Proces verbal din 23.05.2019

Proces-verbal sedinta ordinara 23.05.2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 23.05.2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Pitești, prin Dispoziția înregistrată sub nr.791 din 17.05.2019.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Constantin Cornel Ionică          - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru           - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 21;

 • - consilieri absenți - 2 (doamna consilier Stanciu Alexandrina și domnul consilier Florea Daniel).

Președinte de ședință este doamna consilier Bârlogeanu Marioara.

Executivul precizează că sunt următoarele modificări și completări la proiectul ordinii de zi:

 • I.    Punctul nr.16 de pe ordinea de zi inițială ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea unor consilieri locali” devine punctul nr. 25.

Punctele nr.17 - 21 de pe ordinea de zi inițială devin punctele nr.16- 20.

II.  Se introduc pe ordinea de zi următoarele materiale:

La punctul nr.21: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind declararea unor lucrări de utilitate publică. (Centru)

La punctul nr.22: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind declararea unor lucrări de utilitate publică. (Războieni)

La punctul nr.26: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.252 din 26.07.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Transformare cămin C3 în clădire locuințe sociale”, cu modificările și completările ulterioare.

La punctul nr.27: Proiect de hotărâre inițiat de primar privind evidența locuințelor sociale aflate în domeniul public al municipiului Pitești și în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Punctul nr.25 de pe ordinea de zi inițială ”Informare privind litigiul având ca obiect un teren situat în Pitești, str. Craiovei, zona Școlii Gimnaziale nr.11

5     ~                                       ~                    5

”Mihai Eminescu” devine punctul nr.23.

Punctele nr.22-23 de pe ordinea de zi inițială devin punctele 28 - 29.

Doamna președinte de ședință supune la vot procesul-verbal al ședinței din data de 21.03.2019, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse care este aprobat în unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 148/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea actului adițional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești nr.40200/6773/31.08.2017.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Se acordă societății comerciale posibilitatea de a executa lucrări pentru părți terțe în vederea întregirii venitului societății.

5

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 149/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.273/2017 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Se modifică costul unitar lei/kilometru datorită creșterii prețurilor pieselor, etc. de la 8,8937 lei/km la 9,5760 lei/km.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 150/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri de organizare a unei tabere internaționale pentru elevi.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba despre schimbul de experiență, anual, care se realizează cu elevii între Primăria Municipiului Pitești și Primăria Kragujevac - Republica Serbia.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 151/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru aprobarea Programului anual privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Pitești, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2019.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Sosesc în sala de ședință doamna consilier Stanciu Alexandrina și domnul

5               5                                                                                                                                             5

consilier Florea Daniel. Consilieri prezenți:23.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: De 15 ani răspundem solicitărilor cultelor pentru un ajutor. Sumele solicitate au fost mult mai mari.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Consider că ar trebui, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, să finanțăm și proiecte pentru tineret, cultură, sport, antidrog. Nu cred că este suficient să oferim susținere doar cultelor.

5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: În fiecare an am acordat aceste sume cultelor. Ceea ce trebuie subliniat este faptul că, în ultimii ani sumele acordate disciplinelor sportive au crescut foarte mult. Dacă acum 5-6 ani exista un anumit număr de discipline sportive acum numărul acestora a crescut. Nu aveam volei, box pe care acum le finanțăm.

De asemenea am răspuns solicitărilor și am acordat burse elevilor de peste 20 miliarde lei în fiecare an. Pentru transportul public al elevilor suportăm jumătate din cost. În buget nu au fost prevăzute alte cheltuieli.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Apreciez investițiile făcute în clubul nostru sportiv, însă în spiritul Legii nr.350/2005 trebuie susținute și structurile neguvernamentale de tineret și pentru tineret.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Sunt absolut de acord cu ceea ce spuneți dar de unde să găsim resursele necesare? Solicitările pentru bursele elevilor, transportul acestora sunt în continuă creștere.

Doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana: Bugetul municipiului Pitești a fost constituit pe baza unor solicitări. Nu putem previziona toate aceste proiecte dacă la momentul constituirii bugetului nu au existat solicitări în acest sens.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Noi nu am finanțat niciodată, de

5                                                         5                                    ~

exemplu, o sesiune a unui festival de poezie. În baza Legii nr.350/2005 trebuie să inițiem proiecte pentru cultură, tineret și sport. Trebuie să facem parteneriate și să încurajăm ONG-urile.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: La Centrul Cultural Pitești finanțăm reviste culturale, lansări de carte, susținem salarii pentru oameni de cultură, avem parteneriat cu diverse coruri consacrate din județul nostru.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Mi-ar face mare plăcere să văd că reprezentanți ai bisericii merg, cu acordul domnului inspector general, în unitățile de învățământ să vorbească împotriva consumului de droguri.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Cine întocmește documentația? Cine o 5                                                                                        5                                               5

finanțează? Odată întocmit acest proiect să vină cu el în consiliul local iar noi hotărâm dacă îl aprobăm sau nu. Dacă îl aprobăm mergem cu el spre finanțare.

Doamna președinte de ședință supune la vot amendamentul domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț, care este respins cu 5 voturi ”pentru” (doamna consilier Stanciu Alexandrina și domnii consilieri Duțulescu Gheorghe, Gardin Florin, Sofianu Narcis-Ionuț și Olariu Gheorghe-Ionuț), 2 voturi ”împotrivă” (domnul consilier Dinu Dănuț și domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian) și 16 ”abțineri”.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 18 de voturi ”pentru”, 2 voturi “împotrivă” (domnii consilieri Sofianu Narcis-Ionuț și Gardin Florin) și 3 ”abțineri” (doamna consilier Bârlogeanu Marioara și domnii consilieri Bărbulescu Ilie și Duțulescu Gheorghe), devenind

Hotărârea nr. 152/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Metodologiei de alocare a costurilor directe, indirecte și administrative pe fiecare activitate desfășurată de către SC Publitrans 2000 SA”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 153/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială «Mircea cel Bătrân».”

5                                              5                                                                  5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Despre acest capitol am discutat de mai multe ori. Există două soluții: fie nu mai facem reabilitarea celei mai mari

5

școli din județ și renunțăm la 170 miliarde lei fie mai completăm noi cu suma necesară, alături de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

În proiectul de hotărâre se regăsește suma actualizată în conformitate cu prevederile OUG nr.114/2018.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 154/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind achiziționarea de către SC Publitrans 2000 SA a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.” Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: SC Publitrans 2000 SA a fost pusă în situația de a se apăra în instanță și până acum s-au descurcat cu succes. În acest moment au nevoie de o apărare competentă, de servicii juridice.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Dacă este în sală un reprezentant de la SC Publitrans 2000 SA să ne ofere amănunte despre litigiul în cauză.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Propun ca pentru fiecare societate a consiliului local și mai ales pentru Primăria Municipiului Pitești, aceste servicii să fie achiziționate de fiecare dată când cei responsabili ai societății/primăriei consideră că este necesar. Există o diferență între un jurist și un avocat care merge zi de zi în instanță. De cele mai multe ori se presupune că atunci când ai un jurist în societate ai și un reprezentant în instanță, însă lucrurile nu sunt chiar așa, sunt spețe diferite, dificile.

Ca să fac o legătură cu ceea ce se va discuta pe ordinea de zi, dacă la nivelul anilor trecuți am fi avut niste specialiști în materie, poate alta ar fi fost acum situația terenului de la Clubul Sportiv ”Aripi”.

Voi vota acest proiect de hotărâre și aș recomanda pe viitor, dacă se poate, toți șefii instituțiilor consiliului local precum și cei din primărie să facă același lucru.

Domnul consilier Gentea Cristian: Sunt de acord cu ceea ce a spus colegul meu, însă având în vedere cele întâmplate în ultimul timp, solicit și doresc un răspuns în scris, o listă cu litigiile care mai urmează și care sunt în derulare, precum și consecințele la care să ne așteptăm.

La ședința pe comisii am ajuns puțin mai târziu, însă am discutat cu domnul secretar Andrei Cătălin Călugăru și cu domnul Mihai Foamete și am aflat că urmează un proces important cu SC Lea Internațional Impex SRL și de aceea aș vrea această listă, să știm măcar la ce să ne așteptăm.

Domnul consilier Neacșu Mariean: Aș propune, dacă se poate, să aprobăm un plafon valoric anual pentru serviciile de consultanță juridică.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Această situație este gravă și a fost așa încă din anii '90. Am pierdut în instanță bunuri și imobile foarte importante. S-a pierdut definitiv și irevocabil Stadionul din Ștrand. În acel proces ne-am apărat foarte bine. După căutări îndelungate a fost găsit inclusiv actul de donare al terenului din timpul Guvernului Antonescu către Sfatul Popular Pitești. S-a cerut strămutarea procesului la Brașov. Nici astăzi nu-și explică nimeni cum s-a pierdut acel proces. Am pierdut Spitalul de Oncologie, 28 ha teren la SC Publitrans 2000 SA.

De aceea consider că trebuie să tratăm lucrurile cu multă seriozitate, să nu putem un plafon pentru că sunt situații diferite.

În ceea ce privește situația terenului de la Clubul Sportiv ”Aripi”, pe care o avem din anul 2005 ne-am opus prin toate mijloacele posibile să punem în posesie. Nici la acest moment nu avem avizul comisiei de fond funciar. Am forțat lucrurile

5

pentru a nu plăti niște penalități mai mari. Cu insistențe foarte mari au acceptat să stăm de vorbă, au fost experți la fața locului. Trebuie să fim foarte atenți și să ne folosim de toate mijloacele legale posibile.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Ceea ce s-a întâmplat cu terenul din Ștrand a fost o mare nedreptate. Întrebarea mea este de ce nimeni din primărie nu a făcut o sesizare penală?

Cu privire la situația terenului de la Clubul Sportiv Aripi, vechii proprietari au câștigat, astăzi avem o propunere făcută de executiv. Se poate merge la o negociere chiar și la o expropriere.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Am să votez acest proiect de hotărâre, însă trebuie să fim foarte atenți, pe viitor, cu aceste case de avocatură.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu: Sumele sunt negociate, nu putem pune noi un plafon.

Domnul consilier Sofianu-Narcis Ionuț: Lipsesc cei de la SC Publitrans 2000 SA? De ce nu primesc un răspuns cu privire la acest litigiu?

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 155/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind reglementarea regimului juridic al unui imobil.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Un defunct a lăsat în urmă o garsonieră care trece în domeniul privat al municipiului Pitești. Conform legii luăm act de acest lucru. Imobilul respectiv trebuie reabilitat iar apoi îi vom da o destinație.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 156/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare acoperiș corp B - Școala Gimnazială Ion Minulescu.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Lucrarea a fost finalizată și intră în circuitul normal ca și imobil. Ne așteaptă multe cheltuieli neprevăzute la capitolul reabilitări unități de învățământ deoarece sunt multe solicitări. Chiar dacă nu vom putea răspunde la toate, am căutat soluții pentru marea majoritate a acestora.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 157/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea bunurilor reprezentând „Autospecială 4x4, cabină simplă, 3 locuri - 1buc” și „Autospecială 4x4, cabină dublă, 7 locuri - 2 buc” care aparțin domeniului privat al municipiului Pitești, din administrarea consiliului local în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești.”

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru părăsește sala de ședință. Consilieri prezenți:22

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Vă rog să luați act că în ultimii ani, împreună cu dumneavoastră, am făcut eforturi maxime ca din buget să alocăm bani pentru dotări. Nevoile sunt însă mult mai mari. Nu am avut posibilitatea să achiziționăm și o macara deoarece este foarte scumpă, însă se află pe lista de priorități. Am achiziționat utilaje ultra moderne. Avem mașini multifuncționale care pot lucra atât pe timp de vară cât și pe timp de iarnă.

Prin acest proiect le transmitem din administrarea consiliului local în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești.

Domnul consilier Tusodoiu Dumitru sosește în sala de ședință. Consilieri prezenți:23

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 158/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții ”Lucrări de închidere pe structură metalică scară exterioară acces mansardă” imobil Bulevardul Eroilor nr.30, Pitești, Argeș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Datorită eforturilor depuse în ultimii 4-5 ani, acum avem unul dintre cele mai moderne sedii ale Poliției Locale. Prin acest proiect de hotărâre completăm investiția realizată cu o scară exterioară pentru a putea face posibil accesul la mansardă.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 159/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare strada Banu Mărăcine”, din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Aș dori să amintesc amplele lucrări efectuate pe străzile Maior Șonțu și Târgu din Vale. Am supralărgit atât cât s-a putut zona. Vom continua până la intrarea către Instituția Prefectului Argeș pentru a dezaglomera acel triunghi de acces către acea instituție. Nu am putut să închidem aceste lucrări deoarece pe strada Banu Mărăcine de 5 ori am scos la licitație și nu a venit nimeni.

Pentru strada Banatului am îndeplinit proceduri și costul acesteia va ajunge undeva la 20 miliarde. Prețurile au crescut foarte mult în ultimii doi ani, iar

5                                                                                                                                                      ~

infrastructura necesită foarte mulți bani.

5

Sperăm ca la această sumă să vină la licitație societăți interesate. Prețul corect nu este cel de pe hârtie ci acela pe care-l vom obține în urma participării la licitație a operatorilor specializați.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 160/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Racord termic cămin școlar Colegiul Economic Maria Teiuleanu.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Încă există solicitări la Colegiul Economic ”Maria Teiuleanu” și poate vom include în proiectele nostre și cantina, în funcție de banii de care vom dispune. Școala dorește să se racordeze la agentul nostru termic și trebuie să realizăm acest lucru.

5

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Stau și mă întreb dacă nu era mai

5                        5

bine să ne gândim la o soluție tehnică de autonomie pentru acest cămin, în condițiile în care este posibil să se restrângă activitatea SC Termo Calor Confort SA pe anumite zone.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Școala este dependentă la momentul acesta de o sursă. Și noi ne-am dori acest lucru, dar acum aceasta este

5                                                                                        ~

singura soluție. Trebuie să ne asigurăm din timp că elevii vor avea toate condițiile necesare desfășurării cursurilor.

5

Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin: Majoritatea orașelor din țară încearcă să se lege la sistemele de termoficare. Prin găsirea unor noi clienți asigurăm funcționalitatea societății în condiții mai bune. Cred că este foarte bine să ne folosim de societățile consiliului local.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 161/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: În fiecare an a existat o preocupare intensă fie pentru reabilitarea, fie pentru construirea spațiilor destinate locuințelor sociale. Anul acesta finalizăm un bloc extraordinar de bine realizat cu locuințe ce au destinația de locuințe sociale.

Prin acest proiect aprobăm lista privind ordinea de soluționare a acestor solicitări. Numărul cererilor crește de la un an la altul. Lista este stabilită de comisia care are toate obligațiile legale să facă acest lucru.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 162/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 163/23.05.2019

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate -nunta de diamant.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 164/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.435/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 165/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea situațiilor financiare pentru municipiul Pitești la data de 31.12.2018.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Solicit executivului ca pe viitor să ne prezinte expertiza lucrărilor de la podul de pe Râul Doamnei. De asemenea, îl rog pe domnul primar să ne prezinte cauzele care au condus la neîntrebuințarea unor sume de bani la investiții - neprezentarea la licitații, netransmiterea la timp a unor documentații?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Investițiile realizate anul acesta au la bază sume prevăzute în anii anteriori.

Au fost prevăzuți bani pentru reabilitarea unor străzi importante, însă procedurile au fost îngreunate datorită unor contestații depuse la Consiliul Concurenței care a blocat toată documentația.

În urma răspunsului primit ne-am adresat instanței, aceasta obligându-ne să scoatem din nou la licitație. Toate aceste etape s-au desfășurat pe parcursul a 10-11 luni. Deci nu am putut finaliza aceste lucrări datorită procedurilor impuse.

Pe de altă parte, avem foarte multe proiecte cu finanțare din fonduri europene la care contribuția noastră este cuprinsă între 2% și 50%. Sunt situații în care, de exemplu la Incubatorul de afaceri, contribuția noastră este de 50%, ceea ce reprezintă o sumă importantă. Despre acest proiect vorbim de 2 ani. Nu avem o previziune când acestea vor fi implementate, însă în momentul în care se va da startul, noi având toate etapele parcurse, trebuie să avem banii necesari altfel proiectul este nul. Și aceasta a fost o cauză. Ne-am dorit multe proiecte și avem mulți bani prevăzuți pentru acestea. Să sperăm că anul acesta vom da drumul efectiv și la lucrări.

În contextul actual, aceste sume de bani reprezintă garanția că putem să accesăm niște fonduri europene și că putem realiza proiecte foarte importante. Dacă doriți să prezentăm toate aceste cauze pe capitole nu este nici o problemă.

Proiectul privind containerele de gunoi - 86 miliarde. Am stat în instanță cu el aproape un an și nu am putut merge mai departe cu procedurile.

Domnul consilier Preda Marin: Am primit la ședința trecută un CD cu informarea privind starea economică, socială și de mediu a municipiului, o lucrare pe care am apreciat-o foarte mult.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 166/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea scoaterii la licitație publică, în vederea închirierii, a unui teren cu destinația de terasă alimentație publică, situat în Parcul Lunca Argeșului, aparținând domeniului public al municipiului Pitești.”

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: A fost formulat și un amendament la ședințele pe comisii. Conform proiectului de bază și acceptat de finanțator putem amenaja terase în Parcul Lunca Argeșului. Acest teren a mai fost scos la licitație însă nu a venit nimeni. În proiectul de bază este prevăzută și o zonă cu toalete, o discotecă în aer liber cu program stabilit în cadrul consiliului local. Propunerea mea este ca termenul să fie de 4 ani și nu de 5 ani așa cum a formulat amendamentul domnul consilier Popescu Ionuț și sper ca de această dată agenții economici să fie interesați.

5

Domnul consilier Popescu Ionuț menționează că își retrage amendamentul.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 167/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind declararea unor lucrări de utilitate publică. (Centru)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Bănică Iuliu-Radu părăsește sala de ședință. Consilieri prezenți:22.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Este vorba de partea finală a lucrărilor din zona Maior Șonțu. Ne-am consultat cu cei de la Poliția Rutieră, cu arhitecții și ideea noastră de a face un sens giratoriu în zonă (venind dinspre Institutul de Proiectări, făcând dreapta și mergând înainte) nu a fost aprobată deoarece nu se încadrează în limitele raportate la suprafața carosabilă. Atunci ne-am hotărât să facem o zonă de lărgire pentru fluidizarea circulației.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Prin acest proiect spațiul verde este repoziționat?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Repoziționarea spațiului verde ne-a fost impusă de către cei de la mediu.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 168/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind declararea unor lucrări de utilitate publică. (Războieni)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: După nenumărate eforturi sperăm să obținem al doilea acces în cartierul Războieni. Este vorba de strada Dimitrie

5

Butculescu unde există niște scări pietonale prea puțin folosite.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 169/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: ”Informare privind litigiul având ca obiect un teren situat în Pitești, str. Craiovei, zona Școlii Gimnaziale nr.11 ”Mihai Eminescu”.

~                   5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Am realizat documente ample legate de această situație. Nu am crezut că vom fi puși în această situație deși se știa încă din anii 2006 -2007 de acest litigiu. În materialele prezentate sunt detaliate etapele necesare pentru rezolvarea acestei situații.

De asemenea regăsiți și solicitarea celor care au obținut dreptul de proprietate. Au venit cu documente din anul 1935. Terenul era degradat, nu se afla în condițiile în care se regăsește acum.

Am încercat să obținem timpul necesar pentru găsirea unor soluții astfel încât să nu întrerupem activitatea clubului sportiv, deoarece după cum știți, punerea în posesie a fost făcută pe o porțiune aflată chiar în mijlocul terenului folosit de o mulțime de elevi.

5

A doua zi ne-am deplasat la fața locului, s-a făcut punerea în posesie cu expertul, conform prevederilor legale, am reușit să-i convingem să nu îngrădească terenul pentru a putea fi folosit în continuare.

Nu doresc altceva decât despăgubire în bani sau teren la schimb echivalent în zonă. Pentru cea de a doua variantă nu avem soluții.

5

Le-am explicat că nu au acces la terenul pe care l-au câștigat și că nu suntem de acord să le acordăm. Pot să solicite în instanță acces, dar acest lucru ar mai dura

5                      ~

câțiva ani. În același timp și ei ne pot împiedica să mai desfășurăm activități pe teren dacă își marchează lotul în cauză.

5

Profesorii au venit și ei cu o propunere, în ideea în care se va realiza în fapt punerea în posesie, să se renunțe la o suprafață de teren care se află în zona respectivă. Însă nu cred că proprietarii vor fi interesați pentru că, având în vedere că terenul se află lângă o bază sportivă, ei nu vor obține niciodată autorizare de construcție. Ei au fost și s-au interesat la diverse agenții imobiliare de prețurile din zona respectivă, acestea comunicându-le unele astronomice. Le-am explicat că prețul se stabilește de către evaluator. Toate aceste lucruri vor fi discutate în cadrul comisiei

5

stabilite în consiliul local.

În situația în care se va realiza schimbul noi să suportăm logistica, obținerea de avize, plata eventualelor sume impuse de acest schimb.

Alături de persoanele implicate din aparatul de specialitate vor face parte și consilieri propuși de dumneavoastră pentru a analiza și a găsii soluțiile cele mai eficiente.

Domnul consilier Gentea Cristian: Apreciez rapiditatea executivului în ceea ce privește această problemă, realizând o informare, raport și proiect de hotărâre. Evident că voi vota acest proiect. Sunt de acord și cu schimbul și cu propunerea făcuta de colegul meu, domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț, exproprierea.

Apreciez informarea care este foarte detaliată, însă este ceva ce nu înțeleg. În luna octombrie 2013 Tribunalul Pitești respinge irevocabil acțiunea și ne obligă săi punem în posesie reclamantului suprafața de 2483 mp, să întocmim documentația și s-o înaintăm la prefectură și să înaintăm acte pentru măsuri reparatorii.

De asemenea se spune că în luna mai 2013, deci cu 6 luni înainte, ceea ce nu se putea, am depus documentația la Instituția Prefectului și aceasta a fost respinsă.

Citind mai departe, cred că s-s strecurat o greșeală deoarece prefectura nu respinge așa o documentație, se dă un termen de 30 de zile s-o completezi.

Nelămurirea mea este că, deși s-a pierdut, primele acțiuni se fac după un an și 7 luni către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș și după 2 ani și 6 luni se depune această documentație la prefectură, ne cer s-o completăm și o resping. Profitând de acest aspect cei în cauză dau în judecată comisia, apare acest dosar și tocmai în anul 2018 se dă sentința finală care ne obligă pe lângă punerea în posesie a terenului în suprafață de 2483 mp, la achitarea sumei de 202.560 lei reprezentând contravaloarea lipsei de folosință calculată pe ultimii 3 ani. Eu înțeleg că nefolosința a fost calculată pentru anii 2013-2015. Dacă vine cineva și ne întreabă de ce v-ați mișcat așa greu? Pot veni să ceară bani și pentru perioada cuprinsă între anii 2016 -2018?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Nu mai urmează nimic pentru că au fost puși în posesie. Pe noi nu prima sentință ne-a obligat la despăgubiri ci a doua. Nu am știut că instanța ne va obliga la aceste despăgubiri, însă am tras de timp crezând că vom putea găsi și alte soluții. Nici la momentul acesta nu avem avizul Comisie Județene de Fond Funciar. Toate documentele sunt acolo, au numai

5                                                                                                                                                                           ~

adeverința și hotărârea instanței și este nevoie de dosarul complet pentru obținerea titlului de proprietate.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Nu doar Comisia Locală de Fond 5

Funciar a fost parte în dosar ci și Comisia Județeană de Fond Funciar. Dacă instanța căreia i s-au adresat petenții pentru obținerea despăgubirilor considera că nu cei de la Comisia Locală de Fond Funciar ci cei de la Comisia Județeană de Fond Funciar sunt

5

vinovați i-ar fi obligat pe ei să plătească. Trebuie să vedem care sunt motivele pentru care cei de la Comisia Județeană de Fond Funciar nu vor să primească documentația și s-o finalizeze.

5

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Nu cunoaștem nici noi motivul pentru care se întârzie avizul.

Domnul consilier Gentea Cristian: Dacă noi i-am despăgubit alaltăieri, nu este posibil ca ei să solicite bani și pentru perioada 2015-2018?

Doamna Neagu Valentina - Șef Biroul de Aplicare al Legilor Proprietății, Registrul Agricol: Deși sentința este din anul 2011 ei au venit să ceară punerea în posesie în anul 2013. A fost purtată o corespondență cu ei de aproape doi ani deoarece era necesară completarea cu documente: raport de expertiză tehnică, planul de amplasament, avizul OCPI. Toate acestea au fost completate în decurs de doi ani de zile.

În anul 2015 a fost emisă Hotărârea nr.6 a Comisiei Locale de Fond Funciar. Ca să trimitem la validare această hotărâre trebuia să avem avizul OCPI, aviz care nu a fost dat.

Domnul consilier Gentea Cristian: Am înțeles, la un eventual control aveți

5            ~                                                                                 5

ce să le spuneți legat de prima întrebare, însă nu pot ei veni să ceară bani și pentru 2015-2018?

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Dacă eu, comisie locală puteam demonstra că nu a fost vina mea, în cadrul cererii lor de despăgubire puteam să chem în garanție persoana sau instituția vinovată de amânare.

Domnul consilier Gentea Cristian: În raportul de la următorul punct de pe ordinea de zi, la final sunt prezentate două variante. Știți că, în general, votăm pentru o variantă. Ceea ce vreau să spun este că acum trebuie să votăm exact pentru ceea ce scrie în raport și nu pentru o singura variantă, să analizeze acea comisie cele două variante.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Din aceste motive am spus că trebuie să analizăm ambele variante. Comisia va analiza și va alege varianta corectă.

Consiliul Local al Municipiului Pitești a luat act de conținutul informării.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: ”Raport privind solicitarea efectuării unui schimb de terenuri sau de vânzare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Doamna președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea unor consilieri locali.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se fac propuneri cu prilejul desemnării unor consilieri locali pentru a participa la lucrările Colectivului de lucru constituit prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.607/2018, în scopul analizării și stabilirii modului de soluționare a ofertelor formulate de către doamna Toma D. Zoie, domnul Toma M.

5                                                                                                                                                                                    ~

Mircea și doamna Coșuleț M. Sofia.

5                                            5           5

Doamna președinte de ședință precizează că au fost propuși domnii consilieri Bănică Iuliu-Radu, Neacșu Mariean, Olariu Gheorghe Ionuț și Sofianu Narcis-Ionuț pentru a participa la lucrările Colectivului de lucru constituit prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.607/2018.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.252 din 26.07.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizate și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Transformare cămin C3 în clădire locuințe sociale”, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

  avizează favorabil proiectul de hotărâre; avizează favorabil proiectul de hotărâre; avizează favorabil proiectul de hotărâre.


 • - comisia nr.3 -

 • - comisia nr.4 -

 • - comisia nr.5 -

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: În foarte scurt timp acest cămin va fi finalizat în niște condiții excepționale. Am obținut deja suplimentarea sumelor de bani. Această hotărârea va ajunge chiar săptămâna viitoare la guvern.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 170/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind evidența locuințelor sociale aflate în domeniul public al municipiului Pitești și în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am promovat acest proiect de hotărâre pentru un inventar complet și pentru a lua la cunoștință de patrimoniu în ceea ce privește locuințele sociale la nivel de municipiu.

Doamna președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 171/23.05.2019.

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: ”Raport privind solicitarea de concesiune a unui imobil.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil;

- comisia nr.5 - avizează favorabil.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Colegii mei au făcut o propunere de respingere a unui agent economic privind o suprafață de teren pentru activități de gen parc industrial. Eu aș spune că nu trebuie să respingem această solicitare, ci din contră trebuie să atragem și alți agenți economici. Este vorba de CET Nord Găvana, pentru paza căruia, la momentul acesta plătim foarte mult. Nu prea mai avem ce păzi deoarece a fost dezafectat iar fierul din instalații a fost valorificat. Trebuie să-i dăm o

5

utilitate. Să încurajăm agenții economici să vină acolo, motiv pentru care am zis să facem o comisie pentru a inventaria bunurile pe care să le punem la dispoziție. Sunt hale, ateliere pe care aș vrea să nu le dărâmăm ci să le dăm cu inventar celor care vin acolo, la prețuri modice. Eu cred că este necesar să punem în valoare zona aceea care este pustiită și pentru care plătim paza.

Agentul economic a venit să ne propună un schimb extraordinar cu terenul de sport Metabet pe care l-ar avea în proprietate. Lucrul acesta nu-l putem face pentru că este un teren în litigiu. El tot insistă să ocupe acest teren, poate pe o perioadă determinată, dar nu putem realiza acest schimb deși ar fi extraordinar de avantajos.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Sunt de acord că trebuie să facem ceva cu acest pământ dar asta nu înseamnă că trebuie să-l dam neapărat celor de la Metabet CF SA. Să-l eliberăm într-un fel sau altul, apoi să facem o licitație să poată veni orice altă firmă.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Acum votăm de principiu. De ce să ținem terenul nefolosit? Ideea este să le impunem cumva, de exemplu să facă 10 hale care vor rămâne ale noastre.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Domnule primar, puteți să conduceți o echipă a administrației publice locale care să organizeze un parc industrial? Dacă nu să aducem o echipă care poate. Putem sau nu să facem parc industrial?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Eu am spus că nu sunt de acord să respingem, însă nu am nominalizat pe cineva.

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Sunteți de acord sau nu cu

5                            5

concesiunea, că nu am înțeles?

~                                    5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Trebuie întâi să facem un regulament. Terenul acesta a fost eliberat de puțin timp și ar trebui să-i dăm o destinație de parc industrial. Am spus că situația aceasta se respinge și să venim cu un regulament.

Domnul consilier Dinu Dănuț: Eu chiar sunt de acord cu acest raport. Nu este normal ca acel teren să stea degeaba. Primăria nu are bani să facă parc industrial.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru face mențiunea că terenul nu va fi concesionat dacă raportul va fi aprobat în forma prezentată.

Doamna președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat cu 21 de voturi ”pentru” și un vot ”împotrivă” (domnul consilier Dinu Dănuț).

Doamna președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: ”Raport privind solicitarea de acordare în folosință gratuită a unui teren.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil;

- comisia nr.2 - avizează favorabil;

- comisia nr.3 - avizează favorabil;

- comisia nr.4 - avizează favorabil;

- comisia nr.5 - avizează favorabil.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Cu posibilitatea punerii acestui teren la dispoziția consiliului local.

Doamna președinte de ședință supune la vot raportul de pe ordinea de zi care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul consilier Gentea Cristian: Vă rog să barați cu o linie orizontală consilierul pe care nu doriți să-l desemnați să facă parte din comisie.

Se derulează procedura de vot secret cu prilejul desemnării unor consilieri locali pentru a participa la lucrările Colectivului de lucru constituit prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.607/2018, în scopul analizării și stabilirii modului de soluționare a ofertelor formulate de către doamna Toma D. Zoie, domnul Toma M.

5                                                                                                                                                                              ~

Mircea și doamna Coșuleț M. Sofia.

5                                            5           5

Domnul consilier Gentea Cristian: Comisia de validare a hotărât să se reia procedura de vot deoarece nu s-au respectat precizările făcute inițial cu privire la modalitatea de vot, iar voturile nu au putut fi contabilizate.

Domnul consilier Morlova Eduard părăsește sala de ședință. Consilieri prezenți: 21.

Se reia procedura de vot secret cu prilejul desemnării unor consilieri locali pentru a participa la lucrările Colectivului de lucru constituit prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.607/2018, în scopul analizării și stabilirii modului de soluționare a ofertelor formulate de către doamna Toma D. Zoie, domnul Toma M.

5

Mircea și doamna Coșuleț M. Sofia.

5                                            5

Domnii consilieri Bănică Iuliu-Radu, Neacșu Mariean și Sofianu Narcis-

7                   5

Ionuț sunt desemnați să participe la lucrările Colectivului de lucru constituit prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.607/2018.

Doamna președinte de ședință supune la vot ”Proiectul de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea unor consilieri locali” în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 172/23.02.2019.

Diverse:

Domnul consilier Dinu Dănuț: Ce se mai aude cu San Siro?

5

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Procedura este în ultima etapă. Au existat și contestații.

5                                 5

Domnul consilier Sofianu Narcis-Ionuț: Rugămintea mea este să avem o discuție serioasă pe tema SC Termo Calor Confort SA. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l aveți în vedere este amenajarea parcării zona Trivale.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Acolo unde poate fi implementat proiectul, unde există locuri suficiente, în baza regulamentului aprobat în consiliul local, se va realiza.

Domnul consilier Duțulescu Gheorghe: Este vorba de amplasarea unui chioș de flori pe domeniul public la intersecția str. Eremia Grigorescu cu str. Garoafelor. Putem spune că s-a construit, având în vedere dimensiunile pe care le are.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Să nu fie cumva pe zonă privată, însă vom analiza situația de acolo. Imediat cineva va pleca în zona respectivă să verifice.

Domnul consilier Gentea Cristian: Am fost cu domnul consilier Gardin Florin la AGA SC Termo Calor Confort SA. Am adus situația financiară pe anul 2018 și bugetul pentru anul 2019. Profitul net este 550.000 lei, mai mic ca în ultimii doi ani de zile, dar trebuie să avem în vedere faptul că s-a scumpit foarte mult gazul. Gazul are cotă de 68% influență în structura prețului Gcal.

Societatea nu are niciun fel de datorie, are plățile la zi iar creanțele au scăzut de la 4,6 milioane la 3,3 milioane.

În bugetul anului 2019 este prevăzută o sumă decentă pentru investiții. Și eu la fel ca și dumneavoastră aștept să avem acea discuție cu toții. Sunt 21.000 de

5                                                          5      1                                                                    5                         5

apartamente și nu are toată lumea bani să-și achiziționeze o centrală. Gândiți-vă că de

1                                 5                                                                                    5                      5                                                                       5

la 2500 de debranșări/an s-a ajuns la 200/an. Și acum se interesează lumea, dar din ce în ce mai puțină.

Consider că trebuie să facem ceva în legătură cu acest lucru. Legat de banii pentru modernizarea liniilor de distribuție se pot lua din fonduri europene sau din fonduri de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din cei 70%. CET Nord și CET SUD trebuie scoase de la SC Termo Calor Confort SA și preluate la primărie.

Am trei probleme punctuale:

 • 1. Taxa de habitat - am solicitat răspuns în scris, de ce nu se poate face acum, dacă se face la sfârșitul anului, de ce nu aprobăm luna viitoare și spunem că se va aplica de la 1 ianuarie 2020? Nu mi s-a dat nici un răspuns. Dacă am fi avut astăzi spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din luna aprilie aș fi fost atent, poate nu s-a consemnat această solicitare. Sunt răbdător, mai aștept deși cred că mi se putea răspunde până acum fără probleme.

 • 2. Am înțeles că doamna Stănciulescu de la Avocatul Poporului a trimis un material, mi-a spus că discuția cu domnul Arhitect Șef a fost foarte bună, a rămas să vină cu un plan de măsuri și stabilise pentru ziua de luni. Am aprobat achziționarea unor serivicii juridice pentru litigiul cu SC Orentex SRL. Luni, la ședința pe comisii, am aflat că, subit, casa de avocatură a reziliat unilateral contractul.

 • 3. Care este situația în ceea ce privește Podul Doamnei?

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: În ceea ce privește întâlnirea cu cei de la SC Termo Calor Confort SA sunt de acord, toată lumea de altfel își dorește

~                                                                    5                  5

să se analizeze situația acestei societăți. În legătură cu CET SUD și CET NORD colegii știu că am discutat și am spus că, urgent trebuie să luăm măsuri, pentru a degreva de cheltuieli societatea.

În legătură cu avocatul poporului, eu am discutat cu domnul Arhitect Șef să meargă acolo care a înțeles ce are de făcut și urmează să se întâlnească din nou.

Eu de mult timp susțin această taxă de habitat, am insistat pe această temă. Ne lovim de niște aspecte juridice. Domnul secretar va da un răspuns. Această taxă ne-ar ajuta foarte mult.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru înmânează domnului consilier Gentea Cristian și doamnei consilier Preduț Mariana-Tatiana ”Nota privind unele aspecte legate de implementarea taxei speciale de salubrizare la nivelul municipiului Pitești”.

5

În ceea ce privește SC Orentex SRL, acest agent economic și-a construit un imobil în anul 2009 și a depășit limitele. Când deja erau la etajul 6 au venit și ne-au întrebat cum pot ei să intre în legalitate. Existau ca și variante posibile: vânzarea-cumpărarea terenului, un schimb de teren. Nu s-a dorit la momentul acela nici una din aceste variante.

Nu știu cum s-a ajuns la această soluție, însă instanța a hotărât să plătim o sumă imensă de bani.

Domnul consilier Gentea Cristian: Întrebarea mea era alta.

Domnul primar Constantin Cornel Ionică: Căutăm o altă casă de avocatură care să ne reprezinte. Procesul este foarte greu, oamenii se găsesc de asemenea greu. Nimeni nu ne poate garanta că vom câștiga.

Doamna președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marioara Bârlogeanu

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red.

Gabriela-Mădălina Oprea