Hotărârea nr. 98/2019

HCL privind actualizare Programului provizoriu de investitii 2019


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind actualizarea “ Programului provizoriu de investiții al municipiului Pitești pe anul 2019” și a “Listei provizorii de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019“

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Pitești, Sorin Apostoliceanu;

  • - Raportul nr.l 3 841/19.03.2019 al Direcției Tehnice;

  • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.l 4027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa nr.l, „Programul provizoriu de investiții al municipiului Pitești pe anul 2019”, la H.C.L. nr. 1/31.01.2019, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr.l la prezenta hotărâre.

Art.II. Anexa nr.2, „Lista provizorie de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019”, la H.C.L. nr. 1/31.01.2019, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.III. (1) Obiectivele de investiții, dotările și alte cheltuieli de investiție, precum și sumele aferente acestora, aprobate conform anexelor nr.l și nr.2, vor fi cuprinse în Programul de investiții al municipiului Pitești pe cinul 2019 și în Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019, care se vor aproba ca anexe la bugetul municipiului Pitești pe anul 2019.

(2) Anexele nr.lși nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IV. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 98 din 21.03.2019


Anexa nr.l

IaH.C.L.                2019


PROGRAMUL PROVIZORIU DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2019

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finan

at din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

355.329

254.817

18.042

18.042

18.042

din care:

  • A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

  • B. LUCRĂRI NOI

30.082

30.082

2.656

0

2.656

0

2.656

0

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

325.247

224.735

15.386

15.386

15.386

Cap. 51.02 "Autoritari publice si acțiuni externe"

54

54

54

54

54

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

54

54

54

54

54

1. Dotări

54

54

54

54

54

Primăria Municipiului Pitești

54

54

54

54

54

04.2019

Cap. 61.02 ..Ordine publică și siguranță națională", din care:

615

615

150

150

150

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

615

615

150

150

150

1. Dotări

615

615

150

150

150

Primăria Municipiului Pitești

615

615

150

150

150

04.2019

Cap. 65.02 „învățământ”, din care:

41.457

41.169

5.705

5.705

5.705

A. Lucrări în continuare, din care:

22.341

22.341

1.201

1.201

1.201

Primăria Municipiului Pitești

22.341

22.341

1.201

1.201

1.201

-Acoperire teren spoit - Școala Gimnazială ,,lon Pillat”

600

1 600

31

31

31

04.2019

-Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”

19.545

19.545

155

155

155

04.2019

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației 1SU pentru Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

1.221

1.221

529

z/

- "Y

529

529

04.2019

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISC pentru Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

332

332

17

II

V s

y

17

17

04.2019

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU ia Cămin Școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

313

313

159

X;

'• Ui

Jjg/tJUUV

159

159

04.2019

-Deviere rețea termică Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

330

330

310

310

310

04.2019

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

19.116

18.828

4.504

4.504

4.504

1. Proiectare

5.216

4.928

159

159

159

Primăria Municipiului Pitești

5.216

4.928

159

159

159

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

1.771

1.397

33

33

33

04.2019

-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

1.958

1.501

37

37

37

04.2019

- Mansardare corp A - Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

937

858

19

19

19

04.2019

-Reabilitare termică grădiniță - Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat-

490

1.1 12

10

10

10

04.2019

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

60

60

60

60

60

04.2019

3. Reabilitări

12.969

12.969

3.945

3.945

3.945

Primăria Municipiului Pitești

12.969

12.969

3.945

3.945

3.945

-Reabilitare și modernizare cămin școlar - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

6.336

6.336

1.500

1.500

1.500

04.2019

-Reabilitare termică și modernizare cantină Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

4.500

4.500

1.500

1.500

1.500

04.2019

-Reabilitare termică Clădire cămin Liceul Tehnologic „Dacia”

707

707

25

25

25

04.2019

-Reabilitare acoperiș corp B - Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

301

301

238

238

238

04.2019

-Reabilitare sală de sport Liceul Tehnologic „Dacia”

410

410

255

255

255

04.2019

-Reabilitare instalație electrică Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii”

227

227

135

135

135

04.2019

-Reabilitare instalație electrică corp B - Școala Gimnazială „Matei Basarab”

488

488

292

r

//

1

. . .

N      x

292

292

04.2019

4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

931

931

400

.7 /    '

-1    J '

• ■ 1 '

400

400

Primăria Municipiului Pitești

931

931

400

11

1 • -

- \

T

1

400

400

-Reparație capitală gard teren de sport al Colegiului Național „Zinca Golescu”

426

426

200

V

\

.....

\..

200

200

04.2019

-Reparații capitale acoperiș corp Teiuleanu -Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

505

505

200

200

200

04.2019

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

34.414

43.325

401

401

401

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

34.414

43.325

401

401

401

1. Proiectare

34.414

43.325

401

401

401

Primăria Municipiului Pitești

34.414

43.325

401

401

401

-Crearea de sisteme de închiriere biciclete (sistem de tip „bike-sharing”)

2.796

3.866

3

3

3

04.2019

-Realizarea de piste pentru bicicliști, inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș

9.320

8.009

3

3

3

04.2019

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

21.923

21.923

260

260

260

04.2019

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

375

9.527

135

135

135

04.2019

Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială1', din care:

1.802

1.802

255

255

255

A.Lucrări în continuare, din care:

1.802

1.802

255

255

255

Primăria Municipiului Pitești

1.802

1.802

255

255

255

-Centru Multifuncțional Comunitar

966

966

100

100

100

04.2019

-Modernizare bloc locuințe sociale „Coremi”

836

836

155

155

155

04.2019

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

17.577

17.577

3.011

3.011

3.011

A. Lucrări in continuare, din care:

5.268

5.268

900

900

900

Primăria Municipiului Pitești

5.268

5.268

900

900

900

-Reabilitare Sala Mare de ședințe Primăria Municipiului Pitești

1.068

1.068

400

400

400

04.2019

Transformare cămin C3 in clădire de locuințe sociale

4.200

4.200

500

500

500

04.2019

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

12.309

12.309

2.111

2.111

2.111

1. Proiectare

100

100

100

z

100

100

Primăria Municipiului Pitești

100

100

100

v

100

100

-Reabilitare Piața Primăriei

100

100

100

o

i

? \ ■' il

100

100

04.2019

3. Reabilitări

10.968

10.968

2.000

V,

z 1

2.000

2.000

Primăria Municipiului Pitești

10.968

10.968

2.000

2.000

2.000

-Reabilitare Piața Trivale

4.659

4.659

1.000

1.000

1.000

04.2019

-Reabilitare Piața Găvana

6.309

6.309

1.000

U L. L

r J

1.000

1.000

04.2019

4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

1.241

1.241

11

11

11

Primăria Municipiului Pitești

1.241

1.241

11

11

11

-Reparații capitale terasă, luminatoare și scurgeri pluviale Piața Găvana

1.241

1.241

11

11

11

04.2019

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

6.390

6.390

4.566

4.566

4.566

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

6.390

6.390

4.566

4.566

4.566

1. Proiectare

195

195

195

195

195

Primăria Municipiului Pitești

195

195

195

195

195

-Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile (SEAF)

155

155

155

155

155

04.2019

-Reabilitare canal deschis strada General Dimitrie Boteanu

40

40

40

40

40

04.2019

2. Dotări

6.195

6.195

4.371

4.371

4.371

Primăria Municipiului Pitești

6.195

6.195

4.371

4.371

4.371

04.2019

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

253.020

143.885

3.900

3.900

3.900

A.Lucrări în continuare, din care:

671

671

300

300

300

Primăria Municipiului Pitești

671

671

300

300

300

-Amenajare strada Grigore Alexandrescu

671

671

300

300

300

04.2019

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

252.349

143.214

3.600

3.600

3.600

1. Proiectare

248.254

139.1 19

869

869

869

Primăria Municipiului Pitești

248.254

139.119

869

i i' A -

869

869

-Stații așteptare călători transport urban în zona municipiului Pitești

9.320

18.667

20

fi.

20

20

04.2019

-Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători

39.937

35.625

171

w

. 1

1" il

// //

/ •*-       ,-'7

’*■* J

171

171

04.2019

-Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi)

559

798

3

II      '

3

O

J

04.2019

-Managementul parcărilor și implementarea de panori informative la intrarea în municipiul Pitești (5 panouri)

4.567

6.310

35

35

35

04.2019

-Crearea unei baze de date G1S cu Informații de trafic și călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)

233

5

5

5

5

04.2019

-îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești

14.134

155

155

155

155

04.2019

-Străpungere din strada Depozitelor (Mun. Pitești), peste Autostrada Al (cu nod rutier nou), la DN 73 în com. Mărăcineni, jud. Argeș

163.100

310

310

310

310

04.2019

-Pasaj rutier străzile Craiovei-Târgul din Vale

155

61.000

15

15

15

04.2019

-Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban

16.249

16.249

155

155

155

04.2019

2. Dotări

1.430

1.430

1.430

1.430

1.430

Primăria Municipiului Pitești

1.430

1.430

1.430

1.430

1.430

04.2019

3.Reabilitări

2.665

2.665

1.301

1.301

1.301

Primăria Municipiului Pitești

2.665

2.665

1.301

1.301

1.301

- Reabilitare strada Carpenului

1.398

1.398

50

50

50

04.2019

-Lucrări de conformare pod peste Râul Doamnei

1.267

1.267

1.251

1.251

1.251

04.2019

Anexa nr*2 la H.C.L. nr. ^3/2/ &3 2019

Lista provizorie de dotări a Primăriei Municipiului Pitești

pe anul 2019

Capitolul 51.02 - Autorități publice și ac

iuni externe

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Copiator

buc.

1

8

TOTAL

8

Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe

Proiect " Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești"

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1.

Laptop

buc

3

17

2

Pachet software

buc

3

7

3

Imprimanta multifuncționala

buc

1

22

TOTAL

46

Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Instalație de filtroventilație pentru adăposturi de protecție civilă

buc.

3

150

TOTAL

150

z

1

J

Capitolul 74.02 - Protecția mediului

t/farA

A-•

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

\\ 1 . . 1 . . . 1 *

Valoare (mii lei)

1

Container îngropat

buc.

67

50

2

Echipament de spălare containere îngropate

buc.

1

50

3

Multifuncțională - Autocompactoare 8-10 mc cu lamă și sărăriță

buc.

1

774

4

Multifuncțională - Automăturătoare medie 5-6 mc cu lamă și sărăriță

buc.

1

1.149

5

Multifuncțională - Autostropitoare container cu lamă și sărăriță

buc.

3

2.248

6

Utilaj de ridicat containere îngropate

buc.

1

100

TOTAL

4.371

Capitolul 84.02 - Transporturi

Nr.

crt.

Denumire mijloc fix

LLM.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Autospecială 4x4, cabină dublă, 7 locuri

buc.

2

960

2

Autospecială 4x4, cabină simplă, 3 locuri

buc.

1

470

TOTAL

1.430