Hotărârea nr. 95/2019

HCL privind aprobarea pretului local al energiei termice


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației în municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 13403/18.03.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

-Adresa S.C. Termo Calor Confort S.A., nr. 1758/14.03.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.12990/14.03.2019;

-Adresa Autorității Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nr.94654/10.12.2018 privind avizarea prețurilor la energia termică;

Văzând prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.25/31.01.2019 privind aprobarea prețurilor locale la serviciile publice de alimentare cu energie termică, practicate de către S.C. Termo Calor Confort S.A. Pitești pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Pitești;

In temeiul art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prețul local de 260 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru energia termică facturată populației din municipiul Pitești.

Art.2 Se aprobă subvenționarea din bugetul local al municipiului Pitești a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.

Art.3 (1) Prețul local aprobat prin prezenta hotărâre se aplică pentru prestațiile efectuate începând cu data de 01.04.2019.

(2) S.C. Termo Calor Confort S.A. are obligația să întreprindă demersurile prevăzute de legislația în vigoare pentru obținerea avizului din partea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prețul aprobat potrivit prezentei hotărâri.

Art.4 S.C. Termo Calor Confort S.A., Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Termoserv Argeș” de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 95 din 21.03.2019