Proces verbal din 21.02.2019

Proces-verbal sedinta ordinara 21.02.2019


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 21.02.2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de Primarul Municipiului Pitești, prin Dispoziția înregistrată sub nr. 300/15.02.2019.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Constantin-Cornel Ionică - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

 • -     consilieri în funcție   - 23;

 • -     consilieri prezenți     - 19;

 • -     consilieri absenți      - 4 (domnii consilieri Bărbulescu Ilie, Florea

Daniel, Gentea Cristian și Morlova Eduard).

Președinte de ședință este domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian.

Domnul președinte de ședință supune la vot aprobarea procesului-verbal de la ședința ordinară din data de 31.01.2019, care este aprobat în unanimitate.

Executivul precizează că există următoarele modificări și completări la proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

I. Se introduc pe ordinea de zi următoarele materiale:

La punctul nr.33:”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești.”

Punctele nr.33 - 47 inițiale se renumerotează și devin punctele nr.34-48.

La punctul nr.49: ”Informare privind calculul de apă pluvială pentru anul 2018.”

II. Punctul nr. 22 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate - nunta de diamant” se modifică și se completează astfel:

«Art.4. va avea următorul cuprins: Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Elena și Iancu Sandu, domiciliată în municipiul Pitești,

Calea Craiovei, bl.7, sc. C, et. 4, ap. 17, pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.”»

III. La punctul nr. 24 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotă râre ini ț iat de primar privind declararea unor lucrări de utilitate publică” - se îndreaptă eroarea materială de la art. 1, alin. (4) după cum urmează: sintagma “H.C.L. nr. 306/2015” se înlocuiește cu sintagma “H.C.L. nr. 442/2018”.

IV. La punctul nr. 29 de pe ordinea de zi, ”Proiect de hot ă râre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de asociere și a unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii, situate în stațiile de transport public local de călători” se îndreaptă erorile materiale după cum urmează:

- în preambulul hot ă rârii mai sus men ț ionate sintagma “H.C.L. nr.18/15.02.2018” se înlocuiește cu sintagma “H.C.L. nr. 1/31.01.2019”;

- la art.2 alin. (2) sintagma ”31.06.2019” se înlocuieș te cu “30.06.2019”.

Domnul președinte de ședință solicită avizele comisiilor de specialitate pentru proiectul de hotărâre introdus la punctul 33. Cele cinci comisii prezintă avize favorabile.

Domnul consilier Narcis-Ionu ț Sofianu: Domnule primar, v ă d c ă nu este introdus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind învățământul dual.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionic ă: Ministrul educa ț iei, doamna Ecaterina Andronescu, are în program învățământul dual și sunt prevăzute sume considerabile pe categorii la această ramură a învățământului. De asemenea, este prevăzută și dotarea corespunzătoare a respectivelor unități de învățământ. În funcție de aceste prevederi, vom vedea care sunt obligațiile impuse de lege și unde ne este permis să venim cu completări ca autorități locale.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință precizează că, la punctul ”Diverse” s-au înscris: domnii consilieri Dinu Dănuț, Sofianu Narcis-Ionuț și Tudosoiu Dumitru.

,7                                                       9  5

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Pitești pentru anul 2019”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 28/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea criteriilor de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Pitești, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 29/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind Raportul de evaluare pentru bunurile concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., scoase din funcțiune conform H.C.L. nr. 57/25.08.2016, ce aparțin domeniului privat al Municipiului Pitești, pentru stabilirea prețului inițial de vânzare al acestora”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Sunt deșeuri din fier ce urmează a fi valorificate prin licitație cu un preț de pornire de 5570 lei.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr.30/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de conformare pod peste râul Doamnei”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Se reactualizează devizul pentru acest obiectiv de investiții, aprobat printr-o hotărâre din noiembrie, deoarece proiectanții nu au prevăzut anumite elemente în raport cu lucrarea respectivă, și anume, rosturile de dilatare. Probabil că tot ei vor răspunde pentru acest lucru. Lucrarea a fost finanțată cu fonduri europene, dar contribuția noastră este de 2 %.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Aș dori să știu dacă s-a cerut un

5                                          5                                5

punct de vedere inițiatorului acestui proiectului cu privire la această situație. De asemenea, l-aș ruga pe domnul primar să facă o informare cu privire la demersurile care se vor face pe care să o prezinte într-o ședință viitoare.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Sigur că vom prezenta o informare. Lucrarea în sine are mai multe aspecte, inclusiv unele juridice.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 31/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele unități locative situate în municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: La aceste unități locative, chiria este modică și încercăm să răspundem tuturor solicitărilor. Vom reveni cu un raport complet împreună cu cei de la Poliția Locală, care are permanent în atenție toate faptele antisociale.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Acestea sunt situații cunoscute de toate

5                                                                                             5

lumea. Cred că trebuie să luăm o decizie. Eu, unul sunt de acord cu orice măsură pe care o veți lua, chiar dacă este mai dură. Trebuie să facem disciplină. Sunt oameni care ar îndeplini condițiile să locuiască în acele unități locative și nu ar avea un astfel de comportament.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Poate au fost situații când ar fi trebuit să fim categorici, dar pe timp de iarnă este mai dificil. Ar însemna să-i lăsăm fără locuință.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 32/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind folosirea Stadionului ”Nicolae Dobrin” de către Fotbal Club Argeș .”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 33/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea "Simfoniei Lalelelor” -Ediția a 42-a.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Simfonia Lalelelor este brand-ul orașului nostru.

5

Sosește în sală domnul consilier Daniel Florea.

5

Am primit unele observații legate de defilarea copiilor la ediția trecută, dar unitățile de învățământ doresc să participe și anul acesta. Noi suntem deschiși oricăror propuneri. Ne bucurăm că avem aleea pietonală pe centrul orașului care poate fi folosită la ocazii de genul acesta.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: Eu voi vota acest proiect de hotărâre. Este unul dintre cele mai importante evenimente organizate de Primăria Municipiului Pitești. Am câteva precizări. Se depune foarte mult efort pentru organizarea acestor evenimente, iar Inspectoratul Școlar este partener. Trebuie să triem foarte bine momentele care se vor desfășura la această ediție. Referitor la incidentul de anul trecut, vă reamintesc că acei copii au venit din partea unui club privat de sport, nu din partea unor unități de învățământ. Dacă vor fi momente artistice, propun ca acestea să se desfășoare la finalul defilării. În același timp, la această ediție, mă voi asigura să nu fie impuse ținutele copiilor.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Este greu de controlat, deoarece copiii deja se pregătesc. Pentru ei este o mândrie faptul că participă la un eveniment de asemenea anvergură. Ați văzut la edițiile anterioare cum procedează: se opresc câteva minute în fața tribunei oficiale și prezintă momentul pregătit. Evenimente de genul acesta se mai desfășoară și în alte orașe din țară. Se lucrează foarte mult și la pregătirea carelor alegorice, chiar zi și noapte, cu puțin timp înaintea evenimentului. În tot cazul, vom ține cont de orice observație.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Sunt de aceeași părere cu domnul consilier Tudosoiu. Acum ani de zile, a fost adresată o scrisoare domnului Pendiuc și domnului Nicolescu Valeriu de către domnul director Coman de la Institutul de la Mărăcineni, domnul Tănăsescu de la Institutul de la Ștefănești și alții, prin care propuneau ca actualul parc ”Lunca Argeșului” să se realizeze o extindere unde ar fi fost amenajată expoziția floricolă. Domnule primar, anul trecut în luna ianuarie am depus un proiect de hotărâre din partea grupului nostru prin care vă solicitam respectuos să aveți în vedere posibilitatea înființării unei Asociații a Simfoniei Lalelelor, care să fie reprezentată de primar. Aceasta ar putea lucra tot anul, ar putea face parte oameni de diferite profesii care ar veni cu idei privind organizarea acestui eveniment. S-ar realiza tot felul de produse promoționale cu simbolul Piteștiului, ”laleaua”, care ar aduce numeroase beneficii orașului nostru. Chiar ar putea fi implicată și o echipă profesională.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Mă bucur când vorbiți frumos despre foști colegi. Înființarea unei asociații care să lucreze împreună cu o echipă profesională ar fi o idee bună, dar realizarea expoziției dendrofloricole în parcul ”Lunca Argeșului” nu cred că se poate. Mă gândesc că nu ar veni oamenii acolo să admire sau să cumpere.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Mă refer la o plantație de lalele.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Domnule primar, vă rog să vă gândiți dacă anul acesta va mai fi o tribună.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Nu cred că putem să renunțăm la ea, mai ales că vin oficialități. De trei ani de zile a rămas o singură tribună pentru oficialități și una pentru ceilalți oameni. Carele alegorice pot fi admirate de toată lumea, fiind lăsate la mall-ul ”Trivale”. De asemenea, intrarea la expoziția dendrofloricolă de la ”Casa Cărții” este liberă.

5

Domnul președinte de ședință de ședință: Un mare sprijin a venit din partea copiilor care au ajutat voluntar la crearea carelor alegorice. Au fost un real sprijin pentru noi, mai ales că se fac cu puțin timp înainte de simfonie. Am încercat să limităm cât de mult s-a putut timpul acordat defilării. Solicitările pentru defilare vin, mai ales, din partea grădinițelor. Noi nu știm ce momente artistice sunt pentru că nu se face niciun fel de repetiție înainte.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 34/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare canal deschis strada General Dimitrie Boteanu.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Trebuie regularizat un canal de pământ de pe această stradă care se află spre comuna Bradu.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Am văzut că se înlătură și porțiuni de beton armat.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Da, de la un podeț.

Domnul consilier Iuliu-Radu Bănică: Acolo a crescut vegetație și trebuie să facem curățenie.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 35/21.02.2019

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Dârzu nr. 24 pentru investiția ”Construire ansamblu rezidențial (4 clădiri - locuințe colective cu funcțiuni complementare) cu regim de înălțime Ds+P+5E-6r.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

5      7

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 36/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Extindere spații de învățământ si administrative la Grădinița cu Program Prelungit Aripi Deschise.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Începând cu acest punct de pe ordinea de zi sunt înscrise mai multe proiecte de hotărâre cu lucrări finanțate din fonduri europene și un procent de 2% din partea primăriei. Termenul de depunere este 29 martie a.c., după care ar trebui să se desfășoare procedurile de licitație.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 37/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători.”

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Acest sistem are în componență foarte multe elemente, inclusiv numărarea călătorilor.

Domnul consilier Mariean Neacșu: Am studiat documentațiile primite în prima parte a materialelor și am văzut că sunt de peste 50 mil.lei. Domnule primar, aș vrea să știu cam în cât timp se va începe demararea lucrărilor, după depunerea cererilor de finanțare?

5

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Acum trei săptămâni am avut o discuție cu cei de la A.D.R. Sud Muntenia și ne-am consultat în toate aspectele. Probabil că în vara aceasta vom începe lucrările. Din aceste perspective, acest mandat va fi unul dintre cele mai bune din 1990.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 38/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative în Municipiul Pitești (5 panouri).”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Acest proiect pentru panourile inteligente este în valoare de 63 mld. lei (vechi).

Domnul consilier Daniel Florea: Există în Pitești, la acest moment, astfel de panouri?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu există, deocamdată.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 39/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Mansardare corp A-Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Poveștilor”.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 40/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit Primii Pași”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Se reactualizează anumite elemente în conformitate cu prevederile O.U.G nr.114/2018, și anume salariile constructorilor, precum și materialele care vor fi folosite la executarea lucrării.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 41/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică clădire grădiniță-Grădinița cu Program Prelungit Castelul Fermecat”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi devenind

Hotărârea nr. 42/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui Protocol de colaborare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Acest protocol se încheie cu cei de la Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea pentru o suprafață de 470 mii mp care se află în administrarea lor, pentru amenajarea de piste pentru biciclete, termenul fiind de 10 ani.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Când va fi aprobată suprafața totală pentru amenajarea de piste pentru biciclete în consiliul local?

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Orașul Pitești este așezat în trepte și pe dealuri. Din acest motiv este mai greu, dar căutăm în continuare soluții pentru amenajarea de piste pentru biciclete. Sunt anumite zone în oraș unde nu se poate. Pe str. Exercițiu poate vom reuși, și, de acolo să se ajungă spre stadion. De asemenea, vrem să amenajăm o pistă de promenadă pentru biciclete prin pădure și suntem în discuții cu cei de la Ocolul Silvic. Este și aceasta o prioritate pentru noi, ca și crearea unor noi locuri de parcare.

Domnul consilier Cătălin Costescu nu participă la vot.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 43/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică și reparații capitale cămin Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Este vorba despre un cămin aproape părăsit de la Liceul C.F.R. care va fi reabilitat pentru a putea caza sportivii.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: Felicitări, domnule primar și, de asemenea, echipei dumneavoastră! Acesta este singurul liceu de genul acesta, vocațional cu profil sportiv, funcționând cu 20 de clase. Vă mulțumesc că ați înțeles nevoile unui astfel tip de liceu și poate depunem eforturi, ca la fiecare sfârșit de an bugetar, să reușim alcătuirea unui campus de tip sportiv-școlar care să cuprindă liceul în sine, sala de sport, cantina și căminul.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Cu banii pe care îi avem trebuie să cuprindem toate aspectele și toate obiectivele care sunt în competența noastră.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Acesta este un lucru bun și v-aș ruga dacă se poate urgenta finalizarea pentru acest obiect de investiții.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 44/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Realizare Parc Lunca Argeșului 2”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Acest proiect este extrem de important și finanțat din fonduri europene. La acest moment este foarte mizerie. Același lucru s-a întâmplat și cu parcul actual Lunca Argeșului, iar acum este un loc extraordinar de frumos. Sperăm ca până la ”Zilele Orașului” să avem o a doua intrare în acest parc și cu parcarea aferentă. Parcul Lunca Argeșului 2 și Parcul Lunca Argeșului 3 vor fi legate între ele prin niște alei pentru biciclete și pentru promenadă. De asemenea, în Parcul Lunca Argeșului 2 va fi amenajat și un loc de picnic.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Între cele două parcuri vor fi și locuri separate pentru plimbarea câinilor.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Am inițiat un proiect de hotărâre asemănător și v-aș ruga să amenajați și în alte cartiere asemenea locuri.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Am încercat, de exemplu în cartierul Trivale, dar nu au fost de acord toți oamenii care locuiesc în zona respectivă. Dar, o să mai încercăm, mai ales că asemenea locuri există în toate orașele mari, dezvoltate.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 45/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Realizare Parc Lunca Argeșului 3”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Eu aș avea un amendament, și anume să excludem amenajarea zonei de grătar deoarece pot veni persoane care consumă băuturi alcoolice.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionic ă : Nu cred c ă se poate. Este deja aprobat.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Oricum, este interzis prin lege consumul de bături alcoolice în zonele publice. Și așa este, acest proiect de hotărâre a fost aprobat în luna decembrie. Acum se actualizează devizul conform prevederilor O.U.G. nr.114/2018. Suntem obligați să avem astfel de locuri în parcuri.

Domnul președinte de ședință: Proiectul este finanțat din fonduri europene și nu putem să-l schimbăm.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: Ca cetățean, la picnic poți merge ori să faci un grătar la sfârșit de săptămână împreună cu familia, ori cu produsele preparate, gen sandwich-uri, într-o pauză dacă îți permite programul de la serviciu. Se poate întâmpla și cum zice domnul consilier Sofianu, dar cu tot riscul trebuie să-l aprobăm așa cum a fost prezentat.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Acolo vor veni oamenii împreună cu familiile, cu copiii, nu cred că vor fi probleme.

Domnul consilier Marin Preda: Ideea este foarte bună. Asemenea locuri există în toată lumea. Oamenii vor avea un loc unde să se relaxeze.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Domnule viceprimar Apostoliceanu, aveți în vedere o suplimentare de posturi la Poliția Locală? Acolo va trebui pază suplimentară. Nu știu dacă sunteți pregătit. De asemenea, vă reamintesc și de problema șobolanilor din zona ”Nord”.

Domnul președinte de ședință supune la vot amendamentul domnului consilier Narcis-Ionuț Sofianu care este respins cu 15 voturi ”împotrivăși 5 voturi ”pentru” (doamnele consilier Bîrlogeanu Marioara, Stanciu Alexandrina și domnii consilieri Gardin Florin, Duțulescu Gheorghe, Sofianu Narcis-Ionuț).

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 46/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Extindere, supraetajare și consolidare imobil b-dul Eroilor nr.30”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Această clădire este finalizată și are toate dotările necesare pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a activității Poliției Locale.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 47/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 48/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate -nunta de diamant.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 49/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea din administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, a unor spații situate în Piața Smârdan.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 50/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind declararea unor lucrări de utilitate publică.”

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică : Acesta este un proiect extraordinar. Vor fi două benzi fluente din Calea Bascov până în b-dul Nicolae Bălcescu și noi locuri de parcare. Circulația se va fluidifica foarte mult. Sperăm că într-o lună și jumătate vom termina această lucrare.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Se va distruge o zon ă cu mult spațiu verde, dar se realizează un lucru foarte important pentru fluidificarea traficului.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 51/21.02.2019.

Părăsește sala domnul consilier Dumitru Tudosoiu.

5

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 52/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de oportunitate, Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiului Pitești”.

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cornel-Constantin-Ionică: Prin acest proiect se vor achiziționa autobuze noi care vor contribui astfel la îmbunățirea transportului public în municipiul Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 53/21.02.2019.

Părăsește sala domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind organizarea competiției ”Cupa României la Box Juniori-masculin”, finala”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 54/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Calea Craiovei nr.66 pentru investiția ”Construire clădire locuințe colective și spații cu altă destinație”.

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

5      7

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

5

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 55/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de asociere și a unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ocupat de construcții provizorii, autorizate în condițiile legii, situate în stațiile de transport public local de călători”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Din anul 1994, stațiile de așteptare funcționează în condițiile pe care le știm cu toții. Prin acest proiect, vor fi modernizate 99 de stații de călători unitare finanțate din fonduri europene și toate vor fi echipate la fel în tot orașul.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Vă felicit domnule primar, dar sunt stații în oraș unde nu există nici măcar o copertină. Poate încearcă cei de la A.D.P. să găsească o soluție provizorie până va fi implementat acest proiect.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Poate vom găsi o soluție.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 56/21.02.2019.

Sosește în sală domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea chiriei pentru anul 2019, pentru suprafețele de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, ocupate de garaje autorizate.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință: Domnul consilier Ionuț Popescu a formulat un amendament, în sensul că persoanele cu handicap locomotor, handicap ”grav” sau ”accentuat” să nu mai plătească nicio taxă.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul propus de domnul consilier Popescu Ionuț, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 57/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Intrarea Rahovei nr.8, 8A, 8B, pentru investiția ”Construire clădire cu locuințe colective și funcțiuni complementare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.3 - nu este luat în discuție;

5      7

 • - comisia nr.4 - nu este luat în discuție;

5      7

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Voi retrage acest proiect de pe ordinea de zi. Trebuie să mai analizăm locația și să mai vedem proiectul pentru parcări. De asemenea, se propune să fie mutată bariera de la intrarea Școlii nr. ”Ion Pillat”, lucru care ar perturba circulația în zonă.

Punctul 31 a fost retras de pe ordinea de zi.

Sose ște în sal ă domnul consilier Dumitru Tudosoiu.

5

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, Aleea Vasile Goldiș nr. 2, pentru investiția ”Construire ansamblu rezidențial cu trei clădiri de locuințe colective”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - nu este luat în discuție.

5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Pentru această investiție s-au respectat condițiile tehnice, iar proiectantul a propus ca ansamblul de locuințe respectiv să aibă cu două nivele mai puțin.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de de inițiator, care este aprobat cu 18 voturi ”pentru” și două ”abțineri” (domnii consilieri Sofianu Narcis-Ionuț și Gardin Florin), devenind

Hotărârea nr. 58/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Aș avea rugăminte către cei de la Poliția Locală: să-și facă simțită mai mult prezența, mai ales în parcuri.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Și la școli, de asemenea.

5                              5             5           ~

Domnul director Valerică Niolae: La școli suntem împreună cu cei de la Poliția Națională.

5                  5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma prezentată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 59/21.02.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: ”Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului Public Administrația Domeniului Public Pitești pe trimestrul IV al anului 2018.”

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică : Salariaț ii A.D.P. î ș i fac treaba foarte bine și ne bazăm pe ei, mai ales în zonele unde nu sunt agenți economici.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: ”Raport privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță de către directorul Serviciului Public Administrația Domeniului Public Pitești în semestrul II al anului 2018.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: ”Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Poliției Locale a Municipiului Pitești.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: ”Raport privind criteriile de salarizare pentru directorul general al Poliției Locale a Municipiului Pitești pentru semestrul II 2018.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: ”Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2018.”

Domnul consilier Dănuț Dinu: Domnule primar, ați făcut o evaluare cam cât ne va costa acum, după ce a transferat Guvernul către administrația publică locală plățile asistenților personali?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Da, ne va costa 297 miliarde lei (vechi) pe care îi vom plăti noi până se va aproba bugetul, căci acesta nu a fost încă promulgat. De când va fi aprobat în bugetul local și până va deveni funcțional va trebui să treacă un termen de 45 de zile. Până atunci, noi ne achităm obligațiile față de asistența socială.

5

Domnul consilier Dănuț Dinu: Estimați că vom avea bani în fiecare lună

5                                                 5

pentru aceste cheltuieli? Dumneavoastră, ca ordonator principal de credite, ați fi răspunzător dacă nu vor fi bani pentru aceste salarii,

Domnul primar Cornel-Constantin-Ionică: Trebuie să ne încadrăm. Corect ar fi ca după rectificarea bugetară națională să rămână un procent de 66 %, nu de 60% cum au solicitat primarii din țară.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi: ”Raport privind solicitarea de modificare a contractului de concesiune nr.55805/29.08.2008.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: ”Raport privind solicitarea de închiriere a unui teren în zona Negru Vodă.”

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Solicitanții vor să închirieze un teren pe care să pună un amplasament, dar acolo este un spațiu verde înscris în Registrul Spațiilor Verzi și nu poate fi închiriat.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi: ”Raport privind utilizarea unui mijloc fix, situat în municipiul Pitești.”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi: ”Raport privind solicitarea de atribuire a unui teren.”

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: S-a primit o solicitare din partea unei persoane care dorește să-și construiască o locuință, dar, în urma analizării de către comisie, s-a apreciat că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru edificarea unei construcții.

5

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi: ”Raport privind concesionarea unui teren situat în Strada Depozitelor, municipiul Pitești.”

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Pe acest teren, cineva ar dori să amenajeze un teren de minifotbal, dar nu se poate concesiona. Acea zonă va fi prinsă în cele două proiecte finanțate din fonduri europene, Parc Lunca Argeșului.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 44 de pe ordinea de zi: ”Raport privind concesionarea unui teren în zona B-dul Libertății, municipiul Pitești.”

5

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Aici s-ar fi dorit amenajarea unui magazine de alimentație publică.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 45 de pe ordinea de zi: ”Raport privind concesionarea unui teren în zona Calea București.”

La acest punct de ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 46 de pe ordinea de zi: ”Raport privind darea în administrare a Bazei sportive Stadionul ”Aripi”, situată în str. Tineretului nr.4, municipiul Pitești.”

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: În această zonă a fost un litigiu, iar instanța a dispus restituirea în natură a terenului. O parte din acesta se suprapune cu terenul propus pentru darea în administrare.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 47 de pe ordinea de zi: ”Punct de vedere referitor la plângerea prealabilă formulată de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat -Argeș.”

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Prin acest punct de vedere ne menținem opinia că hotărârea consiliului local din decembrie 2018 a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale.

Domnul consilier Dănuț Dinu: Nu trebuia să-i dăm deloc. Nu este partid parlamentar, iar alte partide nu au spații unde să-și desfășoare activitatea.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Este foarte corect punctul de vedere al executivului.

Domnul președinte de ședință supune la vot materialul ”Punct de vedere referitor la plângerea prealabilă formulată de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat -Argeș” , așa cum a fost introdus pe ordinea de zi, care este aprobat în unanimitate.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 48 de pe ordinea de zi: ”Informare privind situația locurilor în creșele din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești.”

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Ce v-a fost prezentat în material, reprezintă realitatea.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Există 20 de cereri nesoluționate.

5                                                                                                                       5

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: În discuțiile pe care le-am avut, am fost de acord cu înscrierea copiilor la creșele unde lucrează bunicii sau părinții acestora. Sunt persoane care nu vor să-și înscrie copiii acolo unde le sunt oferite locuri, din diverse motive. Aceste 20 de cereri pe care le-ați menționat au fost depuse după ce a început anul școlar, drept urmare se iau în considerare pentru anul următor.

Domnul președinte de ședință: Au fost înregistrate 32 de solicitări pentru înscrierea copiilor la creșă după ce a început anul școlar și au fost rezolvate, chiar dacă trebuiau depuse înainte.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Avem o demografie crescută față de anii precedenți. Există posibilitatea extinderii în zonele Găvana și Prundu?

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Locuri disponibile sunt, dar în alte cartiere.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Am putea să avem o estimare a numărului de copii, tinând cont de numărul nașterilor?

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Este foarte greu deoarece se mai mută cu domiciliul sau mai vin și din mediul rural. Este un paradox: la creșe sunt copii foarte mulți, în timp ce în învățământul gimnazial sunt mai puțini.

Domnul președinte de ședință: În anul 2020 va expira termenul mai multor contracte și se vor elibera mai multe spații. Atunci vom vedea cum vom folosi aceste spații, la creșe sau la grădinițe.

Punctul 48 de pe ordinea de zi: ”Informare privind situația locurilor în creșele din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești” a fost luat la cunoștință de către consiliul local.

5          5

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 49 de pe ordinea de zi: ”Informare privind calculul de apă pluvială pentru anul 2018.”

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Domnul Gentea zicea că poate se va renunța la calculul de apă pluvială.

Domnul director S.C. Apă Canal 2000 S.A. Marinescu Mihail: Se calculează o singură dată pe an, la sfârșitul anului.

Punctul 49 de pe ordinea de zi ”Informare privind calculul de apă pluvială pentru anul 2018” a fost luat la cunoștință de către consiliul local.

Diverse:

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Aș vrea să vă întreb, domnule

5                                       5                                                           ~

primar cum stăm cu preluarea Sălii Sporturilor, cu parcurile industriale în Pitești și cu piețele?

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Am fost luni la București și am vorbit cu domnul ministru Teodorovici. Nu am luat avizul, procedura de preluare a patrimoniului fiind foarte dificilă. De aceea vom îl vom prelua prin hotărâre de Guvern. În ceea ce privește parcurile industriale, pe cele 178 de hectare au fost numeroase suprapuneri. Dar l-aș ruga pe domnul consilier Bănică să ne explice situația.

5

Domnul consilier Iuliu-Radu Bănică: O dezmembrare constă în două părți: una tehnică și una juridică. Dezmembrarea tehnică s-a rezolvat. Am avut în instanță proces și i s-a dat câștig de cauză primăriei. Acum, trebuie să meargă un reprezentant al primăriei pentru a solicita dezmembrarea juridică la notariat, după care, actele respective trebuie să ajungă la oficiul de cadastru. Au fost multe suprapuneri, mai exact 49.

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Vom asigura infrastructura necesară pentru parcurile industriale atunci când se vor rezolva toate aceste probleme. În ceea ce privește piețele, lucrurile stau în felul următor: piața din Trivale probabil că o vom da în folosință în martie-aprilie; la piața din Găvana lucrurile nu stau foarte bine, lucrările fiind în întârziere. Licitațiile au fost câștigate de firme din localități diferite pentru cele două proiecte - acoperișul și stâlpii de susținere ai pieței. Până vor fi gata, s-au asigurat condiții provizorii pentru comercianți, fără taxe.

Domnul consilier Dumitru Tudosoiu: Aș dori să vă vorbesc puțin de noțiunea de ”catalog electronic”. Am aflat că la Cluj se implementează un astfel de proiect prin Asociațiile de părinți și cu aportul comunităților locale. Astfel, părinții primesc informații în timp real cu privire la situația școlară a copilului, note sau absențe. Este o chestiune legată de ”Smart City”. La nivelul orașului nostru sunt 17 mii de elevi în învățământul gimnazial și liceal. Cred că n-ar fi rău să inițiem un studiu în Pitești, măcar la ciclul gimnazial.

Domnul consilier Narcis-Ionuț Sofianu: Este foarte bună această idee a

5

”catalogului electronic” în școli, dar cred că presupune suplimentar și achiziționarea unui soft.

5

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Este foarte important să vedem ce prevede Legea învățământului din acest punct de vedere. Împreună cu domnul viceprimar Zidaru, vom vedea ce presupune acest lucru.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Am discutat cu domnul primar despre implementarea ”Smart City” în Pitești. În prezentarea celor de la Telekom și Orange s-a regăsit și această idee de ”catalog electronic”, dar trebuie verificate și licențele la calculatoarele din școli.

5                      5                                                                                  5

Domnul consilier Dănuț Dinu: Domnule primar, în ce stadiu suntem cu stadionul ”San Siro”?

Domnul primar Cornel-Constantin Ionică: Lucrurile au avansat puțin în sensul că am primit evaluarea de la SICAP, dar vom vedea după ce vom avea bugetul aprobat.

Vă informez că licitația pentru sala de sport de la Liceul Ion Cantacuzino” va avea loc pe data de 4 martie.

De asemenea, suntem în procedura de licitație și cu lucrări pentru un număr mare de străzi, astfel încât la momentul la care vom avea bugetul să putem demara executarea acestora.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Laurențiu-Marian Zidaru 9

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red.Elena-Irina Chiriță

1ex.