Hotărârea nr. 99/2019

HCL privind modificarea HCL nr.2-2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea sumei din excedentul anilor anteriori aprobate prin H.C.L. nr. 2/2019 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Sorin Apostoliceanu;

  • - Raportul nr.13878/2019 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă suplimentarea cu 3.989 mii lei a sumei din excedentul anilor anteriori a cărei utilizare a fost aprobată prin H.C.L. nr.2/2019 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2019.

Art.2. Primarul municipiului Pitești și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 99 din 21.03.2019