Hotărârea nr. 97/2019

HCL privind prelungirea ctr. inchiriere bl.1ANL si bl.2 ANL

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești Aleea Căminelor nr.25, bl. 1ANL și Aleea Negoiu nr.5, bl. 2ANL

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 13615/18.03.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 1402 8/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

  • - Adresa nr. 4220/18.03.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr. 13613/18.03.2019 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și ale art.36 alin.(2) lit. “c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Contractele de închiriere ale unităților locative construite prin A.N.L. situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr. 25, bl. 1 ANL și Aleea Negoiu nr. 5, bl. 2 ANL, încheiate cu Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, se prelungesc pentru o perioadă de un an, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sub condiția prealabilă a îndeplinirii tuturor obligațiilor ce revin chiriașilor privind plata chiriei și a cheltuielilor de întreținere.

(2) Contractele de închiriere prevăzute la alin.(l) se modifică prin act adițional încheiat prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pitești,

Nr.97 din 21.03.2019


Contractele de închiriere ale unităților locative construite prin A.N.L., situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr. 25, bl. 1 ANL și Aleea Negoiu nr, 5, bl.

2 ANL, care se prelungesc pe o perioadă de un an

Nr. ort.

Numele și prenumele titularului contractului de închiriere

Adresa unității locative

Nr. Contract/ Data încheierii

Termenul de valabilitate al contractului de închiriere existent

Termenul de valabilitate al contractului de închiriere prelungit

1

Pitești, Aleea

Negoiu nr.5, bl. 2

ANL

4715/09.04.2012

09.04.2019

09.04.2020

2

Pitești, Aleea

Căminelor nr.25, bl.l ANL

4713/09.04.2012

09.04.2019

09.04.2020

3

Pitești, Aleea

Căminelor nr. 25,

bl. 1 ANL

5435/02.05.2012

02.05.2019

02.05.2020