Proces verbal din 18.07.2019

Proces verbal sedinta ordinara 18.07.2019


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 18.07.2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.943 din 05.07.2019.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență privind Codul administrativ nr.57/05.07.2019, art.597 alin.(1) “Prezentul cod intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I(...)”, respectiv art.597 alin.(2) lit. e) cu precădere: “La data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte litere ale articolului mai sus invocat, a fost întocmită dispoziția nr.947/08.07.2019 privind încetarea aplicabilității prevederilor dispoziției Primarului Municipiului Pitești nr.943/05.07.2019, urmând apoi convocarea ședinței ordinare prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 951/10.07.2019.

În baza prevederilor art.134 alin.(2) și alin.(5) din Codul administrativ, a fost întocmit convocatorul nr.32580/10.07.2019.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Constantin Cornel Ionică - Primarul Municipiului Pitești;

 • - dl. Andrei-Cătălin Călugăru - Secretarul Municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Dl. Andrei-Cătălin Călugăru - Secretarul Municipiului Pitești, face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 19;

Consilieri absenți: domnii consilieri Morlova Eduard, Florea Daniel, Neacșu Mariean, Gardin Florin.

Dl. Andrei-Cătălin Călugăru - Secretarul Municipiului Pitești menționează că în conformitate cu prevederile Codului administrativ recent intrat în vigoare, s-a modificat cvorumul pentru adoptarea hotărârilor, precum și faptul că se impune întocmirea unui nou regulament de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești. De asemenea, consilierii aflați într-o situație de conflict de interese trebuie să anunțe din timp, înainte de începerea ședinței.

Președinte de ședință este domnul consilier Costescu Cătălin.

Se acordă comisiilor de specialitate câteva minute pentru analizarea punctelor suplimentare de pe ordinea de zi.

Executivul precizează că există completări la proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

 • I. Se introduc pe ordinea de zi următoarele materiale:

La punctul nr. 23: « Proiect de hotărâre inițiat de primar privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - “Construire bază sportivă TIP 2 -Liceul cu Program Sportiv “Viitorul”, str. Nicolae Dobrin, nr.20, municipiul Pitești, județul Argeș“.»

La punctul nr. 24: « Proiect de hotărâre inițiat de primar privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - “Construire Sală de Sport Liceul cu Program Sportiv “Viitorul”, str. Nicolae Dobrin, nr.20, municipiul Pitești, județul Argeș“. »

La punctul nr. 25: « Proiect de hotărâre inițiat de primar privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - “Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială “Adrian Păunescu” din municipiul Pitești, str. Paltinului, nr.2, județul Argeș“. »

La punctul nr. 26: « Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea încheierii acordului de participare la promovarea și realizarea obiectivului de investiții “Străpungere din Strada Depozitelor (Municipiul Pitești) peste Autostrada A1 (cu nod rutier nou), la DN73 în comuna Mărăcineni, județul Argeș”. »

La punctul nr. 27: « Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.340/27.09.2018 referitoare la acordarea unor mandate reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunările generale ale acționarilor S.C. Apă Canal 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A. »

La punctul nr. 28: « Punct de vedere referitor la plângerea prealabilă formulată de S.C. D.G.I.M. S.R.L. »

Punctul nr.23 inițial-«Diverse» se renumerotează devenind punctul nr.29.

II. La punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, «Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019» se modifică și se completează motivat de faptul că prin Referatul nr. 33038/12.07.2019 al Direcției Tehnice s-au aprobat următoarele:

 • > I. 1. Actualizarea anexei nr. 3 „Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2019” a H.C.L. nr.108/2019, după cum urmează:

 • a) La capitolul 65.02 „Învățământ”, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești:

 • - completarea cu obiectivele: „Sală de educație fizică școlară Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu” cu o prevedere estimată de 50 mii lei, „Sală de sport Colegiul Național Liceal „Alexandru Odobescu” cu o prevedere estimată de 50 mii lei și „Construire bază sportivă Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” cu o prevedere estimată de 50 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 50 mii lei a prevederii obiectivului „Sală de educație fizică Școlară Colegiul Național „Zinca Golescu” și cu suma de 50 mii lei a prevederii obiectivului „Sală de educație fizică școlară Școala nr. 2-structură a Școlii Gimnaziale

77    999       9

„Tudor Vladimirescu”.

 • b) La capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Dotări”, completarea cu ordonatorul de credite Primăria Municipiului Pitești, cu o prevedere estimată de 11 mii lei, întrucât este necesară achiziționarea a 2 coșuri de baschet pentru terenul de baschet din Pitești, Aleea Teilor.

 • c) La capitolul 74.02 „Protecția mediului”, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Proiectare”, Primăria Municipiului Pitești, completarea cu obiectivul „Expertiză tehnică pentru canalizare pluvială zona II Calea Câmpulung”, cu o prevedere estimată de 40 mii lei, în urma disfuncționalităților constatate în funcționarea canalizării pluviale aferente acestei zone.

 • 2. Actualizarea anexei nr. 7 „Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019” la H.C.L. nr. 108/2019, în sensul completării cu capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, poziția nr. 1, mijlocul fix „Coș de baschet”, în cantitate de 2 buc. și cu o valoare de 11 mii lei.

 • > II. Se repartizează suma de 9.700 mii lei din fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului Pitești pe anul 2019 aprobat prin H.C.L. nr. 108/2019, la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, subcapitolul 01 „Autorități executive și legislative”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, pentru reîntregirea creditelor indisponibilizate și virate de către Trezoreria Municipiului Pitești în baza înființării popririi în Dosarul nr. 7 / 2019.

În baza celor propuse mai sus, proiectul de hotărâre se modifică corespunzător, cu respectarea structurii clasificației bugetare în vigoare, prin modificarea Programului de investiții al municipiului Pitești pe anul 2019 și a listei de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019, prin suplimentarea corespunzătoare a excedentului anilor anteriori utilizat pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019, prin repartizarea fondului de rezervă, precum și prin modificarea bugetului Primăriei Municipiului Pitești pe acest an, modificări care vor fi prevăzute în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din hotărâre.

III. Punctul nr. 12 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea criteriilor de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Pitești, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe”, se completează cu:

 • - la art.3 se introduce alin. 2) care va avea următorul cuprins: „ Anexele nr.1, nr.2 și nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 • - după art.3 se introduce art.4 alin. 1) care va avea următorul cuprins: „ Începând cu data aducerii la cunoștință publică, prin mass-media și prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Pitești, solicitanții de locuințe au obligația completării/actualizării dosarelor depuse, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.”

 • IV. Punctul nr. 15 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre inițiat de primar prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr.25 și Aleea Negoiu nr.5”: se îndreaptă eroarea materială din preambulul proiectului de hotărâre în sensul că: sintagma “art.36 alin.(2) lit. “c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, se înlocuiește cu sintagma “art.129 alin.(2) lit. “c” din Codul administrativ.”

 • V. Punctul nr. 20 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate - nunta de diamant” se modifică și se completează astfel:

«Art.4. va avea următorul cuprins: Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Eugenia și Constantin Preda, domiciliată în municipiul Pitești, str. Negru Vodă, bl.C3, sc.E, et.4, ap.19 pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.”»

Art. inițiale 4-5 se renumerotează și devin art. 5-6.

9                                                                                  9

Având în vedere prevederile art.228 din Codul administrativ, și-au anunțat intenția de a nu participa la vot, în cadrul ședinței ordinare din data de 18.07.2019, următorii consilieri locali:

 • - dl.Tudosoiu Dumitru - pentru Proiectul de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de spațiu de învățământ, a unui imobil-teren.( Această procedură va ajunge în discuție și la Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean, unde eu sunt inspector general);

 • - dl.Janță Constantin Daniel - pentru Proiectul de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.340/27.09.2018 referitoare la acordarea unor mandate reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunările generale ale acționarilor S.C. Apă Canal 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A. (dl Janță este salariat al S.C. Apă Canal 2000 S.A.).

Domnul președinte de ședință Costescu Cătălin supune la vot motivarea absențelor de la ședința extraordinară din data de 04.07.2019 a domnilor consilieri 9                                      9               9

Gentea Cristian, Dinu Dănuț, Florea Daniel, Preda Marin, aprobate cu unanimitate de voturi. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi cu modificările aduse la cunoștință, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică retrage de pe ordinea de zi punctul nr.11 “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești” și precizează faptul că noua reglementare impune modificări privind noua titulatură de secretar general al unității administrativ teritoriale, precum și încadrarea inspectorilor de achiziții publice în consilieri achiziții.

În acest moment sosește domnul consilier Florea Daniel, fiind astfel prezenți 20 de consilieri locali.

Domnul președinte de ședință Costescu Cătălin prezintă consilierilor locali solicitarea intervenției dnei Lăcraru Gabriela-Maria, reprezentant al S.C. Nicholas Med Naturist SRL în cadrul ședinței, în vederea primirii unui punct de vedere cu privire la adresa nr. 31927/2019, înaintată în ședință în copie tuturor consilierilor locali.

Domnul consilier Tudosoiu Dumitru: Nu știu dacă sunt parcurși toți pașii pentru a se răspunde în acest moment. Trebuie văzut răspunsul compartimentului de specialitate. Dacă nu au fost făcute aceste demersuri, nu sunt de acord să amestecăm lucrurile.

Doamna consilier local Preduț Mariana-Tatiana: Ședințele de consiliu nu

5                                                                  5                5

sunt audiențe publice. Hârtia este depusă cu data intrării în primărie. Nu avem alt material.

Domnul președinte de ședință Costescu Cătălin supune la vot solicitarea intervenției doamnei Lăcraru Gabriela-Maria, care este respinsă cu majoritate de voturi. (7 voturi “pentru”: Dinu Dănuț, Florea Daniel, Olariu Ionuț, Preda Marin, Sofianu Narcis, Duțulescu Gheorghe, Stanciu Alexandrina, restul “împotrivă”.)

Domnul consilier local Cristian Gentea: Trebuia să vă adresați comisiei.

5

Puteați să veniți și azi.

5                            5      5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba despre o problemă sesizată de domnul consilier Duțulescu Gheorghe. Doamna a mărit suprafața chioșcului fără aprobare.

La punctul «Diverse» se înscriu următorii consilieri locali: Apostolicenau Sorin, Bârlogeanu Marioara, Dinu, Zidaru Ionuț, Olariu Gheorghe Ionuț, Sofianu Narcis, Dumitru Tudosoiu, Gentea Cristian, Bănică Iuliu-Radu.

Toate comisiile își prezintă avize avizele tuturor proiectelor de hotărâri.

Domnul președinte de ședință Costescu Cătălin supune dezbaterii punctul nr.1 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Se modifică programul de investiții, completat și de lista de la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Este vorba de o suplimentare de 9.700.000 lei!!! Cred că trebuie puțin dezbătut cazul Orentex și situația executării.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: la punctul «Diverse». Ați participat la discuții. Suplimentăm pentru că am fost executați pentru SC Orentex. Am luat cunoștință. Din anul 2003 a pornit, din 2008 suntem în instanță. Soluția a fost neîntâlnită. Construcție fără autorizație, care nu respectă autorizația, parterul unui bloc transformat în spațiu pentru locuințe! Au fost ocupați aproape 100 m de împrejmuire și nu au lăsat spațiu în interesul construcției! Procesul a fost pierdut în instanță. Așteptăm stoparea executării. La Costești a fost declinată competența. La 4000 de certificate de urbanism emise se pot întâmpla astfel de situații.

Eu astăzi am primit amendă 100 milioane pentru atribuțiile Arhitectului Șef: una pentru o hală de producție fără avizul proiectantului de specialitate și o alta pentru o autorizație de construire emisă de primar după 30 de zile.

Domnul consilier Gentea Cristian: Împărțiți amenda.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Termenul dat de ISC Ploiești este 07.10.2019. Nu știu împotriva cui să mă îndrept! Voi contesta! La Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului au fost declarații cu privire la angajări pe diverse criterii. Anul acesta a fost PUZ Războieni. Eu nu mă duc în birou. Sunt discuții colective cu

5 responsabilii. Primarul are aparat de specialitate; în mare măsură sunt mulțumit.

Din punctul de vedere al hotărârii, a fost absolut surprinzătoare. Nu eram eu responsabilul. Era altcineva. Primarul este cel care răspunde și în numele lui se emit documentele. Cu ce a greșit Primăria pentru că a procedat așa? A constatat că constructorul a greșit și l-a sancționat, apoi l-a chemat în instanță! Nu ești pe terenul tău. Nu vreau să discut. Se poate întâmpla oricând. Nu este singurul caz. Se construiește fără autorizație de construire! Se lucrează sâmbăta, duminica, în sărbători și mai ales noaptea! Nu te bați cu el, îl notifici și îl chemi la instanță și durează, iar peste ani ajungi la cine știe ce situații! Despre asta este vorba!

Am renunțat la festivism! Nu afectează nici partea de funcționare, nici proiectele de investiții. Proiectele de impact major vor fi finalizate. Am reușit să câștigăm proiecte la nivel național cu finanțare de la Compania Națională de Investiții: la Sala de sport de la Liceul Cantacuzino, urmează plățile; la Stadionul Nicolae Dobrin-am primit sprijin nesperat. Conform ultimelor discuții cu proiectantul, a fost avizat și spațiul de cazare-minim 30-40 locuri.

Domnul consilier local Cristian Gentea: Am un sfat pentru domnul primar: dânsul semnează ultimul! Să plătească amenzile împărțite!

Am câteva întrebări:1. De ce nu au fost la începutul anului prevăzuți bani pentru Orentex? Conform doamnei director Mihaela Ștefănescu, care știu că știe carte, am înțeles că nu se putea.

2. Conform informării de data trecută, instanța a stabilit suma; există penalități de întârziere-2 miliarde de lei, deja luați. Mai urmează 2 miliarde de lei, din informațiile mele. Când vine Curtea de Conturi, și mă refer doar la aceste penalități de întârziere, și spune: ia puneți voi consilierii mână de la mână și dați banii!

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu este prevăzută suma de 2 miliarde lei ca penalități pentru Orentex.

Domnul consilier local Cristian Gentea: Ok!

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Acești bani sunt prevăzuți la terenul de la “Aripi”.

Domnul consilier local Dănuț Dinu: Azi ne-am întâlnit în comisie.

5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am pierdut Piața de Gross, în totalitate, 28 ha teren de la Publitrans au fost pierdute, dar 26 ha au fost câștigate la terenul de la San Siro.

Domnul consilier local Cristian Gentea: Și cei 2 miliarde de lei de la terenul 5

de la “Aripi” trebuie puși de undeva.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Vom vedea. Nu s-au plătit.

Domnul consilier local Bănică Iuliu-Radu: Comisia din care fac parte nu are legătură cu penalitățile. Cine este responsabil pentru întârzieri?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Pentru cazul Orentex, am crezut că se oprește executarea. Am intervenit la Ministerul de Finanțe.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Suntem consilieri locali ai 5

Municipiului Pitești. Sunt de acord cu domnul Gentea. Cred că prima întrebare este corectă: de ce nu am prevăzut suma, având în vedere că fusese comunicată somația de 110 miliarde lei? Voi vota acest proiect de hotărâre așa cum a fost prezentat. Fiind vorba de cheltuieli de executare, trebuie asigurată funcționarea. Cred că s-a greșit la nivelul executivului pentru că nu s-a făcut prezentarea litigiului în Consiliul Local/comisia juridică. Trebuie rezolvată problema financiară, a executării de bună voie, să nu ajungem la cheltuieli suplimentare și să nu mai redistribuim sume din buget pentru buna funcționare a anumitor compartimente. Există o temere pe care ar trebui să o avem fiecare: există posibilitatea de a vota/de a nu vota? Personal, eu votez. Sunt posibile 2 atitudini ale noastre: în momentul în care votăm și mergem acasă, să fim părtași la îngroparea mizeriei sub preș, sau să plătim cheltuieli în urma unui litigiu. Să participăm cu toții, cel puțin 1/3 dintre noi, la formarea unei comisii de analiză, conform art.127 din Codul administrativ; la formarea unei comisii de analiză din care să facă parte consilieri locali de mai multe specialități, care să confirme punctul de vedere exprimat de domnul Primar în cazul Orentex. Dacă cineva scoate 110 miliarde din instituție, mă întreb de ce nu a fost făcută plângere penală? Există discuții despre o persoană care este în acest SRL, care a avut legături cu o persoană din Primăria Pitești. Această comisie trebuie inițiată de 8 consilieri locali. PNL va semna. Să nu fim acuzați

5                                                                                                                                                                                               5

de obiectivism. Votez acest proiect de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Ce să analizăm? Hotărârea instanței? Cât mai există căi de atac, ne bazăm pe ele. Dacă asta este decizia, asta facem. Am cerut sprijin la Ministerul Finanțelor. Chestiunea datează din 2003.

Doamna consilier local Tatiana Preduț: Apreciez poziția domnului Sofianu. Domnule Primar, nu sunt de acord cu atitudinea dvs să fiți tăticul tuturor. Nu îmi asum solidarizarea cu absența culpei ce însoțește aceste plăți. Sunt persoane care au greșit? Își asumă responsabilitatea? Dacă nu, hai să fim toți în solidar, vindem tot ce avem și plătim, ca să nu taie Curtea de Conturi suma respectivă. 138.505 lei cheltuieli de executare, puteau fi evitați dacă se plăteau când a fost definitivă hotărârea. În termen de 6 luni, autoritatea publică poate face rost de bani, cu termen de plată încă 3 luni dacă are probleme financiare. Demersuri în primărie s-au făcut? Numai noi, consilierii locali, răspundem în fața electoratului sau a altor organe de control? Primăria nu? Forma continuată a acestor probleme există în aparatul tehnic al Primăriei municipiului Pitești. Dovada sunt aceste litigii care vin din urmă. Codul administrativ permite să faceți infomare, la solicitarea consiliului local, cu ceea ce vrem să știm despre această problemă. Aparatul tehnic a greșit în aplicarea legii? Dacă da, să răspundă! După hotărâre, juriștii au folosit toate căile pentru susținerea intereselor primăriei? Da? Nu? Dovada! După hotărârea rămasă definitivă, s-au făcut demersuri pentru suspendare/reeșalonare? Sau contestare pentru vreo parte din sumă? Da? Nu? De ce să luați dvs toată răspunderea și noi în solidar? Consiliul Local solicită această comisie de analiză, în care să se afle informații. Această comisie nu sancționează.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Pe acest mandat nu avem și nu vom avea astfel de situații. Vă spun precis! Noi avem zilnic zeci de procese, luptăm cu 5 oameni angajați. Poate o firmă de avocatură să angajăm! Hotărârile instanțelor sunt imprevizibile! Nu se aștepta nimeni! Din spațiu comercial să faci apartament? Situația este complexă! Pe acest mandat nu se va întâmpla! Chestiunea datează din perioada 2003-2006!

Domnul consilier local Cristian Gentea: Au fost penalități de întârziere în cazul Orentex - că nu a fost eliberată Autorizația de construire! Lucrurile nu pot rămâne așa! Nu mi s-a răspuns la întrebare! În funcție de ce se va hotărî, voi acționa în consecință!

5

Domnul consilier local Zidaru Ionuț: Care este situația /stadiul săli de sport de la Tudor Arghezi?

Doamna Maria Gava, Șef Serviciul Investiții: În 2 săptămâni începe licitația de la C.N.I.

Domnul consilier local Zidaru Ionuț: Amplasarea aparatelor la locurile de joacă pentru persoanele cu dizabilități?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Suma alocată este de 32 miliarde lei. Suplimentăm doar dacă este excedent! Anual se dă o rectificare bugetară! Vom vedea! Dacă nu reușim anul acesta, le avem în vedere anul viitor!

Domnul consilier local Zidaru Ionuț: Este vorba despre persoanele cu dizabilități!

5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am fost la fața locului! Se va rezolva.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Domnule Sofianu, dacă aveți cunoștințe despre fapte ilicite, sunteți în culpă!

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: În ceea ce privește Școala Tudor Mușatescu, din punct de vedere educațional, am avut inițiativa de a uni Școala Tudor Mușatescu cu Liceul Alexandru Odobescu, dar liceul nu a vrut acest lucru. Este oportună o sală de sport la Școala Tudor Mușatescu? Numărul copiilor este pe minim! Dacă nu sunt 25 copii în clasă, nu pot funcționa!

Orentex îmi lasă un gust amar! Eu am fost consilier și în mandatul trecut și am fost puși în situația de a vota un proiect care a produs mari prejudicii de imagine, personale, sociale! Nu suntem informați în timp util!

Felicit colegii pentru acest punct! Am înțeles mai mult de la colegi decât din materiale! Există posibilitatea tehnică sau teoretică să vină Curtea de Conturi să spună că voi, Consiliul local, ați aprobat plata a 110 miliarde lei, că sunteți solidari în greșeală și că trebuie să plătiți! Să vindem ce avem sau ce nu avem ca să plătim pentru greșeala altora! Nu pot să nu îmi spun punctul meu de vedere! Nu sunt jurist să spun că sunt mai bun decât juristul primăriei, dar, vă rog să vă faceți treaba! Dacă un profesor lovește un elev, vinovat este inspectorul general școlar! Devin responsabil pentru o chestiune de care nu știam. Nu am fost în anul 2006 consilier local! Voi vota acest proiect de hotărâre! Mă voi lua după colegii mei care și-au exprimat punctul de vedere! Cine greșește, să plătească!

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Prima mea tendință a fost să

5                                                                  5

nu votez! Dar este vorba despre funcționarea orașului!

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Înțeleg îngrijorarea dvs! Este justificată! Funcționarea este pe bază de competențe! Puteți fi oricare în locul meu! De 2 ani spun asta! Presa a scris despre asta! Eu, ca ordonator de credite, trebuie să asigur toate resursele ca orașul să funcționeze! Maximă transparență!

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Și eu semnez pe hârtiile colegilor mei! Sunt chestiuni de importanță majoră! Eu îmi iau toți juriștii, toți economiștii și îi întreb cum este bine.

Domnul consilier local Cristian Gentea: Nu mai vorbesc la punctul Diverse. Sunt dezamăgit din punct de vedere personal. Nimeni nu mi-a spus așa ceva! Ați văzut, am vorbit cu domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian care mi-a spus că este vorba de fondul IID de la Apă Canal cu termen de plată 5 zile! Nu s-au plătit și au venit Finanțele care au calculat penalități de 66.000 lei. Directorul economic este responsabil, nu noi. La acest gen de discuții mă refer! La bani de genul ăsta mă refer! Nu o luați personal, domnule primar! Dumneavoastră mi-ați spus că vi s-a spus să nu mai puneți presiune pe ei! Ați văzut ce a spus secretarul Primăriei, la comisie? Mă ia cu incompatibilitate, cu abuz în funcție și conflict de interese. Să mă apuc eu și să vorbesc de abuz de lene și abuz de incompetență? Ăsta cu referatul care nu a fost semnat la timp, nu e abuz de lene, ce e?

Domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian: Sunt anumite situații, parcursul documentelor este stabilit!

În acest moment, domnul consilier local Cristian Gentea părăsește sala de ședință. În acest moment sunt prezenți 19 consilieri locali.

Domnul consilier local Zidaru Laurențiu-Marian: S-a reglementat situația!

Domnul președinte de ședință: Duc eu hârtia decât să dureze 7 zile! De ce să ne asumăm noi în fața cetățenilor așa ceva pentru incompetența altora? Juriști care pun bețe în roate! Nu ai cum să nu câștigi! Și totuși, am pierdut în instanță!

În acest moment, domnul consilier local Cristian Gentea reintră în sala de ședință. În acest moment sunt prezenți 20 consilieri locali.

Domnul președinte de ședință: Trebuie să își asume cineva! Eu îmi asum ±5           5     5                5

pentru ce semnez!

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu este prima oară! Recunosc! Sunt situații când găsim târziu hârtiile! De exemplu, autorizațiile de construire - care trebuie eliberate în 30 zile! Unora din aparatul de specialitate le este frică de lege, de pușcărie, asta este. Amenda a venit pe adresa mea de acasă, pe numele Primăriei Municipiului Pitești!

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat cu 16 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” (domnul consilier Bărbulescu Ilie și doamna consilier Bârlogeanu Marioara), 2”abțineri”(domnii consilieri locali Florea Daniel și Dănuț Dinu), devenind Hotărârea nr.213/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.2 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.214/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.3 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea execuției bugetului municipiului Pitești la data de 30.06.2019.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba de rectificarea veniturilor din taxe, care sunt în jur de 1769 miliarde, iar cheltuielile realizate pe aceste încasări sunt de 1499 miliarde lei.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.215/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.4 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.176/2018 pentru aprobarea Procedurii privind debranșarea/deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Pitești, modificată și completată prin HCL nr.231/2018.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.216/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.5 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr.273/2017 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.217/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.6 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de spațiu de învățământ, a unui imobil-teren.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Suntem în etapa de refacere a suprafeței cadastrale a Școlii nr. 12. Un număr mare de vehicule! Unitatea de învățământ solicită locuri de parcare, lucru ce implică cheltuieli suplimentare!

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Am fost la fața locului. Am o

5                                                  5

rugăminte: excluderea spațiului verde din colțul de nord! Să fie conservat!

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: De exemplu, aici în fața Centrului Multifuncțional, am avut acordul formal pentru parcare în fața intrării. Cum considerați, așa facem.

5

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Dacă vreți, supunem la vot amendamentul.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este nevoie!

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Îl distrugem sau îl păstrați? Noi avem PUG prelungit. Trebuie prevăzute locuri de parcare pentru școală, dar trebuie și spațiu verde, care este singurul. Asta este rugămintea: să îl însușiți. Să supunem la vot pentru spațiul verde-ultimul din colț.

În acest moment, domnul consilier local Dumitru Tudosoiu părăsește sala de ședință. În acest moment sunt prezenți 19 consilieri locali.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Îmi însușesc amendamentul. Se modifică schița.Vom afecta puțin la intrare pentru parcare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă de domnul consilier local Sofianu Ionuț Narcis și însușită de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi “pentru”, domnul consilier local Dumitru Tudosoiu neparticipând la vot, conform prevederilor art.228 din Codul administrativ, devenind Hotărârea nr.218/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.7 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numărul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în anul 2019.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.219/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.8 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare locuri de joacă Parc Lunca Argeșului”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.220/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.9 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Sistem de irigații Calea Craiovei”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Atenție Salpitflor! A crescut iarba în centrul orașului!

5

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.221/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.10 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiții “Amenajare teren sport str. Florilor FN”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Din punct de vedere al transparenței decizionale, cred că ar trebui publicat Studiul de fezabilitate.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.222/18.07.2019.

Punctul nr.11, respectiv “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești”, a fost retras de pe ordinea de zi de către domnul primar Constantin-Cornel Ionică.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.12 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea criteriilor de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Pitești, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Respectăm listele și prioritățile.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.223/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.13 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unor unități locative din fondul locativ aflat în patrimoniul public al municipiului Pitești și în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.224/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.14 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele locuințe de necesitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba de 3 locuințe.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.225/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.15 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr.25 și Aleea Negoiu nr.5”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.226/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.16 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.227/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.17 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.228/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.18 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea, pentru anul 2019, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, care desfășoară activitatea în condiții vătămătoare”.

9                                                                            9

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Este vorba de concediul de odihnă suplimentar de 4 zile.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Măsuri pentru a preveni aceste riscuri?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Măsurile legale pentru riscurile profesionale.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Fișe de risc? Am o propunere : un plan de acțiune pe viitor!

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.229/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.19 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.230/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.20 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate- nunta de diamant”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.231/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.21 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren situat în municipiul Pitești, str. Obor nr.3, jud. Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Sunt procese din anii trecuți, unde proprietarii au câștigat în instanță. Avem rezervă de teren în Zăvoi. Solicitarea este oportună. Terenul este situat la 1 m de ușa clădirii, blochează drumul pe suprafața de teren pe care o avem în proprietate.

În acest moment, domnul consilier local Dumitru Tudosoiu reintră în sala de ședință. În acest moment sunt prezenți 20 consilieri locali.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.232/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.22 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind însușirea inventarului unui bun mobil aparținând domeniului public al municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate devenind

Hotărârea nr.233/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.23 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - “Construire bază sportivă TIP 2 - Liceul cu Program Sportiv “Viitorul”, str. Nicolae Dobrin, nr.20, municipiul Pitești, județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Avem o adresă, să vedem dacă preluăm noi „Clubul Viitorul” sau Consiliul Județean Argeș? Sau „Palatul Copiilor”?

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Informația cu privire la Palatul Copiilor a venit la Inspectoratul Școlar Argeș de la Ministerul Educației Naționale. Cluburi școlare mai sunt și la Costești, Mioveni, Curtea de Argeș, și o structură la Rucăr. Prin adresa Ministerului Educației Naționale se urmărește posibilitatea preluării de la bugetul național către autoritățile publice locale. Piteștiul dorește preluarea Clubului Sportiv Școlar „Viitorul” și a Palatului Copiilor? Este o întrebare!

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Credeți că merită?

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: O administrație publică locală ca Piteștiul poate face mult mai mult. Banii naționali sunt cu limită. Din punctul meu de vedere, este oportun. Din punct de vedere al presiunii, acest lucru presupune asumarea costurilor de întreținere și funcționare, alte cheltuieli.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Suntem în procedură de preluare a Sălii de Sport prin Hotărâre de Guvern. Direcția Județeană de Sport este în procedură de finalizare a actualizării cadastrale a sălii sporturilor.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.234/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.24 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - “Construire Sală de Sport Liceul cu Program Sportiv “Viitorul”, str. Nicolae Dobrin, nr.20, municipiul Pitești, județul Argeș.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Compania Națională de Investiții va prelua toate cheltuielile. Sala Sporturilor este omologată pentru concursuri sportive școlare. Căminul pentru locuințe sociale și cantina de la Liceul cu Program Sportiv sunt în curs de finalizare, reabilitarea căminului sportiv de la Liceul cu Program Sportiv este în etapa de licitație.

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Mai putem face cămin la Maria Teiuleanu? Suntem în faza de aviz consultativ. Se poate relua procedura? Tot în Consiliul Local?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Sigur. Avizele sunt consultative. Vă vom cere în scris.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.235/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.25 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip - “Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială “Adrian Păunescu” din municipiul Pitești, str. Paltinului, nr.2, județul Argeș“.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Terenul este generos, cu număr mare de copii.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.236/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.26 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea încheierii acordului de participare la promovarea și realizarea obiectivului de investiții “Străpungere din Strada Depozitelor (Municipiul Pitești) peste Autostrada A1 (cu nod rutier nou), la DN73 în comuna Mărăcineni, județul Argeș“.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Procedurile sunt anevoioase. Am avut discuții cu domnul ministru Cuc Răzvan. Studiile de Fezabilitate trebuie realizate 5

de noi. Nu se află pe drumul național. Primăria Mărăcineni se va implica, alături de Președintele Consiliului Județean Argeș și Primăria Mioveni, prin protocoale. 40% din studiile de fezabilitate de către noi, restul de către Ministerul Transporturilor.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate, devenind

Hotărârea nr.237/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.27 de pe ordinea de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.340/27.09.2018 referitoare la acordarea unor mandate reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunările generale ale acționarilor S.C. Apă Canal 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu sunt consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi “pentru”, domnul consilier local Janță Constantin Daniel neparticipând la vot, conform prevederilor art.228 din Codul administrativ, devenind

Hotărârea nr.238/18.07.2019.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul nr.28 de pe ordinea de zi: “Punct de vedere referitor la plângerea prealabilă formulată de S.C. D.G.I.M. S.R.L.”.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Petenta este nemulțumită de termen (concesionare pe 49 de ani). Suntem în instanță.

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul de vedere, așa cum a fost introdus pe ordinea de zi, care este aprobat în unanimitate de voturi.

“Diverse”:

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Revin cu solicitarea către instituțiile subordonate, de a transmite informații cu privire la contractele încheiate cu mass-media. Nu știu de ce nu au dat. Poate nu au avut timp.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Se lucrează.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Datele GDPR - până săptămâna viitoare. Rog secretariatul/aparatul tehnic să transmită adresă către societăți privind contractele încheiate cu mass-media, pentru a primi răspuns.

Domnul consilier local Dinu Dănuț: Vă mulțumesc pentru implicarea și votul pentru terenul de la San Siro. La Școala nr.10 este o bază foarte frumoasă. Mulțumesc pentru aprobarea devizului. Cât privește cazul Orentex, trebuie identificați cei ce au greșit. 110 miliarde lei!!! Trebuie făcut ceva! Să aflăm și noi dacă s-au făcut toate demersurile. Înțeleg că este hotărâre judecătorească!

În altă ordine de idei, dacă se poate prinde în bugetul anului viitor, un parc pentru animale de 100-200 mp și o pistă pentru carturi în zona Târgului săptămânal?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Exista în Parcul Ștrand. Pentru parcul pentru animale, oamenii s-au opus, au fost bani prevăzuți în bugetul pe anul 2018. Dacă găsim locația potrivită, da.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionut:

 • > În ceea ce privește comisia pentru terenul de la “Aripi” ne-am întâlnit cu proprietarii terenului. Au cerut timp până la dobândirea titlului de proprietate. Am convenit să fim contactați după redactarea titlului de proprietate.

Domnul consilier local Cristian Gentea: Înțeleg că nu s-a discutat azi. Dacă nu sunt de acord, ce posibilități sunt?

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț:

5

 • 1. Nu îi mai interesează.

 • 2. Pentru a redeveni proprietari, propunem o variantă convenabilă/ expropriere pentru cauză de utilitate publică.

Doamna consilier local Stanciu Alexandrina părăsește sala de ședință. În acest moment sunt prezenți 19 consilieri locali.

Domnul consilier local Cristian Gentea: Reevaluare se poate?

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: Atacarea evaluării sau reevaluarea este posibil să conducă la anumite obiecțiuni legate de evaluator în relația cu Consiliul Local. Se poate face un alt raport, valoarea rezultată fiind mai mare sau mai mică. Dar trebuie justificat de ce s-a ales acesta. Procedura legală implică, nu neapărat o contestație, ci o solicitare la ANRE la o opinie asupra raportului de evaluare inițial.

5

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Considerați oportună reevaluarea?

Domnul consilier local Florea Daniel părăsește sala de ședință. În acest moment sunt prezenți 18 consilieri locali.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: În alte situații au fost proceduri de reevaluare. Comisia este suverană. Eliberarea titlului de proprietate ține de comisia de fond funciar a Prefectului.

Domnul consilier local Bănică Iuliu-Radu: Proprietarii vor titlul de proprietate pentru a cere apoi acces.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Accesul se obține în instanță. Terenul beneficiază de regim special, cu destinație sportivă.

Domnul consilier local Bănică Iuliu-Radu: Instanța se poate pronunța să nu mai desfășurăm activități sportive.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Se invocă nefolosința terenului.

 • > Am primit o sesizare de la o societate comercială cu privire la o plângere prealabilă din data de 17.01.2019 cu privire la autorizația de construire nr. 327/11.05.2018 la care nu au primit răspuns.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Trebuie văzut.

Domnul consilier local Zidaru Ionut - Gabriel: Se pot face întâlniri lunare ale comisiei de circulație?

5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Dacă avem solicitări, da.

Domnul consilier local Olariu Ionut: Am 3 aspecte:

 • > În luna iunie 2018 am depus o solicitare cu privire la salariile angajaților Primăriei Municipiului Pitești. A trecut 1 an. Mă adresez instanței pentru a primi un “amărât” de răspuns.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Sunt pe site.

Domnul consilier local Olariu Ionuț: Astăzi am depus altă solicitare.

 • > Pentru elevii care au  obținut  media 10 la examenul de

5

Bacalaureat/Evaluarea Națională, să se acorde câte un premiu de 3.000 lei.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Apreciez tenacitatea dvs. Indicați temeiul legal. Acum este interzis.

Domnul consilier local Olariu Ionuț: Premiile sunt pentru merite deosebite.

Domnul consilier local Matei Ion: Consiliul Județean Argeș a oferit o excursie în Austria.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Dacă există temei legal, eu semnez, dacă juridicul zice că este ok.

Domnul consilier local Olariu Ionuț: Dacă am premiat sportivii, putem premia și elevii cu media 10.

 • > Pădurea Trivale - arie protejată.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: În momentul în care este declarată arie protejată, nu mai poți intra acolo. Pentru agrement, trebuie Hotărâre de Guvern. Pădurea este mai protejată acum. Nu se construiește acolo. Primăria nu va încuraja distrugerea/deteriorarea pădurii.

Domnul consilier local Olariu Ionuț: Ce face Primăria Municipiului Pitești în acest sens? Ați invocat niște piste de biciclete și trotuare.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Nu suntem titulari pe toată suprafața de teren. Pădurea este protejată în interesul oamenilor și al agrementului.

Doamna consilier local Bârlogeanu Marioara: Ruta Prundu-Bascov este foarte aglomerată. Pentru autobuzele 7B, 5B, 13B, în zona străzii Gârlei, ar mai trebui o stație, apoi în Găvana, la fosta Fabrică de bere.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Din păcate, plătim subvenție 228 miliarde lei în anul 2019. Doar dacă traseul este eficient!

Doamna consilier local Bârlogeanu Mărioara: Sau mai multe autobuze nr. 2!

Domnul Rotaru Manuel, Director SC Publitrans SA. Linia nr. 2 are cea mai bună frecvență, la un interval de 6 minute. Am suplimentat cu 2 mașini, acum sunt 14 mașini. Se poate verifica și on-line. În zona Nord, SC Lisa Draxlmaier nu mai are salariați. Voi verifica și voi face sondaje. Dacă se confirmă, nicio problemă!

Doamna consilier local Bârlogeanu Mărioara: Aparatele de compostat trebuie verificate. Sunt pline.

Domnul consilier local Cristian Gentea:

Vreau să vă spun câteva cuvinte despre situația Asociației Campionii Fotbal Club Argeș. Prin Hotărârea instanței, Primăria Municipiului Pitești, împreună cu SC Apă Canal 2000 SA și SC Salubritate 2000 SA au înființat această asociație. M-am implicat foarte mult. Vreau un stadion modern și o echipă performantă. Am fost la Federația Română de Fotbal de 3 ori. Am schimbat Regulamentul. Am fost de 3 ori la Ministerul Sportului și am spus că plec de acolo doar cu certificatul de identitate sportivă, ceea ce am și făcut. Săptămâna viitoare, marți, la ora 10.00, are loc o ședință de urgență, făcută special pentru noi, în cadrul căreia vom fi luați în evidența FRF. Este doar o formalitate. Toate actele sunt făcute.

Domnul primar a cerut ajutor la Primăria Cluj, actualul președinte al Comitetului director și domnul Foamete Mihai au fost acolo. Am lipsit de la ședința extraordinară din 04.07.2019. Aseară am aflat că domnul Foamete Mihai revine din concediu mâine. Înainte de ședință, domnul Foamete Mihai, domnul Cerbureanu Iosiv și domnul viceprimar Zidaru Laurențiu-Marian au fost la Târgoviște-echipa Chindia Târgoviște (echipă care dispută mâine etapa II în Liga I.) Și la Târgoviște este aceeași situație. Tot asociație este și acolo, din care face parte Consiliul Local, Consiliul Județean și Universitatea Valahia. Acolo bugetul se face prin cotizații trimestriale, conform Ordonanței 26/2000. La apariția Ordonanței nr.57/2019 privind Codul administrativ, un articol a speriat, pe doamna director Dăianu Camelia, pe domnul consilier Cerbureanu Iosiv și pe domnul secretar Cătălin Călugăru. Eu am punct de vedere și de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării, doar că nu mă ocup cu asta. Conform prevederilor art.92 alin.(1) din Codul administrativ: “Participarea cu capital sau cu bunuri: (1)Consiliile locale și consiliile județene pot hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, în condițiile legii”. Dânșii au spus aici, fără a avea caracter limitativ sau de a stabili o interdicție în ceea ce privește posibilitatea de a hotărî asupra finanțării altor activități, astfel, spre exemplu sportul, în conformitate cu Legea nr.69/2000 și a OUG 26/2000. Această ordonanță nu abrogă OUG nr.26/2000. Noi suntem în cazul OUG nr.26. Veniturile asociațiilor sau federațiilor provin din cotizațiile membrilor, dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale, dividendele societăților comerciale înființate de asociații sau de federații, venituri realizate din activități economice directe, donații, sponsorizări, resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. 70% din cluburile din România sunt finanțate și cu sume de la unitățile administrative teritoriale. Înțeleg că suntem foarte vigilenți cu această treabă, dar nu a fost la fel în cazul Orentex sau a terenului de la Aripi.

Domnul secretar trebuie să aibă un cuvânt de spus. Vă va spune că a făcut o interpelare la Curtea de Conturi. Eu vă citesc doar finalul: “...Înființată pe OUG 26/2000, și potrivit statutului său, finanțarea se va face preponderent din cotizațiile membrilor. În opinia noastră, finanțarea nu intră sub incidența acestui articol din Codul administrativ. Vă solicităm un punct de vedere.” Întrebăm dacă OUG nr.26/2000 este legală? Nu mi-e teamă de un răspuns negativ. Teama mea este că toată țara face așa. Teama este că nu se va răspunde, sau se va răspunde cine știe când. Când se primește răspunsul? Pe 3 august începe campionatul. Nu avem buget. Până nu primim răspuns, nu putem face nimic. Numai la Pitești nu se poate nici taxă de habitat, nimic, nu se pot finanța asociații sportive, la Pitești nimic. Respectiva adresă este semnată de domnul primar, domnul secretar, doamna Dăianu Camelia-director economic și domnul Teodorescu Dănuț Mihail-director Direcția Achiziții și Servicii Publice. Domnul secretar și doamna Dăianu sunt de acord că singura incidentă este doar OUG 26/2000! Că OUG nr.26/2000 este în neconcordantă cu acest articol!

5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: S-au făcut multe demersuri. Personal, îmi asum că semnez și în orb. Îmi asum dacă FC Argeș se va bloca din acest punct de vedere. Există acest risc. Am trimis colegii în tară. Nu înțeleg nici eu. Cum în tară este posibil - de exemplu Târgoviște este în etapa a 2-a. Nu vreau să se creadă că au fost presiuni. Discuții au fost pe această temă zilnic, colegii au venit cu tot felul de hârtii, de argumente, de exemple. Răspunsul este în felul următor: Camera de Conturi poate interpreta la Pitești într-un fel, la Cluj-Napoca în alt fel. Mâine vine din concediul de odihnă Președintele Camerei de Conturi Argeș pentru această discuție. De ce OUG nr.26/2000 nu operează și la Pitești? Am insistat la președintele Curți de Conturi a României. Mi-a spus că materialul nostru este în analiză la comisii. Nu mai avem 1 lună până la începerea campionatului. L-am chemat pe șeful Biroului Juridic din concediu. El s-a ocupat, a fost în tară peste tot, la Federația Română de Fotbal, la Tribunal. Eu am o situație ingrată. După ce am venit de la Târgoviște, la nici o săptămână, au început discuțiile. Ce depinde de mine, îmi asum! Cu toate riscurile! Juridicul să ne spună ceva.

Domnul consilier local Cristian Gentea: Nu vreau să facă cineva ceva ilegal. Nu îl înțeleg pe domnul secretar! De ce nu a spus nimic când am transferat totul către asociație?

5

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Mi se spune: Ai semnat aici, se cheltuie bani și vine Camera de Conturi să constate cheltuielile în afara legi și îți ia tot. Spun zilnic că nu este de joacă și nu spun asta ca să pun presiune.

Domnul viceprimar Sorin Apostoliceanu: Nu am participat la nicio ședință referitoare la FC Argeș. Sunt convins că totul era perfect legal. Au semnat toate hârtiile de înființare. Codul administrativ a fost în discuție, până să intre în vigoare. Codul administrativ urma să intre în vigoare. De ce nu au fost ridicate încă de atunci astfel de întrebări și nu acum, după ce am înființat Asociația si am încheiat inclusiv un contract de licență? Nu este profesionist. Din punct de vedere juridic, să își asume. Nu sunt de acord cu preluarea vinei de către PSD. Este păcat că s-a ajuns aici.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: S-a încheiat după 2 luni și jumătate controlul Camerei de Conturi. A fost cel mai bun raport din ultimii 26 de ani Fără nicio măsură! Trebuie ținut cont de legislație. 70% din cluburile din România funcționează așa! Nu am înțeles! Colegii juriști, pentru că există un compartiment de specialitate, să vă dea explicații. Eu le știu, în mare măsură.

Domnul consilier local Sofianu Narcis Ionuț: Să înțeleg că discutăm despre art.92 alin.(2) lit.e) din Codul administrativ? Nu suntem de utilitate publică! Să mergem în audiență pentru primire răspuns!

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică; Puteți veni mâine dimineață la 8?

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: O scurtă intervenție, cu subiect și predicat, despre cele 2 aspecte privind înființarea acestei asociații de club privat, recunoscută de instanță, cu toate etapele, până la transferarea activități sportive cu licență parțială. Sunt 2 aspecte diferite: una este ONG-ul și alta cum se finanțează acesta. Permiteți-mi să vă spun și în numele unor compartimentele de specialitate care au inițiat această adresă către Curtea de Conturi, respectiv Direcția Economică și Direcția Servicii Publice și Achiziții, că legat de strategia pe termen lung de subventionare/finantare a acestei asociații, nu au fost consultați.

Dvs ați spus mai devreme, în ceea ce privește acțiunea/inacțiunea unor colegi, respectiv despre colegii care în anul 2010-2011 au avut o conduită de inacțiune referitor la cazul Orentex, permiteți-mi să cred că acum, acțiunea de a interpreta pe noul cod sau de a adresa această adresă Camerei de Conturi, a întreba dacă este legal ce se întâmplă, permiteți-mi să spun că este o conduită profesionistă.

Domnul consilier local Dumitru Tudosoiu: Respect punctul dumneavoastră de vedere. Eu am învățat că vorbim despre "oportunitate” și ”legalitate”. ”Oportunitatea” a fost dezbătută de atâta timp și am decis la data când am achiziționat brandul, palmaresul, etc. FC Argeș. Cât despre ”Legalitate”, de ce acum 2 săptămâni, la ședința consiliului local, când am cedat de la FC Argeș la Asociația Campionii Fotbal Club Argeș, nu s-a vorbit despre acest lucru? Dar atenție, îi dai, dar nu poate funcționa? A fost ședință extraordinară! Nimeni nu a zis nimic, nici dvs, domnule primar, nici domnul secretar, nici cei care au spus că nu au fost consultați. Înțeleg de la domnul primar că au fost discuții zilnice. Atitudinea profesionistă înseamnă comunicare și transparență. Informați-ne! Anunțați-mă! Nu pot accepta declarația dvs extrem de eliptică! Nu pot să mă pitesc în spatele ei! Trebuia să ne spuneți! Se duce de râpă tot ce am votat aici, până în prezent, legat de FC Argeș?

Domnul consilier local Cristian Gentea: Profesionist nu înseamnă să pui mâna pe telefon să suni la alții, ci să fi tu pregătit! Aș vrea să pun o întrebare cu subiect și predicat. Conform prevederilor art.92 alin.(2) lit.e), în accepțiunea dvs, domnule secretar, dacă renunțăm acum la tot, ne întoarcem la vechea formă, rămânem club public, pe noua lege puteți da bani în această situație?

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: Sunt 2 entități diferite. Persoana juridică, pe Legea nr.69/2000, se finanțează astfel, după cum știți că s-a finanțat și FC Argeș. De drept public, se poate, până acum s-a finanțat.

Domnul consilier local Cristian Gentea: Nu ne încurcă articolul?

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: FC Argeș, ca și entitate, oricum nu intră la art.92, pentru că nu prestează un serviciu de utilitate publică. Ar fi trebuit să răspundă colegii de la compartimentele de specialitate, care au gestionat activitatea. Cluburile sportive de drept public și privat sunt reglementate în legea specială de Legea nr.69/2000, unde spune cum înființezi și cum dai subvenție pentru finanțare direct clubului sportiv de drept public, iar pentru chestiuni private în general se dau pentru proiecte/programe sportive, pe Legea 69/2000 sau pe Legea nr.350.

Domnul consilier local Cristian Gentea: Domnul Dănuț-Mihail Teodorescu,

5                                                                   7

și domnul primar Constantin Cornel Ionică au o părere diferită. Doamna director economic și domnul secretar nu sunt de acord. Vă este frică să semnați, să vă asumați responsabilitatea.

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Pe Legea nr.69 nu vreau să zic că intrăm în conflict de interese - primarul și consilierii. Nu vreau să zic că e așa.

Domnul consilier local Cristian Gentea: Dacă mergem pe cotizație nu mai este nicio problemă?

Domnul primar Constantin-Cornel Ionică: Am vreo problemă eu ca reprezentant al unității administrative teritoriale? Nu! Acum? Nimic! Nu vreau să încalc nimic.

Domnul consilier local Dănuț Dinu: Vom mai avea echipă?

Domnul consilier local Bănică Iuliu-Radu: Avem echipă fără niciun ban.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Am întrebat dacă transferăm

5

doar activitatea. Din redactarea art.92 din Codul administrativ, înțeleg că nu ni se aplică! Articolul nu interzice ceva ce nu prevede.

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: Exact asta am susținut și în opinia noastră. Asta scrie și în adresă. Colegii de la departamentele de specialitate au inițiat deja acea adresă, eu doar am semnat-o, alături de domnul primar, tocmai m-am întors din concediu. Nu am inițiat-o eu. Dar dacă adresa a fost inițiată, trebuie așteptat răspunsul de la Camera de Conturi. Nu pot să spun dacă trebuia să fie sau nu inițiată. Fiecare coleg, exact cum ați spus și dvs, trebuie să își asume responsabilitatea, mai ales dacă este o persoană profesionistă. Nu-mi cereți să justific de ce au inițiat-o. În accepțiunea mea, art.92 nu face obiectul.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: De ce au formulat așa

5                                                                                       5

întrebarea colegii?

Domnul secretar Andrei-Cătălin Călugăru: Cred că s-au referit la Ordonanța nr.26/2000.

Domnul Dănuț-Mihail Teodorescu, Director Servicii Publice și Achiziții: În opinia noastră, legislația de la momentul înființării asociației sportive este aplicabilă și astăzi.

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Și de ce s-a adresat întrebarea de fapt?

Domnul Dănuț-Mihail Teodorescu, Director Direcția Achiziții Și Servicii

5                                                                    7                                                      5                                5          5

Publice: Pentru a primi confirmarea de la Curtea de Conturi

Domnul consilier local Sofianu Narcis-Ionuț: Dacă mai este în vigoare OUG 26/2000?

Domnul consilier local Dănuț Dinu: Nu cred că v-ați asuma nici voi. Faceți

5                                                                          5                                                                           5

stadion în 4 ani! Nici eu nu semnam așa.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Costescu Cătălin

SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru

Red. Alina-Ștefania Mihai

1ex.