Hotărârea nr. 94/2019

HCL modificare HCL nr.435-2018


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 435/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 13393/18.03.2019 al Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 14027/2019, nr. 14028/2019, nr. 14029/2019, nr. 14030/2019, nr. 14031/2019;

Văzând prevederile art.36 alin.(3) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa nr.2 la H.C.L. nr.435/13.12.2018 referitoare la aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, se modifică în sensul că o funcție publică de execuție vacantă de consilier clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Comunicare se transformă în consilier clasa I gradul profesional superior.

Art.II. Biroul Management Resurse Umane va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestuia și Compartimentului Comunicare, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr.94 din 21.03.2019