea cu cetățenii, prin transmiterea index-ului pe WhatsApp. Lichiditatea generală a societății a crescut de la 4 la 6. În ceea ce privește reducerea pierderilor de apă, coeficientul era de 51,5%. Am impus o reducere de 3% în 2016, 3% în 2017, 4,59% în 2018. Acum a ajuns la 41,52%.(în 2019). Dacă mai obținem încă 4%, am ajunge la pierderi de 37%. Conform prevederilor legale, procentul de 35% pierderi la apă este acceptat. Cu 37% mă declar mulțumit. Urmăresc furturile de apă. Au apărut noi categorii: asociațiile de proprietari, spălătoriile, consilierii județeni. Dacă președintele PNL, atunci când a spus că în Argeș sunt oameni lipsiți de educație, s-a referit la această ultimă categorie, eu îi dau dreptate prima și ultima dată.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: La S.C. Apă Canal 2000 S.A. poate se impune o premiere pentru cei ce găsesc astfel de furturi. Preocuparea pentru locurile de joacă din Pitești este valabilă pentru toți consilierii locali. Vreau să urmărim și calitatea lucrării.

5

Domnul consilier local Preda Marin: Referitor la “Informare privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Pitești”, pe viitor aș dori să se explice întârzierile pentru unele investiții.

Domnul consilier Zidaru Ionuț: Cum stăm cu Planul de calitate al aerului?

5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Ok.

Domnul consilier Zidaru Ionuț: Pe strada Constantin Dobrescu Argeș, blocul B10, scara B, există un arbore care afectează structura de rezistență a blocului. Cine este președintele comisiei de tăiere a arborilor?

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Iuliu-Radu Bănică

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Alina-Ștefania Mihai

5