Hotărârea nr. 96/2019

HCL privind acordarea CO suplimentar ADP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind acordarea, pentru anul 2019, a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești, care desfășoară activitatea în condiții

vătămătoare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

Raportul nr. 13322/15.03.2019 al Biroului Management Resurse Umane;

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

Adresa nr. 2036/15.03.2019 a Administrației Domeniului Public Pitești înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 13266/15.03.2019;

Buletinul de determinare prin expertizarea locurilor de muncă nr. 1/10.01.2019, eliberat de Direcția de Sănătate Publică Argeș - Compartimentul de Evaluare Factori de Risc din Mediu de Viață și Muncă;

Având în vedere prevederile art. 18 - art. 21 ale Hotărârii Guvernului României nr.250/1992, republicată, privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă, pentru anul 2019, concediul de odihnă suplimentar, cu durata de 4 zile lucrătoare, personalului din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești, care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiții, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Concediul de odihnă suplimentar se acordă proporțional cu timpul în care personalul prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiții.

Art.3. Pentru diminuarea expunerii la factorii de risc profesional și pentru depistarea în fază incipientă a unor îmbolnăviri profesionale, directorul Administrației Domeniului Public are obligația de a lua următoarele măsuri:

  • a) efectuarea examinării medicale periodice a salariaților conform H.G.R. nr.355/2007, privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

  • b) aplicarea dispozițiilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G.R. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă;

Art.4. Administrația Domeniului Public Pitești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane, de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești,

Nr. 96 din 21.03.2019

ANEXĂ

la Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Pitești nr. 36 ! 3/ 03 2019

Categoriile de personal din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiții, care au dreptul în anul 2019 la concediul de odihnă suplimentar de 4 zile lucrătoare:

  • a) Personalul muncitor care lucrează efectiv în procesul de producție, în condiții de muncă grele, periculoase sau vătămătoare, a cărui activitate este confirmată de către șeful punctului de lucru;

  • b) Șefii de formație care își desfășoară activitatea în aceleași condiții cu muncitorii din subordine;

  • c) Șefii secțiilor, atelierelor și laboratorului precum și personalul de specialitate care deservește secțiile, atelierele și laboratorul, fiind direct implicați în rezolvarea sarcinilor de producție, care își desfășoară activitatea în condițiile de mai sus în proporție de minim 70% din timpul efectiv lucrat;

  • d) Șefii serviciilor, birourilor și compartimentelor precum și personalul de specialitate care deservește serviciile, birourile și compartimentele, fiind direct implicați în rezolvarea sarcinilor de producție și își desfășoară activitatea în condițiile de mai sus într-un procent mai mic de 70% din timpul efectiv lucrat.