Proces verbal din 19.03.2019

Proces-verbal sedinta de indata 19.03.2019

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 19.03.2019, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată la cererea unui număr de 21 de consilieri, convocarea fiind înregistrată sub nr. 14034/19.03.2019.

La ședință participă de drept:

  • -  dl. Andrei - Cătălin Călugăru   - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Andrei - Cătălin Călugăru face prezența consilierilor, constatându-se:

  • - consilieri în funcție - 23;

  • - consilieri prezenți - 21;

  • - consilieri absenți - domnii consilieri: Bărbulescu Ilie și Florea Daniel.

Președinte de ședință este domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin.

Având în vedere emiterea Ordinului prefectului Emilian Dragnea nr.87/19.03.2019 înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 13886/19.03.2019 prin care se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al Municipiului Pitești, deținut de către domnul Constantin Cornel Ionică, este necesară desemnarea unui viceprimar care să preia atribuțiile de primar.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar în vederea exercitării atribuțiilor conferite prin lege primarului”.

Domnul consilier Gentea Cristian: Propun pe domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu în vederea exercitării atribuțiilor conferite prin lege primarului.

Nu mai sunt consemnate alte propuneri.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: Având în vedere că există o singură nominalizare, se va face buletin de vot cu specificația ”Da” sau ”Nu” pentru desemnarea d-lui viceprimar Apostoliceanu Sorin în vederea exercitării atribuțiilor conferite prin lege primarului și se încercuiește una dintre variante.

Se derulează procedura de vot secret cu prilejul desemnării d-lui viceprimar Apostoliceanu Sorin în vederea exercitării atribuțiilor conferite prin lege primarului.

Sunt anunțate rezultatele votului secret. Domnul viceprimar Apostoliceanu Sorin este desemnat să exercite atribuțiile conferite prin lege primarului, cu 19 voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar în vederea exercitării atribuțiilor conferite prin lege primarului, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 62/19.03.2019.

Domnul președinte de ședință mulțumește consilierilor pentru votul acordat și declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Sorin Apostoliceanu

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Anca-Ramona Nistor 1ex.